سوالات روش تدریس قرآن - پیام نور

گروه الف

1- وقف را توضیح دهید و روشهای مختلف آنرا وقف را بیان کنید .

2- روشهای تدریس حروف دارای تشدید چه وی‍ژگی هایی دارد بیان کنید .

3- حروف مقطعه چیست وچگونه آن را تدریس می کنند .

4- سوره و عبارات قرآنی را چگونه تدریس می کنند بیان کنید .

5- چرا آموزش قرآن از کلاس اول ابتدایی آغاز می شود .

6- چرا باید قرآن هر کلاس را آموزگار همان پایه تدریس کند ؟ چهار دلیل بیاورید .

گروه ب

1-  روش تدریس صامت و مصوّت رابیان کنید .

2- روش تدریس حروف دارای ساکن چه وی‍ژگی هایی دارد بیان کنید .

3- روشهای رفع اشکال روخوانی و کسب مهارت روان خوانی قرآن را توضیح دهید .

4- اهداف کلی تعلیم و تربیت دینی در حیطه های مختلف را نام ببرید .

5- چهار اصل مهم بر آموزش قرآن دوره ی ابتدایی را نام ببرید و یکی را به دلخواه تعریف کنید .

6- ارزشیابی از درس قرآن چه ویژگی هایی دارد نام برده توضیح دهید .