نمونه سوال علوم ابتدایی - مهارت آموزی

کلیات

« سوالهای مهارت آموزش علوم تجربی (مطالب مشترک )»


1 - سواد علمی یعنی :

الف) توانایی درک واقعیت در زندگی روز مره

ب) توانایی درک علم فناوری در زندگی روزمره

ج)  توانایی درک علوم تجربی در زندگی روزمره

د) توانایی درک واقعیت و حقیقت در زندگی روزمره

 

2 - هدف اصلی آموزش علوم چیست ؟

الف) سواد علمی

ب)مهارت معلمی

ج)نگرش علمی

د)آزمایش علمی

 

3 - در آموزش علوم کدام یک از موارد زیر حاصلسواد علمی محسوب نمی شود.

الف)کنجکاو بودن

ب)مهارت حل مسئله داشتن

ج) پرسش کردن

د)شهروند خوب بودن

 

4 -  سواد علمی یک نیاز ......................... است.

الف) گوناگون

ب)علمی

ج)همگانی

د)خصوصی

 

5 -  کدام یک از موارد زیر از شرایط یک سواد علمی است.

الف) سواد علمی ثابت و تغییر ناپذیر است.

ب)برای همه یکسان و یکنواخت است.

ج) سواد علمی برای افراد گوناگون متفاوت است.

د) سواد علمی چون تغییر می کند برای همه یکسان و محال است.

 

6 - یادگیری مادام العمر منوط است به :

الف) کسب دانش پایه

ب)مهارت یادگیری

ج)اعتقاد به یادگیری

د)همه موارد

 

7 -  آموزش علم در مدرسه یعنی :

الف)کار و تجربه

ب) مشاهده و آزمایش

ج)کشف قانون

د)هیچکدام

 

8 - در آموزش علوم تجربی افکار و عقاید به جای آنکه پذیرفته شوند ابتدا............... می شوند.

الف) درک

ب)کشف

ج) حفظ

د) آموخته

 

 

9 - کدام یک از موارد زیر فعالیت علمی نیست .

الف) دانش آموز نتیجه گیری هایش مورد قبول جوامع علمی است.

ب) دانش آموز کوشش دارد دنیای فیزیکی را درست کند.

ج) دانش آموز ارزش های خود را در نتیجه اثر می دهد.

د) دانش آموز از روش های مختلف تحقیق استفاده می کند.

 

10- فراگیری علوم تجربی به کودکان کمک می کند تا

الف) روش های شناخت دنیای اطراف خود را بهبود بخشند.

ب)روش های شناخت خود و جانوران خود را بهبود بخشند.

ج)روش های شناخت مواد وحالت های آنرا بهبود بخشند.

د) روش آشنایی با تحقیق و آزمایش کردن را یادبگیرند.

 

11-آموزشی باید داد تا کودکان بتوانند :

الف) یادبگیرند شیوه کسب اطلاعات و پردازش آنرا

ب) یاد بگیرند سطح علوم خود را به روز و زیاد کنند.

ج) یادبگیرند خود علم را خلق کنند.

د)یاد بگیرند سرعت تغییر و رشد اطلاعات زیاد است.

 

12 -  جنبه های فراگیری علوم تجربی کدام گزینه است .

الف) فرآیند علوم و فرآورده علوم

ب)سواد علمی و فرآیند علوم

ج) فرآورده علوم و روشهای تحقیق

د) روش های تحقیق، سواد علمی وکسب اطلاعات

 

13- چرا باید در کودکی علوم تجربی را آموخت .

الف) تا یادگیری ما منظم  منطقی باشد و از اول پایه علمی محکم باشد.

ب)زمان یادگیری مناسبی است و روانشناسان تاکید کرده اند.

ج)زمانی است که انسان شروع به کشف و کنجکاوی می کند.

د)هیچکدام

 

14-  روش های تدریس علوم مختلف در دوره ابتدایی

الف) در کسب دانش و نگرش یکسان است.

ب)چون فرآیند علمی همه آنها یکی است باید یکسان باشد.

ج) با توجه به موضوع درسی با هم متفاوت است.

د) در کسب مهارت و نگرش یکسان است.

 

15-  هدف های کلی آموزش علوم در دوره ابتدایی کدام گزینه است.

الف) کسب دانستنی ها مهارت ها نگرش های لازم

ب) کسب دانش، بکارگیری ابزار و کنجکاوی

ج) کسب نگرش های ضروری و دانش لازم

د) کسب مهارت ، نگرش و اعتقادات ضروری

 

16 -  زمینه ی چهارگانه کسب دانش در هر پایه کدام گزینه است.

الف) علوم زیستی علوم فیزیکی علوم شیمی - علوم

ب)بدن انسان بهداشت محیط زنده محیط غیر زنده

ج) بهداشت و بدن انسان علوم زیستی علوم زمین محیط غیر زنده

د) علوم بهداشت علوم زیستی علوم زمین ماده و انرژی

 

17 - دردوره ابتدایی دانش آموزان باگیاهان وجانوران آشنا می شوند به این گونه علوم می گویند:

الف) علوم زمین

ب)علوم محیط اطراف

ج)علوم زیستی

د)زیست شناسی و بهداشت

 

18 - در دوره ابتدایی دانش آموزان با سیل و آتشفشان و زلزله و ... آشنا می شوند به این گونه علوم می گویند :

الف)علوم زیستی

ب)علوم اتفاقات

ج)علوم زمین

د)علوم محیط اطراف

 

19 - شرط لازم برای ارتقاء دانش آموزان به پایه ی بالاتر ........... است .

الف) کسب دانش معین

ب)کسب نمره معین

ج) کسب نگرش معین

د) کسب مهارت معین

 

20 -  معلم علوم تجربی دوره ابتدایی آنقدر باید دانش داشته باشد تا :

الف) در حل مسائل زندگی روزمره از روش علمی استفاده کند.

ب) منظور از مفاهیم و حقایقی علمی را تدریس کند.

ج) یک پژوهشگر معتقد باشد تا با همه ابزار استفاده کند.

د) علوم تجربی را با دیگر علوم تلفیق کند.

 

21 -  تنها راه یادگیری پایدار چیست ؟

الف) استفاده از رسانه ها و ابزار برای آزمایش کردن

ب) آموزش صحیح از مسیر پرورش مهارت ها و نگرش ها

ج) مشاهده کردن وجمع اوری اطلاعات لازم

د) آموزش سواد علمی تا زمان لازم

 

22 - پرورش ............................ برای یادگیری پایدار ضروریست .

الف) مهارت های استفاده از ابزار

ب) مهارت های مشاهده کردن برای افزایش اطلاعات

ج) مهارت های یادگیری

د) مهارتهای مشاهده برای بسط و گسترش مفاهیم

 

23 - کدام گزینه مهارت لازم در آموزش علوم تجربی نیست .

الف) مهارت برقراری ارتباط

ب) مهارت اندازه گیری

ج)مهارت مسئولیت پذیری و مدیریت

د) مهارت کاربرد ابزار

 

24 -  تعریف مشاهده کدام گزینه زیر می باشد.

الف) تشخیص جزئیات و طبقه بندی کردن موضوع

ب)استفاده از حواس برای دیدن و مطالعه

ج) استفاده از ابزار برای آزمایش کردن

د) کسب اطلاعات مناسب برای افزایش دانش

 

25 -  در مشاهده ی شباهت ها و تفاوت ها کدام مهمتر است ؟

الف) شباهت ها

ب) تفاوت ها

ج)بسته به موضوع متفاوت است

د) با یکدیگر فرقی نمی کنند و معلم تشخیص می دهد.

 

26-  چرا نباید دانش آموزان را به مشاهده ی مکرر یک پدیده و یا یک جسم وادار کرد.

الف) تکراری می شود و واکنش های بعدی بدون تفکر نخواهد بود.

ب) زود خسته می شوند وبدون تفکر واکنش نشان می دهند.

ج) اطلاعات اضافه نمی شود و زود خسته می شوند.

د) بعلت آنکه موضوع را درک نمی کنند، دلزدگی و خستگی ایجاد می کند.

 

27- تعریف ( موقعیت آموزشی برای مشاهده کردن) کدام گزینه است ؟

الف) دسترسی به مواد و وقایع مناسب

ب) در اختیار داشتن زمان لازم و کافی

ج) انجام مشاهده ی دقیق، تکرار و اصلاح آن

د) همه موارد

 

28- کدام اقدام زیر در کسب مهارت  مشاهده برای بسط اطلاعات مفید است.

الف) نقاشی کردن

ب)بحث و جدل کردن

ج) انعطاف پذیری

د) استفاده از ابزار

 

29 -  آیا هنگام مشاهده کردن معلم می تواند پرسش کند ؟

الف) خیر ، معلم باید صبر کند تا دانش آموز خودش کشف کند.

ب)خیر، چون باعث بهم خوردن نظم فکری دانش آموز می شود.

ج) بله، در گسترش اطلاعات و یافتن پاسخ کمک می کند.

د) بله، در شیوه مشاهده و جمع آوری اطلاعات راهنمایی و هدایت می شود.

 

30-  مشاهده و بازی کردن با مواد ووسایل موثرترین راه پرورش کدام مهارت زیر می باشد.

الف) مشاهده برای جمع آوری اطلاعات

ب) مشاهده برای درک مفاهیم

ج) مشاهده برای ایجاد انگیزه

د) اصلا نباید چنین کاری کرد

 

31- برای پرورش قدرت مشاهده کردن در کودکان کدام گزینه صحیح نیست .

الف) فرصت کافی برای مشاهده به دانش آموزان بدهید.

ب) بعد از مشاهده دانش آموزان در مورد یافته های خود بحث کنند.

ج) برای تقویت انگیزه از دانش آموزان سوالات واگرا بپرسید نه همگرا.

د) برای آموزش مهارت مشاهده کردن از نقاشی کمک بگیرید.

 

32- در مهارت برقراری ارتباط :

الف) دانش آموزان فرصت مشاهده ی گروهی پیدا می کنند.

ب) دانش آموزان فرصت ارائه تکالیف خود را به دیگران پیدا می کنند.

ج) دانش آموزان با دیگران ارتباط برقرار می کنند تا گروهی کار کنند.

د) دانش آموزان یاد می گیرند در بحث ها شرکت کنند و اظهار نظر نمایند.

 

33- آنچه در اندازه گیری اهمیت دارد استفاده از ............... مناسب است.

الف) ابزار

ب) مقیاس

ج) مشاهده دقیق

د) علمیات ذهنی

 

34- آنچه در اندازه گیری دقیق اهمیت دارد استفاده از ........................ مناسب است.

الف) ابزار

ب)مقایس

ج)مشاهده دقیق

د)علمیات ذهنی

 

35- مهارت استفاده از ابزار نه تنها یک فعالیت فیزیک بلکه یک ............. هم است.

الف) فعالیت علمی و تخصصی

ب) فعالیت مکمل و دقیق

ج) فعالیت ذهنی و مغزی

د) فعالیت اندازه گیری

 

36- استباط یعنی .......................

الف) توضیح و تفسیر منطقی تجربیات

ب) توضیح و تفسیر مشاهدات

ج) توضیح و تفسیر آزمایشات

د) توضیح و تفسیر تا نتیجه گیری مناسب

 

37- استنباط ............................. نیست .

الف) حدس و گمان

ب) توضیح و تفسیر

ج) نتیجه گیری

د) مدل ذهنی

 

38- نقش عمده ی معلم درهنگام آموزش دانش جدید چیست .

الف) برقراری ارتباط میان دانسته های قبلی و دریافت های فعلی.

ب) برقراری ارتباط میان مفاهیم ذهنی و مشاهدات عینی.

ج) برقراری ارتباط میان اطلاعات ذهنی و فعالیت های عملی.

د) برقراری ارتباط میان مشاهده، استنباط تا نتیجه گیری.

 

39- پیش بینی کردن یعنی ...............

الف) حدس زدن اتفاقات آینده

ب) بیان اتفاقات آینده

ج) تفسیر کردن اتفاقات گذشته

د) جمع آوری اطلاعات از اتفاقات گذشته و آینده

 

40- علم پدیده ای است موقتی یعنی .......................

الف) علم نظریه های منطقی و مستدل ندارد.

ب) علم همیشه با انجام مشاهدات جدید تغییر می کند.

ج) علم با بکارگیری ابزار و علوم جدید تغییر پذیر است.

د) علم با مشاهدات جدید که از آزمون پیش بینی ها بدست می آید تغییر می کند.

 

41- برای حل مسئله به روش علمی یاطراحی تحقیق کدام مرحله ازگزینه های زیرمناسبترمی باشد.

الف)  مشاهده آزمایش فرضیه  سازی استنباط پیش بینی

ب) مشاهده استنباط فرضیه سازی آزمایش نتیجه گیری

ج) مشاهده استنباط فرضیه سازی تفسیر اطلاعات

د) مشاهده جمع آوری اطلاعات فرضیه سازی و نتیجه گیری

 

42- متغیری که کنترل آن در دست ماست را ................ می گویند.

الف) متغیر وابسته

ب) متغیر مستقل

ج) متغیر کنترل شونده

د) متغیر تعقیر پذیر

 

43- متغیری که کنترل آن توسط متغیر دیگری انجام می شود .............. نام دارد.

الف) متغیر وابسته

ب) متغیر مستقل

ج) متغیر کنترل شونده

د) متغیر تعقیر پذیر

 

44- فرضیه سازی یعنی

الف) توضیح دادن اتفاقات آینده

ب) پیش بینی کردن علمی و منطقی رویدادها

ج) توضیح دادن علمی روابط متغیر ها

د) اظهار نظر کردن علمی

 

45- فرضیه یک تحقیق و یا پژوهش می تواند...................... ولی ....................... باشد.

الف) غیر علمی - درست

ب)علمی - نادرست

ج) قابل آزمون با صحت و درستی

د) قابل پیش بینی مستدل

 

46- فرضیه یک تحقیق یا پژوهش باید حتماً.............................. باشد.

الف) درست ( با صحت)

ب) علمی ( مستدل)

ج) قابل آزمون

د) متناسب با درک دانش آموزان

 

47- هدف مهم آموزش علوم چیست .

الف) پرورش انسان دانا ( توانایی به ذهن سپردن علم را داشته باشد)

ب) پرورش انسان توانا( توانایی حل مسائل را داشته باشد)

ج) پرورش انسان خلاق ( توانایی خلق و کشف را داشته باشد)

د) پرورش انسان متعالی ( توانایی رهبری و راهنمایی را داشته باشد)

 

48- تلاش هر فرد برای ارضای کنجکاوی ............................... است.

الف) یافتن راه حل مسائل زندگی

ب) یافتن راه درست حل مسئله

ج) یافتن پاسخ پرسش های خود

د) تفکر کردن در خصوص سوالات پیش آمده

 

49- هدف از تحقیق در علوم تجربی چیست .

الف) جمع آوری اطلاعات برای تایید یا رد فرضیه

ب) مشاهده و جمع آوری اطلاعات برای فرضیه سازی

ج) پاسخ به پرسش های پیش آمده در زندگی

د) رد یا قبول فرضیه بوسیله ابزار آزمایش

 

50- کسب نگرش های ضروری در دانش آموزان ...........................

الف) یک مقوله شخصی است و بستگی به اخلاق دارد.

ب) همزمان در تمام موضوعات درسی مورد نظر است.

ج) سلیقه ای بوده ونیاز به برنامه ریزی دارد.

د) باید از حیطه آموزش آنها خارج گردد.

 

« ارزشیابی در علوم »

51- ارزشیابی یعنی  .....

الف) فرآیند جمع آوری اطلاعات از آموخته های دانش آموزان

 ب)  فرآیند مشاهده رفتار دانش آموزان

ج) فرآیند جمع آوری اطلاعات از سطح مهارت کسب شده توسط دانش آموزان

د)  پر کردن چک لیست و قضاوت در مورد حدود آموخته ها.

 

52- چرا امتحانات سنتی علوم تجربی مطلوب نیست ؟

الف) چون دانش آموزان نمی توانستند در مدت کم پاسخ گویند.

 ب)  چون ارزشیابی یک فرآیند است و در مدت زمان انجام می شود.

ج)  چون ارزشیابی یک فرآورده است و در مدت زمان صورت می گیرد.

د)  چون ارزشیابی علوم باید مستمر باشد.

 

53- ارزشیابی مستمر این امکان را به معلم می داد تا ......

الف) با توجه به سطح دانش، مهارت و نگرش دانش آموزان فعالیت طراحی کند.

 ب)  با توجه به علاقه و انگیزه دانش آموزان فعالیت آموزشی طراحی کند.

ج)  با توجه به توانایی و کوشش ذهنی دانش آموزان طرح درس خود را پیش ببرد.

د)  با توجه به سطح سواد و علاقه دانش آموزان تکالیف خود را مشخص کند.

 

54- ارزشیابی فقط وقتی مناسب است که .....

الف) برای هر دانش آموز با توجه به تفاوت فردی سوال مخصوصی داده شود.

 ب) برای همه دانش آموزان شرایط یکسان فراهم آورد.

ج) برای هر دانش آموزی با توجه به سطح توانایی آنها صورت گیرد.

د)  برای همه دانش آموزان با توجه به اهداف درس تکالیف مشخص شود.

55- ارزشیابی مستمر به هیچ وجه نباید.....

الف) بین دانش آموزان فرق بگذارد.

 ب) یکسان برگزار گردد

ج)  باعث رتبه بندی شود

د)  نمره وکارنامه داد

 

56- هدف از ارزشیابی مستمر ....

الف) کمک به دانش آموزان و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها

 ب)  کمک به دانش آموزان برای انجام دادن تکالیف

ج) برنامه ریزی مجدد برای سال تحصیلی آینده

د) طراحی و تنظیم فعالیتهای روزانه معلم در هفته آینده

 

57-  چرا معلم برای ارزشیابی باید تنظیم فهرست کند؟

الف) تا بتوان چک لیست منظم و منطقی درست کند.

 ب) تا نمرات خود را دقیق و منظم ثبت کند.

ج)  محدوده انتظارات خود را به دقت روشن سازد.

د)  تا بتواند اولیاء را مستند در پیشرفت تحصیلی فرزندان خود قرار دهد.

 

58- فعالیت گروهی در آموزش علوم ...............

الف) تمرینی است برای درس های دیگر

 ب)  تمرینی است برای مسئولیت پذیری در خانه

ج)  تمرینی است برای با همدیگر کار کردن

د) تمرینی است برای آینده کشور

 

59- فعالیت خارج از کلاس با هدف .......... طراحی شده است.

الف)آنچه دانش آموز یاد می گیرد در زندگی روزمره بکار ببندد.

 ب) محیط زندگی دانش آموز مانند یک آزمایشگاه بزرگ است.

ج)   الف و ب

د) هیچکدام

 

60- هرگاه معلم یک فعالیت خارج از کلاس طراحی می کند باید

الف) مطمئن باشد دانش آموز هدف از فعالیت را فهمیده است.

 ب)  انتظارات خود را در یک فهرست ارزشیابی بنویسد.

ج)  الف و ب

د)  هیچکدام

 

61- والدین را در جریان جزئیات هدف های (فعالیت خارجح از کلاس) قرار می دهیم تا ........

الف) تمایلی به انجام مشق شب کودکانشان نداشته باشد.

 ب) فقط یک راهنما باشند کودک خودش کشف کند.

ج)  به آنها کمک کنند تا تکالیف خود را درست انجام دهند.

د)  همراه کودکان خود یادبگیرند سواد علمی درست را

 

62- کدام گزینه زیر فعالیت خارج از کلاس نیست .

الف) بازدید و مشاهده از موزه

 ب) تهیه گزارش از وضعیت زباله های سطح شهر

ج) مطالعه کتاب

د) پیدا کردن پاسخ سوالات آزمون از متن کتاب

 

63- معیار ارزشیابی فعالیت خارج از کلاس را ............. مشخص می کند.

الف) گروه

 ب) دانش آموز

ج) چک لیست

د) معلم

 

64- دانش آموز کلاس چهارم و پنجم می توانند :

الف)خودشان از گروه خودشان ارزشیابی کنند.

 ب)  خودشان برای گروه خودشان فعالیت آموزشی تعیین کنند.

ج) خودشان برای گروه فعالیت خارج از کلاش تعیین کنند.

د)  خودشان برای گروه دفتر علوم بنویسند.

 

65- اصلاح کار و اشتباهات وظیفه ................ است و ............. فقط نقش هدایت کننده را دارد.

الف) معلم دانش آموز

 ب) اولیاء دانش آموز

ج) دانش آموز - معلم

د)  دانش آموز - اولیاء

 

66- دفتر علوم دانش آموز برای .................. بکار می رود.

الف) وسیله ای برای برقراری ارتباط

 ب)  ثبت گزارشات و شیوه کار

ج)  ثبت مشاهدات واستنباط ها

د)  همه موارد

 

67- چرا نباید در دفتر علوم دانش آموزان با قلم قرمز علامت گذاشت ؟

الف) چون دانش آموزان ناراحت می شوند.

 ب)  این دفتر برای ثبت افکار و آزمایشات است نه نمرات

ج)  سازماندهی افکار دانش آموزان را نمی توان نمره داد.

د) این دفتر برای دانش آموزان با ارزش و مهم است.

 

68- چه چیزهایی را دانش آموز در دفتر علوم ثبت می کند.

الف) آزمایشات گزارش کار مشاهدات  و نتایج تحقیق

 ب)  خاطرات فعالیت ها پرسش ها و فعالیت های خارج از کلاس

ج)  پیشنهادات نقاشی ها نظریه ها و افکار

د)  همه موارد

 

69- تکمیل چک لیست رفتاری (فهرست ارزش یابی) باعث می شود :

الف) کار معلم در هر جلسه منظم و با آمادگی قبلی است.

 ب)  جزئیات رفتار دانش آموزان به دقت قضاوت می شود.

ج)  میزان پیشرفت دانش آموزان به اولیاء با دقت گزارش می گردد.

د) همه موارد

 

70- کدام گزینه زیر مانع تکمیل چک لیست ( فهرست ارزشیابی) می گردد.

الف) تنظیم این فهرست ها وقت گیر است و حوصله و دقت می خواهد.

 ب)  این فهرست ها باعث اضطراب دانش آموزان می گردد.

ج)  در هر جلسه عده ی معدودی ارزشیابی می شوند.

د) همه موارد

 

71- یکی از هدف های اصلی ارزش یابی مستمر این است که :

الف) معلم از نقاط ضعف و قوت دانش آموزان مطلع می شود.

 ب)  معلم آرامش و اعتماد به نفس در تدریس پیدا می کند.

ج)  قضاوت و ارزشیابی پایانی دانش آموزان دقیق تر می گردد.

د) همه موارد

 

72- در خصوص طراحی ارزشیابی پایانی معلمان دقت کنند که :

الف) فقط در محدوده کتاب سوال طرح گردد.

 ب)  باید سوالات مهارت و نگرش را شامل شود.

ج)  فرآیند یادگیری مهمتر از فرآورده آن است.

د) همه موارد

 

73- ارزش یابی معیار مدار یعنی :

الف) عملکرد دانش آموز در مقایسه با سایر دانش آموزان

 ب) مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموز با انتظارات برنامه درسی

ج)  مقایسه وضعیت کنونی با پیشرفت تحصیلی دانش آموز

د) هیچکدام

 

74- ارزشیابی هنجار مدار یعنی :

الف) عملکرد دانش آموز در مقایسه با سایر دانش آموزان

 ب)  مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموز با انتظارات برنامه درسی

ج) مقایسه وضعیت کنونی با پیشرفت تحصیلی دانش آموز

د) هیچکدام

 

75- ارزش یابی دانش آموز مدار یعنی :

الف) عملکرد دانش آموز در مقایسه با سایر دانش آموزان

 ب)  مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموز با انتظارات برنامه درسی

ج)  مقایسه وضعیت کنونی با پیشرفت تحصیلی دانش آموز

د) هیچکدام

 

76- در خصوص ارزشیابی گروهی باید :

الف) تمام نمره گروه بین افراد تقسیم گردد.

 ب) همه افراد گروه نمره برابر کسب می کنند.

ج) فقط 30 درصد فعالیت گروهی به صورت گروهی نمره داده می شود.

د) فعالیتهای گروهی فقط 30 درصد نمره کل را دریافت می کند.

 

77- ارزشیابی مستمر با توجه به مصوب شورای عالی آموزش و پرورش :

الف) 20 نمره می باشد ( شامل 5نمره فعالیت گروهی)

 ب)  20 نمره می باشد( شامل 5 نفر فعالیت خارج از کلاس)

ج)  20 نمره می باشد( شامل 5 نمره فعالیت تحقیقی)

د) 20 نمره می باشد ( شامل 5 نمره دفتر علوم)

 

78- ارزشیابی پایانی با توجه به مصوب شورای عالی آموزش و پرورش :

الف) 10 نمره پایانی و 10 نمره مستمر

 ب) 10 نمره پایانی و 5نمره مستمر و 5 نمره دفتر علوم

ج)  20 نمره کامل

د) 15 نمره پایانی و 5نمره مستمر

 

79- نمره نهایی دانش آموزان در پایان دوره  :

الف) میانگین نمره پایانی و ارزشیابی مستمر

 ب)  دو سوم نمره ارزشیابی پایانی و یک سوم ارزشیابی مستمر

ج) 15نمره ارزشیابی پایانی و 5 نمره ارزشیابی مستمر

د) 15 نمره کتبی و 5 نمره عملی

 

80- ارزشیابی گروهی باعث می گردد.

الف)تفاوت های فردی لحاظ شده و همه نمره برابر بگیرند.

 ب) دانش آموزان از یکدیگر می آموزند و اعتماد به نفس می یابند

ج) جلسه امتحان از حالت رسمی خود خارج می گردد.

د) توان یادگیری و خودباوری آنان کاهش می یابد.

 

81- هنگام ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی دانش آموز به اولیاء می باشد.

الف) مستند با دلیل (بهمراه فهرست ارزشیابی)

 ب)  ابتدا نقاط مثبت ذکر شود سپس نقاط منفی

ج) به جای استفاده از نمره از معیارهای عالی و خوب و ... استفاده شود.

د)  همه موارد

 

82-چند ماه اول سال تحصیلی در کلاس اول ابتدایی

الف) مفاهیم ساده آموزش داده می شود.

 ب)  پرورش مهارت مشاهده انجام می گیرد.

ج) با وسایل و ابزار علوم تجربی آشنا می شوند.

د)  فقط در دفتر علوم نقاشی کرده و عکس می چسبانند.

 

83-چگونه اولیا با اهداف آموزشی علوم تجربی ابتدایی آشنا می شوند.

الف) صحبت در انجمن اولیاء و مربیان

 ب) برگزاری کلاس کارگاهی و توجیهی

ج) ارسال نامه یا نوشته به والدین

د) همه موارد

 

84- هنگام ارائه گزارش توسط کودکان دوزبانه در کلاس علوم

الف) باید دقت شود با اصطلاحات و مفاهیم علوم تجربی آشنا باشند.

 ب)  یکی دو سال اول دوره ابتدایی می توانند به زبان مادری صحبت کنند.

ج) باید دانش آموزان را تشویق کرد فارسی گزارش دهند.

د) باید واژگان ، مفاهیم، معانی و مطالب درس علوم را فارسی بیان کنند.

 

85-در هنگام آموزش کودکان دیرآموز می بایست

الف) آموخته ها و مفاهیم قبلی باید در ابتدای درس مرور گردد.

 ب)  سوال ها و فعالیته های ساده به آنها سپرده شود.

ج)  به آنها فرصت کافی بدهیم تا خودشان پی به موضوع ببرند.

د)  معلم باید آنقدر با آنها کار کند تا اعتماد به نفس پیدا کند.

 

86- در هنگام آموزش علوم در کلاس چند پایه می بایست

الف)پایه های بالاتر به پایه های پایین تر تدریس کنند.

 ب) مطالب کلی و مفاهیم گفته می شود و بقیه فعالیت خارج از کلاس تعیین می گردد.

ج) تمام پایه ها علوم داشته باشند و کلاس گروهی اداره شود.

د) شیوه نشستن دانش آموزان را تغییر دهید سپس با گفتگو درس را شروع کنید.

 

87- اگر در کلاس چند پایه یک دانش آموز در یک پایه تحصیلی باشد می توانیم

الف) او را بصورت خصوصی و انفرادی آموزش دهیم.

 ب)  آموزش او را به پایه های بالاتر بسپاریم.

ج)  در گروه بندی او با گروه پایه نزدیک خود فعالیت کند.

د) برای اینکه او احساس تنهایی نکند معلم در گروه او قرار گیرد.

 

88- از وظایف معلمان راهنما در بازدید از کلاس علوم :

الف) مشاهده روش تدریس معلم و نحوه ارزشیابی از علوم

 ب)  راهنمایی معلم برای استفاده از موقعیت جغرافیایی منطقه برای فعالیت خارج از کلاس

ج) هیچکدام

د)  هر دو مورد

 

89- در ساختار کتاب درسی تصویر عنوانی چه وظیفه ای دارد.

الف) ایجاد انگیزه و رغبت

 ب)  معرفی فصل و مباحث درسی

ج)  مفهوم خاصی تدریس نمی شود برای گفت و گو است

د)  دانش آموزان را ترغیب می کند که بیشتر مشاهده کنند.

 

90- در ساختار کتاب درسی فعالیت آموزش پایه های پائین تر بر اساس

الف) مشاهده تفسیر کردن و پیش بینی کردن  است.

 ب)  مشاهده جمع آوری اطلاعات و نتیجه گیری است.

ج) مشاهده جمع آوری اطلاعات و پیش بینی کردن است.

د)  مشاهده طراحی تحقیق و نتیجه گیری است.

 

91-در ساختار کتاب مفاهیم به چه شکلی ارائه می شود.

الف) متن کتاب فکر کنید بحث کنید آزمایش کنید.

 ب)  متن اطلاع رسانی فعالیت علمی طرح مسئله.

ج) نوشته و تصویر مفاهیم کلی و فعالیت خارج از کلاس.

د) نوشته تصویر چارت و سوالات آخر درس.

 

92- متن نوشتاری دستور کار فعالیت علمی در ساختار کتاب علوم از پایه چندم شروع می شود.

الف) از پایه اول

 ب)  از پایه دوم

ج) از پایه سوم

د) از پایه چهارم

 

93- از ویژگی وسایل و ابزار علوم در انجام فعالیتهای کلاسی :

الف) ارزان و فراوان بودن مانند کیت های علوم

 ب) وسایل دور ریختنی و اسباب بازی ها

ج) دست ساز، ساده و ارزان قیمت

د) ابزار و وسایل ساخته شده توسط صنایع آموزشی

 

94- دو وظیفه مهم معلم هنگام انجام مشاهده توسط دانش آموزان چیست .

الف) راهنمایی کردن توضیح دادن

 ب) پرسش کردن هدایت کردن

ج) پرسیدن پاسخ دادن

د) استنباط نتیجه گیری کردن

 

95- منظور از تلفیق کردن درس علوم یعنی چه ؟

الف) در بعضی از پایه های درسی می توان موضوعات درس علوم را با هم تدریس کرد.

 ب) در مدارس چند پایه دانش آموزان پایه های مختلف را می توان با هم آموزش داد.

ج)  در پایه اول و دوم بعضی دروس را باهم می توان آموزش داد.

د)  در تدریس علوم سعی شود با دروس موازی هماهنگ شود.

 

96- در نوشتن طراح درس کدام یک از موارد زیر از محدودیت ها محسوب می گردد.

الف) محل فعالیت فعالیت خارج از کلاس

 ب) هدف درس وسایل مورد نیاز

ج) ارزشیابی-  محتوای آموزشی

د) هدف درس ویژگی کلاس

 

97-شکل های مختلف آهنربا در کدام مبحث آموزش داده می شود.

الف) علوم زیستی

 ب) علوم فیزیکی

ج)  علوم زمین

د) علوم بهداشتی

 

98- گیاهان خوراکی در کدام مبحث آموزش داده می شود.

الف) علوم زیستی

 ب) علوم فیزیکی

ج) علوم زمین

د) علوم بهداشتی

 

99-اساسی ترین مهارت در آموزش علوم تجربی کدام است ؟

الف) مشاهده

 ب)  جمع آوری اطلاعات

ج)  برقراری ارتباط

د) طراحی تحقیق

 

100- کدام گزینه مربوط به مشاهده عملی نیست .

الف) استفاده از چند حس

 ب) تشخیص ترتیب رخ داد وقایع

ج) استفاده از وسایل کمک آموزشی

د)  مشخص کردن شباهت و تفاوت

 « سوالهای مهارت آموزش علوم تجربی ( کلاس اول )»

{|{|{|{|{|{|{

1 - اهمیت استفاده از حواس در شناسایی محیط اطراف

 هدف  کدامیک از دروس زیر می باشد.

الف) جانوران اهلی

ب) بدن ما

ج)  ما و اطراف ما

د) سنگ

 

2 - گوش درونی کدام حس را در بدن بر عهده دارد.

الف) حس شنوایی

ب) حس تعادل

ج)  حس جهت یابی

د) اَبَر حس

 

3 - خفاش با کدام حس خود در شب پرواز می کند.

الف) حس شنوایی

ب) حس بینایی

ج) اَبَر حس

د) حس تعادل

 

4 - کم ترین مقدار انرژی برای زنده نگه داشتن ما برای چه کاری مصرف می شود؟

الف)  نفس کشیدن

ب) تپش قلب

ج) سوخت وساز ضروری

د) گرم نگه داشتن بدن

5 - هنگام خواب که فعالیت بدن کم است میزان انرژی مصرفی چه مقدار می باشد.

الف) 700 کیلو ژول

ب)  7 کیلو ژول

ج)  17 کیلو ژول

د)  7000 کیلو ژول

 

6 -  کدام گزینه در گروه مواد غذایی قرار نمی گیرد.

الف) هیدروکربورها

ب)  ویتامین ها

ج) چربی ها

د) روغن ها

 

7 -  عسل و مربا در کدام گروه زیر قرار می گیرند.

الف)  ویتامین ها

ب) چربی ها

ج) هیدروکربورها

د) مواد معدنی

 

8 - کدام دسته از مواد غذایی زیر بیشترین انرژی را دارند.

الف) چربی ها

ب) قندها

ج) پروتئین ها

د) ویتامین ها

 

9 - کدام دسته از مواد غذایی تقریباً در تمام غذاها وجود دارد.

الف) چربی ها

ب)  قندها

ج) پروتئین ها

د) ویتامین ها

 

10 -  بدن انسان برای ترمیم اندام آسیب دیده و فرسوده به کدام دسته مواد غذایی زیر نیاز دارد.

الف) چربی ها

ب) قندها

ج) پروتئین ها

د) ویتامین ها

 

11 - کدام ویتامین بدون خوردن و آشامیدن جذب بدن می شود.

الف) ویتامین E

ب) ویتامین C

ج)  ویتامین D

د)  ویتامین K

 

12- مهمترین تفاوت بین گیاهان و جانوران در چیست .

الف) روش تهیه غذا

ب)حرکت آنها

ج) سلول های آنها

د)  تولید مثل آنها

 

13 - ویژگی جانوران گوشتخوار چیست ؟

الف) دندان های نوک تیز پنجه های قوی سرعت زیاد

ب) دندان های نیش بزرگ آسیای نوک تیز روده های کوتاه

ج) چشمان تیزبین دندان های نیش بزرگ بدن کشیده

د)  دندان های تیز بدن پوشیده از مو- پنجه های قوی

 

14 - جانوران 4 رفتار ثابت زیر را دارا می باشند.

الف) شکار کردن غذا خوردن کوچ کردن تولید مثل

ب) یافتن غذا گریختن جفت یابی مراقبت از بچه

ج) حرکت کردن جفت یابی مراقبت از بچه شکار کردن

د) گریختن شکار کردن جفت یابی غذا خوردن

 

15 -  جانوران از لحاظ نوع غذا به 5گروه زیر تقسیم می شوند.

الف) گیاه خوار علف خوار انگل گوشت خوار همه چیزخوار

ب)  گوشت خوار شکارچی گیاه خوار انگل همه چیز خوار

ج) همه چیز خوار مردارخوار انگل گوشت خوار گیاه خوار

د)  مردار خوار علف خوار شکارچی خون خوار - اهلی

 

16 - کدام جانور پهلوی چپ و راست ندارد.

الف) ملخ دریایی

ب) شقایق دریایی

ج) مرجان دریایی

د) ستاره دریایی

 

17 - کدام جانور زیر برای مقابله با گرما در بدن خود آب ذخیره می کند.

الف) موش کیسه دار

ب) شتر

ج) وزغ صحرایی

د) لاک پشت صحرایی

 

18 - کدام جانور زیر، یک پستاندار تخم گذار است.

الف) خفاش

ب) پلاتی پوس

ج)  پنگوئن

د) افعی

 

19-گلبرگ درخت خرمالو چه رنگی است.

 الف) نارنجی

ب) سبز

ج) سفید

د)  قرمز

 

20 -اندام های جنسی گیاه در کدام قسمت قرار دارد.

الف)  ریشه

ب)  ساقه

ج)  گل

د) جوانه

 

21 - چه گیاهان دارای برگ های کوچک هستند.

الف)  منطقه گرم وخشک

ب)  منطقه استوایی

ج) منطقه بیابانی

د)  منطقه کوهستانی

 

22 - دو وظیفه مهم ریشه عبارت است از :

الف) ثابت و محکم نگه داشتن گیاه و رشد ساقه

ب) فتوسنتز و محکم نگهداشتن گیاه

ج) جذب مواد معدنی و آب و رشد گیاه

د)  جذب آب و مواد معدنی و محکم نگه داشتن گیاه

 

23 - وظیفه ریشه های هوایی چیست .

الف)جذب آب  از هوا

ب) چسباندن گیاه به سطح دیوار

ج) مخصوص گیاهان بالا رونده است

د) رشد کلاهک ریشه

 

24 -   برای تهیه رنگ از گلبرگ

الف) معلم خودش باید رنگ را تهیه کند (معلم محور)

 ب)  این فعالیت خارج از مدرسه باید انجام شود (شاکرد محور)

ج) در این فصل از سال گل رنگی وجود ندارد

د)  این درس فقط برای اطلاعات عمومی است

 

25 -  انرژی درونی ماده یعنی ؟

الف) مجموع انرژی ذخیره شده در ذرات سازنده ی ماده

ب) انرژی چنبشی + انرژی پتانسیل

ج) مجموع انرژی حرکتی و انرژی ربایشی هر ذره از ماده

د)  همه موارد

 

26- گرما یعنی :

الف)  یکی از شکل های انرژی خورشیدی است.

ب) گرما باعث جنبش ذره ها می گردد و نور تولید می کند.

ج) مقدار انرژی منتقل شده از جسم گم به سرد.

د) گرما می توان کار انجام دهد و باعث روشنایی شود.

 

27- تفاوت گرما و دما در چیست ؟

الف)  گرما یک قرارداد است ولی دما یک مفهوم است.

ب)  گرما و دما تفاوتی ندارند هر دو مفهوم انرژی هستند.

ج) گرما برای نور و دما برای حرارت بکار می رود.

د)  گرما انرژی است و دما برای اندازه گیری انرژی است.

 

28- کالری یک واحد اندازه گیری برای ............. است.

الف)  گرما

ب) دما

ج) سرما

د) انرژی

 

29- وقتی صدایی را می شنویم یعنی :

الف) حرکتی را مشاهده می کنیم.

ب) مولکولهای هوا وارد گوش ما می شوند.

ج)  حرکت نامرئی را حس می کنیم.

د) همه موارد

 

30- نیروی اصطحکاک یعنی :

الف)  نیروی مخالف جاذبه

ب)  نیروی چسبندگی

ج) نیروی مخالف حرکت

د)  نیروی کششی

 

31- آهنرباهای طبیعی بیشتر در کجا یافت می شوند.

الف) قطب شمال

ب) آسیای صغیر

ج) قطب جنوب

د) آمریکای مرکزی

 

32-دو روش افزایش قدرت آهنربای الکتریکی عبارتند از:

الف) ضخامت میخ تعداد دور سیم پیچ ها

ب)  تعداد دور سیم پیچ تعداد باطری ها

ج)  تعداد باطری ها تعداد سیم ها

د)  تعداد دور سیم پیچ ها اندازه میخ

 

33- مقدار آب موجود هوا بیشتر است یا در رودخانه

الف)  هوا

ب) رودخانه ها

ج)  با هم مساویند

د)  هیچکدام

 

34- به آب صد درصد خالص .................. می گویند.

الف) آب شیرین

ب)  آب شرب

ج)  آب مقطر

د)  آب معدنی

 

35- چرا آب مقطر یا آب صد درصد طبیعی برای نوشیدن مناسب نیست.

الف) چون املاح مورد نیاز بدن را ندارد

ب) مواد معدنی ندارد

ج)  یون ها بدن را خارج می کند

د) باعث از کار افتادن کلیه ها می شود.

 

36- به آبی که دارای کلسیم و منیزیم در حد بالایی است :..................... می گویند.

الف)  آب مقطر

ب)  آب سبک

ج) آب معدنی

د)  آب سنگین

 

37- فاضلاب ها به 3 دسته شهری، ........... و ............... تقسیم می شوند.

الف)  خانگی - صنعتی

ب)  صنعتی - کشاورزی

ج)  کشاورزی - خانگی

د) صنعتی - طبیعی

 

38- با وجود دریاها و اقیانوس های پهناور چرا با مسئله کم آبی روبرو هستیم.

الف)  آب دریا  قابل کشاورزی نیست.

ب)  آب اقیانوس ها آلوده وسنگین است.

ج) حمل آب اقیانوس ها هزینه بر است.

د) همه موارد

 

39- دو راه شیرین سازی آب دریا عبارتند از :

الف)  جدا کردن آب از نمک جدا کردن نمک از آب

ب)  تقطیر - تبخیر

ج)  تقطیر - انجماد

د) تصعید - تبخیر

 

40- آیا نفت و گاز هم سنگ محسوب می شوند ؟ چرا ؟

الف)  خیر ، چون مایع و گاز هستند.

ب)  خیر ، چون سنگ ها جامد هستند.

ج)  بله ، چون از سنگ بوجود می آیند.

د)  بله ، چون پوسته زمین را می سازند.

 

41- سنگ های آذرین از  ..........................بوجود می آیند.

الف) انجماد مواد مذاب آتشفشانی

ب) اتصال ذرات جدا از هم بر اثر فشار

ج) مجاورت با توده مذاب زیرزمین

د) فشار خیلی زیاد لایه های زمین

 

42- چه سنگی را برای نما و رو کار ساختمان استفاده می کنند.

الف) سنگ آذرین درونی

ب) سنگ آذرین بیرونی

ج)  سنگ دگرگونی

د)  سنگ رسوبی

 

43- عاقبت هوا زدگی سنگ ها تشکیل............... است.

الف)  ماسه

ب) خاک

ج)  سنگ ریزه

د)  شن

 

44- سنگ ها از .................... درست می شوند.

الف) آبرفت

ب)  مواد مذاب

ج) مواد شیمیایی

د) کانی ها

 

45-سرعت تشکیل خاک در کدام منطقه بیشتر است.

الف)  بیابانی

ب) گرم و خشک

ج)  گرم و مرطوب

د)  کوهستانی

 

46- گیاخاک (هوموس) از ................... بوجود می آید.

الف) آبرفت

ب) فرسایش سنگ ها

ج)  اجساد باکتری ها

د) باقیمانده گیاهان و جانوران

 

47- به چه خاکی اسیدی می گویند.

الف)  خاک کوهستان

ب)  خاک جنگل

ج)  خاک بیابان

د)  خاک علفزار

 

48- غنی ترین خاک چه نوع خاکی است.

الف)  خاک کوهستان

ب)  خاک جنگل

ج) خاک بیابان

د) خاک علفزار

 

49- درجه تخلخل خاک یعنی چه ؟

الف) درجه حاصل خیزی خاک

ب) فاصله خالی بین ذرات خاک

ج) مقدار ماسه داخل خاک

د) میزان آب موجود در فاصله خالی بین ذرات خاک

 

50- کدام ترکیب زیر برای خاک کشاورزی مناسب است.

الف)  به طور مساوی ماسه رس گیاخاک

ب)  ماسه بیشتر شن - گیاخاک

ج)  گیاخاک بیشتر ماسه و رس کمتر

د)  رس خیلی کم و ماسه وگیاخاک بیشتر

 

« سوالهای مهارت آموزش علوم تجربی ( کلاس دوم)»

{|{|{|{|{|{|{

1 - ساختمان یک گل از خارج به داخل عبارت است از :

الف)  گلبرگ کاسبرگ پرچم - مادگی

ب) مادگی پرچم کاسبرگ - گلبرگ

ج) کاسبرگ گلبرگ پرچم - مادگی

د) کاسبرگ گلبرگ مادگی - پرچم

 

2 - سنبله چیست ؟

الف)  گلچه هایی هستند که کنار هم قرار می گیرند.

ب)  گل و برگهای اجتماعی و سبز رنگ هستند.

ج) مجموعه ای از گل وبرگ ها هستند

د)  پرچم گلهای بزرگ را سنبله گویند.

 

3 - دانه های گروه در کجای گل نگهداری می شوند.

الف)  در داخل تخمدان

ب)  داخل کیسه ای زیر گلبرگ

ج) برروی بساک

د)  داخل دانه

 

4 -  دانه ومیره به ترتیب حاصل رشد ............... و ................ گل است.

الف) تخمدان - نهنج

ب)  تخمک - تخمدان

ج)  گرده ها - تخمدان

د)  هسته  - نهنج

 

5 - سبوس گندم در واقع .......... است.

الف) میوه ی گندم

ب)  پوست گندم

ج) مغز گندم

د)  گیاهک گندم

 

6 -  در میوه ی کاذب آب و مواد غذایی در .................. ذخیره شده است.

الف) تخمدان

ب) نهنج

ج)  هسته

د) دمگل

 

7 -  به چه جایی جنگل می گویند؟

الف) دمای بالای 10درجه سانتی گراد در تابستان

ب) میزان بارندگی سالانه بیش تر از 200 میلی متر

ج) قسمتی از خشکی که از درخت و درخت چه پوشیده شده باشد.

د) همه موارد

 

8 - حلزون و سنجاقک درکجا تمخگذاری می کنند.

الف) پشت برگ گیاهان

ب) لای سنگ ها

ج) لابه لای برگ گیاهان علفی

د)  لابه لای برگ گیاهان زیر آب

 

9 - کدام جانور در بدن خود آب ذخیره می کند.

الف) شتر

ب) موش صحرایی

ج) وزغ صحرایی

د) موش کانگارو

 

10 - پر در پرندگان چه وظیفه ای دارد.

الف) لایه ای عایق و ضد آب است.

ب) لایه ای گرم کننده است.

ج) پوشش رنگی بدن پرندگان محسوب می شود.

د) برای پرواز کردن استفاده می گردد.

 

11 -  جنس پر از چیست ؟

الف) ناخن

ب) کراتین

ج) پولک

د)  کُرک

 

12- تقریباً بدن تمام پستانداران از .................پوشیده شده است.

الف) پشم

ب) مو

ج) کرک

د) پولک

 

13 - حرکت مولکول در جامدات بصورت ............ است.

الف) جنبشی و حرکتی

ب)  لرزشی و جنبشی

ج) لغزشی و جابه جایی

د) جنبشی و لغزشی

 

14 - کدام ماده زیر دارای حجم ثابتی نیست .

الف) آب مقطر

ب) آب گرم

ج) بخار آب

د) آب منجمد

 

15 - کدام مثال زیر ماده نیست .

الف) توپ فوتبال برروی کره ماه

ب) ابرهای آسمان

ج) بوی گل

د) رنگین کمان

 

16 - مقدار ماده تشکیل دهنده یک جسم ............ نام دارد و واحد اندازه گیری آن .......... است.

الف) وزن - کیلوگرم

ب)  جرم - نیوتن

ج)  وزن - نیوتن

د) جرم - کیلوگرم

 

17- نیروی که جاذبه زمین به ماده واردمی کند.............. نام داردو واحداندازه گیری آن ..............است.

الف)  وزن - کیلوگرم

ب) جرم - نیوتن

ج) وزن - نیوتن

د) جرم - کیلوگرم

 

18-ویژگی و رفتار یک ماده بستگی به ................و ............. اتم های آن است.

 الف) تعداد نوع

ب) نوع اندازه

ج) نوع - آرایش

د) تعداد - آرایش

 

19 -  اگر اتم های یک ماده بطور منظم قرارنگیرند به آن ماده ........... می گویند.

الف) بلور

ب) بی شکل

ج) مایع

د) گاز

 

20 - شیشه چه نوع ماده ای است.

الف) مایع

ب) جامد

ج) سیال

د) بلور

 

21 -  مواد جامد با ............ به مایع تبدیل می شوند.

الف)  انجماد

ب) تبخیر

ج) میعان

د) ذوب

 

22 -  پخش شدن بوی عطر در اتاق نشانه ................. است.

الف) بدون شکل بودن گازها

ب)  انتشار گازها

ج) نداشتن حجم و شکل ثابت

د) سبک بودن گازها

 

23 -  عامل کشش یا رانش را .............. می گویند.

الف) نیرو

ب) انرژی

ج) اصطحکاک

د) جاذبه

 

24- چه چیزی باعث حرکت، تغییر جهت، ایستادن و تغییر سرعت یک توپ فوتبال می شود.

الف) نیرو

ب) انرژی

ج) اصطحکاک

د) نیوتن

 

25 - با ترازوی دو کفه ای ...... و با نیرو سنج ......... جسم را اندازه  می گیرند.

الف)  جرم وزن

ب) وزن - جرم

ج) نیرو - انرژی

د) انرژی - نیرو