نمونه سوال روش تدریس دینی ابتدایی

تحویل فعالیت عملی تا تاریخ مشخص شده در پایین ورقه

 1-روش یادگیری فعال دانش آموز در فرآیند آموزش را با یک مثال تشریح کنید و عوامل موثر در آن را فقط نام ببرید (8موردکافیست)              2نمره

 2- نکات مهم در ارزشیابی درس دینی را نام ببرید و شیوه نمره دهی آن را تشریح کنید. 2 نمره

 3- مربی در آموزش تربیت دینی باید دارای چه توانایی هایی باشد ؟ نام برده و یکی را بدلخواه تشریح کنید 1نمره

 4- بین اهداف و ارزشیابی باید ارتباط وجود داشته باشد .....یعنی چه با یک مثال تشریح کنید . 1نمره

 5- کنجکاوی دانش آموزان را تحریک کرده تا در نهایت خود به حل مسئله برسند

 این روش در کدام طبقه و حوزه چهار گانه ی اهداف آموزشی قرار دارد ؟چرا؟ -  1 نمره

 6- در خصوص کتاب هدیه های آسمانی ابتدایی و قابلیت های آن توضیح دهید .  1 نمره

 7- در تعلیم و تربیت دینی دوره ابتدایی چه نگرش و عواطفی در فراگیر تغییر می کند .   1 نمره

 8- نقش آموزگار و والدین را در تربیت دینی کودکان به طور کامل تشریک نمایید. 2 نمره

 9- برای آموز هدیه های آسمانی از چه رسانه های آموزشی و کمک آموزشی می توان استفاده کرد

(از هر کدام چهار مورد نام برده و یکی را به دلخواه تشریح نمایید). 2 نمره

 10- چهار مهارت برای شروع تدریس و 4 مورد برای ایجاد انگیزه هنگام تدریس کتاب هدیه های آسمانی را  فقط نام ببرید.1نمره

 دانشجویان محترم برای واحد عملی این درس در یک لوح فشرده( CD) 5 طرح درس کتاب هدیه آسمانی را با روش های نوین تدریس (فعال)   تایپ شده تا تاریخ                          تحویل آقای                           فرمایید.