فصل بندی پایان نامه تحصیلی

فصل بندی پایان نامه تحصیلی

عنوان

سپاسگزاری

فهرست مطالب

فهرست جدولها

فهرست تصاویر

چکیده

تجربی: : حداکثر 100 تا 120 کلمه, بیان مساله و هدف, جامعه آماری, نمونه, آزمودنیها, روش انتخاب, روش جمع آوری داده ها , طرح پژوهش, ابزار, یافته ها, نتایج اصلی و نتیجه عملی.

نظری یا کتابخانه ای: موضوع مقاله در حد خلاصه,هدف تز یا پژوهش, دامنه پژوهش( مطالعه مربوط به چه زمانی و چه مکتبی است و اینکه آیا به همه مطالعات اشاره شده است), منابع مورد استفاده کدامست؟ و نتیجه گیری

بدنه اصلی پایان نامه

فصل یکم                                مقدمه

بیان کلی درباره مشکل

بیان پرسشها هدفها و فرضیه های پژوهش

تعریف مفاهیم

فصل دوم         بررسی پیشینه پژوهش

مروری بر تئوری ها و مطالعات پیشین

بیان عقاید جاری

خلاصه عقاید

فصل سوم                             روش

توصیف آزمودنیها ( جامعه و نمونه آماری )

توصیف ابزار اندازه گیری

اعتبار روایی اندازه ها

روشها و طرح پژوهش

فصل چهارم                      یافته های پژوهش

مروری بر روشهای آماری

توصیف یافته های جاری برای پاسخ به پرسش هدف یا فرضیه ها

یافته های فرعی

فصل پنجم                         بحث و تفسیر

نتیجه گیری

خلاصه پژوهش

محدودیت های پژوهش

پیشنهادهای پژوهش

منابع

پیوست های پژوهش