نمونه سوال راهنمای تحصیلی و شغلی

 

1-   اصطلاحات ذیل را تعریف کنید: 4 نمره

 

الف- کار                                                  ب- انتظار شغلی                               ج-  حرفه        

 

د- مشاوره                                              ط- شغل                                             ک- هفته توجیه

 

س- نقش پارسونز                                 م- طبقه بندی مشاغل

 

2= هدایت تحصیلی چیست با ذکر یک مثال کاملاً توضیح دهید؟ 2 نمره

3-   در هفته معرفی مشاغل ( نیمه اول اردیبهشت هرسال) برای آشنایی بیشتر حرفه ها و شغل های موجود در جامعه چه برنامه هایی را پیشنهاد می دهید. 4مورد را نام برده و به اختصار تشریح نمایید.4نمره

4-   اهداف عمومی اطلاعات شغلی را نام برده  و هرکدام را به اختصار توضیح دهید. 2 نمره

5-   یک شغل از شاخه باغبانی و کشاورزی انتخاب کرده و موارد ذیل را تشریح نمایید:4نمره

 

الف شغل را تعریف کنید                                                    ب- آینده شغلی

 

ج- نمونه وظایف و مسئولیت های پست                            ج- مدارک تحصیلی احراز شغل

 

د- خصوصیات جسمانی و توانایی ذهنی لازم                    و-شرایط محل کار

 

ح- وسایل کار و هزینه احتمالی                                           ط- روابط انسانی حاکم

 

6-   رغبت چیست ؛ چگونه در شخص تقویت می شود و چه تاثیری در انتخاب شغل دارد؟ 2 نمره راهنمای شغلی چیست؟ یک مثال بزنید و رابطه آنرابا راهنمای تحصیلی تشریح نمایید. 2 نمره