نمونه گزارش کارورزی 2

گردآورنده : زیبا محمدی

مدرسه:برادران شهیددژمجو

سال تحصیلی92-91

 
تحلیل دانش آموزان

تحلیل معلم.

عنوان طرح درس.

تحلیل تدریس.

تحلیل دانش آموزان کلاس اول ابتدایی

1- ن.ج:دریادگیری سریع وخیلی خوب است.بادقت به درس گوش می دهد.حروف را به خوبی می شناسدودراملاسرعت العمل داردوتکالیف را زودتر اززمان تعیین شده انجام می دهد.درریاضی نیز سریع ودرحل تمرینات تنداست ودردرس علوم فعال است.مرتب،منظم،ساکت وآرام است وتکالیف آن همیشه مرتب ومنظم است وبابچه های دیگرخوش برخورداست0

2- پ.م:دریادگیری بسیارسریع وعالی است.بادقت به صحبت های معلم گوش میدهد.دراملا،صداکشی وبخش کردن سرعت العمل خوبی دارد.حروف رابه خوبی می شناسد.تکالیف کلاس رادرریاضی وفارسی درزمان تعیین شده انجام میدهد.درعلوم نیزفعال است.تمیزومرتب است وتکالیف آن هممیشه تمیزوکامل است وباهمکلاسی هایش صمیمی است0

3- م.ع:دریادگیری بسیارکنداست ونیازبه تکراوتمرین بیشتری داردبعضی ازحروف رانمی شناسدوازحروف جابجااستفاده می کند.درصداکشی وبخش کردن ضعیف است دراملاونوشتن کنداست تاحدی که از6خط می تواند 2یا3خط بنویسد.بیشتربه فکرمی رودودرهنگام تدریس کردن باتذکر دادن بایداورا متوجه خودکرد.درریاضی کمی بهتراست ودرالگوبرداری وجدول شگفت انگیزاشتباهات زیادی دارد دوست دارددر حل تمرینات کسی به اوکمک کندودرحل تمرینات نیازبه زمان بیشتری دارد.درعلوم نیزبایداورافعال کرد.تکالیف راانجام میدهدولی بی دقت،کمی درکلاس راه می افتدوبابچه ها رابطه برقرارمی کند0

4- م.م:دریادگیری خوب است بادقت به درس گوش میدهید،حروف رابه خوبی می شناسدولی برای خواندن کلمه هیجی می کنددراملاخوب است گاهی ممکن است دوتاسه غلط داشته باشد.درریاضی نیزخوب است وتمرینات رادرزمان مناسب انجام می دهد.درعلوم نیز خوب است.تکالیف آن همیشه کامل است وبادیگران رابطه ی دوستی دارد0

5-ن.غ:بسیارباهوش ودریادگیری عالی است،بسیارکنجکاواست ودرخواندن واملا سرعت العمل بالایی دارد.درریاضی بسیارسریع است وجزءنفرات اول تکمیل کردن تمرین است.درعلوم بسیارفعال است.مرتب،منظم است وتکالیف آن همیشه تمیزوکامل است.بابچه هامهربان ودوست است0

6- س.ا:دریادگیری سریع است ولی کمی بازیگوش وپرحرف است.حروف رابخوبی می شناسد.دراملاخوب است وممکن است دراثربی دقتی یک تاسه غلط داشته باشد.درریاضی خوب است وتمرینات رادرزمان تعیین شده انجام می دهد.درعلوم یادگیری خوبی دارد.تکالیفش تمیزوکامل است.بابیشتربچه ها رابطه داردوگاهی چوقولی بچه هارامی کندودرمواردی ازکلمات زشت استفاده می کند0

7- ن.ق:دریادگیری خوب است حروف رابه خوبی می شناسد.درخواندن کمی سست است.دراملاخوب است گاهی یک یادوغلط داشته باشد.در ریاضی یادگیری بالایی دارد.آرام،مرتب ومنظم است وتگالیفش همیشه کامل وتمیزاست وبابچه هاسازگازی دارد0

8- ف.ا:دریادگیری خوب است بادقت به درس گوش میدهدحروف رامی شناسد.دراملادویاسه غلط دارد.درریاضی خوب است ولی درجدول شگفت انگیزوالگوبرداری نیازبه کمک دارد.درعلوم خوب است.تکلیفش همیشه کامل وتمیزاست.آرام وساکت است وبابچه های دیگردرگیرنمی شود0

9- م.ف:دریادگیری خوب است حروف رامی شناسد.دراملاعکس العمل ان مناسب است.بادقت به درس گوش نمی دهد.درریاضی خوب است وبرای حل تمرینات نیازبه زمان بیشتری داردودرالگوبرداری مشکل دارد.درعلوم نیزخوب است.تکالیف راانجام می دهد.بسیاربازیگوش،پرحرف،زیراب زن است ودرکارهمه سرک می کشد.درکلاس زیادراه می افتدوازهمه شکایت می کند0

10- م.ن:دریادگیری کمی کنداست حروف رامی شناسدمگربعضی حروف. درخواندن واملاکمی سست است وبایدحرف به حرف بخواندوبنویسد.درریاضی تمرینات رادرزمان تعیین شده کامل نمی کندوبه زمان بیشتری نیاز داردودرالگوبرداری وجدول شگفت انگیزضعیف است.درعلوم بایداورافعال کرد.تکالیف راکامل انجام میدهدوبادیگران کاری نداردجزچندنفرنزدیک خودش وسرش به کارخودش است0

11- س.ی:دریادگیری خوب است حروف رابخوبی می شناسدمگردر مواردی جابجابکاربرد.دراملاعکس العمل ضعیفی داردتاحدی که همیشه دراملاعقب می افتدکه البته باتمرین بیشتربهترمی شود.درریاضی در الگوبرداری مشکل داردودرححل تمرینات نیازبه وقت بیشتری دارد.درعلوم فعال است.تکالیفش راکامل انجام میدهد،مرتب ومنظم است به بچه های دیگرکاری نداردوباآنهاصمیمی است.بسیارمهربان است ودوست داردتوجه معلم رابه خودجلب کند0

12- آ.ت:دریادگیری خوب است،حروف رامی شناسد،دربخش وصداکشی ضعیف است.دراملاخوب است وگاهی یک یادوغلط دارد.درریاضی خوب استودرالگوبرداری نیازبه کمک دارد.درعلوم نیزخوب است.مرتب ومنظم است ودرخوش خط نوشتن بسیاردقت می کند.بابچه های دیگررابطه خوبی برقرارمی کند0

13- س.ک:دریادگیری خوب استفبه حرفهای معلم بادقت گوش نمی دهد.در املایک تاچهارغلط دارد،دربخش وصداکشی مشکل دارد.درریاضی درالگوبرداری وجدول شگفت انگیزمشکل دارد،تمرینات رادروقت تعیین شده کامل نمی کندوبیشتردرکلاس راه می افتد.درعلوم بایدازاوسوال کردواو رادرکارهامشارکت داد.درکلاس زیادراه می افتدودرکاردیگران سرک می کشد،تکالیف رایاانجام نمی دهدویاناقص است وبعضی اوقات به بحث بادیگران می پردازد0

14- م.ا:دریادگیری بسیارعالی وسریع است وبادقت به حرفهای معلم گوش می دهدوهمیشه درکلاس فعال است.حروف رابخوبی می شناسدوبااینک به علت عفونت ادراری دوهفته دربیمارستان بستری بوده درس وتکالیف رادنبال کرده وخودرابه همکلاسی هارسانده است دراملابدون غلط است.درریاضی بسیارعالی است ودرحل تمرینات جزءنفرات اولی است که آن راانجام میدهد.درعلوم نیزبسیارفغال است.مرتب ومنظم استوتکالیفش همیشه کامل وتمیزاست.باهمکلاسی ها مهربان،صمیمی وخوش برخورد است0

15- ز.ه:دریادگیری بسیارعالی وخوب است وبه دقت به صحبت های معلم گوش میدهد.حروف رابخوبی می شناسد،همچنین کلیه یحوف الفبارامی شناسدوتقریباهرکلمه یاجمله ای رامی تواندبنویسدوبخواندودراملاهمیشه بدون غلط است.درریاضی بسیارعالی است وبسیارفعال وتمرینات رانفراول انجام میدهدوهمیشه داوطلب برای خواندن توضیحات بالای صفحه ی ریاضی است.همچنین ضرب هرعدددرخودش راتا10می داند.درعلوم مشارکت فعالی دارد.بسیارمنظم ،مرتب وآرم است،تکالیف اوهمیشه تمیز،زیبا، خوش خط وکامل است وبیش ازحدخواسته شده انجام میدهد.بابچه های دیگرمهربان،صمیمی وخوش برخورداست.جزء سی قرآن راحفظ است ودرمسابقات حفظ،مقام اول راکسب کرده است.به عبارتی یک شاگردنمونه است0

16- ف.ط:دریادگیری عالی است وحروف رابخوبی می شناسد.دراملابدون غلط است،کمی پرحرف است.درریاضی خوب است،کمی درالگوبرداری نیازبه کمک دارد.درعلوم نیزفعال است.مرتب ومنظم است وتکالیف رابیش ازحدخواسته شده وتمیزوخوش خط انجام میدهد.بادیگران رابطه دوستانه دارد0

 

17- م.ن:دریادگیری خوب است،حروف رامی شناسدولی کمی بی دقت است ودراملابخاطرهمین بی دقتی سه یاچهارغلط دارد،به حرفهای معلم بادقت گوش نمی دهدوبسیارپرحرف است .درریاضی درالگوبرداری وجدول شگفت انگیزمشکل دارد.درعلوم بایداوراباپرسش فعال کرد.تکالیف راانجام میدهدمگردرمواردی کم ناقص باشدوبابچه هایی که اطراف نمکت اوهستندرابطه ی بیشتری برقرارمی کند0

18- ف.ا:دریادگیری بسیارعالی وسریع است وکمی بازیگوش است،در کلاس فعال است حروف رابخوبی می شناسد،دراملابدون غلط است مگردر مواردی به علت بی دقتی یک یادوغلط داشته باشد.درریاضی عالی است وتمرینات رادرزمان تعیین شده انجام میدهد.درعلوم نیزفعال است.مرتب،منظم وپرجنب وجوش است تکالیفش کامل وتمیزاست وبابچه هارابطه ی خوبی داردوهمه رابسئی خودجذب می کند0

19- پ.ر:دریادگیری بسیارعالی وسریع است،بادقت به صحبت های معلم گوش میدهدوحروف رابخوبی می شناسدودراملابدون غلط است.درریاضی بسیارعالی است ودرحل تمرینات سرعت العمل بالایی دارد.درعلوم نیزعالی است.تکالیف رازیبا،تمیز،خوش خط وکامل انجام میدهد.بسیارآرام وبی سروصدااست وبابچه هامهربان وصمیمی است ولی درروابط باآنها بیشترشنونده است تاگوینده0

20-دریادگیری بسیارعالی وسریع است،بادقت به درس گوش میدهد،حروف رابخوبی می شناسدوهرکلمه یاجمله ای به اوبگویم می تواندبخواندیابنویسد. دراملاهمیشه بدون غلط است.درریاضی عالی ودرحل تمرینات سرعت بالایی داردوجزء نفرات اولی است که تمرینات راکامل می کند.درعلوم مشارکت فعال دارد.تکالیف راتمیز،مرتب،خوش خط،کامل وبیش ازحد خواسته شده انجام میدهد.بادیگران مهربان،صمیمی وخوش برخورداست وآنهارابه خودجذب می کند0

21- ن.ا:دریادگیری خوب است ونیازبه تمرین بیشتردارد.حروف رامی شناسد.برای خواندن هیجی می کندودراملایک تاچهارغلط دارد.درریاضی درالگوبرداری مشکل دارد.درعلوم بایداورافعال کرد.تکالیف راکامل انجام میدهد.بسیارآرام وساکت است به کسی کاری نداردوسرش بکارخودش است،بسیارخجالتی است وبه سختی صحبت هایش رامتوجه می شویم0

22- م.ه:دریادگیری خوب است وحروف رامی شناسد.دراملاگاهی یک تاسه غلط دارد.درریاضی درجدول شگفت انگیزوالگوبرداری مشکل دارد.در علوم فعالیت خوبی داردوعلاقه بیشتری نشان میدهد.تکالیف راکامل انجام میدهد.بادیگران رابطه ی خوبی برقرارمی کندوبااکثرآنهادوست است0

23- پ.ا:دریادگیری خوب است ونیازبه تمرین بیشتری دارد.دراملاگاهی بی غلط وگاهی تاپنج غلط دارد.درریاضی درجدول شگفت انگیزو الگوبرداری مشکل دارد.درعلوم فعالیت بیشتری دارد.تکالیف راکامل انجام میدهدولی بی نظم ونامرتب.بسیارپرحرف است،درکلاس زیادراه می افتد،درکاردیگران سرک می کشد،وسایل آنهارابدون اجازه برمی داردو صدای همه رادرمی آوردوگاهی ازکلمات زشت استفاده می کند0

24-ه.ل:دریادگیری خوب است وبه تمرین بیشتری نیازدارد.دراملادوتاپنج غلط دارد.درریاضی درجدول شگفت انگیزوالگوبرداری مشکل دارد و تمرینات رادرزمان تعیین شده به پایان نمی رساند.درعلوم خوب است. تکالیفش راکامل انجام میدهد.بادیگران رابطه داردولی گاهی ازآنها شکایت می کند0

25- م.ح:دریادگیری عالی است وحروف را بخوبی می شناسد.کمی بازیگوش است ودراملاگاهی یک غلط دارد.درریاضی خوب است.وتمرینات رابموقع انجام میدهد.درعلوم نیزفعال است.تکالیفش راتمیزوکامل انجام میدهد.بادیگران مهربان وصمیمی است0

26-ب.ه:دریادگیری خوب است وباتمرین بهترمی شود،حروف رامی شناسد ودراملادوتاچهارغلط دارد.درریاضی خوب است ودرالگوبرداری نیازبه کمک دارد.درعلوم بایداورافعال کرد.تکالیفش راتمیز ومرتب انجام میدهد.بسیارآرام وساکت است ودرکاردیگران سرک نمی کشدوبیشترباکسانی که اطراف اوهستنددوست است0

27-ه.ا:دریادگیری خوب است.حروف رامی شناسددراملاوخواندن سرعت العمل خوبی داردودراملا گاهی دوتاچهارغلط دارد.درریاضی خوب است ودرالگوبرداری نیازبه کمک دارد.درعلوم فعال است.تکالیفش راتمیز،زیباوکامل انجام میدهد.مرتب ومنظم است وبادیگران دوست وصمیمی است0

28- ک.ی:دریادگیری بسیارعالی وخوب است.بادقت به درس گوش میدهدو حروف رابخوبی می شناسدودراملابدون غلط است.درریاضی عالی است وجزء نفرات اولی است که تمرینات رادرکلاس انجام میدهد.درعلوم مشارکت بالایی دارد.تکالیفش راتمیز،خوش خط وکامل انجام میدهد. بادیگران خوش برخوردومهربان است ودیگران را به خودجذب می کند0

 تحلیل معلم

معلم این کلاس بسیار مهربان وخوش برخورداست.باهمه ی دانش آموزان دوست ویاورآنهاست،باصبروشکیبایی به سوالات آنهاپاسخ میدهدوآنهارادر یادگیری بهتریاری می نماید.برخورداوبا اولیاء دانش آموزان صمیمی ومنطقی است وآنان رابموقع ازوضعیت فرزندانشان مطلع می سازد.

معلم این کلاس دارای مدرک فوق دیپلم و25سال سابقه ی کارمی باشد.در هنگام تدریس فاقدطرح درس می باشندولی درآنهاایجادانگیزه می کندوهمیشه سرحال درکلاس حاضرمی شود.هرروزتکالیف آنهارامی بیندوغلط های آنهارابه آنان گوش زدمی کندوکارهای تمیزومرتب راتشویق می کند. درکلاس ازجایزه وتشویق کلامی زیاداستفاده می کند.ازگروه بندی استفاده نمی کندولی روش تدریس اوفعال است.درحل تمرینات ریاضی شیوه های گوناگونی رابه دانش آموزان یادمیدهد.توانایی کلاس داری بالایی داردوآنهارابانگه داشتن دست به طرف دانش آموزان وشمارش تاعددسه همه دست به سینه وساکت سرجای خودمی نشینند.ازجمله اینکه این معلم موردعلاقه ی دانش آموزان است واین خودمی تواندیک رمزموفقیت آمیزدرشیوه ی کلاس داری موفق باشد0


عنوان طرح درس

درس:ریاضی         موضوع تدریس:تفریق        مقطع:ابتدایی

پایه:اول               تعداددانش آموزان:28نفر     زمان:40دقیقه

مکان:کلاس          روش تدریس:فعال وگروهی

هدف کلی:آشنایی باجمع0

هدف جزئی:دانش آموزبایدبتواند

1-به مفهوم جمع پی ببردوعلامت آنرا تشخیص دهد0

2-به سوالاتی که درباره ی جمع ازاوپرسیده می شودپاسخ دهد0

3-باگروه مشورت کرده وباچیزهایی که دردست دارددوجمع بسازد0

موادموردنیاز:تخته،گچ،تخته پاک کن،تصاویرنقاشی شده،چسب،گردو،بادام وغیره0

رفتارورودی:سرحال واردشدن درکلاس0

برقراری ارتباط:بچه هازنگ تفریح خوب بود،خوراکی هاتون روخوردید0

حضوروغیاب:چون همه رامی شناسیم اگرکسی غایب بود اعلام می کنیم0

ارزشیابی تشخیصی:بچه های گلم سرحال وشاداب هستید؟

ارزشیابی ورودی:1-مشاهده تکالیف

2-پرسش ازدرس قبل:ازچندنفرکمتروبیشترمی پرسیم0

گروه بندی:فراگیران رابه هفت گروه چهارنفره تقسیم می کنیم0

ایجادانگیزه:دریک پلاستیک که مقداری گردو وبادام داریم ازسرگروه هرگروه میخواهیم بادست خودهرچندتاکه می تواندگردو وبادام بردارندواز هرگروه میخواهیم باهم فکری هم به سوالات پاسخ دهند.مثلا گروه اول چندگردوداریدآنهاراباهم وباصدای بلندمی شمارندمثلا5تابعدچندبادام داریم باصدای بلندبادام هارامی شمارندمثلا3تا بعدبه آنهامی گوییم 5گردوبا3بادام چندمی شودآنهاپاسخ می دهند8

اجرای تدریس:درادامه ی ایجادانگیزه اینکارراباهمه یگروه انجام می دهیم بعدباشکلهایی که ازقبل طراحی کرده ایم تدریس راادامه میدهیم دریک مجموعه 4سیب قرمزودرمجموعه ی دیگر3سیب زردقرارمیدهیم وازدانش آموزان می پرسیم چندسیب قرمزداریم؟4تا بعدزیر مجموعه عددموردنظررا می نویسیم.چندسیب زردداریم؟3تا حالا4تا3تامی شود7تا درمرحله ی بعدجای سیب قرمز وزرد راباهمان تعدادجابجامی کنیم تاباهمان تعدادبتواننددوجمع بسازند. بعدعلامت جمع راکه بادوعددچوب بستنی درست کرده ایم به دانش آموزان نشان میدهیم وجای آن رابه آنهامی گوییم ودر تمرین بعدازآنهامی خواهیم جای درست آن را حدس بزنندبعدازچندجمع باشکل فقط باعددکارمی کنیم و...

ارزشیابی تکوینی:ازآنهامی خواهیم باگردو وبادام هایی که دردست دارندبا مشورت هم گروهی های خوددوجمع بسازندوبرروی تخته کارخودبنویسند وازعلامت جمع درست استفاده کنند0

ارزشیابی پایانی:صفحه ی93کتاب راحل کنند0

تکلیف:درمنزل5جمع باتصویرانجام دهندوبرای فردابه کلاس بیاورند0

تحلیل تدریس

 

همه چیز خوب بودولی زمان برای انجام تمام کارهاکافی نبودوکارتا ارزشیابی تکوینی بیشترپیش نرفت.برای این مشکل بهتربوداز3یا4گروه درایجادانگیزه پرسش شود وهمچنین برای گروه بندی بهتربودازکارت استفاده کنیم تا دروقت صرفه جویی بیشتری کنیم0