نمونه سوال برنامه ریزی فنی حرفه ای خرداد 92

الف مطابق آموخته های کتاب مدیریت یادگیری پاسخ دهید- بارم هر سوال 1 نمره

1-     انواع ساخت یادگیری را نا م برده و یکی را بدلخواه با مثال تشریح نمایید.

2-     در حیطه یادگیری بلوم پایین ترین سطح یادگیری چیست؟ آنرا تحلیل کنید

3-     نظریه مک گروگر در خصوص راهبرد تدریس بنویسید

4-     نظریه هرزبرگ در خصوص ایجاد انگیزه در فراگیران را بنویسید

5-     در تحلیل یک حرفه تعیین نشانه ها و یا علایم را تشریح نمایید

6-     چرا سخت ترین کار مدیر تصمیم گیری است ؟ توضیح دهید

 

ب- با توجه به پروژه ای که مورد تحقیق قرار داده اید به سوالات زیر پاسخ دهید

 می خواهیم برای منطقه طارم سفلی یک رشته فنی حرفه ای جدید تاسیس کنیم؛ به سوالات ذیل پاسخ دهید:

1-     با توجه به ویژگی منطقه و استعداد های بالقوه طبیعی و جغرافیایی چه رشته ای را پیشنهاد می کنید؟ نیاز سنجی رشته انتخابی خود و اهداف آنرا تشریح نمایید 2 نمره

2-     یک  رشته فرضی انتخاب کنید و برای یک فعالیت کارگاهی تحلیل حرفه کرده و برای وظیفه های بنیادی آن تعیین نشانه کنید بطوری که 4 سطح را در بر بگیرد( مثال و عنوان فعالیت و تعریف سطوح آن بصورت جدول ضروریست) 2 نمره

3-     برای کنترل عوامل موثر بر سرعت یادگیری و تعیین مراحل یادگیری و راهبردهای حرفه آموزی مناسب جهت اکتساب بهتر مهارت های رشته خود چه کارهایی را پیش بینی کرده اید؟ توصیف کنید. 2نمره

4-      چه مفاهیم نظری پایه  و رایج برای رشته انتخابی خود استاندارد می کنید یکی از آن مباحث را برای یک زنگ کلاس قاعده نویسی کنید. 4 قاعده کافیست. نیازی به جدول نیست توصیفی بنویسید 2 نمره