تاثیر مدارس غیر انتفاعی در پیشرفت تحصیلی

ضرورت تحقیق :

      الف) اهداف تحقیق (تحلیل وظیفه + علت انتخاب موضوع)

1-حمایت از مدارس غیر انتفاعی (آزاد)

2-فراهم آوردن محیط مناسب برای رشد فکری و عاطفی دانش آموزان

3-تاثیر استفاده از وسایل کمک یادگیری در مدارس غیر انتفاعی

4-تعیین و نظارت بر اشتیاق دانش آموزان به فراگیری(یادگیری)

5-ایجاد انگیزه و تشویق دانش آموزان در جهت ارتقاء (پیشرفت) تحصیلی

6-چرخشی کردن مدارس غیر انتفاعی

7-تعیین معیارهایی برای نظارت و ارزشیابی حجم دروس پایه ابتدایی

8-ارایه الگوی مناسب مدرسه داری برای متقاضیان تاسیس مدارس غیر انتفاعی به دلیل علاقمندی اینجانب ، و اینکه تفاوتها را از نزدیک با مدارس دولتی مورد مقایسه و ارزیابی قرار دهیم.

ب) عناوین قبلاً تحقیق شده

ج) نتیجه تحقیق جهت آگاهی افرادیکه می خواهند در آینده فرزندانشان را در مدارس غیر انتفاعی ثبت نام کنند، ( از نظر شرایط فضا مکان- آموزشی و هزینه مصرفی دانش آموز بطور سالانه ...)

 

 

 

 

چکیده تحقیق:

  مراحل اجرا

طرح مربوط به آموزش و پرورش بوده و در مدارس غیر انتفاعی اجرا می شود

اهداف طرح:

1-طرح مربوطه در تمام مدارس غیر انتفاعی شهرستان تاکستان مورد اجراست

2-مدارس غیر انتفاعی سما (دخترانه، پسرانه) زیر نظر مستقیم دانشگاه آزاد اسلامی می باشد ولی طرح و درستورالعمل آموزش و پرورش در این مدارس اجرا می شوند.

3-دانش اموزان در هر مقطع تحصیلی مبلغی به طور تقریبی بالغ بر 200 هزار تومان صرف هزینه تحصیل می کنند.

4-از امکانات کمک یادگیری موجود در مدارس استفاده بهینه می شود.

5-مسئول اجرای طرح آموزش و پرورش بوده که طی یک رونوشت ابلاغ را به مدارس ارسال می کند

6-برای دانش اموزان سوم ابتدایی دخترانه جشن تکلیف می گیرند

7-مسابقات المپیاد در رشته های ورزشی، علمی ،هنری انجام می گردد .

8-با تشکیل ستاد نظارت بر ثبت نام مدارس غیر انتفاعی و تعیین گروه های بازرسی ، ضمن بازدید مستمر از مدارس به شکایات رسیده از طرف مردم و دستگاههای مربوط از جمله سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات ، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی کل کشور در اسرع وقت رسیدگی و شاکیان را از نتایج اقدامات مطلع نمایند.

9-کلیه مدارس موظف شوند شهریه ابلاغی را در معرض دید اولیا قرار دهند

10- دریافت هر گونه وجه نقد ، چک حامل ، و چک های مسافرتی ممنوع بوده و وجوه دریافتی بابت شهریه فعالیت های فوق برنامه و کمک های مردمی باید به حساب مدرسه واریز و چک های صادره نیز به حساب مدرسه منظور گردد.

11-دریافت کمک های مردمی موضوع بند (ب) ماده 7 قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب مجلس شورای اسلامی کاملاً اختیاری و زمان اخذ آن توسط سازمانهای آموزش و پرورش تعیین گردد.

12-مدارس غیر انتفاعی موظف اند در اجرای ماده 13 قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی حد اقل 50 درصد ظرفیت پذیرش خود را درصورت وجود متقاضی به دانش اموزان محل اختصاص دهند.

13- به منظور گزینش دانش اموز مدارس صرفاً مجاز به برگزاری آزمون علمی و به صورت کتبی می باشند. نگهداری برگه های آزمون کلیه شرکت کنندگان تا پایان سال تحصیلی الزامی است.

نتایج بدست آمده :

نباید فراموش کنیم که امر قضاوت کار سختی است بدون شناخت و آگهی لازم و نداشتن شمعه قضاوت پرداختن به آن عواقب خاص خود را به همراه دارد . مدارس غیر انتفاعی به عنوان راهکاری برای کاستن از بازار مالی دولت و کاهش بودجه عمومی کشور از اهمیت بزایی برخوردار هستند

پیشنهادات و راهبردهای تحقیق

برای تحقق یافتن این طرح همکاری اولیا دانش اموزان می تواند تاثیر فوق العاده ای در رشد وروند طرح داشته باشد

1-می تواند نظرات خود را در خصوص رشد فرزندانشان به صورت کتبی و یا حضور در مدارس بیان کنند

2-اولیا می توانند در جلسات که توسط مدرسه برگزار می شود شرکت کنند و پیشنهاداتشان را عنوان کنند

3-برای انجام طرح های عنوان شده مدرسه باید زمان لازم و کافی را داشته باشد

4-وجود وسایل کمک یادگیری در مدارس شرط نیست نحوه استفاده کردن بجا در کلاس ، متناسب با موضوع درس موجب پیشرفت دانش اموزان می گردد.

5-دریافت هزینه دانش اموز به صورت ماهیانه کمک خوبی است به خانواده ها تا اینکه به صورت کلی و یک جا اول مدرسه هنگام ثبت نامه از اولیا دریافت کنند.

مقدمه:

    در روزگاری که انفجار دانش و اطلاعات، دنیا را با مولفه های متعددی به دنیای فرصت ها و تهدیدها تبدیل کرده است نقش آموزش و پرورش فعال، پویا، کارآمد و اثر بخش نه تنها بعنوان یک ضرورت اجتماعی که برای بقاء در عرصه پر تلاطم زندگی بسیار حائز اهمیت است.

     آموزش و پرورش سازنده و بالنده ، نیروی انسانی کارآمد و با صلاحیت را که برخوردار از دانش و اطلاعات نوین باشد برای خدمات مطلوب به جامعه تحویل نماید.

     استفاده از ظرفیت ها و توانمندیهای مادی و معنوی مردمی برای داشتن آموطش و پرورش سرزنده و با نشاط امری اجتناب ناپذیر است. در همین جهت مدارس غیر انتفاعی با هدف ایجاد رقابت سالم بین مدارس ، و به منظور ارتقاء سطح کمی و کیفی آموزشی و پرورشی در نظام آموزش و پرورش شکل گرفته است.

     این مدارس باید برقراری نظم منطقی و منعطف و با عنایت به شرایط علمی و آموزشی، زمانی و مکانی ، منافعی پایدار و متزاید و الگوهای برتر آموزشی و تربیتی را ارایه نمایند.

    در این راستا درجه بندی مدارس نخستین گام برای ارایه الگوهایی است که به انسجام و انظباط فعالیت های متنوع ، فکری ، علمی و فرهنگی می انجامد و نیز به ایجاد نظم ضابطه مداری ، شفافیت و نظارت در امور تاثیر می گذارد و به یک هماهنگی معقول در فرایند تعلیم و تربیت متناسب بازمان و تحولات آن منجر می شود.

 

 

 

تعاریف و اصطلاحات

     مدارس غیر انتفاعی: مدارس غیر انتفاعی مدارسی است که از طریق مشارکت مردم، مطابق اهداف ضوابط و دستور العمل های عمومی وزارت آموزش و پرورش تحت نظارت آن وزارتخانه تاسیس و اداره می شود.

متزاید: افزون شوند افزون شده- اضافه شده

منعطف:دولا شده خم گیرنده

منعطف کردن: برگردانیدن ، متوجه ساختن

میدان: مرکب ازمی+ دان = صفحه زمین بی عمارت

میدان تجریش: بخش شمیران شهرستان تهران است که در چهارده هزار گزی شمال تهران قرار دارد، دامنه سرد سیر می باشد.

تعدیل: راست و درست کردن ، راستی و درستی برابری و صحت و عدالت

تصدی: پیش آمدن- سربه سوی کاری برداشتن

تمدید: کشیدن ورم کردن

تمدید کردن: در تداول امروزی مهلت بیشتری تعیین کردن- فاصله زمانی اجرای امری را افزودن انجام دادن- تعهدی را به تاخیر انداختن.

آتی: آینده- مستقبل

انسجام: روان شدن اشک و جز آن

اظهار: آشکار کردن- پیدا نمودن و ظاهر کردن.

اعم: گروه بسیار جماعت بسیار

متخلق: خلق و خوی نیک آموزنده- کسی که با دیگری خوشخویی کند.

مستمر: دوام یافته

متثنی: جدا کننده- استثناء کننده (............. فاعلی استثناء) متثنی ........ مفعولی از مصدر استثناء بیرون کردن و استثناء شده از حکم و قاعده کلی

مقتضی: تقاضا کننده- درخواست کننده و طلب کننده و برآورنده

معطوف: پیچانیده شده- پیچیده شده

معطوف کردن: پیوسته کردن- و متصل کردن

نائب الرئیس: آنکه بر جای رئیس ایستد- جانشین رئیس- کسی که کار رئیس را انجام دهد.

نحوه جمع آوری اطلاعات :

گذشته طرح

    کشور ما و در زمن تصویب قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی یعنی سال 67 به علت محدودیت منابع مالی آموزش و پرورش که ناشی از افزایش جمعیت دانش آموزان ، تورم ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی و کاهش درآمد دولت ، بر پا شده راهی  برای جلب منابع مالی از جانب مردم می باشد، اگر چه جلب منبع مالی برای آموزش و پرورش می تواند راه های دیگری هم داشته باشد ولی مدارس غیر انتفاعی نیز خود یک راه حل علمی و ممکن است مدارس غیر انتفاعی با پذیرش مسوولیت آموزش و پرورش فرزندان خانوادههای مرفه ه هزینه خود آنان، منابع مالی جامعه را در جهت رسیدگی و توجه هر چه بیشتر به فرزندان خانواده های مرفه به هزینه خود آنان ، دولت می تواند امکانات مالی آزاد شده را در خدمت آموزش و پرورش دانش آموزان غیر مرفه بکار گیرد و از این طریق سطح آموزش و پرورش کل فرزندان کشور را در شرایط ناگوار بالا ببرد. مدارس غیر انتفاعی به خاطر کسب منابع مالی مورد نیاز فعالیت های آموزش و پرورش طبق تقاضای والدین و دانش آموزان می توانند خدمات متنوعی ارائه دهند به عبارت دیگر این مدارس می توانند در صورت در خواست والدین و دانش آموزان و نیز تامین منابع مالی لازم، خدمات مورد نیاز مراحل مختلف رشد دانش آموزان را اعم از خدمات آموزشی و پرورشی ارائه نمایند. از مدارس غیر انتفاعی می توان جهت بنای الگوی تغییرات مناسب برای شکستن روال عادی و سنتی نا مطلوب موجود در مدارس مطابق اهداف تعلیم و تربیت جدید، اعمال مدیریت آموزشی مناسب برای ارزشیابی و سنجش رشد دانش اموزان اجرای روشهای جدید مناسب تدریس و همیاری ، جهت ارتقاء سطح علمی و آموزشی دانش آموزان و هدایت تحصیلی و شغلی مناسب استفاده کرد. 

حال:

مدارس غیر انتفاعی که عمری ده ساله را در ایران پشت سر می گذراند با هدف کمک به آموزش و پرورش راه اندازی شدند و هم اکنون 5 درصد دانش آموزان تحت پوشش مدارس غیر انتفاعی می باشند که قرار است در برنامه 5 ساله سوم این رقم به 4/7 درصد افزایش یابد، اما به نظر می رسد با توجه به روند آموزش مدارس غیر انتفاعی و نارضایتی والدین از شیوه تدریس در این مراکز آموزشی رسیدن به این عدد تا حدودی مشکل باشد مگر آنکه در کنار تغییر قوانین چگونگی بکارگیری نیروها و معلمان آنها نیز مورد تجدید نظر قرار گیرد ، موضوعی که در کشورهای پیشرفته به عنوان یک اصل و یک سیاست مهم در تاسیس مدارس غیر انتفاعی مورد توجه قرار گرفته است. اکنون مزان دریافت شهریه و رفتار برخی از مدارس غیر انتفاعی به جایی رسیده که دیگر دریافت شهریه نجومی در ایم مدارس برای مسوولان مدارس غیر انتفاعی آموزش و پرورش غیر منتظره و شگفت انگیز نیست و آنها انتظار این برخوردها و رفتارها را از مسوولان برخی از مدارس غیر انتفاعی دارند، یکی از مسولان اداره کل مدارس غیر انتفاعی وزارت آموزش و پرورش درباره میزان در یافت شهریه های سرسام آور در مدارس غیر انتفاعی گفت : مردم زیادی در مورد افزایش سرسام آور شهریه ها شکایت کرده اند و حتی ما انتظار دریافت شهریه های بیش از 5 میلیون تومان را توسط مدارس غیر انتفاعی از دانش آموزان داریم ، یکی از مسوولان دبیرستان و دوره پیش دانشگاهی ((سلام)) میدان تجریش که خود را (خاک بازان) معرفی کرد به خبرنگار ما گفت: مجموع شهریه سالانه دوره پیش دانشگاهی این مدرسه چهار میلیون و 150 هزار تومان است وی افزود مجموع شهریه دانش آموزان پایه اول دوره متوسطه این مدرسه نیز دو میلیون و 100 هزار تومان است دوطلب داوطلبان قبل از تحصیل در این مدارس باید در آزمون ورودی آن شرکت کنند و به شرط داشتن معدل بالای 19 می توانند در این مدرسه ادامه تحصیل دهند برخی از والدین دانش آموزان نیز از مبالغه شهریه مدارس غیر انتفاعی شکایت کردند و گفتند: برخی مدارس غیر انتفاعی ، شهریه خود را بیش از چهار میلیون تومان اعلام کردند درحالیکه بسیاری از خانواده ها توانایی پرداخت آنرا ندارند ، آنان خواستار رسیدگی مسئولان ذی ربط به وضعیت دریافت شهریه مدارس غیر انتفاعی شدند ((کمال تاجیک)) مدیر روابط عمومی مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش درباره میزان دریافت بیش از چهر میلیون تومان شهریه در هیچ مدرسه غیر انتفاعی قانونی میست و اصلاً مناطق آموزش و پرورش این میزان شهریه را برای مدرسه تصویب نکرده اند وی افزود : دریافت این مقدار شهریه خلاف قانون است و اولیا می توانند در صورت مشاهده این موارد شکایت کنند و ما حتماً پیگیری خواهیم کرد تاجیک گفت: مدارس غیر انتفاعی موظف هستند شهریه مصوب را برای اطلاع و رویت خانواده ها در مکان مناسب نصب کنند در غیر این صورت تخلف محسوب می شود. وی افزود: دریافت شهریه بیش از مبلغ مصوب خلاف قانون است و متخلفان در صورت شکایت مردم با مجازات روبرو خواهند شد. با اشاره به بخشنامه معاونت مشارکتهای مردمی این وزارتخانه گفت: شهریه ثابت مدارس غیر انتفاعی با توجه به هزینه سال جاری توسط موسسین تعیین و به کمیسیون شهرستان ، منطقه و ناحیه آموزش و پرورش برای تصویب پیشنهاد می شود. کمیسیون یاد شده نیز پس از بررسی های لازم میزان نرخ شهریه مدرسه را( بر اساس امکانات موجود مدرسه و کیفیت آموزش ) تعیین می کند.

آینده:

        از آنجایی که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با وضعیت اقتصادی ، فرهنگی و جمعیت خانواده و نیز با میزان سواد والدین یعنی عواملی که عموماً در خانواده های مرفه نسبت به خانواده های غیر مرفه مساعدتر است دانش آموزان مرفه علاوه بر آمادگی خانوادگی برای موفقیت تحصیلی بیشتر از امکانات تحصیلی بیشتر در مدارس غیر انتفاعی برخوردارند. از نظر تحصیلی بر دانش آموزان ورودی دانشگاه و تصدی مشاغل مهم و کلیدی برخوردار خواهند شد که این در نقش خانواده و اقتصاد خانواده نقش موثرتری به جای عواملی نظیر تلاش و کوشش ، استعداد ، توانایی ، پشتکار ، هوش و غیره خواهد داشت. پس از سالها هنوز این سوال بی پاسخ مانده است که در شرایط اقتصادی نامناسب کنونی و وجود تورم، بیکاری و گرانی زیاد، غیر انتفاعی ها چگونه می توانند بدون عوارض منفی و به عنوان کانونی برای نخبگان متمکن درنیایند؟ پس از حدود 20 سال که از فعالیت مدارس غیر انتفاعی می گذرد هنوز جمعیت آماری آن کمتر از یک میلیون دانش اموز، یعنی 5 درصد کل دانش آموزان کشوراست یعنی از نظر درآمدی در هر حال، فقط 5 درصد توانایی ثبت نام در این مدارس را داشته اند و بقیه، ناچار از تحصیل در مدارس دولتی هستند! جالب این که در چنین وضع و حالی مدارس به اصطلاح غیر انتفاعی ، از نظر امکانات ، تسهیلات و سطح کنونی و کمی قابل ارائه و به تبع آن مقبولیت پذیرش در جامعه به دهها نوع تقسیم شده اند و از نظر فاصله طبقاتی  همچون آسمان خراش هستند به خاطر نقدینیگی چند صد میلیارد تومانی سرگردان در جامعه ، بازار بسیاری از این مدارس که امروز دیگر به بنگاههای آموزشی تبدیل شده اند داغ است متولیان آن نیز از این داغی گرم، ولی هنوز توان و پتانسیل موجود در جامعه برای استقبال از این مدارس به بیش از 5 درصد کل دانش آموزان کشور نیست.

   منابع مورد نیاز تحقیق :

      سایت googel = کتاب سبز آموزش و پرورش( مجموعه آیین نامه ها و دستورالعمل ها) گزارش از مدارس غیر انتفاعی شهرستان تاکستان  - شیوه نامه درجه ندی مدارس غیر انتفاعی دوره ابتدایی کتاب ضوابط مشارکت فرهنگیان و بخش خصوصی در تاسیس آموزشگاه

مدارس غیر انتفاعی

     در خرداد ماه سال 1367، قانون مدارس غیر انتفاعی در قالب 21 ماده و 15 تبصره رسیده و مدارس خصوصی به از سرگیری فعالیت مجدد خود چند سال پس از انقلاب نائل آمدند. مطابق ماده 1 قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب مجلس شورای اسلامی در مورخ 5/3/67 مدارس غیر انتفاعی در زمره مدارسی محسوب می گردد که از محل مشارکتهای مردمی و مطابق اهداف ، ضوابط ،برنامه ها و دستورالعمل های عمومی وزارت آموزش و پرورش و تحت نظارت وزارتخانه مذکور احداث و اداره می گردند. منظور از غیر انتفاعی بودن مدارس مذکور صرف انحصاری در آمد حاصله مدارس در جهت هزینه های جاری و توسعه آتی مدارس می باشد. ماده 7 اساسنامه در خصوص شهریه، از صراحت بیشتری برخوردار بوده وبه معرفی منابع مالی این دسته از مدارس به شرح ذیل کی پردازد: الف (شهریه تحصیلی دریافتی ازاولیای دانش آموزان به) کمکهای دریافتی از اولیای دانش آموزان، افراد خیر و موسسات خیریه به این ترتیب بند(ب) از ماده 7 به جهت تاکید بر اخذ مبالغی از اولیاء دانش آموزان علاوه بر شهریه تحصیلی معمول منظور گردیده است. مطابق اساسنامه سطح و هزینه های آموزشی ، هر ساله به پیشنهاد موسس یا موسسان و تایید آموزش و پرورش تعیین می گردد. بنابراین پرداخت شهریه تحصیلی از جمله شروط اولیه ثبت نام جهت ورود به مدارس غیر انتفاعی می باشد. با وجودیکه وزارت آموزش و پرورش به تعیین نرخ واحد مبادرت نموده ، اما با این وجود روسای مدارس غیر انتفاعی جهت بی اثر نمودن نرخ های تعیین شده وزارت آموزش و پرورش به اسکال و طرق مختلف من جمله ساخت سالن های ورزشی ، آزمایشگاه ،دایر نمودن کلاسهای درسی فوق العاده و ... به اخذ مبالغی از اولیای دانش آموزان مبادرت می نمایند. در آغاز قرار بود مدارس غیر انتفاعی با هزینه و سرمایه شخصی یا مردمی احداث گردند، اما شواهد نشان داده است که موسسین مدارس مذکور، با نیت وامهای کم بهره بانکی و دریافت کمکهای مختلف از وزارت آموزش و پرورش، قدم به این راه گذاشته اند. طبق اطلاعات بدست آمده مدارس مذکور به واسطه دریافت وام های 100 میلیون تومانی با بهره های کم و خرید زمین دولتی احداث می گردند. ضمنا مدارس غیر انتفاعی موظفند در قبال کمک های دریافتی از دولت یا افراد خیر از دانش آموزانی که از قدرت پرداخت شهریه برخوردار نمی باشند ثبت نام به عمل آورند. علاوه بر این به ازای تعداد معلمین رسمی آموزش و پرورش که به تدریس در مدارس مذکور مبادرت می نمایند، می بایستی از 4 دانش آموز بی بضاعت من جمله دانش آموزان خانواده های فرهنگیان بطور رایگان یا با تخفیف شهریه ثبت نام نمایند.. در اوایل مدارس غیر انتفاعی از کیفیت قابل توجهی برخوردار بودند و این در حالیست که از زمان بعد از کمی افزایش کیفی آموزش کاسته شده و برخی از افراد سود جو با اجاره خانه های مسکونی و با اعمال تغییرات ظاهری مختصر، مبادرت به تاسیس مدارس غیر انتفاعی می نمودند. از این روی در سال 1377 وزارت آموزش و پرورش جهت جلوگیری از وقوع چنین اقداماتی تاسیس مدارس غیر انتفاعی جدید در فضاهای استیجاری را ممنوع نمود. بر اساس مصوبه جدید شورای نظارت بر مدارس غیر انتفاعی ، مجوز تاسیس مدارس غیر انتفاعی تنها در صورت خریداری یا احداث فضای آموزشی مناسب به متقاضیان واگذار می گردد. گفتنی است که موسسات خیریه از این مقررات مستثنی بوده و با صلاحدید شورای نظارت استان از مجوز احداث مدارس غیر انتفاعی در فضاهای استیجاری مطلوب برخوردار می باشند. تعداد دانش آموزان کشور طی سال تحصیلی 59-1358 از 656/184/8 نفر به 282/044/14 نفر طی سال 69-1368 بالغ گردید(مرکز آمار ایران سال 76) طی ربنامه 5 ساله دولت پیش بینی شد تعداد 614 هزار نفر دانش اموز تحت پوش مدارس غیر انتفاعی قرار گیرند که از این تعداد 130 هزار نفر به تحصیل در مراکز آموزش ابتدائی و تعداد 113 هزار نفر به تحصیل در مراکز آموزش متوسطه مبادرت می نمایند. برنامه مذکور از سال 1368 با تاسیس 8 واحد آموزشی به اجرا در آمد. طی سال های 70-1368 تعداد مدارس مذکور در مراکز آموز ابتدائی ، راهنمایی و متوسطه بر 524 واحد بالغ گردید. این رقم طی سال تحصیلی 73-1372 بر 2100 و طی سال 75-1374 بر 3 هزار و طی سال تحصیلی 78-1377 بر 8 هزار واحد بالغ گردید. این در حالیست که در برنامه اول دولت قرار بر این بود که تعداد این نوع مدرس به 5 درصد و در برنامه دوم به 10 درصد بالغ گردد. بر اساس اسناد و مدارک موجود در سازمان مدارس غیر انتفاعی طی سال تحصیلی 77-1376 بالغ بر 365 میلیارد و 248 میلیون ریال صرفه جویی در سرانه دانش آموزی برای دولت حاصل گردیده است. در یک گزارش آماری از وضعیت مدارس غیر انتفاعی بین سال های 75-1374 و76-1375 میانگین افزایش مدارس مذکور در فاصله 2 سال تحصیلی بر 33/14 درصد و 05/27 درصد بالغ گردید.

آمار مدارس، دانش آموزان ودرصد رشد مدار غیر انتفاعی طی (سال تحصیلی 76-75)

سال تحصیلی

تعداد مدارس

 

ابتدایی

راهنمایی

متوسطه

75/7476/75 درصد (میانگین)

44/3843084463348

15/99129913435416

39/345574152618

رشد

33/14%

سال تحصیلی

تعداد مدارس

 

ابتدایی

راهنمایی

متوسطه

75/7476/75 درصد (میانگین)

17/474665282620

29/376075629811

7/1196301565049

رشد

05/27%

 

-آمار مدارس و تعداد دانش اموزان هنرستانها، در دوره متوسطه، منظور گردیده است- در مقطع آموزش اتدایی ، آمار دانش آموزان به احتاب مقطع آمادگی می باشد. از جمله عمده ترین معایب مدارس غیر انتفاعی می توان به جذب معلمین مدارس دولتی به مدارس غیر انتفاعی بدلیل امتیازات مدارس غیر انتفاعی اعم از کلاس های آموزشی با ظرفیت پایین جمعیتی، محوطه آموزشی گسترده و امکانات آزمایشگاهی ، آموزشی و فوق برنامه و ... بیشتر و گوناگون اشاره نمود. در مقابل از جمله عمده ترین مزایای مدارس غیر انتفاعی می توان به حمایت 400 میلیارد ریالی مدارس غیر انتفاعی به اعتبار آموزش و پرورش و فراهم آوردن بیش از 30 هزار فرصت شغلی و 7000 فضای آموزشی اشاره نمود. طبق ماده 5 اساسنامه مدارس مذکور ، مدیران غیر انتفاعی ملزم به برخورداری از شرایط ذیل می باشند:

الف) اعتقاد و التزام عملی به مبانی و احکام اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

ب) برخورداری از سلامت روانی و عدم نقص عضو .

ج) عدم وابستگی به رژیم گذشته و گروههای منحرف غیر قانونی .

د) آشنایی با کسائل آموزشی (متاهل برای مردان و تابعیت جمهوری اسلامی) بر خورداری از حداقل سن 30 سال ، سیاست تشکیل مدارس غر انتفاعی که ظاهزاً جهت بر طرف نمودن مشکلات و معضلات آموزش و پرورش توسط دولت به تصویب رسیده و توسط بخش خصوصی به اجرا در می آید، در واقع به طبقاتی شدن آوزش تسری آن منجر گردیده است.

بررسی عوامل موثر در انتخاب مدارس غیر انتفاعی توسط والدین بر اساس موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده ها

       مدارس غیر انتفاعی از مراکز و موسسات آموزشی هستند که مشغول به ارائه خدمات آموزشی و پرورشی به مصرف کنندگان حود می باشند. یکی از مباحث مهم در رابطه با این مدارس ، رابطه موقعیت اقتصادی و اجتماعی مصرف کنندگان آن با علل و انگیزه های انتخاب (آموزشی، فرهنگی، تربیتی فشار هنجاری) این نوع مدارس از طرف آنها می باشد که پژوهش حاضر در پی بررسی این موضوع بوده است. بدین منظور در چهارچوب نظری این پژوهش ابتدا ضمن روشن کردن معانی مفاهیم آموزش و پرورش به کارکردهای نهاد آموزش و پرورش از جمله جامعه پذیری و گزینش و تخصیص به موقعیت های اجتماعی مختلف و نیز به امتیازات مدارس خصوصی که از انگیزه های انتخاب این نوع مدارس می باشند اشاره شد. در بخش دوم در بررسی رابطه بین قشربندی جتماعی و آموزش و پرورش از دیدگاههای کارکرد گرایی، تضاد، بازتولید فرهنگی و اجتماعی استفاده گردید. روش مورد استفاده در این پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه والدین دانش آموزان دبیرستانی مدارس غیر انتفاعی شهر تهران بودند که سه منطقه 3و 11 و 18 بعد از نمونه گیری برای پژوهش انتخاب شدند. نتایج پژوهش به شرح زیر بوده است:

1-رابطه معناداری بین موقعیت اقتصادی خانواده ها با جنبه آموزشی مدارس غیر انتفاعی بعنوان یکی از علل انتخاب مدارس غیر انتفاعی وجو نداشت.

2-رابطه معناداری بین موقعیت اجتماعی خانواده ها با جنبه فرهنگی و تربیتی مدارس غیر انتفاعی وجود داشت.

3-خانواده های قرار گرفته در موقعیت اقتصادی و اجتماعی پایین نسبت به دو قشر متوسط و بالا بیشتر دچار فشار هنجاری بودند و در نتیجه در انتخاب مدارس غیر انتفاعی ، فشار هنجاری بعنوان یکی از علل انتخاب برای قشر پایین نسبت به دو قشر دیگر متوط و بالا تاثیر بیشتری داشت .

4-صرفنظر از موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده های ، جنبه آموزشی مدارس غیر انتفاعی بیش از دو عامل دیگر(فرهنگی و تربیتی و فشار هنجاری ) در انتخاب مدارس غیر انتفاعی توسط والدین برای فرزندان نقش داتشه است.

رویکرد عدالت اجتماعی ، مدارس غیر انتفاعی ، نگرش

     امروزه رفاه اجتماعی را مجموعه اقدامات و تدابیری معرفی می کنند که برای کاستن ، تخفیف و یا از بین بردن مسائل و مشکلات ناشی از رشد نا هماهنگ در حوزه های تربیتی ، بهداشتی و درمانی و ... به کار می رود. بخش اعظمی از این گونه تلاش ها معطوف به حل مشکلاتی است که بر سر راه دست یابی به عدالت اجتماعی وجود دارد. عدالت اجتماعی بر اساس ادبیات تحقیق به دو حوزه عدالت رویه ای و عدالت توزیعی تق سیم می شود. معمولاً در چهارچوب این دو نوع عدالت، به ویژه عدالت توزیعی ، ملاک هایی نظیر انصاف ،برابری،نیاز و احیاناً ، فرد گرایی اقتصادی به منظور داوری در خصوص عدالت اجتماعی به کار گرفته می شود. بر همین مبنا مدارس به عنوان رکن اصلی ارائه خدمات تعلیم و تربیتی مشمول اقدامات و تدابیر حوزه رفاه اجتماعی قرار می گیرند، که می توانند در ابعاد آموزشی، پرورشی، اجتماعی و اقتصادی و نگرش ها را به مدارس غیر انتفاعی هم چون روی کردهای کنونی به عدالت اجتماعی متاثر سازند. در این مقاله بر اساس نمونه گیری مرحله ای ، 1500 نفر از افراد جامعه (در سطح خیابان ها و کوچه ها به صورت میدانی) نگرش های خود را ابعاد آموزشی ، پرورشی، اجتماعی، و اقتصادی مدارس غیر انتفاعی ، و اقسام روی کردها به عدالت جتماعی (فرد گرایی اقتصادی، انصاف، برابری و نیاز) اعلام کرده اند. هدف اصلی پژوهش حاضر نیز تحلیل مسیر نگرش ها در باب مدارس غیر انتفاعی (بعنوان متغیر ملاک) در بین افراد جامعه، بوده است. ضزلیب مسیر و نمودارهای مسیر که حاصل تحلیل داده های جمع آوری شده بود، نشان داد که صرفاً در بعد نگرش اجتماعی به مدارس غیر انتفاعی ، با روی کرد برابری به عدالت اجتماعی، همچنین نگرش اجتماعی به مدارس غیر انتفاعی و روی کرد برابری و نیاز (به طور مشترک) ، رابطه معکوس معنادار وجود دارد. همچنین این تحلیل مسیر نشان داد که نگرش های آموزشی، پرورشی و اقتصادی در خصوص مدارس غیر انتفاعی با روی کرد برابری و نیاز (به صورت مشترک ) به عدالت اجتماعی، به طور غیر مستقیم ، و از طریق نگرش اجتماعی به مدارس غیر انتفاعی تبیین شدنی است.

ضوابط و آئین نامه احداث مدارس غیر انتفاعی:

     مدرسه، جایگاه تعلیم است و پایگاه تربیت، در مدرسه هم باید علوم و فنون را آموزش داد و هم اخلاق و فضیلت و معنویت را گسترش بخشید زیرا مدرسه مهد علم است و محیط رشد و تعالی انسانی. کودکان و نوجوانان در مدرسه باید امکان دو حرکت هماهنگ و همسو با یکدیگر را داشته باشند.

    از یک سو بتوانند متناسب با نیازهای حال و آینده جامعه با اطلاعات، معلومات و فنون روز آشنا شوند و آنها را در ابعاد تئوری و فنی فرا گیرند. خواندن و نوشتن بیاموزند ، ریاضیات و ادبیات را بدانند، با فیزیک و شیمی و مکانیک و کامپیوتر و ... آشنایی نظری و علمی پیدا کنند. مهرتها و فنون ضروری برای جذب در بازار کار را فراگیرند و آمادگی ادامه تحصیلات عالی را کب نمایند. از سوی دیگر بتوانند همراه با آموزشهای فوق ، روح و روان و جسم خویش را متناسب با نیازهای فردی و اجتماعی پرورش دهند. اصول اخلاقی را بشناسند و به آنها متخلق گردند. مردم را دوست بدارند و با آنها زندگی سالم و مطلوب داشته باشند. جسم سالم و روح شاداب داشته باشند. ارزشهای انسانی و اسلامی را محترم شمرده و از انها پاسداری نمایند.

      به بیان دیگر مدرسه باید بتواند انسانهایی سالم، آگاه، متفکر، خلاق و مومن بپروراند تا ابن افراد سنگ بنای جامعه سالم و مطلوب را تشکیل دهند و زمینه توسعه اجتماعی را فراهم آورند.

    فضای فیزیکی مدرسه ظرف تحقق این اهداف سازنده و مقدس است که باید با مظروف خود تناسب کافی داشته باشد در نتیجه در مدرسه دو نوع امکانات فیزیکی و تجهیزات وتاسیسات نیاز می باشد.

الف)امکانات آموزشی نظیر کلاس درس، میز و صندلی، تخته و گچ ، آزمایشگاه و کارگاه ...

ب) امکانات تربیتی نظیرنمازخانه، وسایل ورزشی ، فضای سبز ، وسایل سمعی بصری ،زمین ورزش و...

این دو مجموعه به هم پیوسته در واقع یک هدف واحد و تفکیک ناپذیر را تعقیب می کنند که کمبود هر یک ، حرکت شتابنده بسوی اهداف آموزش و پرورش را آسیب پذیر می کنند و با مشکل روبرو می سازد . بنابراین در مدرسه مطلوب باید امکانات ، تاسیسات و تجهیزات لازم متناسب با شرایط سنی و روانی دانش آموزان، برای انجام مطلوب فعالیتهای آموزشی ئ تربیتی فراهم آید تا تلاشهای معمول، حداکثر بهره وری را به همراه داشته باشد.

    فراهم اوردن این امکانات در مدارس غیر انتفاعی از اولویت و حساسیت بیشتری برخوردار است زیرا والدین دانش آموزان با پرداخت شهریه انتظار دارند فرزندان آنان از امکانات و تجهیزات آموزشی و تربیتی مناسب بهره مند گردند و وجود ایت تاسیسات و تجهیزات را در مدارس به عنوان امتیاز مثبت در انتخاب مدرسه مطلوب تلقی می کنند.

    در ساخت و تجهیزات مدارس دولتی سعی شده است در حد مقدورات ، شرایط مذکور فراهم آید و طراحی و ساخت مدارس بر اساس ضوابط و استانداردهای مورد قبول صورت پذیرد.

    لیکن از آنجا که احداث مدارس غیر انتفاعی با مشکلات اعتباری و تهیه زمین مناسب روبرو هستند لذا ضوابط و استانداردهای فضاهای آموزشی مدارس غیر انتفاعی پس از تجدید نظر و با اعمال تسهیلاتی به شرح زیر اعلام می شود:

1-حداکثر تراکم برای ساخت فضاهای آموزشی 200% زمین می باشد.

2-حداکثر زیر بنا در یک طبقه 50% زمین می اشد.

3-احداث بنا در محدوده 60% طول زمین انجام می شود.

4-ضوابط نورگیری از طرف همسایه بر اساس ضوابط شهرداری اعمال می گردد.

5-ارتفاع طبقات از کف تمام شده تا زیر سقف 3 متر خواهد بود.

6-ارتفاع پیلوت 70/2 و زیر زمین 80/2 متر در نظر گرفته شود.

7-تراکم دانش آموزان در کلاس حداقل 25 و حداکثر 35 نفر در نظر گرفته شده است.

8-فضاهای ارتباطی طبق استاندارد 25 % فضای مفید است که در این مدارس 20% در نظر گرفته شده است.

9-سطح اشغال دیوارها با توجه به اسکلت فلزی ساختمان ها 6% بنای مفید می باشد.

10- سرایداری ترجیحاً بایستی در محوطه و نزدیک درب ورودی ساخته و در صورتی که قسمت آموزشی و زیر زمینی در نظر گرفته شود حتماً باید ورودی جداگانه داشته باشد.

11- در صورتی که از پیلوت به عنوان فضای باز استفاده شود سطح پیلوت حد اکثر 40% فضای باز کلی منظور گردد. (مشروط به تامین بند 12 )

12- عرض محوطه بازی دانش آموزان حداقل 12 متر و زمین مورد نظر دارای ابعاد حداقل 20×12 باشد. (زمین والیبال )

13- چنانچه فضاهایی نظیر سلف سیروس واحد سمعی بصری و بوفه در طرحی مورد نظر باشد سطوح مورد نیاز به سطوح پیشنهادی اضافه می شود. در این گونه فضاها نیز مسائل نور دسترسی ایمنی باید مورد توجه قرار گیرد.

14- مسائل ایمنی- اطفاء حریق و سایر ضوابط استاندارد باید در نظر گرفته شود.

15- در طراحی مجتمع های آموزشی (طراحی چند دوره تحصیلی در یک زمین ) باید تدابیر و نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:

15-1- فضای هر دوره تحصیلی جداگنه طراحی شود.

15-2- چنانچه از فضاهای عمومی به صورت مشترک استفاده می شود باید طراحی به گونه ای انجم گردد تا ورودیها و ستریها برای هر دوره تحصیلی ، مستقل طراحی شود.

16- در دبیرستان های با ظرفیت کمتر از 360 نفر دانش آموز یک باب آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه فیزیک و شیمی و زیست پیش بینی می شود و در دبیرستانهای با ظرفیت بیش از 360نفر دانش آموز یک باب آزمایشگاه فیزیک و شیمی و یک باب آزمایشگاه زیست به صورت جداگانه پیش بینی شود.

17- برای موسسین دبیرستانهای غیر انتفاعی که رشته فنی و حرفه ای را ایجاد می کنند ترمهای بر اساس رشته با نظر کمیسیون سه نفره کر شده در این دستور العمل عمل می گردد.

18-سایر ضوابط طبق مقررات جاری شهرداری لعمال می شود.

19- نظارت فنی بر اجرای مقررات ساخت و ساز مدارس بر عهده ناظرین سازمان نوسازی مدارس می باشد.

20- فاصله مدارس غیر انتفاعی جدید با همدیگر در یک دوره تحصیلی از مبادی ورودی آنها حداقل 500 متر باشد.

تبصره: فضاهای آموزشی غیر انتفاعی که عملیات احداث انها از قبل شروع شده و یا تا پایان سال 75  شروع خواهد شد.

تذکر :

1-احداث این مدارس در کنار کاربریهای حساس نسبت به سرو صدا، مانند بیمارستانها ، آسایشگاه ها ، خانه های سالمندان ، کتابخانه ها و نظایر آن ممنوع است.

2-از آنجا که موسسان مدارس غیر انتفاعی به ویژه در هنگام شروع بکار و در تهیه زمین مناسب با مشکل روبرو هستند می توان تعدادی ار فضاها را در هم ادغام و یا بعضی از آنها را حذف نمود تا در حد اقل زمین موجود نیز بتوان مدرسه مناسب را طراحی و احداث نمود.

فضاهای قابل ادغام عبارتند از :

      سالنهای چند منظوره با کتابخانه و نمازخانه ، اتاق مشاوره با اتاق ورزش، دفتر معاون با دفتر معلمین ، انبار وسایل نظافت با انبار ، اتاق بهداشت در قسمت اداری .

1-با توجه به شرایط خاص زمینهای واگذاری و به منظور تسهیل در امر ساخت مدارس غیر انتفاعی اجازه داده می شود که کمیسیون سه نفره در موارد اسثنائی نسبت به تعدیل فرمهای مذکور اتخاذ تصمیم نمایند.

اعضای کمیسیون مزبور عبارتند از :

3-1- رئیس سازمان آموزش و پرورش استان

3-2- مدیر کل نوسازی مدارس استان

3-3- معاون آموزش عمومی یا معاون آموزش متوسطه (بر حسب مورد ) سازمان آموزش و پرورش استان

لازم به یادآوری است که تعدیل های مذکور در هر صورت نباید از 20 درصد نرمها بیشتر باشد و فضاهای ادغامی مشمول این تعدیل می شوند.

1-نقشه های طراحی شده برای احداث پس ا تایید کارشناس نوسازی مدارس استان و ممهور نمودن به مهر اداره کل نوسازی مدارس در سه نسخه تکثیر می شود. یک نسخه در مدرسه و یک نسخه در سازمان آموزش و پرورش و یک نخه در اداره کل نوسازی مدارس نگهداری می شود.

2-تغییرات آتی در راحی و ساخت مدارس باید در نقشه های مذکور منعکس شود و به تایید کارشناس مربوطه برسد.

3-در صورت تعدیل و حذف یا ادغام برخی از فاها توسط کمیسیون ف.ق لازم است متناسب با ایت تغییرات در سرانه های زیر بنا ، محوطه و... نیز تغییرات لازم داده شود و ارقام جداول مزبور به نسبت مذکور کاهش یابد.

    دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اظهار نظر کارشناسی خود را درباره لایحه (( اصلاح قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی و الحاق موادی به آن )) اعلام کرد.

بررسی ایجاد مدارس غیر انتفاعی

    به گزارش واحد اطلاع رسانی مرکز پژوهش ها ، در این اظهار نظر که به در خواست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تهیه شده موارد پیشنهادی و اصلاحی دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش ها پیرامون بندهای 6 و 7 تبصره ذیل ماده 21 ، ماده 23 ، 25 و 26 قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی و الحاق موادی به آن اعلام شده است .

      دفتر مطالعات فرهنگی با بررسی پیشنهادهای اصلاحی بندهای 6 و 7 برای الحاق به ماده 15 از قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی که در نتیجه آن اعضاء شورای نظارت از 5 نفر به 7 نفر افزایش می یابد، پیشنهادهای ارائه شده را دارای اشکال دانست و افزود : مدیر دفتر (واحد آموزشی نمی تواند نماینده ای برای شورایی معرفی کند که رئیس آن وزیر دستگاه اجرایی است و همچنین معرفی مدیر واحد آموزشی به شورای نظارت و جاهت منطقی ندارد زیرت شورای نظارت بر کار او باید نظارت کند.

    دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش ها همچنین در گزارش خود موضوع الحاق موادی به ماده 25 این قانون تحت عنوان ((صندوق حمایت از توسعه مدارس غیر دولتی)) را نیازمند اصلاح دانست و اعلام کرد: تشکیل صندوق حمایت از توسعه مدارس غیر دولتی مشکلات عدیده ای را بر کشور به دلیل ار مالی آن تحمیل خوهد کرد.

   این گزارش با اشاره به اینکه این صندوق باید از محل اعتبارات 50 درصد سرانه سالانه دانش آموزی در بخش دولتی و مشارکت موسسان صندوق راه اندازی شود، تصریح کرد: اموزش و پرورش که توانایی تامین بودجه سالانه خود را ندارد ، چگونه می تواند اعتبار عظیمی را به مدارس غیر دولتی تخصیص دهد.

    کلیات لایحه مذکور در جلسه 25/2/1384 در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به تصویب رسید و مقرر شد تا در جلسه دیگر مواد لایحه قرائت و اصلاح شود.

    آموزش و پرورش: شهریه سرسام آور مدارس غیر انتفاعی قانونی نیست .

    دریافت شهریه های سرسام آور و بدون ضابطه از مدارس غیر انتفاعی ، نه تنها مردم را نگران و شگفن زده کرده است بلکه ، واکنش برخی از مسوولان مدارس غیر انتفاعی و وزارت آموزش و پرورش را نیز به همراه داشته است.

       به گزارش ((ایرنا)) اکنون میزان دریافت شهریه و رفتار برخی ا مدارس غیر انتفاعی به جایی رسیده که دیگر دریافت شهره نجومی در این مدارس برای مسوولان مدارس غیر انتفاعی آموزش و پرورش غیر منتظرع و شگفت انگیز نیست و انها انتظار این برخوردها و رفتار را از مسوولان برخی از مدارس غیر انتفاعی دارند. یکی از مسوولان اداره کب مدارس غیر انتفاعی وزارت آموزش و پرورش درباره میزان دریافت شهریه های سرسام آور در مدارس غیر انتفاعی گفت: مردم زیادی در مورد افزایش سرسام آور شهریه ها شکایت کردند و حتی ما انتظار دریافت شهریه های بیش از پنج میلیون تومان را توسط مدارس غیر انتفاعی از دانش آموزان داریم . یکی از مسوولان دبیرستان و دوره پیش دانشگاهی  ((سلام)) مدان تجریش که خود را خاک بازان معرفی کرد، بخ خبرنگار ما گفت: مجموع شهریه دانش اموزان پایه اول دوره متوسطه این مدرسه نیز دو میلیون و 100 هزار تومان است. داوطلبان قبل از تحصیل در این مدرسه باید در آزمون ورودی آن شرکت کنند و به شرط داشتن معدل بالای 19 می توانند در این مدرسه ادامه تحصیل دهند. برخی از والدین دانش آموزان نیز از مبالغ شهریه مدارس غیر انتفاعی شکایت کردند و گفتند: برخی مدارس غیر انتفاعی ، شهریه خود را بیش از چهار میلیون تومان اعلام کردند در حالی که بسیاری از خانواده ها توانایی پرداخت آن را ندارند . آنان خواستار رسیدگی مسوولان ذی ربط به وضعیت دریافت شهریه مدارس غیر انتفاعی شدند. ((کمال تاجیک)) مدیر روابط عمومی معاونت مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش درباره میزان دریافت این شهریه در مدارس غیر انتفاعی گفت: دریافت بیش از چهار میلیون تومان شهریه را برای مدرسه تصویب نکرده اند. وی افزود: دریافت این مقدار شهریه خلاف قانون است و اولیا می توانند در صورت مشاهده این موارد، شکایت کنند و ما حتما پیگیری خواهیم کرد. تاجیک گفت: مدارس غیر انتفاعی موظف هستند شهریه مصوب را برای اطلاع و رویت خانواده ها در مکان مناسب نصب کنند و در غر این صورت تخلف محسوب می شود. وی افزود : دریافت شهریه بیش از مبلغ مصوب خلاف قانون است و متخلفان در وصرت شکایت مردم با مجازات روبه رو خواهند شد. تاجیک با اشاره به خشنامه معاونت مشارکت های مردمی این وزارتخانه گفت: شهرع ابت مدارس غیر انتفاعی با توجه به هزینه سال جاری توسط موسسین تعیین و به کمیسیون شهرستان ، منطقه و ناحیه آموزش و پرورش برای تصویب پیشنهاد می شود. کمیسیون یاد شده نیز پس از بررسی های لازم ، میزان نرخ شهریه مدرسه را (بر اساس امکانات موجود مدرسه و کیفیت آموزش) تعیین می کند. میزان شهریه ثابت و هزنه فعالیت های فوق برنامه مدارس جدید التاسیس به پیشنهاد موسس و تایید کمیسیون منطقه تعیین می شود. به گفته وی، کمیسیون بررسی شهریه مدارس غیر انتفاعی متشکل از مدیر، رییس آموزش وپرورش منطقه (رییس کمیسیون ) ، معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت (نایب رییس)، معاونان آموزشی حسب مورد، کارشناس مسوول پیگیری امور مدارس غیر انتفاعی ، یکی از کارشناسان واحد پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد، کارشناس دوره تحصیلی حسب مورد، دو نفر از اعضای شورای هماهنگی موسسین و کارشناس انجمن اولیا و مربیان است. مشارکت مالی اولیا، هنگام نام نویسی دانش آموزان در مدارس غیر انتفاعی ، کاملاً اختیاری است و هیچ مدرسه ای نمی تواند به اجبار از مردم وجه نقد دریافت کند. تاجیک افزود: ندارس غیر انتفاعی در زمان نام نویسی فقط مجاز به دریافت شهریه ثابت و هزینه فعالیت های فوق برنامه هستند. ساعت های فوق برنامه و هزینه های آن باید تناسب منطقی با شهریه ثابت تقویم اجرایی مدرسه، توان و ظرفیت دانش آموزان هر دوره تحصیلی داشته باشد. همچنین هیچ مدرسه ای نمی تواند دانش اموزان را مجبور به شرکت در فعالیت های فوق رنامه کند، ضمن اینکه مدارس نمی توانند ذلنش آموزان را مجبور به شرکت در فعالیت وجه تحت عنوان مشارکت مردمی ، هنگام نام نویسی غیر قانونی و غیر مجاز است و موسسان مدارس غیر انتفاعی متخلف ، تحت پیگرد قرار می گیرند. وی افزود: بر اساس بخشنامه معاونت توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش ، مدارس غیر انتفاعی پس از آغاز سال تحثیلی می توانند از اولیای دانش آموزان در خواست کمک کنند وآن هم باید به صورت اختیاری و داوطلبانه باشد.

مقایسه اثربخشی مدارس دولتی با مدارس غیر انتفاعی

     در مورد نکات مثبت و محاسن مدارس غیر انتفاعی در کشور ما به خصوص در وضعیت فعلی کشور می توان موارد زیر را مد نظر قرار داد:

1-این مدارس در شرایط فعلی  کشور ما و در زمان تصویب قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی یعنی سال 67 به علت محدودیت منابع مالی آموزش و پرورش که ناشی از افزایش جمعیت دانش آموزان، تورم ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی و کاهش درآمد دولت، بر پا شده راهی برای جلب مابع مالی از جانب مردم می باشد، گرچه جلب منابع مالی برای آموزش و پرورش می تواند راه های دیگری هم داشته باشد ولی در مدارس غیر انتفاعی نیز خود یک راه حل علمی و ممکن است.

2-مدارس غیر انتفاعی با پذیرش مسوولیت آموزش و پرورش فرزندان خانواده های مرفه به هزینه خود آنان، منابع مالی جامعه را در جهت رسیدگی و توجه هر چه بیشتر به فرزندان خانواده های غیر مرفه آزاد می کنند بنا بر این به موازات فراهم آوردن امکانات بهتر برای فرزندان خانواده های مرفه به هزینه خود آنان ، دولت می تواند امکانات مالی آزاد شده را در خذمت آموزش و پرورش دانش آموزان غیر مرفه بکارگیرد و از این طریق سطح آموزش و پرورش کل فرزندان کشور را در شرایط ناگوار بالا ببرد.

3-مدارس غیر انتفاعی به خاطر کسب منابع مالی مورد نیاز فعالیتهای آموزش و پرورش طبق تقاضای والدین .و دانش آموزان می توانند خدمات متنوعی ارائه دهند. به عبارت دیگر این مدارس می توانند در صورت درخواست والدین و دانش آموزان و  تامین مالی لازم، خدمات مورد نیاز مراحل مختلف رشد دانش آموزان را اعم از حدمات آموزشی و پرورشی ارائه نمایند.

4-از مدارس غیر انتفاعی می توان جهت بنای الگوی تغییرات مناسب برای شکستن روال عادی وسنتی نا مطلوب موجود در مدارس مطابق اهداف تعلیم و تربیت جدید، اعمال مدیریت آموزشی مناسب برای ارزشیابی و سنجش رشد دانش آموزان ، اجرای روش های جدید مناسب تدریس و همیاری، جهت ارتقاء سطح علمی و آموزشی دانش آموزان و هدایت تحصیلی و شغلی مناسب استفاده کرد.

      -مدارس غیر انتفاعی با انتقادهای مختلف از جانب والدن ، مربیان و معلمان مختلف مواجه می باشد که بعضی از آنها بیانگر نکات جدی و حساس نیز هستند که از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1- مدارس غیر انتفاعی از آن جهت که نمی توانند در دسترس همه دانش آموزان کشور و حتی همه دانش اموزان خانواده های مرفه قرار گیرد، زیرا که تاسیس این مدارس بستگی به میزان تقاضای موجود داشته و به همین جهت در روستاها و شهرهای کوچک و حتی در مناطقی از شهرهای بزرگ هم تاسیس نشده اند . مفاهیم (( آموزش رایگان)) و ((آموزش همگانی)) و ((آموزش اجباری)) و از آنها مهمتر (( فرصت آموزش یکسان)) یعنی همان مفاهیمی را که سال ها مورد تبلیغ مربیان و اندیشمندان بوده است بر هم می زند و همه کودکان کور نمی توانند از فرصت یکسان و برابر برخوردار باشند در سطح کلان جامعه ، ناقص عدالت اجتماعی است و در سطح خرد یعنی جمعیت دانش آموزی موجب توزع نابرابر خدمات آموزشی و تربیتی می باشند.

2- حضور و فعالیت این مدارس در جوار مدارس دولتی ، عملاً می تواند موجب دسته بندی دانش آموزان به دو قشر غنی و فقیر باشد، دانش آموزان این مدارس نیز در طول دوران تحصیل خود بتدریج به این موضوع و نیز به دوستان خود که از اقشار مرفه جامعه هستند عادت کرده، از اقشار غیر مرفه غافل شده و حتی آنان را نادیده می گیرند این دانش آموزان تمایل خواهد داشت که در بزرگشالی نیز دوستان و همکاران خود را از همین دانش اموزان یا همکلاس های خود که آشنایی و شناخت بیشتری از همدیگر دارند انتخاب نماید. در این صورت شکاف طبقاتی در جامعه، گسترش بیشتری پیدا خوهد کرد یعنی این مدارس در ایجاد و تقویت فاصله طبقاتی ، سهم موثری خواهند داشت

آینده

3- از انجایی که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با وضعیت اقتصادی ، فرهنگی و جمعیت خانواده و نیز با میزان سواد والدین یعنی عوامل که عموماً در خانواده های مرفه نسبت به خانواده های غیر مرفه مساعدتر است دانش آموزان مرفه علاوه بر آمادگی خانوادگی برای موفقیت تحصیلی بیشتر ، از امکانات تحصیلی بیشتر در مدارس غیر انتفاعی برخوردار شده از نظر تحصیلی بر دانش آموزان دیگر پیشی خواهند گرفت دین ترتیب این دانش آموزان از امکان قبولی بیشتر در آزمون ورودی دانشگاه و تصدی مشاغل مهم و کلیدی برخوردار خواهند شد که در این بین نقش خانواده و اقتصاد خانواده نقش موثرتری به جای عواملی نظیر تلاش و کوشش ، استعداد، توانایی، پشتکار، هوش و غیره خواهد داشت.

4- مدارس غیر انتفاعی به جهت پرداخت دستمزد بیشتر به معلمان خود، معلمان موفق تر را به خدمت می گیرند و بدین ترتیب ضمن تضعیف مدارس دولتی از جهت داشتن معلمان ار بخش ، دانش آموزان مدارس غیر انتفاعی را در وضعیت تحصیلی مساعدتری قرار می دهند، علاوه بر آن این امکان را فراهم می آورند که معلمان ، دوره کم تجربگی و ناپختگی خود را در کلاس های پرجمعیت مدارس دولتی گذرانده و با احراز اشتهار سخت کوشی، جدیدت ، علاقمندی و نظایر آن ، روانه مدارس غیر انتفاعی شوند و خدمات آموزشی خود را در کلاس های کم جمعیت آنجا پی بگیرند.

      همچنان که این روند در مدارس روستا نسبت به مدارس شهری صادق است این معلمان ممکن است نه تنها فقط به خاطر پرداخت اضافه دستمزد بلکه حتی به خاطر داشتن آزادی عمل بیشتر برای نشان دادن توانایی های بالقوه خود و نیز به دلایل دیگر نظیر انگیزه کسب موفقیت و شایستگی که امکان ارضاء آنها و نیز قدردانی و به رسمیت شناخته شدن آنها در مدارس غیر انتفاعی بیشتر است، جلب این مدارس شوند، در هر حال زمانی که (( انتخاب)) وجود دارد چه از جانب مدارس غیر انتفاعی برای انتخاب معلمان و جه از جانب معلمین برای انتخاب مدارس احتمال جذب و جلب معلمان موفق تر هم وجود دارد.

    بدین ترتیب مدارس خصوصی به طور کلی و مدارس غیر انتفاعی در کشور ما به طور اخص دارای معایب و محاسن متعددی بوده و تماماً عیب و یا سراپا حسن نمی باشند و نمی توان بدون توجه به نکات مثبت و منفی این مدارس و نتایج تحقیقات علمی ، صرفاً با تکیه بر یک یا چند دلیل نظری و احتمالاً عاطفی آن هم بدون توجه به شرایط مشخص در کشورما نتیجه گیری کرد، به عنوان مثال آنچه که بیش از هر چیزی نگرانی عده ای را در مورد مدارس غیر انتفاعی موجب شده و آنان را در ردیف منتقدین قرار می دهد عبارت از برهم زدن عدالت اجتماعی و گسترش شکاف طبقاتی از طریق امکان آموزش بهتر به فرزندان اقشار مرفه می باشد. این نگرانی گر چه خیلی هم بی مورد نیست ولی از توجه زیادی هم برخوردار نمی باشد زیرا که به فرض نامطلوب بودن فاصله طبقاتی و گسترش آن توسط مدارس غیر انتفاعی عومل پر قدرت تر دیگری نظیر سیاست های اقتصادی در کشور، وجود دارد که نقش آنها در ایجاد فاصله طبقاتی به مراتب بیشتر از مدارس غیر انتفاعی می باشد. همچنان که وجود مدارس استعدادهای درخشان و یا مدارس نمونه دولتی و نمونه مردمی که در دسته بندی دانش آموزان و نخبه گرای از توان بالقوه بیشتری برخوردار بوده و نقش مدارس دولتی با مقایسه با آنها کم رنگتر است و یا آموزش عالی رایگان که هزینه آن در اغلب کشورها عموماً تا بیست برابر هزینه آموزش ابتدایی و متوسطه است که از محل درآمدهای دولت متعلق به همه اقشار مردم صرف تحصیل فرزندان خانواده های مرفه و دانشگاهها می گردد زیرا در صد بیشتری از پذیرفته شدگان دانشگاه ها را فرزندان خانواده مرفه و شهری تشکیل می دهند تا اقشار کم در آمد و روستایی.

     خلاصه این که مدارس غیر انتفاعی به تنهایی نه موجب بی عدالتی است و نه به تنهایی مسئول همه نابسامانی های طبقاتی در جامعه بلکه عوامل دیگری وجود دارند که نقش آنها در این رابطه خیلی بیش از مدارس غیر انتفاعی می باشد و به فرض نامطلوب بودن این پدیده و ضرورت برخورد مقتضی با آن ، مدارس غیر انتفاعی به عنوان موانع عدالت اجتماعی، تا این حد سزاوار ملامت نیستند.

شهرستان تاکستان با داشتن 200 هزار نفر جمعیت که در چهار بخش عناوین بخش مرکزی اسفرورین ضیاء آباد- و خرمدشت و نرجه دارای میراث فرهنگی بی شمار صنایع دستی- بعضاً بی دلیل و جاذبه های گردشگری بی نظبر می باشد. و در این شهرستان بیش از 160 اثر تاریخی به ثبت سازمان میراث فرهنگی رسیده است در حال حاضر در فهرست آثار ثبت شده نام 18 ابنیه تاریخی به چشم می خورد. در حال حاضر بیش از 107 تپه و چند بنا کارهای مقدماتی جهت ثبت در میراث فرهنگی کشور انجام شده.

دامنه تحقیق

سال 82-80- مدرسه غیر انتفاعی مقطع ابتدایی

غیر انتفاعی سما پسرانه 96

غیر انتفاعی سما دخترانه 194

 شیخ طوسی پسرانه 104

بحر العلوم= 66

 تشریح مراحل تحقیق مدرسه ابتدایی پسرانه سما:

     مدرسه ابتدایی پسرانه سماء در سال 1373 با پذیرش اولین سری دانش آموزان آغاز به کار کرد این مدرسه در حال حاضر 96 دانش آموز دارد که در فضای بالغ بر 200 متر مربع مشغول به تحصیل هستند. امکانات مدرسه هم اکنون شامل سرویس ایاب و ذهاب ، نمازخانه، کتابخانه ، تاتق ورزش دارای دو حیاط مجزا می باشد تعداد پرسنل این واحدآموزشی 10 نفر شامل معلمان و مربیان است شرایط ورود به این مدرسه داشتن معدل بالا و دارا بودن شناسنامه سلامت و سنجش از پیش دبستانی است. این مدرسه می کوشد ضمن برقراری همکاری تنگاتنگ از هر گونه تلاش و کوششی کوتاهی ننمایند.

آدرس مجتمع: تاکستان خیابان امام خمینی (ره) جنب اداره دارایی مجتمع پسرانه سما- دبستان غیر انتفاعی پسرانه سما.

دبستان دخترانه سما

تاریخچه تاسیس 1373

تعداد پیش دبستانی

تعداد دانش آموزان

سال تاسیس

-

56

74-73

-

51

75-74

-

101

77-76

-

199

84-83

-

201

85-84

37

197

86-85

57

194

87-86

امکانات مدرسه: وسایل آزمایشگاهی و ورزشی

اتاقهای مناسب با تدریس در دو طبقه

تعداد

سمت

*

*

9

آموزگار

2

مربی پیش دبستانی

3

مدیر و معاون و دفتر دار

1

مربی هنر

1

مربی تربیت بدنی و بهداشت

1

متصدی

18

جمع

نحوه ثبت نام و ادامه تحصیل دانش آموزان:

    از طریق کادر دفتری و رعایت شرایط ثبت نام و واریز شهریه ثبت نام بصورت اقساط یا کامل از طریق نوشتن فیش های بانکی توسط دفتر دار و واریز به حساب مدرسه لازم به ذکر است اکثر دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در مدرسه راهنمایی ثبت نام می کنند.

موفقیت مداری در سطوح مختلف

-ورزشی

یگانه طاهرخانی- دو میدانی

کسب مقام اول در رشته شنا و شطرنج

برگزیده در رشته بسکتبال گیسو رحمانی

- علمی

تیز هوشان سال 86-85 نکیسا رحمانی

اسامی پذیرفته شدگان در مدارس نمونه دولتی طی سال 85-82

حسنا حسینی مریم علی پناهی انیس رحمانی آذین یارعلی منارحمانی غزل جلیلوند

برنامه های آینده آموزشگاه

  برگزاری مسابقات فرهنگی  - هنری ورزشی

برگزاری مسابقات علمی آینده سازان- بسیج- هماهنگ مدارس

-برگزاری کلاسهای آموزشی خانواده با استفاده از اساتید مجرب و روانشناس از طرف دانشگاه

-گرد همایی و همایش در ارتباط با تفکر خلاق و آشنایی با روشهای جدید برای اولیاء

-برگزاری جشن تکلیف پایه سوم (جشن اُنس با نماز)

- برگزاری جشن اختتامیه پایه پنجم

- برگزاری جشن الفبای اول

- برگزاری مراسم مربوط به جشن اعیاد مذهبی و ملی

- تشکیل کلاسهای فوق برنامه و تیزهوشان

- تشکل نمایشگاه از وسایل دست ساز دانش آموزان

 تشکیل کلاسهای ضمن خدمت برای آموزگاران آزاد توسط معلمان مجرب آموزشگاه

 آدرس : تاکستان خیابان غفاری ، کوچه دهم عدالت ، مجتمع آموزشی دخترانه سما

مدرسه ابتدایی بحر العلوم

      سرانه مصرفی و بودجه: هر دانش اموز در سال 200 هزار توامن بوده که برای فرهنگیان حدود 120 هزار تومان را پرداخت می کنند. طرح واقع حضرت علی (ع) افرادی که پدر یا خانواده خود را از دست داده اند50% تخفیف داده می شود. بعضی از معلمین این مدارس که از طرف آموزش و پرورش معرفی شده اند هزینه تدریس آنها را خود آموزش و پرورش می پردازد و معلمان دیگری که بصورت غیر رسمی در این مدارس مشغول تدریس، می باشند هزینه تدریس آنها را خود موسسه می پردازد، بعضی از معلمین که خود موسس و مدیر مدرسه آنها را انتخاب می کنند بعد از گزینش ، هزینه تدریس آنها بر عهده موسس غیر انتفاعی می باشد.

 

تعداد کلاس

تعداد دانش آموزان

تعداد مربی

(کلاس پیش دبستانی)

5

1

کلاس اول ابتدایی

13

1

کلاس د وم ابتدایی

5

1

کلاس سوم ابتدایی

13

1

کلاس چهارم ابتدایی

19

1

کلاس پنجم ابتدایی

16

1

معلم ورزش، مربی قرآن، مدیر و معاون

1+1+1

وسایل کمک آموزشی: CD های آموزشی- نوارهای آموزشی کتیب های ریاضی چارت آموزشی- ملانج

آدرس: خیابان ولیعصر کوچه 10 پلاک 113

مدرسه غیر انتفاعی شیخ طوسی:

    منطقه تاکستان مدرسه غیر انتفاعی شیخ طوسی تعداد کلاسها6 کلاس، زیر نظر آموزش و پرورش، مقررات و ارزشیابی زیر نظر آموزش و پرورش می باشد.

 

 

 

 

 

متوالی:

     شهرستان تاکستان مدارس غیر انتفاعی (ابتدایی) کلاسهای اول ابتدایی تا پنجم ابتدایی.

       تهیه اطلاعات عمومی در باره مدارس غیر انتفاعی از طریق نامه از اداره آموزش و پرورش به تک تک مدارس غیر انتفاعی (ابتدایی) رفته و با تهیه گزارشات مربوط به هزینه مصرفی فضا و مکان تعداد کلاسها- استفاده از چه نوع وسایل کمک آموزشی برای یادگیری بیشتر فراگیران، تعداد معلمان . . . اطلاعات بدست آمده در تحقیق ثبت شد.

 سرانه هزینه:

       شخصی طبق مصوبه مشارکتهای مردمی غیر انتفاعی که از وزارت آموزش و پرورش و از استان به مناطق ، بودجه مصرفی: حقوق کارمندان- کارکنان و عوامل اجرایی و خدمتی و مصرفی و تعمیراتی (خرابی سیستمها) و آموزشی و پرورشی (جایزه مسابقات)

سرانه و بودجه مصرفی: در مدارس غیر انتفاعی (دوره ابتدایی) هزینه هردانش آموز برای تحصیل 200 هزار تومان بوده که برای فرهنگیان و خانواده های بی بضاعت که از طرف بهزیستی معرفی شده اند تخفیف مخصوص تحت عنوان طرح رافع تعلق می گرفت، از این هزینه برای تهیه وسایل کمک آموزشی، ... حقوق ماهیانه مصرف آب و برق، ...