نمونه سوالات روش تدریس هدیه آسمانی ابتدایی

روش تدریس تعلیمات دینی                         

                                           زمان پاسخ دهی 60 دقیقه

1-روش یادگیری فعال دانش آموز در فرآیند آموزش را با یک مثال تشریح کنید و عوامل موثر در آن را فقط نام ببرید 8مورد              2نمره

2- نکات مهم در ارزشیابی درس دینی را نام ببرید و شیوه نمره دهی آن را تشریح کنید             2 نمره

3- مربی در آموزش تربیت دینی باید دارای چه توانایی هایی باشد  نام برده و یکی را بدلخواه تشریح کنید                   1نمره

4- بین اهداف و ارزشیابی باید ارتباط وجود داشته باشد یعنی چه با یک مثال تشریح کنید          1نمره

5- کنجکاوی دانش آموزان را تحریک کرده تا در نهایت خود به حل مسئله برسند این روش در کدام طبقه و حوزه چهار گانه ی اهداف آموزشی قرار دارد ؟چرا؟                                 1 نمره

6- در خصوص کتاب هدیه های آسمانی ابتدایی و قابلیت های آن توضیح دهید                           1 نمره

7- در تعلیم و تربیت دینی دوره ابتدایی چه نگرش و عواطفی در فراگیر تغییر می کند                  1 نمره

8- نقش آموزگار و والدین را در تربیت دینی کودکان به طور کامل تشریک نمایید                  2 نمره

9- برای آموز هدیه های آسمانی از چه رسانه های آموزشی و کمک آموزشی می توان استفاده کرد از هر کدام چهار مورد نام برده و یکی را به دلخواه تشریح نمایید                               2 نمره

10- 4 مهارت برای شروع تدریس و 4 مورد برای ایجاد انگیزه هنگام تدریس کتاب هدیه های آسمانی را  فقط نام ببرید              1نمره