۲۵ ویژگی مدیران آموزشی بهره ور

۲۵ ویژگی مدیران آموزشی بهره ور

به ۲۵ ویژگی مدیران بهره ور، که در پی می آید، توجه کنید. اگر از این ۲۵ ویژگی، بیش از ۱۸ ویژگی در شما موجود باشد، بدون شک مدیر موفقی هستید. در غیر این صورت، نیاز به تجدید نظر در شیوه مدیریتی خود دارید. این ویژگی ها چنین اند:
۱- فرهنگ سازمانی، فرهنگ ملی و فرهنگ جهانی را به خوبی می شناسد و برای رسیدن به توسعه فرهنگی با دانایی عمل می کند.
۲- به تمام زوایای کار و محیط پیرامون خود نگاه سیستمی و شبکه ای دارد.
۳- کارکنان را به خطر کردن هوشمندانه و آگاهانه تشویق می کند.
۴- به نیازهای انسانی کارکنان توجه دارد و به ارزش های والای انسانی ارج می نهد.
۵- کارکنان را به کاربرد طیف های گوناگون دانش(خرد، معرفت) تشویق می کند.
۶- به هم افزایی(سینژری) در فکر و عمل، اعتقاد قلبی دارد.
۷- زمینه های اصلاح نگرش ها، گسترش مهارت ها و افزایش دانش خود و کارکنانش را فراهم می آورد.
۸- صلاحیت های حرفه ای و فنی دارد.(در خصوص حرفه خود، شانه به شانه آخرین فنون حرکت می کند.)
۹- در پی اصلاحات است و می داند اصلاحات را از کجا آغاز و در کجا متوقف کند.
۱۰- مستمراً در پی شکوفایی استعدادهای خود وکارکنانش است.
۱۱- برای روشن ماندن موتور سازمانش، همواره خود انگیخته و پرانگیزه عمل می کند و کارکنان را انگیزه مند می سازد.
۱۲- پیش قدم، خودآغازگر، خود پیش برنده، خودناظر و خود ارزشیاب است و دیگران را نیز به این امر دعوت می کند.
۱۳- رویارویی با مشکلات را دوست دارد و می خواهد قابلیت های خود و کارکنانش را در این زمینه ها بیازماید.
۱۴- هدف گرا، فرآیند گرا، پیشرفت گرا و توفیق گراست.
۱۵- چشم انداز مشارکتی دارد و افکارش را با کارکنان در میان می گذارد و از اندیشه های خوب آنان برای ارتقای سازمان بهره می جوید.
۱۶- موازنه های معقولی بین استعدادها و انتظارات، قابلیت ها، امکانات و... برقرار می کند.
۱۷- مدیریت اختلاف را به معنای واقعی می شناسد و برای کاهش مشاجرات از طریق مذاکره و تعامل عمل می کند.
۱۸- کارها را به نحو اثربخش واگذار می کند(وظایف و مسئولیت ها و اختیارات مناسب را به طور صحیح، منطقی و به روشنی تعریف می کند.)
۱۹- برای رفع موانع، تنگناها، محدودیت ها، خلاها و نارسایی ها، بی وقفه می کوشد و فرصت ها و تهدیدها را به خوبی می شناسد.
۲۰- تدابیر پیشگیرانه و تصحیح کننده را به خوبی تنظیم و اعمال می کند.
۲۱- پیوسته بر پیشرفت کار طراحی، برنامه های عملیاتی، بودجه ها و هزینه ها نظارت دارد و به هدایت مستمر، نظارت مستمر و ارزشیابی مستمر کلیه امور می پردازد.
۲۲- نوآوری و خلاقیت را در تمام سطوح کارکنان تشخیص می دهد و زمینه های پرورش و گسترش این خلاقیت ها را فراهم می آورد.
۲۳- بحران ها را می شناسد و در اوقات بحرانی، با شاخص ها و پیچیدگی های معلوم و نامعلوم، با قاطعیت و مهارت برخورد می کند.
۲۴- در برنامه ریزی های راهبردی سازمان، کار گروهی و بازخورد گرفتن از بدنه را یک اصل می داند.
۲۵- به فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) و توسعه معقول و متناسب آن در سازمان معتقد است