سوال روش تدریس علوم و اجتماعی ابتدایی

باسمه تعالی

آزمون میان ترم روش تدریس علوم تجربی

دانشگاه پیام نو قزوین  -     خرداد ماه 1390

زمان پاسخگویی 60 دقیقه                                             بارم هر سوال یک نمره

1-       اهداف کلی آموزش علوم تجربی و اجتماعی در ابتدایی را با هم مقایسه نمایید.( 4 شباهت و 4 تفاوت کافیست)

2-        4 ویژگی مشترک  بین علوم تجربی و اجتماعی را بیان نمایید.( چرا این دو موضوع را در یک کتاب ارائه داده اند؟)

3-       4 وسیله برای آموزش علوم اجتماعی و 4 وسیله برای تدریس علوم تجربی را نام برده و در مورد هر کدام به اختصار توصیح دهید. ( وسایل مشترک را  ننویسید)

4-       برای تدریس علوم اجتماعی و تجربی تصاویر از اهمیت خاصی برخوردارند .این تصاویر دارای چه ویژگی و خصوصیاتی باید باشند و چگونه می توان آنها را تهیه نمود؟

5-       با یک مثال از دروس اول ابتدایی یکی از روش های علمی را تعریف کنید.

6-       مدل سازی در علوم تجربی و علوم اجتماعی را تشریح نمایید.

با آرزوی موفقیت برای شما