راهنمای تنظیم پایان نامه

راهنمای تنظیم پایان نامه

فهرست محتوی

ویژگی‌ها و شرایط

موضوع یا عنوان

باید نو، تحقیق‌پذیر، فاقد کلمات اضافی، روشن، گویا باشد، در تحقیقات توصیفی بیان مکان و زمان تحقیق در عنوان ضرورت دارد.در عنوان دقیقا" آنچه محقق بدنبال تعیین آن است بیان کند. دامنه تحقیق را محدود کنید.عنوان را به صورت غیر سوالی مطرح نمائید.

چکیده

چکیده فارسی باید در متنی مشتمل بر حداکثر 400 کلمه و در یک صفحه تنظیم شود و در بر دارنده مساله ، هدف ، روش ، نتایج و پیشنهادات اصلی باشد .در آخر واژگان کلیدی نیز آورده می‌شود.

تشکر و قدردانی

از افراد و سازمانهایی که در انجام مراحل تحقیق محقق را یاری کرده‌اند قدردانی به عمل می‌آید.

فهرست محتوا

فصلها شماره‌بندی و محتوای هر فصل به عناوین، زیرعنوانهای مربوط به شماره گذاریهای لازم  مشخص  می‌شود.

فهرست  نمودارها

شکلها و نمودارهای هر فصل با توجه به شماره و عناوین و زیرعنوانهای فصل شماره‌گذاری می‌شود، عنوان و شماره در زیر آنها می‌آید، شکل یا نمودار اخذ شده از منابع دیگر پس از عنوان شکل یا نمودار در داخل پارانتز ذکر می‌شود.

فهرست جداول

با توجه به عنوان مربوطه شماره ‌گذاری می‌شود، شماره و عنوان در زیر جداول می‌آید، جداول اخذ شده از منابع دیگر پس از عنوان جدول در داخل پارانتز آورده  می‌شود.

فصل اول : کلیات تحقیق

 

 

 

 

مقدمه

در مقدمه با بیان مختصری از تاریخچه موضوع ،که از چه زمانی و چگونه این مساله شروع شده است وچه پیامدهای داشته است به ارزش موضوع اشاره می شود. اطلاعات گذرا در باره آنچه مورد پژوهش قرار خواهدگرفت و همچنین علت انجام آن را به خوانند ه می دهد.

بیان مساله

هدف از نگارش بیان‌مسئله توجیه طرح است . لازم است در این قسمت موارد زیر گنجانده شود: تعریف مشکل، اهمیت مشکل، نحوه برخورد با مشکل، راه حل های مطرح شده و احتمالی، عوارض ناشی از تداوم مشکل، عوامل موثر بر ایجاد و تداوم مشکل، تناقصات موجود (در صورت وجود)، اهداف کاربردی، فواید ناشی از اجرای طرح و ... در مجموع قاعده کلی برای بیان مسئله وموضوع تحقیق این است که کلیه سئوالات زیر به روشنی پاسخ داده شود:1- پژوهش در مورد چه کسانی انجام می شود؟ یا چه کسانی مورد پژوهش قرار می گیرند؟2-  مطالعه درباره چه متغیر یا متغیرهائی است، یا چه عواملی مورد تحقیق قرار می گیرد؟  3-  پژوهش چگونه انجام می شود؟ آیا ارتباط بین دو یا چند متغیر را تعیین می کند؟4-  چه وقت؟ پژوهش ، در چه دوره ، سال وزمانی انجام می شود؟5- پژوهش در چه مکانی ویا در چه محیط ومحدوده ای انجام خواهد گرفت؟

اهمیت مساله

مسئله پژوهش از نظر لزوم وقابلیت پژوهش توجیه می شود. اهمیت نتایج حاصله از انجام این پژوهش تا چه حد برای خود محقق ودیگران مفید وموثر است وچه اطلاعات جدیدی بدست خواهد آمد.  بنابراین به هنگام نوشتن اهمیت وضرورت پژوهش باید دونکته مهم را مد نظر داشته باشید:  الف- چه نوع اطلاعاتی و در مورد چه چیزی اطلاعاتی در اختیار دیگران خواهید گذاشت.به عبارت ساده تر متغیرهای مورد پژوهش رامشخص خواهید نمود.  ب- نتایج حاصله از انجام پژوهش در کجا وچگونه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

اهداف کلی و اختصاصی

اهداف فوری هر تحقیق می تواند کاوش ، توصیف ،  تبیین ،  عمل و ارزیابی باشد .اهداف پژوهش به دوصورت کلی و اختصاصی بیان نمایید هدف کلی تکرار عنوان تحقیق است با این تفـاوت کــه معمـولاً با کـــــــلمات اقدامی مانند «تعیین»، «تبیین » و «مقایسه » ومانند آنها شروع می شود و معلوم می دارد پژوهش چه چیز را دنبال می کند همچنین هدف کلی دیگر ، معمولاً پیشنهاداتی است که بر اساس یافته ها ارائه می شود . هدف یا اهداف کلی به چند هدف جزیی تر یا اختصاصی ( شامل ابعاد و جنبه ها ) تجزیه می شود.این اهداف بایستی صریح، روشن و بدون ابهام ، قابل اندازه‌گیری ، دارای زبان علمی ، بااستفاده از افعال عملی مانند تعیین،  مقایسه، محاسبه و...باشد

فرضیه ها و  سوال های تحقیق

 هریک از اهداف جزیی یا اختصاصی به یک یا چند فرضیه  یا سوال تجزیه می شود . فرضیه ها بایستی با تکیه بر در چارچوب نظری و تحقیقات انجام گرفته یاشد و  رابطه بین متغیرها را بیان کند ، قابل آزمون و نتیجه گیری باشد.  لزوماً فرضیه  بر خلاف سوال ، جهت دار بیان می شود اما در تحقیقات کیفی به جای فرضیه ، سوال ( بدون جهت دار) طرح می نمایند  که ممکن است به چند نوع باشد : سوالهای توصیفی ( چه می باشد؟ یا چیست ؟)- سوالهای رابطه ای - سوالهای تفاوتی .

تعریف نظری و عملیاتی

و شاخص سازی مفاهیم

دانشجو- محقق مفاهیم و اصطلاحات موجود در فرضیه ها و سوالات را هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی تعریف می کند.تعریف نظری  بایستی ریشه در نوشته ها و نظریه های موجود داشته باشد. محقق درتعریف عملی به مشخص ساختن حدود واقعی یک مفهوم انتزاعی و مصادیق عینی  آن ، شاخص ها وملاک تجربی و عملی معتبر و روا  ، جهت  اندازه گیری و سنجش پذیری آن مبادرت می کند. در تعاریف می توان از ملاحضات نظری و تحقیقات انجام یافته بهره گرفت .مفاهیم موجود در فرضیه ها باید بدرستی شناسایی شده باشد یعنی دربرگیرنده متغیر ها باشد، همراه با ارائه تعریف عملیاتی سنجشی یا آزمایشی ( تا توجه به شرایط ازمایشی ) آنها، بدرستی  طبقه‌بندی و نامگذاری شده باشد. سطح مقیاس اندازه‌‌گیری ( اسمی ، رتبه ای ، فاصله ای ) آنها  نیزمشخص شود.

مدل تحلیلی

مولفه های موجود درتعریف عملیاتی ارائه شده برای مفاهیم ، رابطه بین متغیر های مستقل  و وابسته به صورت نمودار تفصیلی ترسیم می شود به این شکل که هر مفهوم به ابعاد آن و ابعاد به مولفه ها و مولفه ها به شاخص ها تجزیه و رابطه هندسی آنها در قالب دیاگرام نمایش داده می شود.

فصل دوم : پیشینه تحقیق

چهارچوب نظری

 مطالعات تجربی

 

در این بخش نظریات و تحقیقات تجربی و انجام یافته با عناوین مختلف مانند ادبیات تحقیق یا پیشینه تحقیق آورده می شود  که بایستی با اهداف کلی و اختصاصی موضوع پژوهش، مرتبط باشد، به تازه‌ترین نظریه‌ها و پژوهشهای داخلی و خارجی مربوط باشد، راه‌حلهای احتمالی و متغیرهای مستقل را شناسایی کند، متدولوژی و یافته‌های مطالعات قبلی با نقادی همراه باشد، جمع بندی و ارتباط آنها با موضوع بیان می شود. به طوری که بتوان از آن فرضیه ها هایی بیرون کشید (گاهی فرضیه ها همراه باتعاریف نظری و عملی مفاهیم  و مدل تحلیلی درآخراین فصل  نیزارائه می شود که منطقی تر نیز می باشد).

فصل سوم :روش شناسی تحقیق

روش تحقیق

با توجه به اهداف تحقیق ، روش تحقیق تعیین می شود اگر تحقیق بررسی چگونگی وضعیت یا موقعیت یک پدیده باشد ،روش تحقیق «توصیفی» اگر تحقیق مربوط به یک موقعیت یا پدیده سوال برانگیز مربوط به تقارن و همبستگی ویژگی هاباشد روش تحقیق همخوانی یا همبستگی است اگر هدف تحقیق کشف رابطه ها در جمع کثیر باشد روش «پیمایشی» است اگر تحقیق بررسی تاثیرمداخله و دستکاری عامل  باشد، تحقیق «تجربی» یا «آزمایشی» است و. .. در هریک از روش ها ، نحوه گردآوری داده‌ها را مشخص نمایید ، فعالیتهای فرآیند پژوهش را بصورت گام‌به‌گام همراه با چگونگی انجام آن بیان کنید.

جامعه آماری

معلوم نمایید که تاثیر متغیر ها در چه کسانی سنجیده می شود یعنی محدوده جامعه‌آماری (افراد، مکان و زمان)  را مشخص کنید.

نمونه آماری

حجم نمونه به روش آماری(باتوجه به واریانس صفت و خطای مجاز ، محدود بودن یا نبودن جامعه آماری و کمی یا کیفی بودن متغیر مورد مطالعه ) تعیین می‌شود حجم نمونه برای جامعه نامحدود  و نامتناهی ( جامعه آماری با تعداد افراد نامعین و درصورتی که متغیر مورد بررسی کیفی باشد ) با فرمول زیر تعیین می شود: n = t2 pq / d2  برای جامعه ای با تعداد افراد معین ومتناهی (درصورتی که متغیر مورد بررسی کیفی باشد )   با فرمولهای زیرحجم نمونه برآورد می شود :  n =N t2 pq / ( Nd2 + t2 pq ) و

    یا : n = N t2 pq / { d 2 ( N – 1) + t2 pq }  و  یا :n = t2 pq / d2 / { 1 + (t2 pq / d2 ) N }

برای برآورد حجم نمونه برای جامعه معین و نامعین درصورتی که متغیر وابسته کمی باشد ، به ترتیب از فرمولهای زیر استفاده می شود:       n= t2 s2 / d2  = ( t . s ) 2 / d2        ,          n= Nt2 . s2 / ( Nd2  + t2 . s2 )

همینطور برای تعیین اندازه نمونه می توانید با واردکردن داده های موردنیاز به صورت آنلاین از سایت های مختلف استفاده کنید مثل :

 http://www.csgnetwork.com/surveysizereqcalc.html

http://rogerwimmer.com/samplesizecalculator.htm وhttp://www.dssresearch.com/toolkit/spcalc/power_p1.asp

  http://www.nss.gov.au/nss/home.NSF/pages/Sample+size+calculator?OpenDocument

http://www.dimensionresearch.com/resources/calculators/sample_size.html

روش نمونه گیری

نوع روش نمونه گیری  : احتمالی یا غیر احتمالی بودن نمونه و نوع آن و دلایل انتخاب آن را مشخص کنید. در تحقیق علمی نمونه گیری لزوماً باید احتمالی باشد یعنی هر یک از واحدهای تشکیل دهنده جمعیت مورد مطالعه برای وارد شدن در داخل نمونه از یک احتمال معین، برابر یا نابرابر ولی نامساوی با صفر برخوردار باشند. تا بتوان خطای نمونه گیری  ناشی از مشاهده نمونه به جای مشاهده جامعه آماری را اندازه گیری کرد.درصورت وجود چارچوب نمونه گیری ، نمونه گیری شما احتمالی ساده یا سیتماتیک خواهد بود .در غیر آن از نوع دیگر مثل طبقه ای ، خوشه ای و ... خواهد بود که درهرحال استفاده ازهریک به همراه توجیه علمی خواهد بود.

 

ابزار اندازه‌گیری

وروایی و پایایی

ابزاراندازه گیری شما معمولا پرسشنامه و آزمون است یا مصاحبه که با توجه به  سوالات و فرضیه های تحقیق و مجموعه متغیر های موجود درمدل تحلیلی ساخته می‌شود،  دلیل انتخاب ابزار مورد استفاده(پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، یادداشتهای شخصی، اسناد و مدارک و آمار) بیان می‌شود ویژگی‌های فنی ابزار شامل روایی (اعتبار) و پایایی(اعتماد و ثبات ) تشریح می‌شود. یکی ازروشهای تعیین روایی پرسشنامه ، روش ویرسما و‌جورس است که از تعدادی داوران خواسته می‌شود تا میزان مطابقت هر سوال را با هدفی که از آن استخراج شده تعیین نمایند . برای تعیین ضریب پایایی و دقت سوالات از روشهای مختلفی مثل بازآزمایی ، دو نیمه کردن آزمون ، کودر ریچاردسون و آلفای کرانباخ ( درصورت استفاده از مقیاس لیکرت یا مشابه آن ) استفاده می شود .

فصل چهارم :تحلیل داده ها

تحلیل  توصیفی و استنباطی داده ها

 

الف- تحلیل توصیفی : آماره های توصیفی مثل میانگینها ، انحراف معیار ها ، درصد ها مربوط به گویه یا سوال به استناد براساس جداول ونمودار های حاصل از پردازش spss تفسیر می شود ب-  تحلیل استنباطی داده ها : متناسب با تعداد گروه‌های نمونه و مطالعه درزمان یا همزمان موارد ها و سطح اندازه‌گیری متغیرها ، آزمون پارامتریک یا ناپارامتریک مناسب ( با توجه به پیش فرضهای آنها ) برای آزمون فرضیه‌ها استفاده می‌شود، ، از آزمونهای آماری تفسیر مناسب بعمل‌ می‌آید.

فصل پنجم : بحث و نتیجه‌‌گیری

یافته ها و نتیجه گیری

الف - یافته های تحقیق : یافته ها در دوبخش 1- توصیفی (تک متغیره )  بر اساس بحش تحلیل توصیفی داده ها و2-  استنباطی بر اساس آزمون فرضیه ها در فصل قبلی طرح می شود در اولی درصد های متغیر ها ی عمده و در دومی یک به یک سوالها و فرضیه های پژوهشی  از لحاظ تاًیید یا رد  تفسیر ومقایسه و ارزیابی می‌شود،  در بخش نتیجه گیری یافته ها با نتایج تحقیقات قبلی مقایسه می‌شود، در صورت وجود اختلاف با آنها دلایل احتمالی آنها ذکر می‌شود. ب – از یافته های تحقیق نتیجه گیری تفصیلی به عمل می آید.

پیشنهادات

پژوهشگر بر اساس یافته های و نتایج پژوهش که در قسمت قبل بر آن تاًکید کرده است به کسانی که مخاطب پژوهش او هستند پیشنهادهائی به منظور استفاده از نتایج تحقیق در برنامه ریزی ها و حل مسائل و مشکلات اجتماعی ارائه می کند.پیشنهادات باید برخاسته از یافته‌ها ی پژوهش ونیز واقع‌بینانه، عملی و کاربردی، مستدل و گویا، بدیع و راهگشا باشد.

محدودیت‌ها

محدودیت های تحقیق آن دسته از عواملی هستندکه در جریان تحقیق و مراحل مختلف آن مثل جمع آوری اطلاعات  و داده ها و پردازش و ... مانع ایجاد می کند شامل : محدودیت های در کنترل محقق (کمبود فرصتهای تحقیقاتی ، کمبودمنابع مالی )  و محدودیت های خارج از اختیار محقق ( شامل متغیر های مزاحم و مداخله گر ) . دانشجو - محقق در این بخش آگاهی خود را از تاثیر متغیرها ی مزاحم و چگونگی تاثیر آنها بر یافته ها و نتایج پژوهش  را ارائه می نماید.

منابع

برای ارائه فهرست منابع  سبکهای متعددی وجود دارد وشما از جدید ترین آنها استفاده نمایید .

برای کتاب : نام خانوادگی مولف ، نام مولف (سال انتشار اثر) : نام اثر ( با خط متفاوت : ایتالیک و سیاه) نام خانوادگی مترجم (در صورتیکه ترجمه شده باشد)، محل نشر : ناشر ، نوبت چاپ.

برای مقاله : نام خانوادگی مولف ، نام مولف ،  (سال انتشار) : ”نام مقاله“ (در داخل گیومه) ، نام و نام خانوادگی مترجم ، نام مجله ، شماره انتشار ، صفحات قرار گرفتن مقاله .

د) در مواردی که بیش از یک مولف به تهیه اثری اقدام کرده است نام خانوادگی و نام اولین نفر برای معرفی استفاده می شود و برای نفرات بعد از نام و نام خانوادگی استفاده می شود .  ذکر همکاران بیش از 4 نفر ضروری نیست . در اینگونه موارد اولین فرد معرفی می شود و در ادامه عبارت ”و همکاران“ آورده می شود.

ﻫ) در مواردی که از سایتهای اینترنتی استفاده می شود ، نشانی دسترسی به سایت به همراه تاریخ آن آورده می شود .

تذکر : هریک از منابع فهرست شده بایستی در میان متن  یا پاورقی ، اسناد دهی  یا ارجاعی داشته باشد.

پیوستها

مواردی که اطلاع از آنها برای خواننده مهم است مانند پرسشنامه، داده‌های تفصیلی گردآوری شده، جداول تفصیلی آماری به ترتیب شماره ‌گذاری شده، در پیوست قرار می‌گیرد.

 یادآوری :

 

 

- دانشجو بایستی ابتدا بعد از انتخاب موضوع پایان نامه ، طرح تحقیق پیشنهادی (proposal) خود را تا یک ماه بعد از شروع ترم به استا د راهنما تحویل نماید و درمراحل مختلف تحقیق و رفع  اشکالات احتمالی با استاد راهنما در تماس باشد.

- در تنظیم پایان نامه شرایط  زیرلحاظ شود :

الف) جلد پایان نامه دانشجویان از نوع گالینگور با رنگ آبی تیره (سرمه ای) باشد.

ب) تمام مندرجات روی جلد نسبت به دو طرف چپ و راست آن باید کاملاً در وسط قرار گیرد .

ج) آرم دانشگاه به طول 4 سانتی متر و عرض 3 سانتی متر در وسط و بالای جلد قرار گیرد .

جهت تایپ صفحات گزارش نهایی پایان نامه موارد ذیل در نظر گرفته شود :

1 – صفحات در اندازه A4 باشد.

2 – در محیط XP و با استفاده از نرم افزار Word بروزتایپ گردد.

3 – حاشیه صفحات 5/2 سانتی متر از هر طرف بوده و با فونت لوتوس 14 ساده،  فاصله بین خطوط 5/1 در هر صفحه تنظیم گردد.

4 – گزارش نهایی پایان نامه  حداقل در دو نسخه مجلد و صحافی شده  در زمان مقرر ( حدالمقدور در یک نیمسال  تحصیلی) و به همراه CD مربوطه و داده های  SPSSتحویل استاد راهنما می شود.