نمونه سوال روش ها و فنون تدریس

باسمه تعالی

آزمون میان ترم( حافظه محور)                         واحد درسی روش ها و فنون تدریس

دانشگاه پردیس فرهنگیان

بارم هر سوال 2 نمره                          زمان 70 دقیقه                                    گروه الف-

1-   انواع ساخت های یادگیری را بام برده و یکی را با مثال تعریف کنید

2-   گام سوم از نظریه گانیه را نام برده و به تفصیل با مثال تشریح نمایید.

3-   یادگیری معنی دار نظریه کیست؟ آنرا تشریح نمایید.

4-   نظریه مک گریگور در خصوص دیدگاه معلم را توضیح دهید.

5-   الگوی تدریس چند حسی را با مثال توضیح دهید.

6-   الگوی تدریس بحث گروهی با ذکر وظایف معلم و فراگیر را تشریح نمایید.

7-   چهار اصل مهم روش های تدریس یاددهی و یادگیری چیست ؟ نام برده یکی را تشریح نمایید.

8-   الگوی تدریس پیش سازمان دهنده را با مثال تشریح کنید.

9-   چهار گام طراحی آموزشی را نام برده و یکی را با مثال تشریح نمایید.

10-       ده عنوان اصلی در هنگام نوشتن طرح درس ( طراحی آموزشی موردی) را تشریح نمایید.


 

باسمه تعالی

آزمون میان ترم ( شناختی)               واحد درسی روش ها و فنون تدریس

دانشگاه پردیس فرهنگیان

بارم هر سوال 2 نمره                          زمان 80 دقیقه                                    گروه ب-

 

1-   گام پنجم از نظریه یادگیری گانیه را نام برده و با مثال به تفصیل توضیح دهید.

2-   روش تدریس ساختن گرایی را توضیح داده و محاسن آنرا برای فراگیر نام ببرید.

3-   الگوی تدریس عمومی " رابینسون" را توضیح دهید.

4-   شیوه تدریس سخنرانی را با ذکر معایب و محاسن توضیح دهید.

5-   الگوی تدریس از طریق همیاری با ذکر فنون آن بیان کنید.

6-   کلاه سیاه در الگوی تدریس مدیریت جلسه نشانگر چیست و چه نقشی ایفا می کند؟

7-   بطور خلاصه روش ها و الگوهای تدریس سنتی و فعال را با هم مقایسه نمایید.

8-   الگوی تفحص گروهی را تشریح کرده و تفاوت آنرا با بحث گروهی ذکر نمایید.

9-   مزایا و معایب بارش مغزی را ذکر نمایید.

10-    با دو مثال طریقه نوشتن هدف رفتاری را توضیح دهید ( تحلیل آموزشی نمایید).

 

 

باسمه تعالی

آزمون میان ترم( مفهومی)                         واحد درسی روش ها و فنون تدریس

دانشگاه پردیس فرهنگیان

بارم هر سوال 4 نمره                          زمان 90 دقیقه                                    گروه  ج-

1-   با توجه به تعاریف مختلف از یادگیری در بین فلاسفه رفتار گرایان ، شناختی ها و ساخت گرایی ها کدام مفهوم یادگیری را بیشتر می پسندید ؟ چرا

2-   با توجه به گام های ارائه شده توسط گانیه برای یکی از درس های علوم ابتدایی طرح درس بنویسید.

3-   با یکی از روش های فعال گروهی یک طرح درس برای مفهوم ضرب ( مفهوم جمع در ضرب) بنویسید.

4-   برای فصل گیاهان علوم پایه .... یک طراحی آموزشی با رویکرد سخت و یکی هم با رویکرد نرم بنویسید .

5-   به نظر شما چه دروسی را می توان با روش بارش مغزی تدریس کرد؟ با مثال گام های آنرا تشریح کنید؟