نمونه سوال تکنولوژی آموزشی- پردیس-93

 بارم هر سوال 2 نمره

1- نظریه طراحی آموزشی جیمز بروان را توضیح دهید.

2- اجزاء نظریه طراحی آموزشی ایندیانا را نام برده چهارتای آنرا تشریح نمایید.

3- مرحله سوم و چهارم طی تکامل تکنولوژی آموزشی را با هم مقایسه کنید.

4- هدف نویسی بلوم و گانیه را با هم مقایسه کرده و شباهت ها و تفاوت های این دو نظریه مورد بررسی قرار دهید.

5- برقراری ارتباط غیر کلامی را با مثال توضیح دهید.

6- حیطه و طبقه بندی اهداف در نظریه بلوم و گایه را با هم مقایسه کنید.

7- یک مدل ارتباطی پیشرفته را طراحی کرده و دو عضو آنرا تحلیل کنید.

8- انواع ارزشیابی را نام برده و یکی را با مثال توضیح دهید.

9- مخروط دیل را ترسیم نمایید و اجزاء هر طبقه را بنویسید.

10- فقط تعریف کنید: (هر تعریف نیم نمره)

الف: تکنولوژی آموزشی

د-  طراحی آموزشی

 

ز- فن آموزشی

ب- سیستم

هـ- آموزش

 

ح- گروه غیر رسمی کلاس

ج- ارتباط

 

و- نگرش