گزارش کارورزی1 (مشاهده تاملی) تربیت معلم
 

استادراهنما:سرکارخانم دکترچگینی

پردیس بنت الهدی صدر

سال تحصیلی94-93

تقدیر و تشکر:

سپاس خدایی را که ستایش گران نمی توانند حق سپاسش را ادا کنند و حسابگران از شمارش نعمت های بی پایانش عاجزند و تلاش گران در ادای حقش فرو مانند.

خدایی که افکار بلند به قله عظمتش دست نیابند و ژرف نگران به عمق ذاتش پی نبرند. خدایی که نه کلام گنجایش تعریفش را دارد و نه زمان فرصت شمارشش را .

اعتراف می کنم که نه زبان شکر تو را دارم و نه توان تشکر از بندگان تو، اما بر حسب وظیفه از استاد بزرگوار و ارجمندم  که در تمامی مراحل این پژوهش با صبر، متانت ، محبت ، چاره جویی و چاره اندیشی مشاوره این پژوهش را تقبل نموده اند. خالصانه و خاضعانه تشکر و قدر دانی می کنم.

و در پایان از پدرو مادر مهربانم وهمسرعزیزم و همه فرشتگانی که بالهای محبت خود را گسترانیده اند و با تحمل دشواری ها سبب شده اند تا در کمال آسودگی خیال و فراغت بال ، شوق آموختن در من زنده بماند صمیمانه سپاس گزارم و این نیست جز جلوه هایی از لطف و رحمت پروردگاری که از ادای شکر حتی یک نعمت او نا توانم.

 

 

فهرست:                                                 صفحه

معرفی...........................................................................1

تقدیروتشکر.....................................................................2

فهرست..........................................................................3

    فصل اول....................................................................6

1-1مقدمه.......................................................................7

1-2هدف ازکارورزی..........................................................8

1-3هدف ازمشاهده...........................................................13

1-4یادداشت برداری ازمشاهدات............................................14

1-5انواع مشاهده.............................................................16

   فصل دوم....................................................................17

خاطره روزاول واشنایی بامدرسه...........................................18

  فصل سوم....................................................................22

3-1موقعیت جغرافیایی مدرسه وکروکی ان................................23

3-2موقعیت فیزیکی مدرسه وکروکی ان...................................24

3-3مقایسه مدرسه بااستانداردها...........................................37

  فصل چهارم.................................................................48

4-1مسئله وکانون ومحوران چیست؟......................................49

4-2بیان مسئله فیزیکی وپیشنهادحل ان...................................53

 

 

 

 

 

 

 

                             

4-3بیان مسئله روش تدریس وپیشنهادحل ان..................................54

4-4بیان مسئله روابط عاطفی وپیشنهادحل ان.................................55

4-5بیان مسئله فیزیکی وپیشنهادحل ان........................................56

4-6بیان مسئله عاطفی و وپیشنهادحل ان......................................56

4-7بیان مسئله روابط و وپیشنهادحل ان.......................................57

   فصل پنجم.......................................................................58

5-1واقعه نگاری1وتفسیران باذکرپیشنهادات..................................59

5-2 واقعه نگاری2وتفسیران باذکرپیشنهادات.................................60

5-3 واقعه نگاری3وتفسیران باذکرپیشنهادات.................................62

5-4 واقعه نگاری4وتفسیران باذکرپیشنهادات.................................63

5-5 واقعه نگاری5وتفسیران باذکرپیشنهادات.................................64

5-6 واقعه نگاری6وتفسیران باذکرپیشنهادات.................................65

5-7 واقعه نگاری7وتفسیران باذکرپیشنهادات.................................67

   فصل ششم......................................................................69

6-1پژوهش چیست؟.............................................................70

6-2اهمیت پژوهش .............................................................70

6-3کاربردپژوهش وانواع ان..................................................72

6-4ابزاروروش های پژوهش..................................................77

6-5پژوهش روایی باکدگذاری..................................................81

6-6کدگذاری پژوهش............................................................84

 

         

6-7مضامین وعناوین..........................................................84

6-8روایتی ازپژوهش درنظام مدرسه.........................................85

   فصل هفتم.....................................................................91

7-1درسی ازسهراب سپهری تقدیم به معلمین عزیز........................92

7-2سخنی بامعلمین عزیز......................................................98

7-3گزیده ای ازنامه ابراهیم لینکن به معلم فرزندش.......................99

  منابع وماخذ..................................................................101

 

 

فصل اول      1-1مقدمه                    1-2هدف ازکارورزی     

1-3هدف ازمشاهده 

1 -4یادداشت برداری ازمشاهدات

1-5انواع مشاهده   

 

1-1مقدمه:

  برنامه کارورزی فرصت به تجربه گذاشتن  آموخته ها، تعمیق تجربیات وتوسعه شایستگیهای حرفه ای رافراهم میکند. این فرآیندازمشاهده مسائل فیزیکی،آموزشی،تربیتی وعاطفی آموزشگاه آغازوبه درس پژوهی درسطح مدرسه وکلاس درس جهت کسب مهارتهای  یادگیری مادامالعمروقرارگرفتن درچرخه حرفه ای ختم میشود. مطالعه مسئله های آموزشی/تربیتی درسطح کلاس درس  ومدرسه زمینه سازعمل مستقل حرفه ای معتبروکسب تجربیات دست اول است. فرصتهای یادگیری تدارک دیده شده باید امکان تلفیق نظروعمل تربیتی رادرموقعیتهای واقعی،برای یافتن راهحلهای قابل دفاع )باپشتوانه نظری وپژوهشی( جهت پاسخ به مسئله های آموزشی/  تربیتی تدارک ببیند. دربرنامه کارورزی دانشجوبادرک مبانی نظری قادرخواهندبودتصمیمات اتخاذشده  درموقعیتهای تربیتی/ آموزشی راباارائه شواهدی ازپژوهشها/ یافته های علمی پشتیبانی نموده و نشاندهندکه چگونه ای تصمیمات دربرنامه ریزی،اجراوارزیابی برای حمایت ازیادگیری دانشآموزان ازپشتوانه نظری برخوردار است. درکارورزی یک دانشجویان توانایی تحلیل موقعیتهای واقعی وانطباق آن بایافته های نظری راکسب کرده وظرفیتهای حرفهای خودراتوسعه خواهندداد.

ازآنجاکه هدف ازاین مرحله ازکارورزی آشنایی بامسائل مدارس،توصیف وتفسیروضعیت امکانات فیزیکی،رویدادهای تربیتی وآموزشی موردمشاهده درمدارس همراه باعلت یابی وارائه راه حل وارائه گزارش باتاکیدبراستفاده ازمنابع مناسب علمی،هدایت معلم راهنماوایده های خلاقانه باشد.

این گزارش،گزارش کارورزی مربوط به واحددرسی تمرین معلمی1 درمدارس است. دراینگزارش به ارائه ی مطالبی پرداخته شده است که ازحضوربنده دبستان دخترانه شهیدنقدی حاصل شده است.

 

 

1-2هدف ازکارورزی:

روشهای مشاهده:

     هدف ماازاین گزارش برسی این مقولات می باشد  : تعریف   مشاهده،وتعیین هدف درمشاهده ،چگونگی ثبت مشاهدات ورش های آن ،انواع مشاهدات ،تاکیدوتحریص دین درمشاهده کردن وعبرت آموختن ازآنچه که موردمشاهده قرارداده است

           تعریف مشاهده: دریافت ودرک هدفمندمحیط (اطراف یاموضوع) ازطریق اندام     های حسی (چشم ،گوش و...) وثبت این دریافت ها (خدادادی:1388).

ازآن سوی که همه ای انسان هادایماً رفتارهای ازخودبروز وظهورمی دهند؛ تعدادی رفتارهای که هرفرددرطی روز ازخودظاهرمی سازدخیره کننده است . وآنچه که مهمتراست این است که رفتارهای ماانسان ها- برخلاف نیات ما-قابل رویت هستند ومی توانند موردمشاهده ای خودماویادیگران قرارگیرند. درعلم مشاهده یکی ازابزارهای مهم مطالعه کردن است . مشاهده ،نگاهی است  دقیق است بدون تفسیروبرداشت ازسوی مشاهده گر. مشاهده صرفاً به اطلاعات بصری محدودنمی شود،بلکه شامل حواس های دیگرهم می شود.

 

.مشاهده درمتون دینی:

 

    درمتون دینی ما نیزازمشاهده (نگاه هدفدارودقیق) به کرات نام برده شده است.درقرآن کریم مواردی فراوانی است که خداوند بندگان شان راتشویق وترغیب می کنندکه به اطراف واکناف شان، به آسمان وزمین و به موجودات ومخلوقات خداوند وبه گذشتگان و...نگاه ومشاهده نمایند . اما اینکه خداوندازمشاهده بندگان شان چه هدف داردوچرا ازآنهامی خواهد که مشاهده نمایند وآیااین هدف،هدف دنیوی است یااخروی ؟ دراین مجال ومقال فرصت برای تعقیب این مباحث نیست ؛ ومادراین جاه ، برخی ازآیات را که خداوندازبندگان دعوت به مشاهده می کنند؛ فقط به عنوان شاهدمثال برای بحث خودمی آوریم .

(1)   اَوْ کَالَّذی مَرَّ عَلی‏ قَرْیَهٍ وَ هِیَ خاوِیَهٌ عَلی‏ عُرُوشِها قالَ اَنَّی یُحْیی‏ هذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِها فَاَماتَهُ اللَّهُ مِائَهَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قالَ کَمْ لَبِثْتَ قالَ لَبِثْتُ یَوْماً اَوْ بَعْضَ یَوْمٍ قالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَهَ عامٍ فَانْظُرْ إِلی‏ طَعامِکَ وَ

شَرابِکَ لَمْ یَتَسَنَّهْ وَ انْظُرْ إِلی‏ حِمارِکَ وَ لِنَجْعَلَکَ آیَهً لِلنَّاسِ وَ انْظُرْ إِلَی الْعِظامِ کَیْفَ نُنْشِزُها ثُمَّ نَکْسُوها لَحْماً فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهُ قالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللَّهَ عَلی‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدیرٌ .      (  البقره : 259 ) 

یا به مانند آن کس (عزیر) که به دهکده‏ای گذر کرد که خراب و ویران شده بود، گفت: (به حیرتم که) خدا چگونه باز این مردگان را زنده خواهد کرد! پس خداوند او را صد سال میراند سپس زنده کرد و برانگیخت و بدو فرمود که چند مدّت درنگ نمودی؟ جواب داد: یک روز یا پاره‏ای از یک روز درنگ نمودم، خداوند فرمود (نه چنین است) بلکه صد سال است که به خواب مرگ افتاده‏ای، نظر در طعام و شراب خود بنما که هنوز تغییر ننموده، و الاغ خود را بنگر (که اکنون زنده‏اش کنیم تا احوال بر تو معلوم شود) و تا تو را حجت و نشانه‏ای برای خلق قرار دهیم (که امر بعثت را انکار نکنند) و بنگر در استخوانهای آن که چگونه درهمش پیوسته و گوشت بر آن پوشانیم. چون این کار بر او روشن گردید، گفت: به یقین می‏دانم که خدا بر هر چیز قادر است.

 (2  )   انْظُرْ کَیْفَ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلی‏ بَعْضٍ وَ لَلْآخِرَهُ اَکْبَرُ دَرَجاتٍ وَ اَکْبَرُ تَفْضیلاً .( الإسراء : 21  )

بنگر تا ما چگونه (در دنیا) بعضی مردم را بر بعضی فضیلت و برتری بخشیدیم (تا بدانی که) البته مراتب آخرت بسیار بیش از درجات دنیاست و برتری خلایق بر یکدیگر به مراتب افزون از حد تصور است.

  (3)   انْظُرْ کَیْفَ ضَرَبُوا لَکَ الْاَمْثالَ فَضَلُّوا فَلا یَسْتَطیعُونَ سَبیلاً.  ( الإسراء : 48 ) 

بنگر تا چه نسبتها به تو می‏دهند! پس گمراه شدند و هیچ راه خلاصی نمی‏یابند.

  (4  ) و  مَا الْمَسیحُ ابْنُ مَرْیَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَ اُمُّهُ صِدِّیقَهٌ کانا یَاْکُلانِ الطَّعامَ انْظُرْ کَیْفَ نُبَیِّنُ لَهُمُ الْآیاتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنَّی یُوْفَکُونَ.   (    المائده : 75   )

مسیح پسر مریم پیغمبری بیش نبود که پیش از او پیغمبرانی آمده‏اند و مادرش هم زنی راستگو و با ایمان بود و هر دو (به حکم بشریت) غذا تناول می‏کردند. بنگر چگونه ما آیات خود را روشن بیان می‏کنیم، آن گاه بنگر که آنان چگونه از حق برگردانیده می‏شوند؟

 (5 )   انْظُرْ کَیْفَ ضَرَبُوا لَکَ الْاَمْثالَ فَضَلُّوا فَلا یَسْتَطیعُونَ سَبیلا.  ( الفرقان : 9 )

بنگر تا چه داستان و مثلها برای تو زدند؟ پس چنان گمراه شدند که دیگر هیچ راه رشد و هدایتی نتوانند یافت.

 (6)   هَلْ یَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَهَ اَنْ تَاْتِیَهُمْ بَغْتَهً وَ هُمْ لا یَشْعُرُون .َ  (الزخرف : 66 ) 

آیا به جز ساعت قیامت را انتظار می‏کشند که ناگاه بر آنها فرا می‏رسد و آنها غافل (از خدا) و بی‏خبر (از روز قیامت) اند؟

  (7)  عَلَی الْاَرائِکِ یَنْظُرُونَ  ( المطففین : 35   )

در حالی که بر تختها (ی عزت تکیه زده و دوزخیان را) مشاهده می‏کنند.

(8  )  اَ فَلا یَنْظُرُونَ إِلَی الْإِبِلِ کَیْفَ خُلِقَتْ . ( الغاشیه : 17 )

آیا مردم در خلقت شتر نمی‏نگرند که چگونه (به انواع حکمت و منفعت برای بشر) خلق شده است؟

(9)  وَ یَقُولُ الَّذینَ آمَنُوا لَوْ لا نُزِّلَتْ سُورَهٌ فَإِذا اُنْزِلَتْ سُورَهٌ مُحْکَمَهٌ وَ ذُکِرَ فیهَا الْقِتالُ رَاَیْتَ الَّذینَ فی‏ قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ یَنْظُرُونَ إِلَیْکَ نَظَرَ الْمَغْشِیِّ عَلَیْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَاَوْلی‏ لَهُمْ.   ( محمد : 20 ) 

و مومنان می‏گویند: چه شده که سوره‏ای (در حکم جهاد کفّار) نازل نشد؟ در صورتی که چون سوره‏ای محکم و صریح آید و در آن ذکر جنگ شود آنان را که دلهاشان مریض (نفاق) است بنگری که مانند کسی که از ترس، حال بی هوشی بر او دست می‏دهد در تو نگاه می‏کنند، آری مرگ و هلاک بر آنها سزاوارتر است.

(10 )  فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَاَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَهُ وَ هُمْ یَنْظُرُونَ .  ( الذاریات : 44 ) 

آنها هم از فرمان خدای خود سرکشیدند پس آنها را صاعقه آتش درگرفت در حالی که (هلاک خویش را) به چشم مشاهده می‏کردند.

 

1-3تعیین هدف درمشاهده

   اولین گام درفرایند مشاهده ،این است که هدف ازمشاهده رامشخص کنیم ،زیرا اهداف مشاهده برحسب جهت گیری مشاهده گرمتفاوت است . یک کشاورز ازمشاهده محصولاتِ باغاتش یک هدفی دارد،یک طبیب ازمشاهده بیماران شان هدف دیگر،یک دانشمندازمشاهده ای یک تکه ازشهات سنگ هدف خاص خودش رادارد.

  مشاهده گرقبل ازاقدام به مشاهده خود وقبل ازثبت نتایج آن مشاهدات ؛ بایست از هدف ویااهداف اصلی که برای این کارتعیین نموده است اطلاع کامل داشته باشد. به عبارت دیگر،برای مشاهده گرضروری است که بطورعملیاتی منظورخودرا ازرویدادها،موضوعات ویارفتارهای موردمطالعه تعریف نماید.

 

 

1-4یادداشت برداری ازمشاهدات:

انجام مشاهده بدون نگهداری وثبت موردمشاهده کاری بیهوده است . زیرا، برای هیچ انسانی عادی امکان پذیرنیست که اطلاعات حاصل ازجریان مشاهده راطی زمان طولانی ،درذهن خود نگهداری کند ودرمواقع لزوم آن رابه خاطرآورد. حافظه ماغیرقابل اعتماداست صرف انتخاب یکی ازانواع نگهداری نتایج برای درنظرگرفتن آنچه طی فرایند مشاهده روی می دهد،کلیه مشکلات ماراحل نمی کند.(کارول آ:1381، 84)

انواع یادداشت برداری ها

درثبت اطلاعاتی که ازراه مشاهده بدست می آید،می توان ازشیوهای مختلف ومتعددی که برای ثبت مشاهدات وجوددارد ،استفاده کرد. شیوه های اصلی ثبت مشاهدات توسط مشاهده گران عبارتنداز:

1)واقعه نگاریanecdotal records) )

2)نگاره های مشارکت.participation charts)  )

3)سیاهه های برسی.checklists) )

4)مقیاس های درجه بندی.(rating  scales)

5)شیوه های نمایش رفتاربه وسیله خط نشان ونمودار.(کارول.آ. 1381 ،77)

 شرح وتوضیح راجع به این شیوه ها خارج ازمقال است ،وماوارداین فضایی نخاهیم شد ؛ اماذکراین نکته نیزخالی ازفایده نخواهد بود که تصمیم گیری دراین باره که درثبت مشاهدات خودازچه روش بایدبهره گرفت بسته به موضوع موردمشاهده (داده های مشاهده ای )وهدف های است که مانسبت به این مشاهده برای خوددرنظرگرفته ایم .بنابراین چنانچه ماازشیوه ای ثبتِ استفاده کنیم که باهدف مشاهده متناسب نباشد،آن شیوه هرچقدرهم که عینی وقابل استفاده باشد ، به صورت نادرست انتخاب شده است .(کارول.آ: 1381،78)           

 

 

                                                 

1-5انواع مشاهده:

  مشاهده مستقیم : دراین قسم مشاهده ،مشاهدگرپدیده طبیعی را،مستقیماًوبدون ایجاد مزاحمت موردمطالعه قرارمی دهد.  مشاهده فعال :دراین قسم ازمشاهده ،مشاهده کننده خودبخش ازموضوع به حساب می آید؛ مثلا خودآزمایش کننده مری مهدکودکِ است که می خواهد روی پرخاشگری کودکان آزمایشات را انجام دهد.

    مشاهده غیرفعال : دراین نوع ازمشاهده ، مشاهده کننده خودهیچ نقشی فعال درموضوع موردمشاهده ، ندارد وصرفاً ناظر اتفاقاتی است که اتفاق می افتد.

  مشاهده کنترل شده : دراین قسم ازمشاهده ،مشاهده کننده بعضی ازعوامل را، عمداًمی خواهد کنترل نماید؛ مثلاً مشاهده کننده برای اینکه بازی کودکان رامشاهده کند، به همکاران شان تذکرمی دهد که تلفن نباید زنگ بزند ،وکسی نباید وارداتاق شودو...»                 فصل دوم   2-1نحوه اشنایی بامدرسه       

2-2خاطره روزاول کارورزی من      

 

 

خاطره نویسی1واشنایی من بامدرسه:

روز21مهربودکه باتوجه به اینکه قراربودبرای اولین باربه مدرسه بروم استرس زیادی داشتم ودیشب لباسهایم رااماده کرده بودم ساعت6که ازخواب بیدارشدم دلم اشوب بودبانام خداروزراشروع کردم ووضویی گرفتم وپس ازحاضرشدن شروع کردم به چندکلامی حرف زدن باخدای خویش وهمانجابودکه ثواب این شغل گرانقدرراوقف زحمات پدرومادرعزیزم کردم تاشایدبتوانم بااین کاربوسه ای بردستانشان زده باشم ازخداوندخواستم هرقدم مثبتی که دراین راه ودراین خدمت سی ساله واین رسالت عظیم برمیدارم باقیات الصالحاتی باشدبرای اخرت وعاقبت بخیری پدرومادرم......وبااین تفکرروزراشروع کرده واحساس خرسندی ازخودم داشتم که میتواغنم بااین نیت جرعه ای ازغم هایی که برای پروراندنم چشیدندراجبران کنم واین موضوع برایم ایجادانگیزه ای شدکه دراین راه قدمی برخلاف خواست پروردگارم ننهم وموجب ازرده خاطری دانش اموزانم نباشم وازخدایم بابت دادن این فرصت به من ولایق دانستن من برای امررسالت بسیارسپاسگزاری کردم وازاوخواستم نه اینکه دستم رابگیرد....بلکه دستم راکه عمریست گرفته است هیچگاه رهانکندومرادمی به حال خودم وانگذاردوقلبم رادردستانش بگیردوبصیرتی به من بدهدکه برانچه صلاحم نیست اصرارنورزم وبرانچه حکمتش برزندگیم تاثیرمیگذاردناشکرنباشم ودمی ازبودنش غافل نمانم واین گلهای کوچکی که به من سپرده می شودراپژمرده نکنم ونهال های کوچکم راکه ثمره ی زندگی پدرومادرهایشان هستندبه درختانی تنومندکه به هربادی نلرزندتبدیل کنم....خدایاکمکم کن درمسیرمستقیم قدم بردارم ومراانی به خودم وامگذار....

پس ازاینکه ارام ترشدم به حیاط دانشگاه رفتم ودیدم بچه هاهمه منتظرندتابه ارزوی خودبرسندماگروه اول بودیم واطراف خانم دکترچگینی جمع شده بودیم که مینی بوس قرمزامد..ناگهان درذهنم جرقه ای زدکه چندسال قبل معلمانم باهمچین مینی بوسی برای اموختن علم به مامی امدند..گذرعمررادراین لحظه به چشم دیدم.سوارمینی بوس شدیم ودرکنارمدرسه پیاده شدیم مدرسه دریک کوچه باریک واقع شده بودبااسترس واردشدیم وبه دفتررفتیم خانم چگینی پس ازصحبت های اولیه ازمدیرمدرسه خانم مرتضوی خواستندکه مارابپذیرندوبرای اموزش این معلمان اینده همکاری کنندایشان ابتداازین کارخودداری کردندولی بااصرارخانم دکترقبول کردنوخانم چگینی رفتندومادرمدرسه ماندیم پس ازپذیرایی زنگ تفریح خوردومعلمان به دفترامدندابتداباانهااشناشدیم وازینکه مثل دوسال قبل درجمع دانش اموزان نبودیم بلکه درجمع معلمان نشسته بودیم احساس غروروافتخارمیکردیم وپیشرفت رابه وضوح می دیدیم زنگ خوردوماتقسیم شدیم من به کلاس خانم تابش فردکه کلاس دوم بودندرفتندابتدامعلم مرابه دانش اموزان معرفی کردوشروع به تدریس نمودمعلم بسیارباسابقه وباجذبه ای بودندکه بچه هاهنگام تدریس اصلاصحبت نمی کردندساعت هابه سرعت می گذشت زنگ هاپی درپی میخوردومن سرکلاس ماندم وبابچه هاکمی صحبت کردیم واشناشدیم پس ازان زنگ بعدی نیزخانم تابش ازمن خواستندمشق های بچه هاراامضاکنم این کارهااحساس لذت بخشی برایم داشت وقدم به قدم به معلم شدن نزدیک ترم میکردتازنگ اخرطول کشیدکه من همه ی مشق هاوتکالیف ریاضی راببینم کلاس که تمام شدپس ازتشکرازخانم تابش فردوخداحافظی بابچه به دفتررفتم درمسیربچه هابامن می امدندومیگفتندهمیشه بیایدفرداهم بیایدو...ازاینکه توانسته بودم نظرمثبتشان راجلب کنم بسیارخوشحال بودم ولی فضای کلاسهامرابه سالهای دبستان خودم میبردکه چگونه باافکارکودکانه درهمچین فضایی تحصیل میکردم وچقدران زمان نزدیک است ودور....بچه هاهرکاری که میکردندحتی هررفتارکوچکی که برای جلب توجه انجام میدادندبرایم تعریف شده بودوحتی میدانستم درجواب این حرکت دانش اموزچه عکس العملی اوراخوشحال یاناراحت میکندوچه کاری میتوانم برای بهبوداموزششان انجام دهم چون دقیقاکارهایی که میکردندراهمین چندوقت پیش خودم هم انجام میدادم ودقیقامنتظرهمان پاسخی بودم که الان این بچه هاهستند....درکل خودم رامجزاازدنیایشان نمیدیدم دنیایشان همین دیروزوهمین امروزمن بودکه دردیروزهاوامروزهاودردورونزدیک هایم گمشان کردم.....این فضاعلاوه برخوشحال شدن وارضای روح عاطفیم بسیاررنج نیزداشت که چراانقدرزودگذشت ولی این موضوع که ان سالهاوقتی پشت ان نیمکت هامینشستم ارزومیکردم روزی پشت میزمعلم باشم واکنون به این ارزویم رسیده بودم برایم موجب خرسندی بود....درکل روزخوب والبته پرتنشی بودکه پس ازتشکرازمدیرومعاونین ومسوولین وبعدازخداحافظی مدرسه راترک گفته وبه سمت دانشگاه رهسپارشدم.

 

  فصل سوم

            1-3موقعیت جغرافیایی مدرسه وکروکی ان

            2-3موقعیت فیزیکی مدرسه وکروکی ان

            3-3مقایسه فیزیک مدرسه بااستانداردها

 

 

 

 

 

 

 

1-3موقعیت  جغرافیایی مدرسه:

این مدرسه درخیابانی در خیام شمالی بین چهارراه عدل ومیدان عدل واقع شده است که البته درب ان به یک کوچه ی بن بست بازمی شودخیابانهای اطرافش مراکزتجاری بوده وبسیارشلوغ وپررفت وامداست وازنظربهداشتی مکانی تقریبادورازمیکروب می باشد.

کوچه ای که مدرسه دران واقع شده است کوچه ی باریکی است که درسمت راستش دبستان پسرانه روبرویش دبستان دخترانه ی فدک وسمت چپ نیزهمین مدرسه که دبستان دخترانه شهیدنقدی است واقع شده است که دارای سه پایه ی اول دوم وسوم بوده وپایه های چهارم پنجم وششم دردبستان کناری که فدک نام دارددرحال تحصیل می باشند.

سالن اجتماعات کوثرکه درنشست هاوجلسات استفاده می شودومشترک بین این سه دبستان است نیزروبروی این مدرسه واقع شده است.

 

 
                                             فلسطین