نمونه سوال کاربرد کامپیوتر

باسمه تعالی

سوالات آزمون میان ترم    کاربرد رایانه در مدیریت آموزشی

پیام نور قزوین     آذر ماه 1389                          زمان پاسخگویی : 60 دقیقه

----------------------------------------------------------------------------------------

موارد خواسته شده زیر را انجام داده  ودر وقت معین تحویل نمایید- آزمون کتاب باز می باشد.

هر صفحه 1 نمره  و 10 نمره هم پروژه پایانی خواهد داشت.

-----------------------------------------------------------------------------------------

1- در پاورپوینت 10 اسلاید بسازید که هر کدام زمینه متفاوت داشته باشد.

2- هر صفحه دارای آیکون های خروج و جلو عقب و بازگشت و قطع صدا باشد.

3- صفحه اول به نام خدا و آیکون شروع ...... موس غیر فعال و دارای موسیقی

4- صفحه دوم : فهرست و تمامی نوشته ها با ( word art ) به رنگ آبی

5-صفحه سوم یک برنامه هفتگی برای دانش آموز ابتدایی بنویسید فونت  و رنگ هر ردیف متفاوت

6- صفحه چهارم یک نمودار ستونی 3 رنگ 6 ستونی طراحی کنید.

7- صفحه پنجم 3 تصویر با 3 نوع انیمیشن متفاوت قرار دهید.

8- صفحه شش یک مقاله از اینترنت در (text box ) (مقاله ورزشی با تصویر مرتبط)

9- صفحه هفتم  امکان پخش فیلم و یا موسیقی قرار دهید که اتوماتیک اجرا شود.

10 صفحه هشتم  یک شکل آماده ( shapes ) به رنگ زرد با سایه آبی و دور خط قرمز قرار دهید.  و تصویر زمینه این اسلاید از (  texture ) استفاده گردد.

11- صفحه نهم  آدرس ایمیل خود را به زبان لاتین( فونت  Stencil   سایز 40) تایپ نمایید

12- صفحه آخر  نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی خود  را  تایپ نمایید. هر کلمه فونت ؛ سایز؛ رنگ متفاوت داشته باشد.

13- هر صفحه با سرعت متوسط و با انیمیشن متفاوتی( دستی) به صفحه بعد منتقل شود.

14- تمامی فعالیت ها را با پسوند (pps ) و با نام خانوادگی خود در آخرین درایو ذخیره نمایید.

 

پورشیخ                با آرزوی موفقیت 

باسمه تعالی

سوالات آزمون میان ترم    کاربرد رایانه در مدیریت آموزشی

پیام نور قزوین     آذر ماه 1389                          زمان پاسخگویی : 60 دقیقه

----------------------------------------------------------------------------------------

موارد خواسته شده زیر را انجام داده  ودر وقت معین تحویل نمایید- آزمون کتاب باز می باشد.

هر صفحه 1 نمره  و 10 نمره هم پروژه پایانی خواهد داشت.

-----------------------------------------------------------------------------------------

1- در پاورپوینت 10 اسلاید بسازید که هر کدام زمینه متفاوت داشته باشد.

2- هر صفحه دارای آیکون های خروج و جلو عقب و بازگشت و قطع صدا باشد.

3- صفحه اول به نام خدا و آیکون شروع ...... موس غیر فعال و دارای موسیقی

4- صفحه دوم : فهرست و تمامی نوشته ها با ( word art ) به رنگ قرمز

5- صفحه سوم یک برنامه هفتگی برای دانش آموز ابتدایی بنویسید فونت  و رنگ هر ستون متفاوت

6- صفحه چهارم یک نمودار دایره ای 3 بعدی 6 رنگ  طراحی کنید.

7- صفحه پنجم 4 clip art با 3 نوع انیمیشن  سبز و زرد متفاوت قرار دهید.( با صدا)

8- صفحه شش یک مقاله از اینترنت در (text box ) (مقاله آموزشی  با تصویر مرتبط)

9- صفحه هفتم  امکان پخش فیلم و یا موسیقی قرار دهید که اتوماتیک اجرا شود.

10 صفحه هشتم  یک شکل آماده ( shapes ) به رنگ زرد با سایه آبی و دور خط قرمز قرار دهید.  و تصویر زمینه این اسلاید از (  texture ) استفاده گردد.

11- صفحه نهم  آدرس ایمیل خود را به زبان لاتین( فونت  Impact   سایز 50) تایپ نمایید

12- صفحه آخر  نام و نام خانوادگی و شماره دانشجویی خود  را  در جدول تایپ نموده و هر ردیف جدل فونت ؛ سایز؛ رنگ متفاوت داشته باشد.

13- هر صفحه با سرعت آهسته و با انیمیشن متفاوت(2 ثانیه اتوماتیک) به صفحه بعد منتقل شود.

14- تمامی فعالیت ها را با پسوند(ppsx ) و با نام خانوادگی خود در درایوD: ذخیره نمایید.

  پورشیخ                با آرزوی موفقیت