پروژه 4 واحدی

پروژه باید در ورقه آ4 عمودی بدون کادر با حاشیه 2 سانتی متر از هر طرف و 1 سانتی متر برای شیرازه

 با خط لوتوس با سایز 14 با فاصله سطر یک و نیم و
فرورفتگی پاراگراف نیم سانتی متر و
عناوین با خط تیر 16 تایپ گردد.

جلد  گالینگور زرشکی  وساده با آرم دانشگاه +  CD  تمامی نوشته ها و اسکن ضمائم فایل تایپی و PDF

پاورقی و سر صفحه هر کدام یک سانتی متر و بهمراه شماره صفحه ( تمامی صفحه ها حتی ضمائم).

پژوهش  فوق بصورت انفرادی و یا گروه دو نفری تنظیم می گردد و
به هیچ عنوان موضوع انتخابی تغییر نخواهد کرد.

تاریخ تحویل اول: هفته اول آذر ماه

تاریخ تحویل دوم: هفته دوم آذر ماه

جزوات عودت نمی گردد
دانشجویان می تواند با ادارات یا سازمان جهت تحقیق قرارداد بسته و بعد از بررسی تحویل نماید.

جمع نهایی بعد از بررسی 16 نمره بوده و 4 نمره فعالیت کلاسی می باشد

به هیچ عنوان در تاریخ یا محل دیگری جزوات تحویل گرفته نخواهد شد.  

    با تشکر

پورشیخ 

باسمه تعالی- ملاک  و مراحل انجام پروژه  ( اقدام پژوهی)

  کارشناسی آموزش ابتدایی-    دانشگاه پیام نور - قزوین –  1390

1- جلد:  آرم دانشگاه  - اسم مناسب  و کامل پروژه + نام دانشجو + نام استاد یا مشاور+ سال و ترم
2- عنوان روی جلد
3- بسم الله الرحمن الرحیم
4- تشکر از
5- تقدیم به
6- فهرست
7- سوال پژوهش
8- ضرورت تحقیق
اهداف پروژه ( اهمیت مسئله  ؛ ارزش تحقق داشت؛ لزوم انجام تحقق)+ علت انتخاب موضوع
عناوین قبلا تحقیق شده در این خصوص بهمراه عنوان تحقیق؛ نام محقق ؛ سال تحقیق؛ محل تحقیق؛ نتایج تحقیق
9- روش و نوع تحقیق؛ روش جمع آوری اطلاعات؛ جامعه آماری
مراحل جرا + خلاصه ی اهداف طرح یا موضوع مورد تحلیل قرار گرفته
10- چکیده تحقیق

عنوان موضوع، سوال پژوهش؛ فرضیه ها ؛ متغییر ها؛ نوع تحقیق؛ روش جمع آوری اطلاعات

 نتایج بدست آمده ( با توجه به فصل نتیجه گیری ؛بصورت خلاصه) پیشنهادات و راهبرد های تحقیق(با توجه به فصل پیشنهادات؛ بصورت خلاصه)
11- نتایج بدست آمده
عواقب و نتایج تحقیق و انتظارات نگارنده بدون ذکر هیچ گونه فرضیه سازی یا پیش داوری مطابق با فصل آخر
12- فصل اول