نمونه سوالات روش تدریس دینی ابتدایی

 

سوالات آزمون پایانی                        

 

 روش تدریس تعلیمات دینی01-293-11-12


زمان پاسخگویی : 60 دقیقه

 

بارم هر سوال 2 نمره

1-     کتاب هدیه آسمانی اول ابتدایی و محتوای آنرا مورد تشریح قرار دهید.

2-     سه حیطه دانش ؛ مهارت و نگرش در تعلیمات دینی را توضیح داده برای هر کدام دو مثال بزنید.

3-     در هنگام تدریس چگونه بین اهداف و ارزشیابی پایانی پیوند ایجاد می کنیم ؟. توضیح دهید.

4-     اهداف کلی آموزش قرآن و تعلیمات دینی در ابتدایی چیست؟ نام برده یکی را توضیح دهید.

5-     اصول حاکم هنگام تدریس کتاب هدیه آسمانی چیست؟ آنها را نام برده و یکی را بدلخواه تشریح نمایید.

6-     نقش اولیاء در روش تدریس و یادگیری علوم و مفاهیم دینی را تشریح نمایید.

7-     روش تدریس دینی و قرآن باید جذاب باشد یعنی چه و چگونه به آن می توان دست یافت؟ با مثال توضیح دهید