سوال برنامه ریزی فنی حرفه ای

باسمه تعالی

نمونه سوالات برنامه ریزی فنی حرفه ای

 

الف - با توجه به پروژه ای که مورد تحقیق قرار داده اید به سوالات زیر پاسخ دهید:   10 نمره

1-      یکی از محتوا های آموزشی که در هنرستان تدریس می شود را مورد تحلیل مبحث قرار دهید. ( 4 قاعده کافیست)

2-      یکی از فعالیت های آموزشی که در هنرستان انجام می شود را مورد تحلیل وظیفه قرار دهید.( 4 وظیفه بنیادی کافیست)

3-      برای یکی از دروس کتاب آموزشی 5 قاعده نوشته و آنرا به هدف رفتاری تبدیل کنید.

4-      معلمان از چه رسانه های اختیاری و اجباری در طول تدریس می بایست استفاده کنند. تشریح نمایید.

5-      نارسایی های این رشته تحصیلی را لیست کرده و در خصوص هر یک توضیح دهید.

 

ب- می خواهیم برای یک منطقه مثل رودبار شهرستان هنرستان بسازیم به سوالات ذیل پاسخ دهید: 10 نمره

1-      نیاز سنجی و مراحل آنرا تشریح نمایید.( یک رشته فرضی بسازید)

2-      اقدامات قبل ، حین و بعد از تاسیس هنرستان را لیست نمایید.

3-      مدیراین هنرستان می بایست بر چه مطالبی تسلط داشته باشد ؟چرا؟

4-      جمعیت کلاس و فضای آموزشی را چگونه طراحی می نمایید.؟ چرا؟

5-      برای اینکه فراگیران به یادگیری تمایز چند گانه برسند به چه نکاتی و مراحلی باید توجه داشت؟

با تشکر

پورشیخ