سوالات آزمون میان ترم 2-روش تدریس ریاضی ابتدایی آذرماه 1390

باسمه تعالی

سوالات آزمون میان ترم        واحددرسی          روش تدریس ریاضی ابتدایی     آذرماه 1390

 

مفاهیمی را که برای تدریس اندازه گیری لازم است را نام برده و یکی را بدلخواه تعریف کنید

بعداز انجام مثال های متعدد در آموزش تقسیم عدد صحیح بر کسر اعشاری دانش آموزان چه مواردی را باید خودشان کشف کنند؟

تفریق یک عدد از صفر ( با انتقال) را چگونه تدریس می کنند؟

خاصیت شرکت پذیری در ضرب را چگونه تدریس م یکنند؟

مفهوم افرازی جمع را با یک شکل توضیح دهید

روش تدریس جرج پولیا را با مثال توضیح دهید

چهار اصل مهم از اصول آموزش هندسه را نام ببرید

روش تدریس خانم ماریا مونته سوری را  در آموزش کسر با مثال بیان کنید

برای تدریس تقسیم در کلاسهای ابتدایی مراحل  کار  را  مشخص کنید

خاصیت جابجایی در ضرب را چگونه تدریس می کنید؟ با مثال توضیح دهید

جمع افزایشی چیست؟ چگونه در آموزش تفریق استفاده می شود؟

تناظر یک به یک چیست و چه مفاهیمی را با آن آموزش می دهند؟ چهار مورد کافیست