سوالات روش تدریس علوم تجربی و اجتماعی-آذرماه 1390

1-          واحد در روش کارگروهی علوم تجربی و اجتماعی چیست؟ 4 مورد از ویژگی آنرا بیان کنید

2-          چهار مورد از وسایل مورد نیاز برای تدریس علوم اجتماعی را نام برده و هر کدام را به اختصار تشریح نمایید.

 

3-          چگونگی تاثیر آموزش علوم تجربی بر اهداف عمومی مدارس ابتدایی را با یک مثال تشریح نمایید.

4-          در خصوص مهارت اندازه گیری و ارتباط علوم تجربی با ریاضیات با مثال توضیح دهید

5-          گردش علمی بعنوان روش تدریس در علوم تجربی و اجتماعی چگونه برنامه ریزی می شود؟

 

6-          چهار ویژگی آموزش تاریخ در ابتدایی را با مثال تشریح نمایید.