سوال آزمون میان ترم ریاضی ابتدایی 9- 1392

برای یکی از موضوعات زیر
یک طرح درس بنویسید که تمام مراحل و گام های تدریس مطابق چارچوب یاددهی و یادگیری باشد.

آموزش مفهوم جمع           با روش دریافت مفاهیم

آموزش مفهوم تقسیم           با روش استقرایی

آموزش مفهوم ضرب           با روش حل مسئله

آموزش مفهوم درصد           با روش تدریس اعضای تیم

آموزش مفهوم کسر متعارفی          با روش بازی آموزشی

آموزش مفهوم تفریق(مفهوم کاهشی)    با روش شبیه سازی

آموزش مفهوم تفریق(مفهوم افرازی)    با روش بارش مغزی

آموزش مفهوم تفریق(مفهوم مقایسه ای)          با روش تدریس اعضای تیم

آموزش جدول ارزش مکانی            با روش بحث گروهی

آموزش مفهوم تقسیم ( پیمانه ای)          با روش ایفای نقش

آموزش مفهوم ضرب( با مفهوم جمع)          با روش دریافت مفاهیم

آموزش مفهوم افراز ضرب            با روش قیاسی

آموزش مفهوم جمع           با روش تفحص گروهی

آموزش مفهوم تقسیم           با روش تفحص گروهی

آموزش مفهوم ضرب           با روش تفحص گروهی

آموزش مفهوم درصد           با روش دریافت مفاهیم

آموزش مفهوم کسر متعارفی          با روش تفحص گروهی

آموزش مفهوم تفریق(مفهوم کاهشی)          با روش تفحص گروهی

آموزش مفهوم تفریق(مفهوم افرازی)          با روش تفحص گروهی

آموزش مفهوم تفریق(مفهوم مقایسه ای)          با روش تفحص گروهی

آموزش جدول ارزش مکانی            با روش تفحص گروهی

آموزش مفهوم تقسیم ( پیمانه ای)          با روش تفحص گروهی

آموزش مفهوم ضرب( با مفهوم جمع)          با روش تفحص گروهی

آموزش مفهوم افراز ضرب            با روش تفحص گروهی