نمونه سوال روش تدریس علوم تجربی 1393

بسمه تعالی

نمونه سوال آزمون میان ترم روش تدریس علوم تجربی

دانشگاه پیام نور قزوین اردیبهشت 1393

1- دانش قابل آموزش در علوم تجربی را نام برده و یکی را شرح دهید.

2- مهارتهای قابل اجرا در علوم تجربی را نام برده و یکی را شرح دهید.

3- نگرش های قابل انتظار در علوم تجربی ششم ابتدایی را نام برده و یکی را شرح دهید.

4- مهارت پیش بینی را با مثال توضیح دهید.

5- در خصوص اندازه گیری و رابطه ریاضی با علوم با مثال توضیح دهید.

6- چگونه معلمان علوم ، ریاضی را در علوم به کار می برند.

7- درست مشاهده کردن ، به چه معنی است ؟ اهداف و انواع آن را بنویسید.

8- روش تدریس آزمایشی را شرح دهید.

9- روش تدریس نمایشی (استفاده از رسانه های صوتی وتصویری ) را شرح دهید.

10- گردش علمی و فعالیت های قبل ، حین و بعد آن را شرح دهید.

11- مدل و نمونه در روش تدریس علوم چه استفاده ای دارد ؟

12- مدل سازی در علوم چیست توضیح دهید؟

13- اهداف تدریس علوم در ابتدایی را نام برده و یکی را توضیح دهید.

 

14- هنگام نوشتن اهداف رفتاری در علوم تجربی به چه نکاتی توجه می کنیم؟