نمونه سوال روش تدریس ریاضی ابتدایی- پیام نور 1392

برای موضوع زیر یک طرح درس بنویسید که تمام مراحل و گام های تدریس مطابق چارچوب یاددهی و یادگیری باشد.

آموزش مفهوم جمع           با روش دریافت مفاهیم

برای موضوع زیر یک طرح درس بنویسید که تمام مراحل و گام های تدریس مطابق چارچوب یاددهی و یادگیری باشد.

آموزش مفهوم تقسیم           با روش استقرایی

برای موضوع زیر یک طرح درس بنویسید که تمام مراحل و گام های تدریس مطابق چارچوب یاددهی و یادگیری باشد.

آموزش مفهوم ضرب           با روش حل مسئله

برای موضوع زیر یک طرح درس بنویسید که تمام مراحل و گام های تدریس مطابق چارچوب یاددهی و یادگیری باشد.

آموزش مفهوم درصد           با روش تدریس اعضای تیم

برای موضوع زیر یک طرح درس بنویسید که تمام مراحل و گام های تدریس مطابق چارچوب یاددهی و یادگیری باشد.

آموزش مفهوم کسر متعارفی          با روش بازی آموزشی

برای موضوع زیر یک طرح درس بنویسید که تمام مراحل و گام های تدریس مطابق چارچوب یاددهی و یادگیری باشد.

آموزش مفهوم تفریق(مفهوم کاهشی)          با روش شبیه سازی

برای موضوع زیر یک طرح درس بنویسید که تمام مراحل و گام های تدریس مطابق چارچوب یاددهی و یادگیری باشد.

آموزش مفهوم تفریق(مفهوم افرازی)          با روش بارش مغزی

برای موضوع زیر یک طرح درس بنویسید که تمام مراحل و گام های تدریس مطابق چارچوب یاددهی و یادگیری باشد.

آموزش مفهوم تفریق(مفهوم مقایسه ای)          با روش تدریس اعضای تیم

برای موضوع زیر یک طرح درس بنویسید که تمام مراحل و گام های تدریس مطابق چارچوب یاددهی و یادگیری باشد.

آموزش جدول ارزش مکانی            با روش بحث گروهی

برای موضوع زیر یک طرح درس بنویسید که تمام مراحل و گام های تدریس مطابق چارچوب یاددهی و یادگیری باشد.

آموزش مفهوم تقسیم ( پیمانه ای)          با روش ایفای نقشبرای موضوع زیر یک طرح درس بنویسید که تمام مراحل و گام های تدریس مطابق چارچوب یاددهی و یادگیری باشد.

آموزش مفهوم ضرب( با مفهوم جمع)          با روش دریافت مفاهیم

برای موضوع زیر یک طرح درس بنویسید که تمام مراحل و گام های تدریس مطابق چارچوب یاددهی و یادگیری باشد.

آموزش مفهوم افراز ضرب            با روش قیاسی

برای موضوع زیر یک طرح درس بنویسید که تمام مراحل و گام های تدریس مطابق چارچوب یاددهی و یادگیری باشد.

آموزش مفهوم جمع           با روش تفحص گروهی

برای موضوع زیر یک طرح درس بنویسید که تمام مراحل و گام های تدریس مطابق چارچوب یاددهی و یادگیری باشد.

آموزش مفهوم تقسیم           با روش تفحص گروهی

برای موضوع زیر یک طرح درس بنویسید که تمام مراحل و گام های تدریس مطابق چارچوب یاددهی و یادگیری باشد.

آموزش مفهوم ضرب           با روش تفحص گروهی

برای موضوع زیر یک طرح درس بنویسید که تمام مراحل و گام های تدریس مطابق چارچوب یاددهی و یادگیری باشد.

آموزش مفهوم درصد           با روش دریافت مفاهیم

برای موضوع زیر یک طرح درس بنویسید که تمام مراحل و گام های تدریس مطابق چارچوب یاددهی و یادگیری باشد.

آموزش مفهوم کسر متعارفی          با روش تفحص گروهی

برای موضوع زیر یک طرح درس بنویسید که تمام مراحل و گام های تدریس مطابق چارچوب یاددهی و یادگیری باشد.

آموزش مفهوم تفریق(مفهوم کاهشی)          با روش تفحص گروهی

برای موضوع زیر یک طرح درس بنویسید که تمام مراحل و گام های تدریس مطابق چارچوب یاددهی و یادگیری باشد.

آموزش مفهوم تفریق(مفهوم افرازی)          با روش تفحص گروهی

برای موضوع زیر یک طرح درس بنویسید که تمام مراحل و گام های تدریس مطابق چارچوب یاددهی و یادگیری باشد.

آموزش مفهوم تفریق(مفهوم مقایسه ای)          با روش تفحص گروهی

برای موضوع زیر یک طرح درس بنویسید که تمام مراحل و گام های تدریس مطابق چارچوب یاددهی و یادگیری باشد.

آموزش جدول ارزش مکانی            با روش تفحص گروهی

برای موضوع زیر یک طرح درس بنویسید که تمام مراحل و گام های تدریس مطابق چارچوب یاددهی و یادگیری باشد.

آموزش مفهوم تقسیم ( پیمانه ای)          با روش تفحص گروهی

برای موضوع زیر یک طرح درس بنویسید که تمام مراحل و گام های تدریس مطابق چارچوب یاددهی و یادگیری باشد.

آموزش مفهوم ضرب( با مفهوم جمع)          با روش تفحص گروهی

برای موضوع زیر یک طرح درس بنویسید که تمام مراحل و گام های تدریس مطابق چارچوب یاددهی و یادگیری باشد.

آموزش مفهوم افراز ضرب            با روش تفحص گروهی