سوالات آزمون میان ترم2- روش تدریس قرآن ابتدایی آذرماه 1390

باسمه تعالی

سوالات آزمون میان ترم        واحددرسی          روش تدریس قرآن ابتدایی                              آذرماه 1390

 

در خصوص تمایز دو حرف زاء و ظاء  با مثال توضیح دهید.

ادغام صغیر چیست ؟ انواع آنرا نام برده و یکی را بدلخواه تعریف کنید.

فقط تعریف کنید:

الف- جهر

ب-  علم تجوید

ج- اخفاء

د-  وقف

حروف لهوی چیست ؟ توضیح دهید.

اصول  حاکم بر آموزش  قرآن دوره ابتدایی را تشریح نمائید.

حیطه شناختی و عاطفی آموزش قرآن را درابتدایی نام ببرید. از هر کدام 4 مورد کافیست

در خصوص تفخیم و موارد آن با مثال توضیح دهید

انحراف چیست؟ با مثال تشریح کنید

فقط تعریف کنید:

الف- رخوت

ب- اذلاق

ج- مختصر

د- همس

حروف شجری چیست ؟ با مثال تشریح نمایید

اهداف آموزش قرآن را در پایه اول و چهارم ابتدایی بیان کنید. از هر کدام 4 مورد کافیست

هشت مهارت قابل کسب در آموزش قرآن ابتدایی را بیان نمایید.