سوالات روش تدریس ریاضی ابتدایی- آبانماه 1390

1-          انواع مفاهیم تفریق را نام برده و برای هر یک مثال بزنید.

2-          روش ماریا مونته سوری را با آموزش کسر با مثال تشریح نمایید.

3-          مراحل کار آموزش مفاهیم و اشکال هندسه در کلاس درس را بیان کرده و یک شکل چهار وجهی منتظم بکشید.

4-          برای آموزش مفهوم مساحت مراحل تدریس را با ذکر مثال تشریح نمایید.

5-          مفاهیم مختلف جمع را نام برده برای هریک مثال بزنید.

6-          روش حل مسئله جرج پولیا را با مثال تشریح  نمایید.