سوال درآمدی بر نقش هنر در مدارس

این آزمون در 2 صفحه و 22 سوال طراحی شده است.

سوالات 1 نمره ای ؛  لطفاً به 6 عنوان از سوالات زیر پاسخ دهید

1-   چهار تفاوت مهم بین دو رنگ آبی و قرمز را نام ببرید.

2-   چه مهارتهایی در زنگ هنر در مدرسه تعلیم داده می شود ؟ فقط نام ببرید.

3-   تجربه گرایی از ویژگی هنر کودکان( مخصوصاً نقاشی) است یعنی چه؟ 

4-   چهار نکته مهم ؛ که باید معلم هنر هنگام تدریس هنر مد نظر قرار دهد را نام ببرید.

5-   آیا هنر در مدارس فقط اختصاص به نقاشی دارد ؟ پاسخ خود را با مثال تشریح نمایید.

6-    خیال پردازی در هنر خوب است یا بد ؟ دلیل خود را توضیح دهید.

7-    یاد گیری مشارکتی یعنی چه ؟ توضیح دهید

8-تعدادی از وسایل مورد نیاز در زنگ هنر مدارس را فقط نام ببرید.

    9- فعالیت های هنر در کلاس چهارم ابتدایی را فقط نام ببرید.

سوالات 2 نمره ای ؛ فقط به 4 عنوان از سوالات ذیل پاسخ دهید

10-ارزشیابی هنر در مدارس به چه شیوه هایی صورت می گیرد ؟ و نکات مهم هنگام ارزشیابی درس هنر را توضیح دهید

11- رنگ ، فرم و تکنیک های هنری از عوامل بالندگی هستند یا باز دارنده دلیل خود را با مثال توضیح دهید.

12- وقتی گفته می شود از ویژگی نقاشی کودکان ؛ ساده ، خلاصه و آنالیز شده است یعنی چی؟ با مثال ترسیمی بیشتر توضیح دهید.

13- آشنایی با ابزار ؛ ابراز عقیده و درک آثار هنری ؛ هر یک در کدام حیطه از یادگیری آموزش داده می شود؟ چرا؟ دانش ؛ مهارت ؛ نگرش

14- چهار مورد از اهداف جزیی آموزش هنر در مدارس را نام برده و یکی را به دلخواه تشریح نمایید.

15- چهار مورد از رویکرد تربیتی آموزش هنر در مدارس را نام برده و یکی را به دلخواه تشریح نمایید.

16- آموزش هنر در مدرسه باید کودک محور باشد یعنی چه؟ بطور کامل توضیح دهید.

 

با آرزوی موفقیت برای شما