معرفی به استاد روش تدریس دینی
فصل اول
فصل دوم
فصل سوم
آزمون بصورت تشریحی است
قابل توجه دانشجویان رشته علوم تربیتی و یا آموزش ابتدایی
که معرفی به استاد برای درس روش تدریس دینی ابتدایی دارند
سه فصل از 5 فصل کتاب روش تربیت دینی تربیت معلم
را برای جلسه امتحان مطالعه بفرمایید
نمونه سوال 1
نمونه سوال 2
نمونه سوال 3