بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز

چکیده

عنوان : بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز

نام پژوهشگران : الهام طاهرخانی ، مهری طاهرخانی

نام استاد : جناب آقای رضا پورشیخ

سال اجرای تحقیق : 89-88

اهداف تحقیق : بررسی نقش خانواده ها و همچنین سواد والدین در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یا به عبارتی دیگر خانواده تا چه پایه و میزان در حصول به بازدهی کامل در پیشرفت تحصیلی فرزندان دیر آموز موثر باشد .

لذا میزان سطح سواد والدین بر موفقیت دانش آموزان تاثیر چشمگیری دارد.

با توجه به مطالب مشروحه در رابطه با خانواده و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به این نتیجه می رسیم که خانواده به عنوان سنگ زیربنای جامعه و اولین بستر رشد و شکوفایی استعدادهای کودک و محیطی که استخوان بندی نونهالان در آنجا بسته می شود از اهمیتی فوق العاده برخوردار است. خانواده اولین و مهمترین کانون پرورش صحیح، احیا و شکوفایی استعدادهاست هرگونه تحول و تغییر اجتماعی باید از آنجا آغاز شود و هر اقدام اصلاحی نخست باید خانواده را شامل گردد.

اهمیت تحقیق و اهداف آن از نظر محقق بیان شده که عبارت است از بدست آوردن اثرات مطلوب نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان و اصولاً آیا والدین می توانند بر پیشرفت تحصیلی فرزندان تاثیر مثبت بگذارند یا هیچگونه تاثیری از ناحیه خانواده در پیشرفت یا عدم پیشرفت فرزندان وجود ندارد. کلیه دست اندرکاران تعلیم و تربیت ائم از علمای قدیم و جدید و محققان روان شناسی تربیتی متفق القولند که بین عملکرد والدین و عملکرد تحصیلی فرزندان رابطه وجود دارد و ما درصدد آنیم که کدام مقوله رابطه نزدیکتر و مستقیم دارد تا با تقویت این متغیر و احیاناً اصلاح آن گامی هرچند کوچک در ارتباط با مسائل تعلیم و تربیت و نهایتاً پیشرفت تحصیلی فرزندان یک مملکت برداریم.

سوال تحقیق :

 آیا بین سطح درآمد خانواده و پیشرفت تحصیلی دیرآموزان رابطه وجود دارد ؟

متغیر مستقل :

به متغیرهای گفته می شود که از طریق آن متغیر وابسته تعیین یا پیش بینی می شود . به این متغیر ف متغیر متحرک یا درون داد گفته می شود . متغیری است که توسط پژوهشگر اندازه گیری ، دستکاری یا انتخاب می شود تا تاثیری یا رابطۀ آن با متغیر دیگر اندازه گیری شود .

متغیر وابسته :

متغیر وابسته ، متغیر پاسخ ، برون داد یا مالک است و عبارت است از وجه یا جنبه ای از رفتار یک ارگانیزم که تحریک شده است . متغیر وابسته ، متغیری است که مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تاثیرمتغیر مستقل بر آن معلوم مشخص شود.

 

فرضیه های تحقیق:

(1) به نظر می رسد بین سطح درآمد خانواده و پیشرفت تحصیلی دیرآموزان رابطه وجود دارد.

                                    متغیر مستقل          متغیر وابسته

متغیروابسته

 
(2) به نظر می رسد بین سطح سواد والدین و پیشرفت تحصیلی دیرآموزان رابطه وجود دارد.

                                   متغیرمستقل
تعاریف

تعریف نظری پیشرفت تحصیلی

منظور از پیشرفت تحصیلی موفقیت در امر تحصیل است که می تواند به مهارت در امری خاص یا تخصص در بخشی از دانش منجر شود. در نظام آموزش و پرورش منظور از پیشرفت تحصیلی دستیابی به اهداف آموزشی مورد نظر در هر دوره است.

پیشرفت تحصیلی:

علی رغم تعاریف متعددی که از پیشرفت تحصیلی شده است از قبیل موفقیت در یک پایه تحصیلی در طول یکسال بدون وقفه و...،منظور از پیشرفت تحصیلی در ابن تحقیق یک میزان قرار دادی نمی باشد؛منظور از پیشرفت تحصیلی موفقیت در امر تحصیل است که می تواند به مهارت در امر خاص یا تخصیص در بخشی از دانش منجر شود و درنظام آموزش و پرورش منظور از پیشرفت تحصیلی دستیابی به اهداف آموزشی مورد نظر هر دوره آموزشی است. مفهوم پیشرفت تحصیلی را کیفیت و کمیت کار یک دانش آموز تعریف می کند . میزان دانش و مهارت هر فرد در موضوع خاص و در زمان معین است که با نمرات کسب شده در آزمون ها وضع شده طبق اهداف و ضواابط آموزش و پرورش هر کشور  معین می شود (شاه مرادلو 1383)

شغل والدین:

پرداختن به یک حرفه و فعالیتی که موجب کسب درآمد و امرار و معاش می گردد.

تعریف نظری دیرآموز

دانش آموزان دیرآموز در مقایسه با کودکان عادی دارای رفتارهای سازشی ضعیف تر و قابلیت های یادگیری کمتری هستند.

روش تحقیق

روش تحقیق کتابخانه ای (توصیفی ) می باشد .

روش جمع آوری اطلاعات

استفاده از مجلات رشد و پیوند و کتاب های گوناگون و پایان نامه ها