سوالات تکنولوژی آموزشی- آذرماه 1390

1-          مدل های 3 بعدی را نام برده و هریک را با مثال و به اختصار توضیح دهید.

2-          یادگیری اطلاعات کلامی گانیه را با مثال مورد بررسی قرار دهید.

3-          فنون تدریس و روش تدریس چه شباهت و تفاوت هایی با هم دارند؟ با مثال تشریح نمایید.

4-          فعالیت های قبل؛ حین و بعد از گردش علمی را تشریح نمایید.

5-          مخروط دیل چیست؟ با شکل و مثال طبقات آنرا بررسی کنید

6-          مهارت های ذهنی یادگیری گانیه را با مثال بطور کامل توضیح دهید.