نمونه سوال درس سرود و حرکات پیش دبستانی- پیام نور

گروه الف

1 -  بازی سبب می شود کودکان احساسات خود را شکل دهند با یک مثال ؛ بازی آن را شرح دهید(در کدام طبقه انواع بازی ها قرار می گیرد)

-2 یک مثال برای تاثیر بازی در رشد عقلانی بزنید و آن را تو ضیح دهید

-3 مسئولیت پذیری را چگونه در پیش دبستانی به کودک می آموزید؟توضیح دهید

-4 چه عواملی باعث فقر حرکتی در کودک می شود ؟ راه های رفع آن را فقط نام ببرده و یکی را بدلخواه تعریف کنید

 -5  در مهد کودک چگونه کودکان را استعداد یابی می کنند 2 راه آن را تشریح کنید

-6  در خصوص فیلتر های مدل رشد گالاهو  ، چه می دانید؟ چه استفاده ای هنگام بازی با کودک از آن می تواند داشت .


گروه ب

  -1چگونه کودکان دربازی نقش های اجتماعی را یاد می گیرند با مثال زدن یک بازی آن را تشریح کنید( نوع آن را نام ببرید)

  -2یک مثال برای تاثیر بازی در رشد شناختی کودک بزنید و آن را تشریح کنید.

 -3  رعایت نظم و قانون را در پیش دبستانی چگونه به کودک می آموزید؟ توضیح دهید

-4 خطر ابتلا به چاقی در کودک را چگونه شناسایی می کنید و برای رفع آن چه راه کار هایی پیشنهاد می کنید؟

-5 مدل رشد گالاهو را ترسیم و تشریح نمایید.

-6  تفاوت و شباهت نظریه پیش تسلیم ونظریه آرام بخشی را مقایسه کنید.