سوره قدر

موضوع:

آموزش قرآن

 

مقطع:ابتدایی

 

 

پایه:دوم

 

تعداد فراگیران:20 نفر

 

 

محل تدریس : کلاس

 

 

زمان پیش بینی شده: 40 دقیقه

 

روش تدریس: فعال

 

نوع ارزشیابی: شفاهی

هدف کلی:آموزش  قرآن کریم

هدف جزئی:آموزش سوره قدر

هدف رفتاری:توانایی خواندن آیات سوره ی قدر

حیطه شناختی:آشنایی با معنا و مفهوم سوره قدر

حیطه روانی و حرکتی:توانایی صحیح خواندن سوره قدر

حیطه عاطفی:علاقه به زیبا خواندن سوره قدر

وسایل مورد نیاز:کتاب، لوحه، ضبط صوت

رفتار ورودی:معلم با روی خوش و سالم وارد کلاس می شود و بعد از احوال پرسی و با نام و یاد خدا کلاس خود را شروع می کند ابتدا به حضور و غیاب دانش آموزان و سپس تکلیف دانش آموزان می پردازد و اشکالی اگر بود برطرف می کند.

ارزشیابی تشخیصی:

معلم قبل از ارائه ی درس جدید از دانش آموزان سئوالاتی درباره ی درس گذشته می پرسد تا مطمئن شود درس گذشته را فرا گرفته اند و آنها را برای درس جدید آماده می کند.

گروه بندی کلاس:دانش آموزان را به صورت دو یا سه نفری گروه بندی می کنید تا برای یادگیری درس با هم همکاری داشته باشند.

ایجاد انگیزه:معلم برای انگیزه ها از راه های مختلفی استفاده می کند مثل شعر، داستان، و ... تا بچه ها برای درس آماده شوند . در این درس معلم از دانش آموزان سئوالاتی در موررد اینکه آیا تا حالا روزه گرفتند؟  یا می دونند شب قدر چیست؟  می پرسد بعد در مورد آنها صحبت می کند.

گام اول: قبل از شروع درس معلم  در مورد ماه رمضان اینکه در این ماه روزه می گیریم و به مهمانی خدا می رویم و اینکه از بچه ها  در مورد اینکه تا حالا روزه گرفتند و در این ماه  قرآن برای ما نازل  شده است حرف می زنیم تا بچه ها کم کم برای درس جدید  آماده شوند.

گام دوم:

لوحه ی درس را مقابل دانش آموزان نصب می کنیم و می گوییم قرار است سوره ی جدیدی یاد بگیریم تا با اشاره دانش آموزان کلمات این سوره را به صورت دسته جمعی از روی لوحه  بخش بخش بخوانند همین کار را بار دیگر انجام می دهیم ولی این بار، از دانش آموزان بخواهیم تا هر یک از آنها یک سطر از سوره را به صورت انفرادی بخوانند.

گام سوم: ضبط را که قبلا آماده کرده ایم روشن می کنیم. هنگام پخش قرائت سوره ی قدر زیر کلمات را از روی لوحه نشان می دهیم.

گام چهارم: دانش آموزان قرائت را از نوار می شنوند و کلمات آیات را با توجه به اشاره ی شما ازبز روی لوحه می بینند و با تشویق و تاکید شما سعی می کنند  شبیه نوار  بخوانند بعد از شنیدن بچه ها باز هم کمی در مورد اینکه قرآن در شب قدر نازل شده است و شب قدر یکی از از شب های خوب ماه مبارک رمضان است و این شب از هزار ماه بالاتر است صحبت می کنیم.

ارزشیابی تکوینی:

از دانش آموزان می خواهیم که کتاب خود را باز کنند و هر یک از آن ها یک آیه ی  درس را بخوانند  و اگر اشکالی داشته باشد برطرف کنیم.

ارزشیابی پایانی:

از بچه ها می خواهیم هر کدام از آنها یک بار کامل سوره ی قدر  را بخوانند و یا به صورت گروهی از هم سئوال کنند.

تکلیف:

از دانش آموزان می خواهیم به کمک والدین خود تحقیقی در مورد شب قدر بنویسند و اگر خاطره ی خوبی از شب قدر دارند بنویسند.