نمونه سوال روش تدریس ریاضی- پیام نور 1393

1- در خصوص روش تدریس ضرب و مفاهیم آنرا توضیح دهید

2- مفاهیم هندسی چگونه تدریس می شود با مثال تشریح نمایید.

3- برای آموزش جدول ارزش مکانی در اول ابتدایی طرح درس بنویسید( اهداف رفتاری، ارزشیابی تشخیصی،  خلاصه مراحل و گام های تدریس و تکلیف خلاقانه) کافیست

4- مفاهیم تقسیم را چگونه تدریس می کنید توضیح دهید.

5- استدلال ریاضی چیست در خصوص آن توضیح دهید.

6- مراحل تدریس ریاضی را نام برده یکی را بدلخواه تشریح نمایید.

7- ابقای فاصله و طول را تعریف کرده مثال بزنید.

8- چرا برای تدریس جمع و تفریق در اول ابتدایی از مفهوم مجموعه استفاده می شود؟

    9- چگونه بوسیله وزن کسر و محاسبات کسری را می توان تدریس کرد؟ توضیح دهید