نمونه سوالات میان ترم کاربرد فناوری جدید در آموزش92

سوال 1- فناوری آموزشی و فناوری تدریس را با هم مقایسه کنید. 1 نمره

سوال2- لزوم تغییر ، آموزش در مدارس قرن بیست و یکم را از نظر "الن کالینز "بیان کنید. 1نمره

سوال3- رسانه ها و فناوری های آینده را چگونه پیش بینی می کنید؟ 4 مورد کافیست.1نمره

سوال4- یادگیری "دانش آموز محور "را تعریف و کاربردهای عملی آنرا توضیح دهید.2نمره

سوال 5- راهبردهای آموزش با کمک رایانه را نام برده و یکی را بدلخواه توضیح دهید.2 نمره

سوال 6- تمایز های "یادگیری مدرسه ای "را با "یادگیری از اجتماع " را  بررسی کنید.2 نمره

سوال7- نظریه "فردریک تیلور" در آموزش را تعریف و عناصر اصلی آنرا فقط نام ببرید.2نمره

سوال8- مطابق نظریه "گانیه" وقایع آموزشی باید چگونه طراحی شود؟2 نمره

سوال9- لزوم بکارگیری مواد و روش های مناسب در تدریس نظریه کیست؟ توضیح دهید.2نمره

سوال10- چهار مدل طراحی آموزش را فقط نام ببرید.1نمره

سوال11- دانش آموزان بطور تصادفی نمی آموزند یعنی چه؟ 1نمره

سوال12- چرا فناوری های الکترونیکی ، رسانه آموزشی روش ساختگرایی است؟ 1نمره

سوال13- انتخاب ابزار برای ایجاد فرصت یادگیری را توضیح دهید.1نمره

موفق باشید /پورشیخ