نمونه سوالات روش تدریس هنر

گروه الف

 -1 مراحل تکامل نقاشی آدمک را نزد کودکان بیان کنید

2- خصوصیات نقاشی های کودکان فرد گرایی کدام است

3- چگونه با آزمون های نقاشی می توانیم هوش کودکان را بسنجیم

4- آزمون درخت در نقاشی کودک را تشریح کنید

5- روش های آموزش هنر به کودک را نام برده و یکی را تعریف کنید

6-  چگونه هنر باعث رشد عاطفی کودک می شود توضیح دهید.

گروه ب

         1-  خصوصیات نقاشی های حس گرای کدام است؟

2-  درچه مرحله ای انتخاب رنگ و تمایل به استفاده از رنگهای گوناگون برای کودک اهمیت خاص دارد.

3-  سه ویژگی نقاشی کودکان را در مرحله پیش طراحی شرح دهید.

4-  آزمون خانواده را در نقاشی کودکان تشریح کنید.

5-  مرحله ی رئالیسم(واقع گرایی) را تشریح کنید. در چه در کودوک بروز می کند؟

6-  چگونه هنر باعث رشد ادراک در کودک می شود توضیح دهید.