رسم فنی( مفاهیم رسم مثلث)

عنوان تدریس:مفاهیم پایه مثلث ورسم آن
 تعداد فراگیران:12 نفر(سه گروه چهارنفره)
محل تدریس:کارگاه رسم یا کلاس درس
زمان تدریس:40 دقیقه
 روش تدریس:پردازش اطلاعات (دریافت مفاهیم،یادیارها،حل مسئله،اکتشافی)

مدرس ونویسنده:  رضا پورشیخ

وسایل مورد نیاز:وسایل رسم،گونیا،خط کش،پرگار،مداد،مقوا انواع مثلث رنگی
اهداف آموزش کلی:
رسم فنی-هندسه
اهداف جزیی:
آشنایی با مفاهیم مثلث
آشنایی باروش های رسم مثلث
افزایش خلاقیت
اهداف رفتاری:
دانش:
روش های ترسیم مثلث
رابطه ریاضی طول اضلاع
درک مفاهیم مثلث وانواع آن(زاویه وضلع)
مهارت:
مهارت خوب اندیشیدن
مهارت جمع آوری اطلاعات وبسط آن
مهارت تعمیم مفاهیم
مهارت رسم
نگرش:
همفکری وخلق راه حل برای مسئله
افزایش اعتماد بنفس


رفتارورودی:
حضورغیاب –کنترل ورویت تمرین وتکالیف
ارزش ورودی:
درس قبلی(زاویه وخط)
ارزشیابی تشخیصی:لنگرگاه آموزشی
مفاهیمی که باید ازسال های قبل به یاد داشته باشند:
ضلع،طول،خط وپاره خط،عمود منصف
زاویه وانواع آن.....(محاسبه زاویه)
استفاده ازخط کش وپرگار
روش پایه رسم مثلث
ایجاد انگیزه:
مطرح کردن یک سوال چالشی ...یک مسئله با مفاهیم ریاضی
ارائه درس:
گام اول:
کلاس را به سه گروه تقسیم میکنیم به هرکدام مسئله روی کاغذ نوشته به آنها داده می شودازآنها خواسته می شود با توجه به مقدارزاویه واندازه ظول پاره خط یک مثلث ترسیم کنید
1-مسئله اول:طول پاره خط مثلث 8،5،3 سانتی متر(پرگار)
2-مسئله دوم:طول پاره خط 3،5 دوزاویه هم اندازه(نقاله)
3-مسئله سوم:دوزاویه که جمع آنها 90درجه باشدویک ضلع به طول 5سانتی متر(نقاله)
تمامی گروها 5دقیقه فرصت ترسیم داده می شود
گام دوم:
نتیجه مشورت ومباحثه گروه توسط یکی ازاعضا گروه یا سرگروه ارائه می شود
نکات مهم قواعدوکنش هرمسئله را با دقت می بایست توسط معلم با راهنمایی ونظارت تعمیم وتوضیح داده می شود.
بعدازارزشیابی تکوینی ازگام دوم ودرک مفاهیم پایه گام سوم برداشته می شود
گروها هرکدام یک تعریف ازمثلث ارائه دهند که 3 قانون بالا در آن ذکرشده باشد(3دقیقه فرصت مشورت)
هرگروه حداقل 2تعریف ارائه میدهد معلم یا معلم یارروی تابلو مینویسد.
درخصوص هرتعریف توضیحات کاملی توسط معلم ارائه می شودوبا جمع بندی مطالب مفاهیم مثلث وروش های رسم آن توضیح داده می شود.
ارزشیابی پایانی:
چک لیست کارهای گروهی را تشکیل میدهد.
تکلیف خلاقانه:
مطالعه کنید دومثلث ازچندروش می توانندبا هم متشابه باشند(روی مقوا .دومثلث متشابه با اندازه ورنگ مختلف به آنها میدهیم میخواهیم دلیل تشابه را بیان کنند)


موفق وپیروزباشید
پورشیخ