نمونه سوال2 مقدمات تکنولوژی آموزشی

باسمه تعالی

برگه سوالات آزمون میان ترم واحد درسی مقدمات تکنولوژی آموزشی  

دانشگاه پیام نور قزوین  1389

زمان : 90دقیقه

1-   ضمن تعریف تکنولوژی آموزشی (از قول جیمز بروان) مراحل آنرا نام ببرید و یکی را بدلخواه توضیح دهید.

2-    چهار ویژگی مهم برای ساده کردن اهداف کلی را بنویسید( گرونلند)

3-   طبقات حیطه شناختی ( نظریه بلوم ) را نام برده و هر کدام را به اختصار توضیح دهید.

4-   مدل برنامه ریزی و ارتباط ایندیانا را فقط رسم کرد ( 12 جزء اصلی آنرا بنویسید و یکی را بدلخواه تعریف کنید)

5-   تفاوت بین یادگیری کلمات و غیر کلمات را با ذکر مثال تشریح نمایید( نظریه هدف نویسی گانیه)

6-   پس از دیدن یک فیلم ، فراگیر یافته های خود را در زندگی بکار می بندد . این یادگیری در کدام سطح از  طبقه بندی (هدف نویسی گانیه و بلوم) قرار دارد چرا؟

7-   چرا یادگیری مفاهیم تعریف شده از مفاهیم محسوس سخت تر است . با مثال توضیح دهید.

8-   به نظر شما ؛ آموزش ریاضی در دوره دبیرستان بیشتر در کدام طبقه هدف نویسی می شود؟ (مطابق یادگیری نظریه گانیه)  راهبرد شناختی و یا در طبقه مهارت ذهنی .  چرا؟

9-   آیا مهارت حرکتی خود بصورت هدف یادگیری درمی آید ؟ چرا ؟با مثال دلیل خود را تشریح نمایید.

10-دانشجویان در تکنولوژی آموزشی که تمامی کتاب را مطالعه کرده اند در آزمون میان ترم  با سوالات خارج از کتاب و مفهومی روبرو شده و بعلت نداشتن تفکر خلاقانه نمره لازم را کسب نمی کنند مشکل را در کدام طبقه اهداف گانیه و همچنین طبقه بندی اهداف بلوم می بینید چرا؟

11- اگر عمدا معلم کلاسی اجازه دهد تا فراگیران در جلسه امتحانی از روی ورقه و یا کتاب دوست خود بنویسد او چه نوع یادگیری را انتقال داده است؟ دلیل خود را تشریح نمایید.

 

در برگه پاسخنامه جواب دهید

بارم هر سوال 2 نمره می باشد

با آرزوی موفقیت

-----------------------------------------------------------------------پورشیخ