روش تدریس هنر ابتدایی

باسمه تعالی

نمونه سوالات آموزش هنر

دبستانی و پیش دبستانی     پیام نور قزوین

1-      در خصوص کاشی هفت رنگ و تفاوت آن با کاشی خشتی توضیح دهید

2-      فرسک چیست توضیح دهید.

3-      دترامپ چیست و برای چه کاری استفاده می شد؟

4-      سبک های مختلف نقاشی را نام برده و هرکدام را به اختصار تشریح نمایید.

5-      دایره ترکیب رنگ را کشیده و در خصوص رنگهای متضاد توضیح دهید.

6-      با یک تصویر پرسپکتیو را در نقاشی توضیح دهید.

7-      تصاویر شفاف یا ایکس ری را تشریح نمایید.

8-      خصوصیات هنری کودکان 4تا 7 سال را توضیح دهید.

9-      طرز تهیه خمیر بازی را بنویسید.

10-  با شکل های ساده قلمی (آنالیز ) یک نقاشی بکشید و رنگ کنید.

11-  رنگ های اصلی را نام برده و هر کدام را تحلیل کنید.

12-  آزمون های نقاشی تصویری را نام برده و یکی را بدلخواه توضیح دهید.

13-  در خصوص نقاشی خط خطی کودکان 2تا4 ساله ( وسایل وارزیابی) توضیح دهید.

14-  تفاوت تعریف هنر از دیدگاه کودکان و بزرگسالان را تشریح نمایید.

15-  هنر چه تاثیر بر رشد کودکان دارد به اختصار تشریح نمایید.

16-  فعالیتهای گروهی هنر دارای چه ویژگی و کاربردی است؟ با مثال تشریح نمایید.

17-  چه رابطه ای بین شخصیت و هنر کودک وجود دارد ؟ با مثال توضیح دهید

18-  در خصوص مینیاتور ایرانی به اختصار توضیح دهید.

19-  اهمیت و لزوم آموزش هنر به کودکان چیست؟

20-  مربیان و معلمان هنر هنگام آموزش به چه نکاتی باید توجه کنند؟