سوالات میان ترم تکنولوژی آموزشی آبان ۹۰
باسمه تعالی 

به این که چارچوب های عادی را یاد بگیرید؛ یا فلان چیز را به قول شما؛ نمره بیاورید فکر نکنید؛به علم
فکر کنید.
از فرمایشات مقام معظم رهبری  مورخه3/7/81

1- تفاوت های  بین یادگیری مفاهیم تعریف شده  و یادگیری غیر کلمات را با ذکر مثال تشریح نمایید( نظریه هدف نویسی گانیه) 4 تفاوت کافیست

2- پس از دیدن یک فیلم ، کودک یافته های خود را در زندگی بکار می بندد . این یادگیری در کدام سطح از  طبقه بندی (هدف نویسی گانیه و بلوم) قرار دارد چرا؟

3- آیا علاقه به حل جدول و معما یادگیری راهبرد شناختی است و یا مهارت حل مسئله است؟ با مثال توضیح دهید.

4- به نظر شما ؛ اگر دانش آموزی بین یادگیری دروس ریاضی  در دوره دبیرستان با زندگی روزمره خود ارتباط و مثال بیابد او در کدام طبقه هدف نویسی (مطابق یادگیری نظریه گانیه)  راهبرد شناختی و یا در طبقه مهارت ذهنی  قرار دارد ؟.  چرا؟

5- آیا مهارت حرکتی خود بصورت هدف اصلی یادگیری درمی آید ؟ چرا ؟با ذکر یک مثال از دوران تحصیل و زندگی خویش دلیل خود را تشریح نمایید.

6-دانشجویان درس تکنولوژی آموزشی که تمامی کتاب را مطالعه کرده اند در آزمون میان ترم  با سوالات خارج از کتاب و مفهومی روبرو شده و بعلت نداشتن تفکر خلاقانه نمره لازم را کسب نمی کنند مشکل را در کدام طبقه اهداف گانیه و همچنین طبقه بندی اهداف بلوم می بینید چرا؟

7- اگر عمدًا معلم کلاسی اجازه دهد تا فراگیران در جلسه امتحانی از کتاب و جزوه خود ( آزمون کتاب باز) استفاده کنند. او چه نوع یادگیری را انتقال داده است؟ دلیل خود را تشریح نمایید.

8- برگه آزمونی که در بیش رو دارید کدام سطح یادگیری شما را می سنجد و سوالات تستی پایان ترم  چطور؟ این آزمون با کدام یک از نظریات و مراحل تکنولوژی آموزشی مطابقت دارد؟

9- برای درس چوپان دروغگو 1 هدف کلی ؛ 2 هدف جزیی و 3 هدف رفتاری بنویسید که اجزای اصلی هدف نویسی را دارا باشد.

10- معلمی هنگام ورود به کلاس درس هنر در اولین جلسه از فراگیران خود آزمون نقاشی می گیرد تا در آخرین روز تحصیلی آنرا با پیشرفت هر فراگیر بسنجد آیا او یک آزمون رفتار ورودی گرفته است ؟ پاسخ خود را با دلیل توضیح دهید.

 

در برگه پاسخنامه جواب دهید

بارم هر سوال 2 نمره می باشد
آزمون کتاب باز می باشد

با آرزوی موفقیت