نمونه سوالات برنامه ریزی فنی و حرفه 91

سوالات برنامه ریزی فنی و حرفه ای پیام نور

الف) با توجه به پروژه تحقیقی خود به سوالات زیر پاسخ دهید

1-در فصل دو پروژه خود چه مواردی را مورد بررسی قرار داده اید فقط عناوین را نام ببرید   1 نمره

2- در فصل پنجم 2 مورد از پیشنهادات خود را مرقوم بفرمایید     1 نمره

3- برای یکی از دروس مورد بررسی خود :           3 نمره

الف- 5 قاعده نوشته و آن ها را مرتب سازی کنید

ب- تحلیل مبحث بنویسید  برای همان واحد نظری

ج- تحلیل حرفه بنویسید   برای همان واحد عملی

4- تحلیل سیستم یعنی چه و چگونه در پروژه خود انجام داده اید.    2 نمره

ب)مطابق آموخته ها در طول ترم به سوالات زیر پاسخ دهید

5- اگر شما بخواهید در یک منطقه هنرستان غیر انتفاعی بزنید چه چیز هایی را برای جذب دانش آموز ، بکار گیری مربی و نوع رشته لحاظ می کنید  8 مورد نام ببرید و یکی را بدلخواه تشریح نمایید     2 نمره

6- یک روش تدریس اثر بخش یعنی چه  و چه ویژگی هایی دارد به طور کامل تشریح کنید       2 نمره

7- ایجاد انگیزه برای دروس مهارتی و شناختی و عاطفی چه تفاوت هایی با هم دارند با مثال کاربردی توضیح دهید      1 نمره

8- اصطلاحات زیر را تعریف کنید     1 نمره

الف- معلم _ مجری               ب- معلم _ رهبر              ج- سازمان رابطه مدار              د- وظیفه بنیادی

9- انواع ساخت یادگیری را نام برده و یکی را با مثال تشریح نمایید       1 نمره