نمونه سوال پایانی -برنامه ریزی آموزش فنی – حرفه ای 1390دی

 

 

سوالات آزمون پایانی                        

 برنامه ریزی آموزش فنی حرفه ای

زمان پاسخگویی : 90 دقیقه


 

 

===============================================

الف - با توجه به پروژه ای که مورد تحقیق قرار داده اید به سوالات زیر پاسخ دهید:  

1-     یکی از محتوا های آموزشی که در هنرستان تدریس می شود

 را مورد انتخاب کرده و سطح یادگیری آنرا با توجه به نظریه بلوم مشخص کرده و سپس آنرا مورد تحلیل مبحث قرار دهید. ( 4 قاعده کافیست+ طراحی جدول ضروریست) 3 نمره

2-     یکی از فعالیت های آموزشی که در هنرستان انجام می شود

را انتخاب فرمایید و سطح یادگیری آنرا با توجه به سطح یادگیری بلوم مشخص کنید سپس آن فعالیت را مورد تحلیل وظیفه قرار دهید.( 4 وظیفه بنیادی کافیست+ طراحی جدول ضروریست) 3 نمره

 

 

 

 

 

ب- می خواهیم برای منطقه بوئین زهرا یک رشته فنی حرفه ای جدید بسازیم به سوالات ذیل پاسخ دهید:

1-   با توجه به ویژگی منطقه و استعداد های بالقوه طبیعی و جغرافیایی چه رشته ای را پیشنهاد می کنید؟ نیاز سنجی رشته انتخابی خود و اهداف آنرا تشریح نمایید 2 نمره

2-   یک  رشته فرضی انتخاب کنید و برای یک فعالیت کارگاهی تحلیل حرفه کرده و برای وظیفه های بنیادی آن تعیین نشانه کنید بطوری که 4 سطح را در بر بگیرد( مثال و عنوان فعالیت و تعریف سطوح آن بصورت جدول ضروریست) 2 نمره

3-   برای کنترل عوامل موثر بر سرعت یادگیری و تعیین مراحل یادگیری و راهبردهای حرفه آموزی مناسب جهت اکتساب بهتر مهارت های رشته خود چه کارهایی را پیش بینی کرده اید؟ توصیف کنید. 2نمره

4-    چه مفاهیم نظری پایه  و رایج برای رشته انتخابی خود استاندارد می کنید یکی از آن مباحث را برای یک زنگ کلاس قاعده نویسی کنید. 4 قاعده کافیست. نیازی به جدول نیست توصیفی بنویسید 2 نمره

با آرزوی موفقیت برای شما