نمونه سوال روش تدریس ریاضی - پیام نور- آبان ۹۱

برای یک از مفاهیم زیر یک طرح درس نوشته تمامی گام ها ی تدریس را رعایت نمایید و در انتهای طرح درس خود نکات مهمی که هنگام تدریس باید مد نظر قرار دهید را ذکر نمایید.
لازم به ذکر است طرح درس بصورت سناریو و خارج از جدول باشد
مفهوم جمع
مفهوم تفریق
مفهوم تقسیم
مفهوم ضرب
مفهوم کسر
مفهوم تقارن
در هدف نویسی 1 هدف کلی و 2 هدف جزیی و 3 هدف رفتاری کافیست
حتماً حیطه ها مشخص شود
  آزمون بصورت کتاب باز بوده
زمان پاسخگویی یکساعت می باشد