نمونه سوال روش تدریس قران ابتدایی

1-یکی از مناسب ترین راه های انس دانش آموز با مفاهیم ارزنده تربیتی و اخلاقی قرآن کریم .............است.

الف- روان خوانی                    ب- تجوید                ج- پیام قرآنی                      د- قواعد

2-در پایه سوم ابتدایی چه قواعدی آموزش داده می شود.

الف- چگونگی وقف بر انواع کلمات                      ب- حروف ناخوانا قبل از سکون    

ج- نحوه وقف بر کلماتی که تنوین دارند                  د- هر سه گزینه صحیح است

3-اگر دانش آموز بعد از قرائت قرآن (صدق ا...)گفت به کدام سطح یادگیری رسیده است.

الف- شناختی       ب- مهارتی      ج- عاطفی            د- نگرشی

4-کدام گزینه از اهداف آموزش قرآن در دوره ابتدایی نیست.

الف- آشنایی با قواعد ضروری و روخوانی قرآن

ب- شناخت و تقویت استعداد های فراگیر

ج- حفظ برخی از سوره های کوتاه

د- آشنایی با معنا و مفهوم پیامبری و امامت

5-آنچه درآموزش قرآن اهمیت بیشتری دارد ، عبارت است از:

الف – آموزش قواعد

ب- رسم الخط نزدیک به فارسی

ج- کسب مهارت علمی

د- کسب نگرش و تغییر در رفتار فراگیر

6-کدام گزینه در امتحان قرآن در دوره ابتدایی نمره ندارد

الف- حفظ و یادگیری سوره ها و آیه ها

ب- حفظ و یادگیری معنی سوره ها و آیه ها

ج- حفظ و یادگیری پیام قرآنی

د- حفظ و یادگیری قواعد قرآنی

7-چند سوره در قرآن دارای حروف مقطعه است

الف- 19 سوره                 ب- 29 سوره              ج- 39 سوره                د- 14 سوره

8-هنگام وقف بر روی کلماتی که آخرشان واو مشدّد ما قبل مضموم دارد چه می می کنیم.

الف- تشدید برداشته می شود و بصورت واو ساکن خوانده می شود

ب- تشدید حرف آخر آورده می شود

ج- بصورت واو ساکن خوانده می شود

د- حرکت ماقبل آخر به حرف آخر منتقل می شود.

9-اگر هنگام وقف حرف آخر کلمه موقوف علیه را از جنس حرف ماقبل نموده و با هم یکی بخوانیم ، میگویند.

الف- اثبات صورت گرفته             ب- نقل انجام شده            ج- ادغام شده اند               د- همجنس می شوند

 

10-هرگاه بعد از حرف مضموم حرف واو قرار گیرد به آن ................. می گویند.

الف- واو مدّی       ب- واو سکون           ج- واو مضموم            د- واو مشدّد

11-تعریف حروف ضرسی کدام گزینه است .

الف- فاصله و شکاف بین وسط زبان و قسمت مقابل خود از کام بالا

ب- کناره زبان با دندان های آسیا همان طرف در فک بالا

ج- کناره دو سر زبان با لثه دندان ها مقابل خود

د- قسمت جلو سطح زبان با برآمدگی کام بالا و لثه ی دندان های اضراسی

12-مخرج حرف میم کجاست.

الف- خیشوم             ب- لهوی            ج- ذلقی              د- شفتین

13-کدام حروف اسلی هستند

الف-    ا،ل،س             ب-   ب،ص،س،ز       ج-    ذ،ت،ظ                 د-    د،ط،ر،ت

 14-خواندن قرآن با سرعت بدون خلل در تجوید را ................ می گویند

الف- ترتیل          ب- تحقیق               ج- تحریر          د- تدویر

15- ارسال چه نوع مختصری است

الف – حالت تلفظ نون ابدال شده نزد باء

ب- میل دادن فتحه به کسره و الف به با ء

ج- نرم ادا شده همزه

د- تحریک یا میل یا ء اضافه به حرکت الف مدّی

16- به صدایی که در آن تار های صوتی ارتعاش پیدا نمی کنند چه می گویند .

الف- سکت                ب- رخوت           ج- اصمات         د- همس

17- کدام گزینه به معنی قلقله نزدیک تر است .

الف- اضطراب و جنبش            ب- جهر و شدت        ج- حرکت و سکون           د- قطب و تکرار

18- ( ل ) از حروف رخوت است ولی زبان آن را با شدت ادا می کند این چه نوع صفتی است

الف- استطاله                  ب- استعلا         ج- انحراف        د- تفتیش

19- غنه یعنی :

الف- خروج صدا مانند خر خر کردن گربه

ب- خروج صدا از بینی با لرزش

ج- صدایی مانند حالت تهوع از سینه

د- الف و ب صیح اند

20- اگر حرفی تمامی حجم هوای دهان را پر کند آن را ............... می گویند

الف- ترقیق                   ب- هوایی               ج- راجع                 د- لین

 

21- برای ادا کردن حروف صاد و ضاد از کدام صفت زیر استفاده می شود

الف- اطباق                   ب- انفتاح                 ج- نفخ                   د- نفث

22- برای ادا کردن میم و راء از کدام صفت زیر استفاده می شود

الف- اذلاق                  ب- استفال                ج- اطباق                   د- هتف

23- حروف استعلا بدون استثناء همگی ................. هستند.

الف- هوایی                  ب- تفخیم               ج- مفخمه               د- مدّی

24- در تلفظ کدام حرف نوک زبان با سر دندان های ثنایای بالا بصورت نازک و کم حجم ادا می شود

الف- زاء               ب- ذاء                      ج- ظاء              د- ضاد   

 

 

با تشکر

بارم هر سوال 0/25 است