واحد عملی درس برنامه ریزی فنی حرفه ای

باسمه تعالی

برنامه بازدید از هنرستان در واحد عملی درس برنامه ریزی آموزشی فنی حرفه ای

پیام نور قزوین رشته علوم تربیتی

روز  اول : شناخت هنرستان

محیط هنرستان و درجه هنرستان در منطقه

کروکی و آدرس محل هنرستان

نقشه دستی از پلان مدرسه  به تفکیک طبقات

تعداد کلاس ها به تفکیک رشته و مساحت برای هر نفر به مترمربع ( تفکیک واحد عملی و نظری)

تعداد کارگاه ها- آزمایشگاه- نماز خانه- سالن ورزش - کتابخانه و .... ( به مترمربع)

روز دوم :آشنایی با نیروی انسانی

تعداد نیروی انسانی ( فراگیر دبیر- کادر اجرایی)

تعداد فراگیران به تفکیک رشته و پایه

متوسط آمار هر کلاس ( سقف و کف آمار رشته تعریف شده)

تعداد  نیروی کادر دفتری به تفکیک پست و مدرک تحصیلی

تعداد دبیران عمومی

تعداد دبیران تخصصی دروس نظری به تفکیک مدرک تحصیلی

تعداد مربیان - مسئولین و مدرسین واحد عملی و کارگاهی به تفکیک مدرک تحصیلی

تعداد نیروی خدماتی

روز سوم :آشنایی با رشته

نام و کد رشته

تعداد فراگیران در هر سال تحصیلی

تعداد دبیران به تفکیک عمومی و تخصصی برای این رشته و مدرک تحصیلی

سابقه رشته در هنرستان

تعداد ساعات تخصصی ( واحد نظری- عملی) به تفکیک سال و پایه

تعداد ساعات درس عمومی به تفکیک سال و پایه

تعداد کارگاه ها و امکانات مورد نیاز و لیست تجهیزیات آموزشی

نام کتاب ها بهمرا ه کد و شماره شابک و ساعت تدریس در هفته و روز تدریس در هفته

استاندارد آموزشی

رشد و یا افت معدل در کلاس ( مقایسه معدل ورودی کل رشته با میانگین معدل ترم اول) یا( رتبه مسابقات علمی کاربردی منطقه و استان) یا

روز چهارم: فرآیند آموزش

تعداد متقاضی و نحوه جذب فراگیر در این رشته( معدل سهمیه هدایت تحصیلی برای این رشته)

بررسی یک کتاب درسی تخصصی با ضریب بالا ( تعداد صفحه نام کتاب- مولف ..... ساعت تدریس در هفته)

بررسی یک درس و یا یک موضوع عملی در کتاب فوق (قاعده نویسی هدف گذاری - حیطه های یادگیری)

طرح درس دبیر و یا مربی ( روزانه و سالانه برای آن کتاب)

طرح درس دبیر یا مربی برای همان درس مورد بررسی

حضور در کلاس درس هنگام تدریس( هماهنگی با مدیر و معاون آموزشی و دبیر محترم)

گزارش تدریس( کنترل کلاس روش تدریس معلم- تسلط بر محتوا- انتقال یادگیری و....)

نحوه ارزشیابی از کتاب مورد نظر( نمره نظری نمره عملی)

نمونه سوالات این درس

روز پنجم :تحلیل وظیفه

جمع آوری اطلاعات از فراگیران این رشته در خصوص مشکلات درسی - تحصیلی و کمبودها و هزینه

جمع آوری اطلاعات از  مدرسین این رشته  در خصوص مشکلات کمبودها و دوره های  تخصصی

جمع آوری اطلاعات از مدیر مدرسه( مزایای رشته- خروجی ها و افت تحصیلی- هزینه و سرانه- بودجه و کمبودها - مواد مصرفی - استاندارهای آموزشی - میزان جذب رشته در دانشگاه و بازار کار- نحوه ی جذب دبیران و مدرسین- نحوه ی کنترل و نظارت آموزشی- ارزشیابی تحصیلی و نوع دیپلم)

روز ششم: بررسی سیستم

رجوع به اداره و جمع آوری اطلاعات از کارشناس فنی و حرفه ای منطقه

نام و نام خانوادگی کارشناس (مدرک تحصیلی و سابقه در این قسمت)

تعداد فراگیران این رشته در سطح منطقه به تفکیک نام هنرستان و جنسیت

استاندارد آموزشی و نحوه ی کنترل آن در منطقه( فضای فیزیکی سازماندهی امکانات- ساماندهی نیروی انسانی- گروه آموزش این رشته)

سرانه این رشته در سطح منطقه

نحوه ی جذب فراگیر و وضعیت خروجی این رشته در دانشگاه و بازار کار در سالهای گذشته در سطح منطقه

نحوه ی جذب و بکار گیری دبیران و مدرسین ( شرایط احراض پست)

نحوه ی به روز رسانی و کنترل آموزش و ارزشیابی و .... در هنرستان ها و رشته مورد بحث( کنترل نمودار بازید- گزارش گیری و....)

رشد یا افت تحصیلی و نحوه ی کنترل ( درون سیستم و فرایندی) معدل ورودی و مقایسه مدرسه و منطقه

 

با تشکر و آرزوی موفقیت / پورشیخ