گزارش کارورزی1 (مشاهده تاملی) تربیت معلم
 

استادراهنما:سرکارخانم دکترچگینی

پردیس بنت الهدی صدر

سال تحصیلی94-93

تقدیر و تشکر:

سپاس خدایی را که ستایش گران نمی توانند حق سپاسش را ادا کنند و حسابگران از شمارش نعمت های بی پایانش عاجزند و تلاش گران در ادای حقش فرو مانند.

خدایی که افکار بلند به قله عظمتش دست نیابند و ژرف نگران به عمق ذاتش پی نبرند. خدایی که نه کلام گنجایش تعریفش را دارد و نه زمان فرصت شمارشش را .

اعتراف می کنم که نه زبان شکر تو را دارم و نه توان تشکر از بندگان تو، اما بر حسب وظیفه از استاد بزرگوار و ارجمندم  که در تمامی مراحل این پژوهش با صبر، متانت ، محبت ، چاره جویی و چاره اندیشی مشاوره این پژوهش را تقبل نموده اند. خالصانه و خاضعانه تشکر و قدر دانی می کنم.

و در پایان از پدرو مادر مهربانم وهمسرعزیزم و همه فرشتگانی که بالهای محبت خود را گسترانیده اند و با تحمل دشواری ها سبب شده اند تا در کمال آسودگی خیال و فراغت بال ، شوق آموختن در من زنده بماند صمیمانه سپاس گزارم و این نیست جز جلوه هایی از لطف و رحمت پروردگاری که از ادای شکر حتی یک نعمت او نا توانم.

 

 

فهرست:                                                 صفحه

معرفی...........................................................................1

تقدیروتشکر.....................................................................2

فهرست..........................................................................3

    فصل اول....................................................................6

1-1مقدمه.......................................................................7

1-2هدف ازکارورزی..........................................................8

1-3هدف ازمشاهده...........................................................13

1-4یادداشت برداری ازمشاهدات............................................14

1-5انواع مشاهده.............................................................16

   فصل دوم....................................................................17

خاطره روزاول واشنایی بامدرسه...........................................18

  فصل سوم....................................................................22

3-1موقعیت جغرافیایی مدرسه وکروکی ان................................23

3-2موقعیت فیزیکی مدرسه وکروکی ان...................................24

3-3مقایسه مدرسه بااستانداردها...........................................37

  فصل چهارم.................................................................48

4-1مسئله وکانون ومحوران چیست؟......................................49

4-2بیان مسئله فیزیکی وپیشنهادحل ان...................................53

 

 

 

 

 

 

 

                             

4-3بیان مسئله روش تدریس وپیشنهادحل ان..................................54

4-4بیان مسئله روابط عاطفی وپیشنهادحل ان.................................55

4-5بیان مسئله فیزیکی وپیشنهادحل ان........................................56

4-6بیان مسئله عاطفی و وپیشنهادحل ان......................................56

4-7بیان مسئله روابط و وپیشنهادحل ان.......................................57

   فصل پنجم.......................................................................58

5-1واقعه نگاری1وتفسیران باذکرپیشنهادات..................................59

5-2 واقعه نگاری2وتفسیران باذکرپیشنهادات.................................60

5-3 واقعه نگاری3وتفسیران باذکرپیشنهادات.................................62

5-4 واقعه نگاری4وتفسیران باذکرپیشنهادات.................................63

5-5 واقعه نگاری5وتفسیران باذکرپیشنهادات.................................64

5-6 واقعه نگاری6وتفسیران باذکرپیشنهادات.................................65

5-7 واقعه نگاری7وتفسیران باذکرپیشنهادات.................................67

   فصل ششم......................................................................69

6-1پژوهش چیست؟.............................................................70

6-2اهمیت پژوهش .............................................................70

6-3کاربردپژوهش وانواع ان..................................................72

6-4ابزاروروش های پژوهش..................................................77

6-5پژوهش روایی باکدگذاری..................................................81

6-6کدگذاری پژوهش............................................................84

 

         

6-7مضامین وعناوین..........................................................84

6-8روایتی ازپژوهش درنظام مدرسه.........................................85

   فصل هفتم.....................................................................91

7-1درسی ازسهراب سپهری تقدیم به معلمین عزیز........................92

7-2سخنی بامعلمین عزیز......................................................98

7-3گزیده ای ازنامه ابراهیم لینکن به معلم فرزندش.......................99

  منابع وماخذ..................................................................101

 

 

فصل اول      1-1مقدمه                    1-2هدف ازکارورزی     

1-3هدف ازمشاهده 

1 -4یادداشت برداری ازمشاهدات

1-5انواع مشاهده   

 

1-1مقدمه:

  برنامه کارورزی فرصت به تجربه گذاشتن  آموخته ها، تعمیق تجربیات وتوسعه شایستگیهای حرفه ای رافراهم میکند. این فرآیندازمشاهده مسائل فیزیکی،آموزشی،تربیتی وعاطفی آموزشگاه آغازوبه درس پژوهی درسطح مدرسه وکلاس درس جهت کسب مهارتهای  یادگیری مادامالعمروقرارگرفتن درچرخه حرفه ای ختم میشود. مطالعه مسئله های آموزشی/تربیتی درسطح کلاس درس  ومدرسه زمینه سازعمل مستقل حرفه ای معتبروکسب تجربیات دست اول است. فرصتهای یادگیری تدارک دیده شده باید امکان تلفیق نظروعمل تربیتی رادرموقعیتهای واقعی،برای یافتن راهحلهای قابل دفاع )باپشتوانه نظری وپژوهشی( جهت پاسخ به مسئله های آموزشی/  تربیتی تدارک ببیند. دربرنامه کارورزی دانشجوبادرک مبانی نظری قادرخواهندبودتصمیمات اتخاذشده  درموقعیتهای تربیتی/ آموزشی راباارائه شواهدی ازپژوهشها/ یافته های علمی پشتیبانی نموده و نشاندهندکه چگونه ای تصمیمات دربرنامه ریزی،اجراوارزیابی برای حمایت ازیادگیری دانشآموزان ازپشتوانه نظری برخوردار است. درکارورزی یک دانشجویان توانایی تحلیل موقعیتهای واقعی وانطباق آن بایافته های نظری راکسب کرده وظرفیتهای حرفهای خودراتوسعه خواهندداد.

ازآنجاکه هدف ازاین مرحله ازکارورزی آشنایی بامسائل مدارس،توصیف وتفسیروضعیت امکانات فیزیکی،رویدادهای تربیتی وآموزشی موردمشاهده درمدارس همراه باعلت یابی وارائه راه حل وارائه گزارش باتاکیدبراستفاده ازمنابع مناسب علمی،هدایت معلم راهنماوایده های خلاقانه باشد.

این گزارش،گزارش کارورزی مربوط به واحددرسی تمرین معلمی1 درمدارس است. دراینگزارش به ارائه ی مطالبی پرداخته شده است که ازحضوربنده دبستان دخترانه شهیدنقدی حاصل شده است.

 

 

1-2هدف ازکارورزی:

روشهای مشاهده:

     هدف ماازاین گزارش برسی این مقولات می باشد  : تعریف   مشاهده،وتعیین هدف درمشاهده ،چگونگی ثبت مشاهدات ورش های آن ،انواع مشاهدات ،تاکیدوتحریص دین درمشاهده کردن وعبرت آموختن ازآنچه که موردمشاهده قرارداده است

           تعریف مشاهده: دریافت ودرک هدفمندمحیط (اطراف یاموضوع) ازطریق اندام     های حسی (چشم ،گوش و...) وثبت این دریافت ها (خدادادی:1388).

ازآن سوی که همه ای انسان هادایماً رفتارهای ازخودبروز وظهورمی دهند؛ تعدادی رفتارهای که هرفرددرطی روز ازخودظاهرمی سازدخیره کننده است . وآنچه که مهمتراست این است که رفتارهای ماانسان ها- برخلاف نیات ما-قابل رویت هستند ومی توانند موردمشاهده ای خودماویادیگران قرارگیرند. درعلم مشاهده یکی ازابزارهای مهم مطالعه کردن است . مشاهده ،نگاهی است  دقیق است بدون تفسیروبرداشت ازسوی مشاهده گر. مشاهده صرفاً به اطلاعات بصری محدودنمی شود،بلکه شامل حواس های دیگرهم می شود.

 

.مشاهده درمتون دینی:

 

    درمتون دینی ما نیزازمشاهده (نگاه هدفدارودقیق) به کرات نام برده شده است.درقرآن کریم مواردی فراوانی است که خداوند بندگان شان راتشویق وترغیب می کنندکه به اطراف واکناف شان، به آسمان وزمین و به موجودات ومخلوقات خداوند وبه گذشتگان و...نگاه ومشاهده نمایند . اما اینکه خداوندازمشاهده بندگان شان چه هدف داردوچرا ازآنهامی خواهد که مشاهده نمایند وآیااین هدف،هدف دنیوی است یااخروی ؟ دراین مجال ومقال فرصت برای تعقیب این مباحث نیست ؛ ومادراین جاه ، برخی ازآیات را که خداوندازبندگان دعوت به مشاهده می کنند؛ فقط به عنوان شاهدمثال برای بحث خودمی آوریم .

(1)   اَوْ کَالَّذی مَرَّ عَلی‏ قَرْیَهٍ وَ هِیَ خاوِیَهٌ عَلی‏ عُرُوشِها قالَ اَنَّی یُحْیی‏ هذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِها فَاَماتَهُ اللَّهُ مِائَهَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قالَ کَمْ لَبِثْتَ قالَ لَبِثْتُ یَوْماً اَوْ بَعْضَ یَوْمٍ قالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَهَ عامٍ فَانْظُرْ إِلی‏ طَعامِکَ وَ

شَرابِکَ لَمْ یَتَسَنَّهْ وَ انْظُرْ إِلی‏ حِمارِکَ وَ لِنَجْعَلَکَ آیَهً لِلنَّاسِ وَ انْظُرْ إِلَی الْعِظامِ کَیْفَ نُنْشِزُها ثُمَّ نَکْسُوها لَحْماً فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهُ قالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللَّهَ عَلی‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدیرٌ .      (  البقره : 259 ) 

یا به مانند آن کس (عزیر) که به دهکده‏ای گذر کرد که خراب و ویران شده بود، گفت: (به حیرتم که) خدا چگونه باز این مردگان را زنده خواهد کرد! پس خداوند او را صد سال میراند سپس زنده کرد و برانگیخت و بدو فرمود که چند مدّت درنگ نمودی؟ جواب داد: یک روز یا پاره‏ای از یک روز درنگ نمودم، خداوند فرمود (نه چنین است) بلکه صد سال است که به خواب مرگ افتاده‏ای، نظر در طعام و شراب خود بنما که هنوز تغییر ننموده، و الاغ خود را بنگر (که اکنون زنده‏اش کنیم تا احوال بر تو معلوم شود) و تا تو را حجت و نشانه‏ای برای خلق قرار دهیم (که امر بعثت را انکار نکنند) و بنگر در استخوانهای آن که چگونه درهمش پیوسته و گوشت بر آن پوشانیم. چون این کار بر او روشن گردید، گفت: به یقین می‏دانم که خدا بر هر چیز قادر است.

 (2  )   انْظُرْ کَیْفَ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلی‏ بَعْضٍ وَ لَلْآخِرَهُ اَکْبَرُ دَرَجاتٍ وَ اَکْبَرُ تَفْضیلاً .( الإسراء : 21  )

بنگر تا ما چگونه (در دنیا) بعضی مردم را بر بعضی فضیلت و برتری بخشیدیم (تا بدانی که) البته مراتب آخرت بسیار بیش از درجات دنیاست و برتری خلایق بر یکدیگر به مراتب افزون از حد تصور است.

  (3)   انْظُرْ کَیْفَ ضَرَبُوا لَکَ الْاَمْثالَ فَضَلُّوا فَلا یَسْتَطیعُونَ سَبیلاً.  ( الإسراء : 48 ) 

بنگر تا چه نسبتها به تو می‏دهند! پس گمراه شدند و هیچ راه خلاصی نمی‏یابند.

  (4  ) و  مَا الْمَسیحُ ابْنُ مَرْیَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَ اُمُّهُ صِدِّیقَهٌ کانا یَاْکُلانِ الطَّعامَ انْظُرْ کَیْفَ نُبَیِّنُ لَهُمُ الْآیاتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنَّی یُوْفَکُونَ.   (    المائده : 75   )

مسیح پسر مریم پیغمبری بیش نبود که پیش از او پیغمبرانی آمده‏اند و مادرش هم زنی راستگو و با ایمان بود و هر دو (به حکم بشریت) غذا تناول می‏کردند. بنگر چگونه ما آیات خود را روشن بیان می‏کنیم، آن گاه بنگر که آنان چگونه از حق برگردانیده می‏شوند؟

 (5 )   انْظُرْ کَیْفَ ضَرَبُوا لَکَ الْاَمْثالَ فَضَلُّوا فَلا یَسْتَطیعُونَ سَبیلا.  ( الفرقان : 9 )

بنگر تا چه داستان و مثلها برای تو زدند؟ پس چنان گمراه شدند که دیگر هیچ راه رشد و هدایتی نتوانند یافت.

 (6)   هَلْ یَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَهَ اَنْ تَاْتِیَهُمْ بَغْتَهً وَ هُمْ لا یَشْعُرُون .َ  (الزخرف : 66 ) 

آیا به جز ساعت قیامت را انتظار می‏کشند که ناگاه بر آنها فرا می‏رسد و آنها غافل (از خدا) و بی‏خبر (از روز قیامت) اند؟

  (7)  عَلَی الْاَرائِکِ یَنْظُرُونَ  ( المطففین : 35   )

در حالی که بر تختها (ی عزت تکیه زده و دوزخیان را) مشاهده می‏کنند.

(8  )  اَ فَلا یَنْظُرُونَ إِلَی الْإِبِلِ کَیْفَ خُلِقَتْ . ( الغاشیه : 17 )

آیا مردم در خلقت شتر نمی‏نگرند که چگونه (به انواع حکمت و منفعت برای بشر) خلق شده است؟

(9)  وَ یَقُولُ الَّذینَ آمَنُوا لَوْ لا نُزِّلَتْ سُورَهٌ فَإِذا اُنْزِلَتْ سُورَهٌ مُحْکَمَهٌ وَ ذُکِرَ فیهَا الْقِتالُ رَاَیْتَ الَّذینَ فی‏ قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ یَنْظُرُونَ إِلَیْکَ نَظَرَ الْمَغْشِیِّ عَلَیْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَاَوْلی‏ لَهُمْ.   ( محمد : 20 ) 

و مومنان می‏گویند: چه شده که سوره‏ای (در حکم جهاد کفّار) نازل نشد؟ در صورتی که چون سوره‏ای محکم و صریح آید و در آن ذکر جنگ شود آنان را که دلهاشان مریض (نفاق) است بنگری که مانند کسی که از ترس، حال بی هوشی بر او دست می‏دهد در تو نگاه می‏کنند، آری مرگ و هلاک بر آنها سزاوارتر است.

(10 )  فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَاَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَهُ وَ هُمْ یَنْظُرُونَ .  ( الذاریات : 44 ) 

آنها هم از فرمان خدای خود سرکشیدند پس آنها را صاعقه آتش درگرفت در حالی که (هلاک خویش را) به چشم مشاهده می‏کردند.

 

1-3تعیین هدف درمشاهده

   اولین گام درفرایند مشاهده ،این است که هدف ازمشاهده رامشخص کنیم ،زیرا اهداف مشاهده برحسب جهت گیری مشاهده گرمتفاوت است . یک کشاورز ازمشاهده محصولاتِ باغاتش یک هدفی دارد،یک طبیب ازمشاهده بیماران شان هدف دیگر،یک دانشمندازمشاهده ای یک تکه ازشهات سنگ هدف خاص خودش رادارد.

  مشاهده گرقبل ازاقدام به مشاهده خود وقبل ازثبت نتایج آن مشاهدات ؛ بایست از هدف ویااهداف اصلی که برای این کارتعیین نموده است اطلاع کامل داشته باشد. به عبارت دیگر،برای مشاهده گرضروری است که بطورعملیاتی منظورخودرا ازرویدادها،موضوعات ویارفتارهای موردمطالعه تعریف نماید.

 

 

1-4یادداشت برداری ازمشاهدات:

انجام مشاهده بدون نگهداری وثبت موردمشاهده کاری بیهوده است . زیرا، برای هیچ انسانی عادی امکان پذیرنیست که اطلاعات حاصل ازجریان مشاهده راطی زمان طولانی ،درذهن خود نگهداری کند ودرمواقع لزوم آن رابه خاطرآورد. حافظه ماغیرقابل اعتماداست صرف انتخاب یکی ازانواع نگهداری نتایج برای درنظرگرفتن آنچه طی فرایند مشاهده روی می دهد،کلیه مشکلات ماراحل نمی کند.(کارول آ:1381، 84)

انواع یادداشت برداری ها

درثبت اطلاعاتی که ازراه مشاهده بدست می آید،می توان ازشیوهای مختلف ومتعددی که برای ثبت مشاهدات وجوددارد ،استفاده کرد. شیوه های اصلی ثبت مشاهدات توسط مشاهده گران عبارتنداز:

1)واقعه نگاریanecdotal records) )

2)نگاره های مشارکت.participation charts)  )

3)سیاهه های برسی.checklists) )

4)مقیاس های درجه بندی.(rating  scales)

5)شیوه های نمایش رفتاربه وسیله خط نشان ونمودار.(کارول.آ. 1381 ،77)

 شرح وتوضیح راجع به این شیوه ها خارج ازمقال است ،وماوارداین فضایی نخاهیم شد ؛ اماذکراین نکته نیزخالی ازفایده نخواهد بود که تصمیم گیری دراین باره که درثبت مشاهدات خودازچه روش بایدبهره گرفت بسته به موضوع موردمشاهده (داده های مشاهده ای )وهدف های است که مانسبت به این مشاهده برای خوددرنظرگرفته ایم .بنابراین چنانچه ماازشیوه ای ثبتِ استفاده کنیم که باهدف مشاهده متناسب نباشد،آن شیوه هرچقدرهم که عینی وقابل استفاده باشد ، به صورت نادرست انتخاب شده است .(کارول.آ: 1381،78)           

 

 

                                                 

1-5انواع مشاهده:

  مشاهده مستقیم : دراین قسم مشاهده ،مشاهدگرپدیده طبیعی را،مستقیماًوبدون ایجاد مزاحمت موردمطالعه قرارمی دهد.  مشاهده فعال :دراین قسم ازمشاهده ،مشاهده کننده خودبخش ازموضوع به حساب می آید؛ مثلا خودآزمایش کننده مری مهدکودکِ است که می خواهد روی پرخاشگری کودکان آزمایشات را انجام دهد.

    مشاهده غیرفعال : دراین نوع ازمشاهده ، مشاهده کننده خودهیچ نقشی فعال درموضوع موردمشاهده ، ندارد وصرفاً ناظر اتفاقاتی است که اتفاق می افتد.

  مشاهده کنترل شده : دراین قسم ازمشاهده ،مشاهده کننده بعضی ازعوامل را، عمداًمی خواهد کنترل نماید؛ مثلاً مشاهده کننده برای اینکه بازی کودکان رامشاهده کند، به همکاران شان تذکرمی دهد که تلفن نباید زنگ بزند ،وکسی نباید وارداتاق شودو...»                 فصل دوم   2-1نحوه اشنایی بامدرسه       

2-2خاطره روزاول کارورزی من      

 

 

خاطره نویسی1واشنایی من بامدرسه:

روز21مهربودکه باتوجه به اینکه قراربودبرای اولین باربه مدرسه بروم استرس زیادی داشتم ودیشب لباسهایم رااماده کرده بودم ساعت6که ازخواب بیدارشدم دلم اشوب بودبانام خداروزراشروع کردم ووضویی گرفتم وپس ازحاضرشدن شروع کردم به چندکلامی حرف زدن باخدای خویش وهمانجابودکه ثواب این شغل گرانقدرراوقف زحمات پدرومادرعزیزم کردم تاشایدبتوانم بااین کاربوسه ای بردستانشان زده باشم ازخداوندخواستم هرقدم مثبتی که دراین راه ودراین خدمت سی ساله واین رسالت عظیم برمیدارم باقیات الصالحاتی باشدبرای اخرت وعاقبت بخیری پدرومادرم......وبااین تفکرروزراشروع کرده واحساس خرسندی ازخودم داشتم که میتواغنم بااین نیت جرعه ای ازغم هایی که برای پروراندنم چشیدندراجبران کنم واین موضوع برایم ایجادانگیزه ای شدکه دراین راه قدمی برخلاف خواست پروردگارم ننهم وموجب ازرده خاطری دانش اموزانم نباشم وازخدایم بابت دادن این فرصت به من ولایق دانستن من برای امررسالت بسیارسپاسگزاری کردم وازاوخواستم نه اینکه دستم رابگیرد....بلکه دستم راکه عمریست گرفته است هیچگاه رهانکندومرادمی به حال خودم وانگذاردوقلبم رادردستانش بگیردوبصیرتی به من بدهدکه برانچه صلاحم نیست اصرارنورزم وبرانچه حکمتش برزندگیم تاثیرمیگذاردناشکرنباشم ودمی ازبودنش غافل نمانم واین گلهای کوچکی که به من سپرده می شودراپژمرده نکنم ونهال های کوچکم راکه ثمره ی زندگی پدرومادرهایشان هستندبه درختانی تنومندکه به هربادی نلرزندتبدیل کنم....خدایاکمکم کن درمسیرمستقیم قدم بردارم ومراانی به خودم وامگذار....

پس ازاینکه ارام ترشدم به حیاط دانشگاه رفتم ودیدم بچه هاهمه منتظرندتابه ارزوی خودبرسندماگروه اول بودیم واطراف خانم دکترچگینی جمع شده بودیم که مینی بوس قرمزامد..ناگهان درذهنم جرقه ای زدکه چندسال قبل معلمانم باهمچین مینی بوسی برای اموختن علم به مامی امدند..گذرعمررادراین لحظه به چشم دیدم.سوارمینی بوس شدیم ودرکنارمدرسه پیاده شدیم مدرسه دریک کوچه باریک واقع شده بودبااسترس واردشدیم وبه دفتررفتیم خانم چگینی پس ازصحبت های اولیه ازمدیرمدرسه خانم مرتضوی خواستندکه مارابپذیرندوبرای اموزش این معلمان اینده همکاری کنندایشان ابتداازین کارخودداری کردندولی بااصرارخانم دکترقبول کردنوخانم چگینی رفتندومادرمدرسه ماندیم پس ازپذیرایی زنگ تفریح خوردومعلمان به دفترامدندابتداباانهااشناشدیم وازینکه مثل دوسال قبل درجمع دانش اموزان نبودیم بلکه درجمع معلمان نشسته بودیم احساس غروروافتخارمیکردیم وپیشرفت رابه وضوح می دیدیم زنگ خوردوماتقسیم شدیم من به کلاس خانم تابش فردکه کلاس دوم بودندرفتندابتدامعلم مرابه دانش اموزان معرفی کردوشروع به تدریس نمودمعلم بسیارباسابقه وباجذبه ای بودندکه بچه هاهنگام تدریس اصلاصحبت نمی کردندساعت هابه سرعت می گذشت زنگ هاپی درپی میخوردومن سرکلاس ماندم وبابچه هاکمی صحبت کردیم واشناشدیم پس ازان زنگ بعدی نیزخانم تابش ازمن خواستندمشق های بچه هاراامضاکنم این کارهااحساس لذت بخشی برایم داشت وقدم به قدم به معلم شدن نزدیک ترم میکردتازنگ اخرطول کشیدکه من همه ی مشق هاوتکالیف ریاضی راببینم کلاس که تمام شدپس ازتشکرازخانم تابش فردوخداحافظی بابچه به دفتررفتم درمسیربچه هابامن می امدندومیگفتندهمیشه بیایدفرداهم بیایدو...ازاینکه توانسته بودم نظرمثبتشان راجلب کنم بسیارخوشحال بودم ولی فضای کلاسهامرابه سالهای دبستان خودم میبردکه چگونه باافکارکودکانه درهمچین فضایی تحصیل میکردم وچقدران زمان نزدیک است ودور....بچه هاهرکاری که میکردندحتی هررفتارکوچکی که برای جلب توجه انجام میدادندبرایم تعریف شده بودوحتی میدانستم درجواب این حرکت دانش اموزچه عکس العملی اوراخوشحال یاناراحت میکندوچه کاری میتوانم برای بهبوداموزششان انجام دهم چون دقیقاکارهایی که میکردندراهمین چندوقت پیش خودم هم انجام میدادم ودقیقامنتظرهمان پاسخی بودم که الان این بچه هاهستند....درکل خودم رامجزاازدنیایشان نمیدیدم دنیایشان همین دیروزوهمین امروزمن بودکه دردیروزهاوامروزهاودردورونزدیک هایم گمشان کردم.....این فضاعلاوه برخوشحال شدن وارضای روح عاطفیم بسیاررنج نیزداشت که چراانقدرزودگذشت ولی این موضوع که ان سالهاوقتی پشت ان نیمکت هامینشستم ارزومیکردم روزی پشت میزمعلم باشم واکنون به این ارزویم رسیده بودم برایم موجب خرسندی بود....درکل روزخوب والبته پرتنشی بودکه پس ازتشکرازمدیرومعاونین ومسوولین وبعدازخداحافظی مدرسه راترک گفته وبه سمت دانشگاه رهسپارشدم.

 

  فصل سوم

            1-3موقعیت جغرافیایی مدرسه وکروکی ان

            2-3موقعیت فیزیکی مدرسه وکروکی ان

            3-3مقایسه فیزیک مدرسه بااستانداردها

 

 

 

 

 

 

 

1-3موقعیت  جغرافیایی مدرسه:

این مدرسه درخیابانی در خیام شمالی بین چهارراه عدل ومیدان عدل واقع شده است که البته درب ان به یک کوچه ی بن بست بازمی شودخیابانهای اطرافش مراکزتجاری بوده وبسیارشلوغ وپررفت وامداست وازنظربهداشتی مکانی تقریبادورازمیکروب می باشد.

کوچه ای که مدرسه دران واقع شده است کوچه ی باریکی است که درسمت راستش دبستان پسرانه روبرویش دبستان دخترانه ی فدک وسمت چپ نیزهمین مدرسه که دبستان دخترانه شهیدنقدی است واقع شده است که دارای سه پایه ی اول دوم وسوم بوده وپایه های چهارم پنجم وششم دردبستان کناری که فدک نام دارددرحال تحصیل می باشند.

سالن اجتماعات کوثرکه درنشست هاوجلسات استفاده می شودومشترک بین این سه دبستان است نیزروبروی این مدرسه واقع شده است.

 

 
                                             فلسطین                                                                               
 •                     
 •                         خیام

                                                                                            فردوسی  

                                                بوعلی

میدان عدل
   

 

 

 

 

 

   

2-3موقعیت فیزیکی مدرسه:

 

 

 

 

 

 

 

ازدرب سمت چپ کوچه که داخل شویم وارددبستان دخترانه وسه پایه ی شهیدنقدی شده ایم که روی سردران عکس شهیدونام مدرسه نوشته شده است ولی سال تاسیس ثبت نشده است ازدرب که عبورمیکنیم واردیک حیاط بزرگ به مساحت 450مترخواهیم رسیدکه تقریبامربعی شکل است وسطح زمین ان بااسفالت پوشیده شده است ونه درخت داردوروبروی درب ورودی اتاقکی وجودداردبه اسم پایگاه تغذیه سالم که دران اغذیه وخوراکی های موردنیازبچه هابه فروش می رسدوالبته هفته ای یکبارنیزغذای گرم به انهاداده می شودتقریبامیتوان گفت موادخوراکی که دراین مکان به فروش می رسدبهداشتی بوده ومجازمی باشند...

 

درسمت راست درب ورودی مکانی بزرگ وجودداردکه باتوجه به اشکال دیوارش فضایی معنوی بوده ونمازخانه می باشدکنارنمازخانه دراخرحیاط پس ازیک تورفتگی محل سرویس بهداشتی دانش اموزان می باشدکه دارای دوازده چشمه توالت وده دستشویی می باشددرسمت چپ درب ورودی وپشت دیواربیرونی مدرسه ابخوری است که ده شیراب دارددرگوشه ی سمت چپ حیاط اتاق کوچکی برای سرایدارمدرسه باعنوان اتاق نگهبانی طراحی شده است.این حیاط درزمان ورزش نیزاستفاده می شودودرگوشه های ان سطل های زباله وجوددارددرسمت چپ جایگاه تلفن عمومی نیزوجودداردوهمینطورساختمان اموزشی مدرسه نیزدراین سمت واقع است.

 

 

 

 

 که چهارپله ی هلالی داشته که وقتی ازانهاواردمی شویم یه سالن بزرگ بوده که که کفش باموزاییک های30*30پوشیده شده است وچوب لباسی هایی درسراسرسالن نصب شده است که بچه هالباس هایشان رابه ان اویزان می کنند.درروبروی درراه پله ی طبقه ی بالاقرارداردزیرراه پله سرویس بهداشتی معلمان بوده ودرکناران ابسردکن نصب شده است.

به سمت راست سالن که واردمی شویم دراین قسمت سمت راست اولین اتاق دفترمدرسه است که دوپنجره داردکه روبه حیاط مدرسه بازمی شودوکف ان ازموزاییک های30*30پوشیده شده است ومعلمان ومدیرودیگرمسوولین دران جمع می شوندوبه عبارتی اتاق جداجهت استراحت معلمان تعریف نشده است وهمه دردفتراستراحت می کنند..وقتی وارددفترمی شویم سمت راست وچپ وروبروصندلی هایی چیده شده که معلمان روی انهابنشینندوبسیارشلوغ است گوشه ی سمت چپ محل نشستن مدیرمدرسه خانم مرتضوی بوده ودرکنارایشان نیزمعاون اموزشی خانم شرف پورمشغول انجام وظیفه هستندوهمینطورخانم نوروزی معاون اجرایی هم دراین محل فعالیت می کنند درپشت مدیرومعاون کمدهای کتاب بزرگی پرازکتابهای اموزشی برای معلمان وکتابهای دینی قراردارد.

درکناردفترودرهمین سمت اتاقی وجودداردکه روی درش عنوان معاونت اجرایی نصب شده وخانم نوروزی دیگرمعاون اجرایی دراین قسمت مشغول انجام وظیفه بوده وبیشترکارباکامپیوتروسیستم هاوبرنامه ریزی اجرایی راانجام می دهند.ودفتراندیکاتورنیززیرنظرایشان تکمیل می شودروی دیواراین اتاق نام تمامی معلمان به همراه سابقه ی کارایشان نوشته شده است.درسمت چپ این اتاق اتاق تاریک وکوچکی وجودداردکه چندین کمدپرازپرونده های دانش اموزان دران هانگهداری می شود.

کناراین اتاق نیزاتاقی باعنوان واحدبهداشت وجودداردکه باوجودداشتن تخت ووسایل بهداشتی وکمک های اولیه اتاق بسیارشلوغی بوده وباتوجه به اینکه اتاق معاونت پرورشی نیزهست ولی بسیارنامرتب است وبیشتربه انباری شبیه است چراکه هروسیله ای دران پیدامی شود.

 

 

 

درسمت چپ همین قسمت نیزاولین کلاس برای تحصیل پایه ی اول درنظرگرفته شده است که خانم نمازی فردمعلم انهابوده که27سال سابقه ی تدریس دارند.درکلاسشان تخته وایت بردپشت درواقع شده است وفاصله ی ان بازمین بسیارزیاداست کلاس مجهزبه سیستم هوشمندبوده ودولامپ داردکه حدودادوونیم متربازمین فاصله دارنددرکنارتابلوکمدکلاس قرارداردکه وسایلی ازقبیل پوشه های کاربچه هاولپ تاپ دران نگهداری می شودکلاس دوپنجره داردکه روبه یک قسمت بازمی شودکه دیواربلندی داردوهیچ فضایی دیده نمی شود.

درکناراین کلاس نیزکلاس اول خانم طاهری تبارواقع شده است که معلمی باسابقه ی کار29سال می باشند..درکلاسشان تخته وایت بردپشت درواقع شده است وفاصله ی ان بازمین بسیارزیاداست کلاس مجهزبه سیستم هوشمندبوده ودولامپ داردکه حدودادوونیم متربازمین فاصله دارنددرکنارتابلوکمدکلاس قرارداردکه وسایلی ازقبیل پوشه های کاربچه هاولپ تاپ دران نگهداری می شودکلاس دوپنجره داردکه روبه یک قسمت بازمی شودکه دیواربلندی داردوهیچ فضایی دیده نمی شود.

به سمت چپ سالن که میرویم درسمت راست این قسمت اولین کلاس برای تحصیل دانش اموزان کلاس اول بامدرسی خانم حسینی فردباسابقه ی کار22سال درنظرگرفته شده است.که این کلاس نیزماننددیگرکلاسها تخته وایت بردپشت درواقع شده است وفاصله ی ان بازمین بسیارزیاداست کلاس مجهزبه سیستم هوشمندبوده ودولامپ داردکه حدودادوونیم متربازمین فاصله دارنددرکنارتابلوکمدکلاس قرارداردکه وسایلی ازقبیل پوشه های کاربچه هاولپ تاپ دران نگهداری می شودکلاس دوپنجره داردکه روبه یک قسمت بازمی شودکه دیواربلندی داردوهیچ فضایی دیده نمی شود.

درکناراین کلاس نیزکلاس سوم باتدریس خانم شیروانی باسابقه ی کار22سال واقع شده است که.درکلاسشان تخته وایت بردپشت درواقع شده است وفاصله ی ان بازمین بسیارزیاداست کلاس مجهزبه سیستم هوشمندبوده ودولامپ داردکه حدودادوونیم متربازمین فاصله دارنددرکنارتابلوکمدکلاس قرارداردکه وسایلی ازقبیل پوشه های کاربچه هاولپ تاپ دران نگهداری می شودکلاس دوپنجره داردکه روبه یک قسمت بازمی شودکه دیواربلندی داردوهیچ فضایی دیده نمی شود.

درروبروی این کلاسهاودرسمت چپ سالن اولین کلاس نزدیک درکلاس اول خانم موینی با29سال سابقه ی تدریس می باشدواین کلاس حدودا27مترمی باشدکه وقتی ازدرواردمی شویم تخته پشت دربوده کلاس مجهزبه سیستم هوشمنداست وکمدی درکنارتخته واقع شده است که پوشه های کاردانش اموزان ولپ تاپ دران نگهداری می شودکلاس دوپنجره داردکه روبه حیاط مدرسه بازمی شودوهمچنین دولامپ داردکه فاصله ی ان تازمین 2.5مترمی باشد.

درگوشه ی سمت چپ کلاس دیگری وجودداردکه پایه ی دوم بوده ومدرس ان خانم سیدجوادی با26سال سابقه ی تدریس است واین کلاس نیزحدودا27متربوده وزمین ان ازموزاییک های 30*30پوشیده شده است ووقتی ازدرواردمی شویم تخته پشت دربوده کلاس مجهزبه سیستم هوشمنداست وکمدی درکنارتخته واقع شده است که پوشه های کاردانش اموزان ولپ تاپ دران نگهداری می شودکلاس دوپنجره داردکه روبه حیاط مدرسه بازمی شودوهمچنین دولامپ داردکه فاصله ی ان تازمین 2.5مترمی باشد.

وقتی ازپله هابالامی رویم بین دوطبقه یک پاگردوجوداردکه دران ایینه نیزنصب شده است پله هادارای حفاظ می باشنددرطبقه ی بالاوقتی به سمت راست سالن می رویم اولین ککلاس درسمت راست این قسمت کلاس دوم خانم مرتضایی باسابقه ی تدریس28سال می باشدکه واین کلاس نیزحدودا27متربوده وزمین ان ازموزاییک های 30*30پوشیده شده است ووقتی ازدرواردمی شویم تخته پشت دربوده کلاس مجهزبه سیستم هوشمنداست وکمدی درکنارتخته واقع شده است که پوشه های کاردانش اموزان ولپ تاپ دران نگهداری می شودکلاس دوپنجره داردکه روبه یک دیواربلندبازمی شودوهمچنین دولامپ داردکه فاصله ی ان تازمین 2.5مترمی باشد.

درکناراین کلاس نیزکلاس خانم سوم خانم دنیادیده باسابقه ی تدریس21سال می باشدکه این کلاس نیزحدودا27متربوده وزمین ان ازموزاییک های 30*30پوشیده شده است ووقتی ازدرواردمی شویم تخته پشت دربوده کلاس مجهزبه سیستم هوشمنداست وکمدی درکنارتخته واقع شده است که پوشه های کاردانش اموزان ولپ تاپ دران نگهداری می شودکلاس دوپنجره داردکه روبه یک دیواربلندبازمی شودوهمچنین دولامپ داردکه فاصله ی ان تازمین 2.5مترمی باشد.

روبروی این کلاس کلاس سوم خانم سلطانیه باسابقه ی تدریس29سال است کهاین کلاس نیزحدودا27متربوده وزمین ان ازموزاییک های 30*30پوشیده شده است ووقتی ازدرواردمی شویم تخته پشت دربوده کلاس مجهزبه سیستم هوشمنداست وکمدی درکنارتخته واقع شده است که پوشه های کاردانش اموزان ولپ تاپ دران نگهداری می شودکلاس دوپنجره داردکه روبه حیاط مدرسه بازمی شودوهمچنین دولامپ داردکه فاصله ی ان تازمین 2.5مترمی باشد.

درکناراین کلاس نیزفضایی به اندازه ی حدودا55متربه ازمایشگاه اختصاص داده شده است که دران وسایلی جهت ازمایش های زیستی علوم وزمین شناسی وعلوم مربول به جغرافیاومنظومات شمسی دران نگهداری می شودومیزوصندلی هایی برای برگزاری کلاس دراین قسمت تعبیه شده است که سطح زمین این قسمت نیزباموزاییک های30*30پوشیده شده وفضادارای سه لامپ است که اززمین2.5مترفاصله دارند.وقفسه های وسایل ازمایش نیزروی دیوارهایش بافاصله ی مناسب نصب شده است.

درسمت چپ سالن که میرویم اولین کلاس سمت راست جهت تحصیل بچه های کلاس دوم باتدریس خانمتابش فردباسابقه ی تدریس22سال می باشدکه این کلاس نیزحدودا27متربوده وزمین ان ازموزاییک های 30*30پوشیده شده است ووقتی ازدرواردمی شویم تخته پشت دربوده کلاس مجهزبه سیستم هوشمنداست وکمدی درکنارتخته واقع شده است که پوشه های کاردانش اموزان ولپ تاپ دران نگهداری می شودکلاس دوپنجره داردکه روبه حیاط مدرسه بازمی شودوهمچنین دولامپ داردکه فاصله ی ان تازمین 2.5مترمی باشد.

درکناراین کلاس نیزپس ازیک تورفتگی کوچک کلاس سوم خانم زرکشان باسابقه ی تدریس20سال می باشدکه وقتی ازدرواردمی شویم تخته پشت دربوده کلاس مجهزبه سیستم هوشمنداست وکمدی درکنارتخته واقع شده است که پوشه های کاردانش اموزان ولپ تاپ دران نگهداری می شودکلاس دوپنجره داردکه روبه حیاط مدرسه بازمی شودوهمچنین دولامپ داردکه فاصله ی ان تازمین 2.5مترمی باشد.

درکناراین کلاس نیزکلاسی باعنوان کتابخانه واقع شده است که البته به علت اینکه کتابهای ان برای پایه های چهارم وپنجم است این کتابخانه غیرقابل استفاده بوده والبته فضایی برای مطالعه ندارد.وبسیارشلوغ ونامرتب است.

درسمت چپ سالن اولین کلاس سوم خانم نوروزی بوده که23سال سابقه ی تدریس دارندووقتی تخته پشت دربوده کلاس مجهزبه سیستم هوشمنداست وکمدی درکنارتخته واقع شده است که پوشه های کاردانش اموزان ولپ تاپ دران نگهداری می شودکلاس دوپنجره داردکه روبه یک دیواربلند بازمی شودوهمچنین دولامپ داردکه فاصله ی ان تازمین 2.5مترمی باشد.

درکناراین کلاس نیزکلاس سوم خانم معمازاده باسابقه ی تدریس27سال می باشندکه تخته پشت دربوده کلاس مجهزبه سیستم هوشمنداست وکمدی درکنارتخته واقع شده است که پوشه های کاردانش اموزان ولپ تاپ دران نگهداری می شودکلاس دوپنجره داردکه روبه یک دیواربلند بازمی شودوهمچنین دولامپ داردکه فاصله ی ان تازمین 2.5مترمی باشد.

 

   3-3 مقایسه فضای فیزیکی مدرسه بااستانداردها:

 • محلی که برای احداث مدرسه در نظر گرفته شده است ضمن نزدیک بودن به مسیر وسایل نقلیه عمومی، ازکارخانجات، خطوط راه آهن و شاهراهها، بیمارستان، گورستان، کشتارگاه، دامداری، مرغداری، دباغ خانه، محل انباشتن زباله و کود،دوراست وازاین نظراستاندارداست ولی به علت واقع بودن ان درقسمتی ازشهرکه به عبارتی منطقه تجاری می باشدبسیارپرسروصدااست.
 • زمین بازی باید به قدر کافی وسعت داشته باشد که بدون ازدحام و برخورد ضمن بازی، فعالیت دانش آموزان را به راحتی فراهم کند. این شرط با در نظر گرفتن مساحتی حدود ۱۰ متر مربع برای هر دانش آموز مطلوب خواهد بود که البته این استاندارد بیشتردر محل هایی با ارزانی و فراوانی زمین قابل عمل خواهد بود.ولی دراین مدرسه باتوجه به اینکه تعداددانش اموزان430نفراست ومساحت زمین بازی450نفرمی باشداین موضوع رعایت نشده وفضابسیارکم است.
 • تابلو کلاس درس باید در محلی مناسب که نور کافی به آن می‌رسد قرار داشته و در معرض دید کامل دانش آموزان و به رنگ سبز مناسب و غیر براق باشد تا از ایجاد خیرگی بر اثر بازتاب نور جلوگیری گردد. فاصله تابلو کلاس درس از اولین ردیف دانش آموزان ۲/۲ متر کمتر نباشد.درحالیکه دراین مدرسه به علت کوچک بودن کلاسهاتخته تامیزاول حداکثریک ونیم یایک مترفاصله داردوبراق است ونوربسیاربه ان می تابدوبازتاب ان موجب می شودبه علت سفیدبودنش مطالبی که روی ان نوشته می شوددیده نشود.
 • برای هر نفر دانش آموز در کلاس حداقل باید ۲/۵۱ متر مربع سطح در نظر گرفته شود. حداکثر ابعاد قابل قبول برای کلاس درس ۸ متر طول و ۷ متر عرض می باشد. ارتفاع سقف کلاس نباید از ۳ متر کمتر باشد.
 • حداکثر ارتفاع پله در مدرسه ۱۸ سانتی متر و حداقل عرض آن ۳۰ سانتی متر و طول آن حداقل ۱.۳۰ متر باشد.این ابعاددراین اموزشگاه رعایت شده است وقابل قبول است ولی چون تعدادبچه هازیاداست موجب ایجااختلال شده است.

 

سالن اجتماعات، کارگاه، آزمایشگاه، مکانهای ورزشی و اتاقهای عمومی در نقشه ساختمانی مدرسه طوری منظور شود، که مزاحمتی برای کلاس‌های درس بوجود نیاورد.که دراین مدرسه ازمایشگاه درطبقه بالابین کلاسهاواقع شده وسالن اجتماعات درداخل مدرسه وجودنداردوازسالن اجتماعات کوثرکه دربیرون مدرسه است استفاده می شودمکان ورزشی نیزبه شکل مخصوص موجودنیست وورزش درحیاط مدرسه انجام میگیرد.

 

ابخوری عمومی آموزشگاه باید دارای شرایط زیر باشد:

۱- کف محوطه آبخوری قابل شستشو ودارای شیب کافی و مناسب به طرف مجرای فاضلاب بوده واستاندارداست.

۲- دیوار لبه آبخوری از جنس قابل شستشو (سنگ) بوده و دارای شیب مناسب بطرف مجرای فاضلاب است وقابل قبول می باشد.

۳ - دیوار اطراف آبخوری از جنس قابل شستشو (سنگ )است.

۴- آبخوری عمومی دانش آموزان با شیرهای مناسب با آب سردکن مجهز نگردیده است ولی درسالن مدرسه ابسردکن گذاشته شده است. ارتفاع شیر آن متناسب با سن دانش آموزان در دوره های مختلف تحصیلی (۱۰۰ - سانتیمتر) از سطح زمین بوده واستاندارداست.

۵آبخوری خارج از سرویس‌های بهداشتی و با رعایت شرایط بهداشتی و با فاصله حداقل ۱۵ متر احداث شده است.

 

 • استانداردتعداد توالت‌ها در مدرسه به ازاء هر ۴۰ نفر حداقل یک چشمه توالت و هر ۶۰ نفر یک دستشویی است که دراین مدرسه رعایت شده ودوازده چشمه توالت وده دستشویی وجوددارد.
 • ارتفاع دستشویی‌ها متناسب با سن دانش آموزان در دوره های مختلف تحصیلی ۷۵ ۶۰سانتیمترازسطح میباشدواستاندارداست.

کلاس‌ها طوری ساخته شده اند که از نور طبیعی استفاده می نمایند پنجره ها در سمت چپ دانش آموزان تعبیه شده و سطح آنها حدود یک پنجم مساحت کلاس می باشد.

درجه حرارت مناسب جهت کلاس‌ها بین ۲۱ - ۱۸ درجه سانتی گراد و رطوبت ۶۰ ۵۰درصدمیباشد.

این مرکز آموزشی مجهز به وسایل اعلام حریق بوده و از نظر طراحی بایستی پیش بینی های لازم جهت تامین راه‌های ورودی و خروجی اضطراری با توجه به ظرفیت مدرسه و تعداد طبقات به عمل امده. این راه‌ها بایستی با علائم ویژه و با رنگ سبز مشخص گردد تا محل فرار اضطراری مشخص گردند.ولی این موضوع رعایت نشده است.

هر مدرسه بایستی دارای اتاق خدمات بهداشتی مجهز به تجهیزات کامل جهت انجام فعالیت‌های بهداشتی تغذیه ای و معاینات بهداشتی درمانی دانش آموزان شامل بیماریابی، بینــایی سنجی، شنوایی

سنجی و پایش رشد - آموزش بهداشت و تغذیه به کارکنان و دانش آموزان - کمک های اولیه در مواقع بروز حادثه و باشد.که این مدرسه این اتاق راداردولی بسیارنامرتب بوده وتقریبابهداشتی نیست وبرای بیمارمناسب نمی باشد.

فضای سبزدرمدرسه وجودنداردتنهانه درخت وجودداردکه ان هم زیبایی خاصی به حیاط نداده است.

محوطه مدرسه بااسفالت پوشیده شده واستاندارداست.

دید مستقیم از کلاس های درس به زمین های ورزشی وبازی برای دانش آموزان نبایدمیسر باشد تا تمرکز آنان از بین نرودولی دراین مدرسه تمام پنجره هاروبه حیاط بوده ودیدکامل ازحیاط که محل ورزش بچه نیزهست موجب حواس پرتی دانش اموزان می شود.

راه‌های دسترسی و عرض و ارتفاع سردر ورودی در محوطه بایدطوری طراحی میشدکه امکان ورود و حرکت آسان خودروهای سبک و سنگین امدادی را فراهم آوردولی این امکان وجودندارد.

محل عبور دانش آموزان ومسیر عبور وسایل نقلیه (مثل آمبولانس- ماشین حمل اثاثیه و تجهیزات مدرسه- ماشین آتش نشانی وغیره) باید از هم جدا باشد درحالیکه دراین مدرسه تنهایک دروجودداردوان هم درورودوخروج دانش اموزان بوده ومساحت ان به گونه ای است که امکان عبوروسایل نقلیه میسرنیست.

فضای دستشوئی ها:

چشمه های توالت باید به صورت قرینه نسبت به هم قراردارندواستاندارداست.

رنگ در فضاها:

از رنگ های روشن استفاده شده است چون اتاق ها بزرگ تر به نظر می آیند.

راهرو و دیوارها

درراهروهاوپله هاازرنگ صورتی وسفیدکه شادوجذاب ومناسب سن دانش اموزان است استفاده شده است. ابعاد راهروها رنگ دیوارها و جنس و نوع مواد و مصالح در روحیه دانش آموز تاثیر می گذارد.

وسایل گرمایشی 

 کلاسهای این مدرسه مجهزبه سیستم های گرمایشی ازنوع شوفاژمی باشند. .

روشنایی 

فضای کلاسهاازنورکافی برخورداراست وازاین نظرمشکلی ندارد.این مناسب ترین نوع روشنایی برای کلاس درس  میباشد .در روشنایی مصنوعی ارتفاع و محل مناسبی برای نصب لامپ درنظرگرفته شده است.

بهداشت میز و نیمکت مدرسه 

 برخاستن ونشستن دانش اموزان به خوبی انجام میگیردومیزمشکلی نداردمشکل فقط ازدحام جمعیت است.

 اندازه میز و نیمکت:

 1. ـ ارتفاع نیمکت

ارتفاع نیمکت  مناسب بوده وفردهنگام نشستن تمام کف پایش بازمین درتماس است. .

 • 2ـ عرض نیمکت

عرض نیمکت دوسوم ران دانش اموزان بوده واستاندارداست.

3ـ طول نیمکت

درازای نیمکت 120سانتی متربوده وقابل قبول است.

تخته 

 فاصله اخرین دانش اموزتاتخته حداکثرنه متربوده واستاندارداست.

 سالن ورزشی

سالن ورزشی دراین اموزشگاه وجودندارد.

آشپزخانه :

اشپزخانه مدرسه همان بوفه ی مدرسه بوده وهردودریک محل واقع شده اند.. 

توالت :

توالتی که دانش اموزان ازان استفاده می کننددرحیاط بوده ودورازکلاسهاست وبهداشتی است ولی توالت معلمین درسالن وزیرراه پله درکنارکلاس است ولی فاصله بین این دومحل رعایت شده است.

توالت هامجهزبه سیفون بوده وبهداشتی می باشند.

 

 

 • چوب لباسی :

باتوجه به اینکه نگهداری لباسها وچترو..درکلاس جایزنیست درسالن مدرسه چوب لباسی هایی نصب شده است که بچه هاقبل ازرفتن به سرکلاس لباس هاووسایل اضافیشان رادربیرون ازکلاس درس میگذارندوسپس به کلاس می روند.

 • آب آشامیدنی

آب آشامیدنی مدرسه از طریق لوله کشی شهر تامین شود.        

 

        فصل چهارم

 

4 -1مسئله وکانون ومحوران چیست؟                   4-2بیان مسئله فیزیکی وپیشنهادمربوط به ان     

4-3بیان مسئله روش تدریس وپیشنهادمربوط به ان

4-4بیان مسئله روابط عاطفی ومربوط به ان

4-5بیان مسئله فیزیکی مربوط به ان    

4-6بیان مسئله عاطفی ومربوط به ان

4-7بیان مسئله روابط ومربوط به ان

   

 

 

 

1-4مسئله چیست؟

 

هدفی که هنوز به آن دست نیافته اید، صرفا یک مسئله که هنوز آن را حل نکرده اید. به همین دلیل است که می گویند موفقیت توانایی حل مسائل است. اگر به آن اندازه که می خواهید درآمد ندارید، این یک مسئله هنوز حل نشده است، اگر از سلامتی جستمانی مورد نظرتان فاصله دارید، این هم مسئله ای است که باید آن را حل کنید. مانعی که میان شما و هدفات وجود دارد، صرفا مسئله ای است که دنبال راه حل می گردد. هر محدودیت که میان شما و موفقیت شما حایل است، مسئله ای است که دنبال راه حل می گردد.

 

مسئله به موقعیتی اطلاق می‌شود که در آن، فرد چیزی را طلب می‌کند، ولی نمی‌داند که چگونه به طور مستقیم به آن دست یابد. اگر "مسئله" چنان ساده باشد که کودکان چگونگی یافتن پاسخ را بدانند یا بی‌درنگ آن را بیابند، نمی‌توان آن را مسئله نامید. برای کسب مهارت در حل مسئله، فرد باید تمرین‌های زیادی انجام دهد. تحقیقات نشان داده است کودکانی که تعداد زیادی مسئله حل کرده‌اند، در آزمون‌های حل مسئله نسبت به کودکانی که تعداد کم‌تری مسئله حل کرده‌اند، امتیازات بیش‌تری کسب می‌کنند. این یافته‌ها باعث شده است که بسیاری از کتاب‌های درسی و معلمان به یک برنامه‌ی حل مسئله، که فقط مسائل را عرضه می‌کند، روی آورند. کودکان انتظار دارند که حل مسئله را صرفاً با حل کردن و بدون هیچ راهنمایی یا بحثی در این زمینه یاد بگیرند.

مسائل در درجه‌ی اول موجب تکرار و تمرین مطالب تدریس‌شده می‌شوند. به کمک ریاضیات می‌توان کم و بیش "جهان واقعی" را در ذهن به نظم درآورد. تعجبی ندارد که بچه‌هایی که این گونه آموزش دیده‌اند، به سختی از عهده‌ی امتحانات برآیند؛ زیرا در این روش مسائل به نحو مناسبی گروه‌بندی نشده است.

این‌که یک مسئله واقعاً یک مسئله باشد یا صرفاً یک تمرین، بستگی به نحوه‌ی برخورد فرد با آن دارد. برای مثال بستن بند کفش برای شما یک مسئله محسوب نمی‌شود، ولی برای یک کودک سه‌ساله مسئله است. آن‌چه امروز برای یک کودک مسئله است، ممکن است در سه هفته‌ی دیگر نباشد یا ممکن است هم‌اکنون برای یک کودک دیگر مسئله محسوب نشود. مسائلی را که برای کودکان انتخاب می‌کنید باید واقعاً شبیه به مسئله باشند. بسیاری از معلمان به برگزیدن مسائلی تمایل دارند که بی‌‌درنگ حل می‌شوند. این کار باعث می‌شود که مسائل فوق‌العاده ساده‌ای را به دانش‌آموزان خود عرضه کنند. کودکان تصور می‌کنند که مسائل باید به سهولت حل شوند؛ به این سبب از نظر آنان آن دسته از مسائلی که خط سیر مشخصی ندارند "غیر ممکن" جلوه می‌کنند. یافتن سطح واقعی دانش‌آموز، کار آسانی نیست؛ با این حال شما می‌توانید با ارائه‌ی طیفی از مسائل، صرف وقت کافی و سپس تشویق دانش‌آموزان به جستجوی راه‌های گوناگونی در اطراف مشکلات اصلی مسئله، به سطح واقعی آنان پی ببرید. تمایز میان دانش‌آموزان غالباً در حل مسائل قالبی و ابتکاری آشکار می‌شود. مسائل قالبی به مسائلی اطلاق می‌شود که در آن‌ها یک طرز عمل ریاضی خاص تدریس می‌شود و همان عمل در حل مسائل گوناگون به کار می‌رود. مسائل ابتکاری عموماً به تفکر بیش‌تری نیاز دارند. انتخاب نحوه‌ی عمل در حل این مسائل چندان آشکار نیست. نتایج ارزش‌یابی ملی نشان داده است که اکثریت عظیمی از دانش‌آموزان با مسائل ابتکاری، که نیاز به تجزیه و تحلیل یا تفکر دارند، به آسانی کنار نمی‌آیند. به طور کلی دانش‌آموزان برای حل مسائل قالبی یک‌مرحله‌ای، نظیر آن‌چه در کتاب‌های درسی عرضه می‌شود، موفق هستند. بیش‌ترین مشکل آن‌ها در مواجهه با مسائل چندمرحله‌ای یا ابتکاری ظاهر می‌شود. نتایج ارزش‌یابی ملی نشان داده که مسائل مربوط به سطح ابتدایی نباید به صورت مسائل یک‌مرحله‌ای فعلی باشد، بلکه باید از مسائل ابتکاری، که به کاربرد وسیع‌تری از اعمال حسابی نیاز دارند، استفاده کرد. متاسفانه حل مسئله در بسیاری از برنامه‌های ریاضی به یافتن پاسخ‌هایی در مسائل کلامی کتاب‌های درسی محدود شده است؛ در حالی که حل مسائل ریاضی به چیزی بیش از این‌ها نیاز دارد. هر گاه کودکان با راه‌حلی روبه‌رو شوند که قبلاً بر آن تسلط نیافته‌اند، در حال حل کردن مسئله هستند.   

 

 

2-4مسئله شناسی:(مسئله فیزیکی)

1-کلاسهای این اموزشگاه فضای فیزیکی بسیارکمی داشته وپاسخگوی نیازتعداددانش اموزانی که دران فضاتحصیل میکنندنمی باشدبطوریکه باتوجه به استانداردهاروی هرنیمکت دویانهایتاسه نفربایدبنشینددراین کلاسهاسه وچهارنفرروی یک نیمکت مینشینندوبیشتروقت کلاس به برطرف کردن مشکل جادرکلاس میگذردوبچه هامدام درحال درگیری باهم هستندکه کدامشان جای بیشتری راروی میزاشغال کرده اندوبیشترتمرکزانهانیزسرهمین موضوع به هدررفته وازگوش دادن به درس غافل می شوند.

پیشنهادات:

این مسئله تنهابابزرگ ترکردن فضای کلاسهاویافرستادن تعدادی ازبچه هابه مدارس دیگرحل خواهدشدکه البته باتوجه به شرایط موجودهیچکدام ازین دومورددرحال حاضرواحتمالاتاچندین سال دیگرحل نخواهندشد.

ولی راهکارمعلم می توانداین باشدکه حداقل تعدادردیف های نیمکت هاراافزایش داده ودروسط کلاس نیزیک ردیف نیمکت بچینندتاتعدادافرادی که روی یک نیمکت می نشینندکاهش یابدوتمرکزبچه راافزایش داده وبه نحوی مشکل جادراین کلاسهابرطرف شود.

 

3-4مسئله شناسی(روش تدریس):

2-روش تدریس همه ویااکثرمعلمان این اموزشگاه سنتی بوده وهیچکدام ازروش های نوین دانش اموزمحورکه موجب خلاقیت دانش اموزان می شوداستفاده نمی کننددرحالیکه باتوجه به تغییریافتن نظام اموزشی  کشوروتحولی که درساختارنظام وتدریس هاانجام شدمحتوای کتابهای درسی مقطع ابتدایی به شیوه ی دانش اموزمحورتغییریافت که البته ملزم به تغییریافتن روش تدریس هانیزبودکه بتوانندباتوجه به روش تدریس های نوین محتوای اموزشی کتابهاراکه بااین روش موجب خلاقیت دانش اموزان نیزمیشدبه کارببرندولی این عدم همکاری معلمان باسابقه ی ماکه همچنان باروش سنتی خودکارمی کنندباتوجه به تغییرات کتابهاموجب عدم موفقیت درنیل به هدف اصلی اموزش وپرورش شده ودرسالهای اخیرشاهدافت تحصیلی دردانش اموزان این مقطع هستیم.

پیشنهادات:

اموزش وپرورش برای حل این مسئله دوره های ضمن خدمتی رابرای همکاران باسابقه درنظرگرفتندکه البته این معلمان باتوجه به سابقه ی بالای تدریس واینکه چندین سال باهمین روش تدریس کرده اندنتوانستندروش جدیدراجایگزین روش قبلی خودکنندولی شایدبتوان بادرنظرگرفتن پاداش ویاهرتشویقی دیگری برای معلمان وتوجیح کردن انهابه این موضوع که اگرمحتوای این کتابهاباهمان روش قبلی تدریس شودنتیجه عکس خواهددادبتوانیم به هدف موردنظربرسیم ومعلمان رانیزراضی کنیم سختی هایی رامتحمل شده وروش تدریس خودراکاملاتغییردهند.

 4-4مسئله شناسی(روابط معلم ودانش اموز):

3-مربی ورزش این مدرسه دبیری است که تاسال گذشته دردبیرستان تدریس میکرده وباتوجه به اینکه تربیت بدنی ومحافظت ازاندام های بدن نکته ای بسیارضروری دراموزش ابتدایی خصوصادرسالهای اول ان است پس نیازاست معلمی که مخصوصابرای این دوره اموزش دیده است این درس رابه عهده بگیرددرحالیکه این معلم بازی های کودکانه وخلاقانه انجام نمی دهدوبادانش اموزان ماننددبیرستانیهابرخوردمیکندوازانهابرخوردوفهم ودرک دبیرستانیهاراانتظارداردوبه عبارتی برای برخوردصحیح بادانش اموزان این مقطع کم حوصله است.

پیشنهادات:

برای حل این مسئله لازم است مدیراموزشگاه ازاواخرهمین سال درخواستی مبنی برااینکه معلم تربیت بدنی اموزش دیده ای رابرای دانش اموزانش بفرستندبه اداره تحویل دهدویااینکه ازاداره بخواهدچنددوره به این معلمان طرزبرخوردوورزش بااین رده سنی رابیاموزد.

 

 

4-5مسئله شناسی(فیزیکی):

4-فاصله ی تمامی تخته هاتازمین درهمه ی کلاسهاغیراستانداردبوده وفاصله به قدری زیاداست که دانش اموزان به زورقدشان حتی به پایین تخته می رسدوبااین حال همیشه حدود3/4بالای تخته غیرقابل استفاده می ماندوحتی ان قسمت که قدشان می رسدنیزبه قدری بالااست که دانش اموزان رابه زحمت انداخته ومجبورمی شوندروی پاشنه ی پایشان بایستندواین موضوع به قدری تمرکزانهاراپایین می اوردکه درنوشتن وحل تمرین هابی دقت شده ونوشته هایشان به سمت پایین یابالادرحال سقوط است.

پیشنهادات:

حل این مسئله زیادمشکل نیست ولی اینکه چراتابحال کسی به فکرحل مشکل به این مهمی نیفتاده است اندکی تامل برانگیزاست.چراکه به راحتی می توان دریک روزتعطیل چندنفررااوردوفاصله تخته هارااززمین کم کرد.

4-6مسئله شناسی(روابط معلم ودانش اموز):

5-خانم سلطانیه درکلاس سوم که سال اخرتدریسشان نیزهست معلمی بسیارخونسردبوده که بادانش اموزان ماننددانشجوهابرخوردمی کندوموقع درس دادن هیچ توجهی نمی کندکه ایاانهاگوش می دهندیانه؟که این مناسب این رده سنی که بچه هابازیگوش هستندوبرای گوش کردن به درس بایدبه انهاتذکردادنیست درحالیکه معلم این کاررانمی کندوباخونسردی تمام درس خودراشروع کرده تدریسش راانجام می دهدومی رود.

4-7مسئله شناسی(عاطفی):

6-ریحانه نیلی درکلاس دوم دانش اموزی است که همیشه مضطرب ونگران بوده ومدام درحال گریه وناراحتی وشکسته نفسی است این مسیله بدون استثنادرهمه ی جلسات اتفاق می افتدودلیل ان این است که اولب شکری بوده وگاهی بچه هادرموقع دعوامسخره اش میکنندوبسیاراعتمادبه نفسش راپایین اورده اندکه تمرکزی روی هیچ چیزدیگرنداردوتنهاباتفکرات خودزندگی می کندنه ان چیزی که درحال اتفاق افتادن است.

پیشنهادات:

این مسئله رامی توان بایک عمل جراحی زیبایی حل کردوکودک راازنظرروحی ازاین افکاربی معنی نجات دادواعتمادبه نفس اورابالابردتابتواندبه چیزهای دیگرهم فکرکندالبته اگراین کارباتوجه به سن کودک قابل اجرانبودمیتوان برای مدت زمان کوتاهی اوراتحت مشاوره قراردادتااعتمادبه نفسش بالارفته وحداقل زیبایی های دیگرش راببیندمن دراین مدتی که درمدرسه بودم سعی کردم هرکمکی ازدستم برمی ایدانجام دهم.جلسات اول بااوصحبت می کردم که گریه نکندوناراحت نباشدواکنون چندجلسه است که ازاومی خواهم به کنارایینه رفته خودش رانگاه کندوزیبایی هایی راکه خداوندبه اوداده است بنویسدوبرایم بگویداین کارتاحدودی اعتمادبه نفسش رابالابرده وموجب شده است که اودرجمع کلاس حرفهایش رامیزندوبه راحتی بادیگران ارتباط برقرارمی کندولی هنوزهم اگرجلسه ای نتوانم بااوبیشترصحبت کنم حالت غم واضطراب درچهره اش مشخص می شود.

 فصل پنجم

       5-1واقعه نگاری1وتعبیروتفسیران باپیشنهادات

       5-2واقعه نگاری2وتعبیروتفسیران باپیشنهادات

       5-3واقعه نگاری3وتعبیروتفسیران باپیشنهادات

       5-4واقعه نگاری4وتعبیروتفسیران باپیشنهادات

       5-5واقعه نگاری5وتعبیروتفسیران باپیشنهادات

       5-6واقعه نگاری6وتعبیروتفسیران باپیشنهادات

       5-7واقعه نگاری7وتعبیروتفسیران باپیشنهادات

 

 

 

 

5-1واقعه نگاری(1):

نام ونام خانوادگی:ایدین معروفی                  اموزشگاه:شهیدنقدی             پایه:دوم ابتدایی                      محل:کلاس درس

الف-شرح واقعه:

ایدین بااینکه دانش اموزباهوشی است وبسیارکارهایش رابه موقع انجام می دهدولی برخلاف ظاهرش بسیاراسترس داشته واعتمادبه نفسش پایین است برای مثال وقتی ازاوخواستم به پای تابلوبیایدودرس جواب دهدسکوت کردونیامدولی درکتابش دیدم که همان تمرین راجواب داده است حتی گفتم سرجایت بخوان بازهم مقاومت کرددرحالیکه همان تمرین رادردفترش چندین باردیگرنیزقبل ازبقیه نوشت ولی هرچقدرازاوخواستم بیایدوپای تابلوبنویسدوبرای دوستانش نیزتوضیح دهداین کاررانکرد.

ب-تعبیروتفسیر:

حالات این دانش اموزنشانه ای ازترس واضطراب درون گرایی ویااحساس حقارت است واعتمادبه نفسش بسیارپایین است واین ممکن است ریشه درکودکی اوداشته باشدومربوط به رفتارهایی که درخانواده بااوودیگران می شودنیزداشته باشد.

ج-پیشنهادات:

پیشنهادمی شوددراولین فرصت ازوالدین کودک دعوت به عمل ایدوباانهاصحبت شودکه ایااین رفتارهادرخانه نیزوجوددارندیاخیر؟وهمچنین بسنجیم که ایادرکودک نشانه های پرخاشگری که ممکن است دراووجودداشته باشدهست یاخیروهمینطورازمشاوره می خواهیم که اورادررسیدن به حالتی مثبت کمک کندوهمینطورمیتوانیم ازاوبخواهیم وقتی دیرتربه کلاس می اییم به جای ماکلاس رااداره کندوگاهی نیزتمرین هایی راقبل ازامدن معلم بابچه هاحل کندوبه عبارتی توفیق اجباری ایجادکنیم که اوبدون خواست خودش مجبورشوددرپای تخته ظاهرشودوکم کم این حالت اضطرابش ازبین برود.

 

5-2واقعه نگاری(2):

الف-شرح واقعه:

خانمی رادیدم که که دردفترمدرسه درحال بحث وناسزاگویی بودجلوترکه رفتم دیدم گریه می کندوبازیرسوال بردن موقعیت معاون درحال تهدیداوست که به اداره شکایت خواهم کردوتوراتوبیخ خواهم نموداوباعصبانیت وبحث بسیارازدفترمدرسه خارج شدومیگفت بچه ای راکه دراغوش من بزرگ شده نمی دهندببرم درهمین حین خانم تیموری امدوبااواندکی صحبت کردواوراارامترکرده وبایک خداحافظی اورابه بیرون مدرسه هدایت کرد.

ب-تعبیروتفسیر:

این خانم مادریکی ازبچه های مدرسه بودوازهمسرش جداشده بودوفرزندشان به عبارتی بچه ی طلاق بودوچون سرپرستی اوبرعهده ی پدرش بودوازنظرقانونی نبایداوراتحویل مادرش میدادندخانم معاون نیزاین کارراانجام دادندکه موجب رنجش مادرکه دراوج احساسات بودشددرحالیکه کارمعاون منطقی بودواگرهراتفاقی برای بچه می فتادمسوولیتش پای معاون ومدیرمدرسه بود.

ج-پیشنهادات:

می توان برای این مواردقبل ازاینکه مشکلی پیش بیایددرجلسات اولیاومربیان توضیحاتی دراین باره ارایه شودوبه انهاگفته شودکه درصورت کوتاهی دررابطه بامسایل این چنینی که قانونی بوده وممکن است خلاف احساسات مادران باشدبامسوولین مدرسه برخوردجدی خواهدشدوازانهابخواهیم که این انتظارات راازمدیرومعاون نداشته باشندکه برخلاف قانون عمل کنندتاشرمنده انهانیزنشوند.

 

 

5-3واقعه نگاری(3):

نام ونام خانوادگی:مهدیس مرادی                پایه:دوم ابتدایی                      محل واقعه:کلاس درس

الف-شرح واقعه:

مهدیس مرادی بااینکه دانش اموزبسیارباهوشی است ولی خیلی شلوغ بوده واصلاحرف گوش نمی کندامروزسرکلاس هنگام حل تمرین ازاول کلاس میگفت من بیایم؟ومن گفتم اول مرتب بشین وشلوغی نکن بعدبیادرهمین حین حرف زشتی زدوبااینکه خواستم نشنیده بگیرم دوباره تکرارکردبه اوگفتم حرف زشت نزن باغرورتمام گفت:میزنم گفتم پس امروزپای تخته نمیای ولی به جای اینکه معذرت خواهی کندچندنفرازدوستانش راجمع کردوباانهاشروع کردندبه بلندبلندشعرخواندن وبه هم زدن فضای کلاس درهنگام حل تمرین.که این موضوع بسیارناراحتم کرد.

ب-تعبیروتفسیر:

این فردبسیارمغرورومستبدبوده واصلااشتباهاتش رانمی پذیردوهرکس باانچه اومی خواهدمخالفت کندیااورامیزندیافحش می دهدکه این موضوع برای حال واینده کودک بسیارمخرب بوده وموجب طردشدگی اونیزمی شود.

ج-پیشنهادات:

باوالدین اوصحبت شودوازمشاورنیزکمک می خواهیمکه به اووخانواده اش اموزش دهدکه چگونه این مشکل رابرطرف کنندنه اینکه کودک باهمین روش پیش برودواشتباهش رابااشتباه بزرگتری خراب ترکند.این مشکل ممکن است ناشی ازاین باشدکه به اودرخانواده اش زیادبهاداده اندونظراونظرهمه بوده وهیچگاه بااومخالفتی نکرده اندبرای همین کودک درمحیط های دیگرنیزعقیده ای خلاف عقیده ونظرخودش رانمی پذیرد.

 

5-4واقعه نگاری(4):

الف-شرح واقعه:

دردفترمدرسه بودیم که خانم معاون شش پاکت سفیداوردندوبه مادادندکه روی هرکدام اسم یکی ازمابودوشبیه یک کارت دعوت بود.مانیزباتعجب وکنجکاوی تمام این نامه هارابازکردیم تاببینیم قضیه ازچه قراراست.

ب-تعبیروتفسیر:

درپاکت نامه ای بودمبنی بردعوت مابه جلسه ای که برای مادران وپدران جهت اطلاع رسانی پیرامون ماهواره واسیب های ان درخانواده برنامه ریزی شده بودکه موضوعی که بیشترمراجذب خودکردسخنرانی استادگرامی خانم دکترچگینی دراین جلسه بود.وبسیارخوشحال شدم که این جلسه قراراست برگزارشودچراکه همیشه احساس میکردم درخانواده های این بچه هاماهواره تاثیربسیارزیادی روی بچه هایشان داشته است.

ج-پیشنهادات:

باتوجه به اینکه وضعیت ظاهری وپوشش مادران این بچه هابسیارنامناسب بوده وباتوجه به سخنان مدیرکه ماهواره درخانواده های انهانقش زیادی داردممکن مادران بطورمستقیم تئوری این موضوع رانپذیرندومقاومت نشان دهندولی میتوان باتبحروبصورت لفظ صمیمانه هرانچه تحقیقات نشان داده رابه انهاگفت وکمک به جامعه سالم باتربیت فرزندانی سالم وبدورازین اسیب هاراازانهاخواست.

 

5-5واقعه نگاری(5):

الف-شرح واقعه:

سرکلاس بودیم که درکلاس به صدادرامدوهمینکه دررابازکردیم دیدیم چندین نفرازاولیابه همراه معاون وچندنفرازمعلمان مشغول پخش اش نذری بین بچه هاشدنداین مسئله برایم جالب بودپس ازاینکه این موضوع به پایان رسیدبلندگوی کلاسهابه صدادرامدکه مداحی ای درحال انجام شدن است وازبچه هاخواسته شدباسکوت خودبه این بزرگوارگوش فرادهندوازمعلمین گرامی درخواست همکاری جهت برقراری سکوت انجام شد.واین واقعه به زیبایی ونظم هرچه تمام تراجراگشت.

ب-تعبیروتفسیر:

این روز29صفربودکه روزقبلش وفات پیامبرعزیزمان ونوه ی گرامیشان امام حسن(ع)وفردای ان روز30صفرمصادف باشهادت امام غریبمان اما رضا(ع)بودوبرنامه واش نذری برای اشنایی بیشتربچه هاباائمه اطهارعلیهم السلام انجام گرفته بودکه درمداحی قصه های زیبایی ازاین ائمه به زبان کودکانه وجذاب روایت شدوبرنامه بسیارجالب بودالبته اینکه این برنامه رادرکلاسهابابلندگوانجام دادندعدم امکان ایجادصف درحیاط مدرسه به علت سردی هوابودوسالن مدرسه نیزفضاوگنجایش کافی رابرای دانش اموزان نداشت.

 

ج-پیشنهادات:

این برنام بسیارجذاب وجالب بودوبسیارخوب است که همچین برنامه هایی افزایش یافته وازهمان کودکی بنای اولیه ذهن کودکان رابرمبنای امام وائمه رشددهیم وهمینطوراستفاده ازمداحی که جوان وپرحوصله بودوبه زبان کودکانه صحبت میکردموجب شدتابچه هابه خوبی به حرفهایش گوش کنندوجذب سخنانش شوند.

 

5-6واقعه نگاری(6)

الف-شرح واقعه:

امروزساعت7.30دقیقه صبح روزهشتم دی ماه وقتی واردمدرسه شدم واقعه ای مرابسمت خودخواندوان اینکه پدریکی ازبچه هارادیدم که درحال بحث ودعوابایکی ازدانش اموزان است جلوترکه رفتم وجویای قضیه شدم فهمیدم یکی ازبچه هادستش به جامدادی دختران اقاخورده وجامدادی به زمین افتاده وشکسته است...

این موضوع به نظرم انقدرمسخره می امدکه اصلانیازی به امدن پدربه مدرسه نبودوبحث ودعواواین کارهای اتفاقی ویابچگانه ممکن است همیشه وهمه جااتفاق بیفتد....

ب-تعبیروتفسیر:

احتمالابچه درخانه حرف اول رامیزندوخانواده بدون اینکه فکرکنندحرفش درست است یاغلط خواسته اش راانجام می دهندبه عبارتی حرف حرف خودش است وبچه ی نازنازی بوده وچون تک فرزنداست بسیارحساسیت دارندکه کسی اذیتش کندبدون اینکه بداننداین کارممکن است اورامستبدوخودرای باراورده ونسبت به دوستانش مغرورشودوقدرت همکاری وتعاون ازاوگرفته شود.

ج-پیشنهادات:

مدیرمدرسه می تواند جلسه توجیحی برای اولیاگذاشته وازانهابخواهدبه هیچ وجه بدون اطلاع دفتربادانش اموزان ارتباط برقرارنکنندودرصورت وجودمشکل به دفترمدرسه اطلاع دهندوحتی الامکان ازبرقراری ارتباط مستقیم بادانش اموزان خودداری کنند.

5-7واقعه نگاری(7):

صبح روزدوشنبه که به مدرسه رفتم پس اززنگ دوم درکلاسهازده میشدواش رشته پخش میشدبرایم جالب به نظررسیرکه چطوراین مدرسه بااینهمه مشکلات توانسته این برنامه رااجراکندابتدابه ذهنم رسیدکه شایدغذای گرم مدرسه این است وبرنامه ی هفتگی همین است ولی پس ازپرس وجویافتم اینچنین نبوده وقضیه چیزدیگریست.....

شرح واقعه:

پس ازسوال کردن ازخانم تیموری معاون پرورشی مدرسه فهمیدم که اش بمناسبت روزهای ماه محرم وصفربصورت نذری بین دانش اموزان پخش میشدکه هزینه ی ان نیزازبین معلمان ودانش اموزان واولیایی که قصدکمک به این کارنیک داشتندتامین میشد.

به نظرم کاربسیارجالبی بودکه دانش اموزراازهمان سن کودکی به کارهای خوب تشویق میکردواورابااین ماه بیشتراشنامی نمود.

 

      فصل ششم  

6-1پژوهش چیست؟

6-2اهمیت پژوهش ومنطق ان

6-3کارکردپژوهش وانواع ان

6-4ابزاروروش های پژوهش

6-5پژوهش روایی باکدگذاری وخاطره یک معلم

6-6کدگذاری

6-7مضامین وعناوین پژوهش روایی

6-8روایتی ازپژوهش درساختارونظام مدرسه

 

 

 

 

 

 

6-1پژوهش چیست؟

تعریف پژوهش:

پژوهش، به معنای عام، بررسی یا کاوشی سخت کوشانه و به معنای خاص، تحقیق و تجربه‌ای جامع با هدف‌ کشف واقعیت‌های نو و تفسیر درست این واقعیت‌ها، تجدید نظر در نتیجه‌گیری‌ها، نظریه‌ها و قوانین پذیرفته شده در پرتو واقعیت‌های کشف شده و به کارگیری عملی نتیجه‌گیری‌ها، نظریه‌ها و قوانین جدید است. در معنایی دیگر، پژوهش فرایند رسیدن به راه حل‌های قابل اطمینان از طریق گردآوری، تحلیل و تفسیرداده‌ها به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده و نظام‌منداست.

6-2اهمیت پژوهش:

پژوهش یکی از اساسی‌ترین نیازها برای نیل به پیشرفت و توسعه همه جانبه یک کشور است و قدرت و استقلال هر کشوری بر پژوهش و تولید علم استوار است. بنابر این نوع و سطح فعالیت‌های پژوهشی یکی از شاخص‌های اصلی توسعه و پیشرفت محسوب می‌شود.

موفقیت در تمام فعالیت‌های مربوط به توسعه از جمله صنایع، کشاورزی و خدمات به نحوی به گسترش فعالیت‌های پژوهشی بستگی دارد. پژوهش یکی از محورهای مهمی است که ضامن پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشور به شمار می‌آید. اگر پژوهشی صورت نگیرد، دانش بشری افزایش نخواهد یافت و دچار سکون و رکود خواهد شد. بدون انجام پژوهش، امور آموزشی نیز از پویایی و نشاط لازم برخوردار نخواهد بود. ازاین رو یکی از عوامل اساسی پیشرفت در کشورهای توسعه یافته، توجه خاص به امر پژوهش است. اصولاً پیشرفت و توسعه، ارتباط مستقیمی با تحقیقات علمی دارد و رشد و توسعه کشورهای پیشرفته در نتیجه سرمایه‌گذاری در بخش پژوهش است. حجم وسیع پژوهش‌های علمی در کشورهای توسعه یافته صنعتی گویای این واقعیت است.

منطق پژوهش:

پژوهش، فرایندی منطقی و معقول است که هدف آن کشف روابط بین پدیدارها است. به دلیل نظم و ترتیب حاکم بر پدیدارها و رویدادها، امکان تنظیم قوانین، اصول و نظریه‌ها در رشته‌های گوناگون فراهم شده است و این قوانین و اصول و نظریه‌ها، به نوبه خود گویای نظم و همسانی موجود در پدیده‌هاست.

6-3کارکرد پژوهش:

 

پژوهش دانش نو می‌آفریند.

-پژوهش امکان کشف کاربرد تازه دانش کهن را فراهم می‌سازد.

- پژوهش به آموزش بهتر می‌انجامد، چرا که دانش نو و برنامه‌های آموزشی، مکمل یکدیگرند.

- پژوهش می‌تواند منبع درآمد باشد. پژوهشی که سرمایه‌ای برای انجام آن در نظر گرفته می‌شود یک منبع مالی است.

- پژوهش موجب حل مساله‌ها و تضادهای جامعه می‌شود.

-پژوهش به بشر این توانایی را می‌دهد که بهتر با دنیای پیرامون خود رابطه برقرار کند و به اهدافش دست یابد.

-پژوهش موجب پیشرفت جامعه می‌شود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به منظور گسترش فرهنگ پژوهش در جامعه، روز ?25 ?آذر از سوی «شورای فرهنگ عمومی کشور» به نام روز پژوهش نام‌گذاری شد. وزارت علوم تحقیقات و فناوری نیز از سال ?1379 ?چهارمین هفته آذر ماه را به نام هفته پژوهش نام‌گذاری کرد و از سال ?1384? این نام به «هفته پژوهش و فناوری» تغییر یافت .ارج نهادن به مقام شامخ پژوهشگران و تجلیل از پژوهشگران برتر، شناسایی و طرح مشکلات و چالش‌های پیش روی و ارتقاء سطح پژوهش و فناوری در کشور از جمله اهداف این اقدام بود. در این راستا هر سال مراسم هفته پژوهش با مشارکت بیشتر دستگاه‌های اجرایی کشور برگزار می‌شود. تقدیر از مقالات برتر، تقدیر از پژوهشگران‌ نمونه، تقدیر از مدیر تحقیق نمونه، تقدیر از پروژه‌های برتر و انتشار کارنامه پژوهشی در هر سال از مهم‌ترین برنامه‌های این هفته است. 1مجوعه صدای ماندگار آذر ماه به 25 آذر،روزپژوهش اختصاص یافته است. به این مناسبت گزیده ای از مصاحبه با شخصیت های مبرز در حوزه تحقیقات علمی را عرضه می نماید. 2انواع پژوهش

 

برای مطالعه ی پدیده ها و به دست آوردن روابط میان عوامل موثر بر آن ها به یکی از سه روش پژوهش تجربی، پژوهش تاریخی و پژوهش پیمایشی یا میدانی عمل می شود.

 

پژوهش تجربی یا روش های آزمایشی در تحقیقات علوم فیزیکی (فیزیک، شیمی، زمین شناسی) و در علوم زیستی به کار می رود. در پژوهش تجربی، پژوهشگر می تواند با استفاده از وسایل و ابزارهای آزمایشگاهی، شرایط پیدایش پدیده ها را بر طبق برنامه تغییر دهد و میزان اثر هر یک از عوامل را بررسی کند.

 

در پژوهش تجربی پژوهشگر باید با دقت مشاهده کند، ابزارها را درست و به جا به کار برد، اندازه گیری و محاسبه ی درست و سریع انجام دهد. پژوهشگران در آزمایشگاه های فیزیک، شیمی، زیست شناسی، پزشکی، مهندسی، کشاورزی و زمین شناسی روش پژوهش تجربی را به کار می برند. در هر یک از این رشته های علوم، آزمایشگرهای بزرگی چون گالیله، فارادی، پاستور و ... فعالیت داشته اند.

 

پژوهش تاریخی (روش سندیروشی است برای مطالعه ی حوادثی که در گذشته روی داده است. مثلاً برای تحقیق درباره ی تاریخ علم یا تاریخ اقتصاد و حقوق مطالعه منابعی مربوط به دوره های گذشته سودمند و راه گشاست. در گذشته بیش تر منابع این گروه از محققین کتاب ها و اسناد تاریخی بوده است، ولی اکنون می توان به انواع اسناد و وسایل دیداری و شنیداری مانند فیلم، اسلاید، نوار صوتی، نوار تصویری، عکس و ... مراجعه کرد.

 

پژوشگران ایرانی که به این روش، پژوهش کرده اند، فراوانند. مثلاً شادروانان حسن پیرنیا (مشیر الدوله) در تالیف کتاب ایران باستان، دکتر پرویز ناتل خانلری در تالیف تاریخ زبان فارسی یا دکتر مهدی فرشاد در کتاب تاریخ علم در ایران به پژوهش های تاریخی ارزشمندی دست زده اند.

 

پژوهش پیمایشی، روشی است که در تحقیقات علوم اجتماعی و علوم رفتاری به کار می رود. در این روش بیش تر از مشاهده، مصاحبه، پرسش نامه و آمار استفاده می شود. در روان شناسی و مردم شناسی از پژوهش تجربی نیز استفاده می شود و نتیجه ی آن ها مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد.  

    6-4- ابزار و روشهای مناسب:

 

پژوهش و تحقیق ابزار و شیوه های فراوانی دارد. گاهی محقق می تواند در کتابخانه ای قدیمی ساعت ها کتب خطی با متن ریز را ورق بزند تا مطالب خود را بیابد و با قلم آن ها را بنویسد.

 

گاهی هم یک محقق میتواند با استفاده از فهرست نویسی های دیجیتال به کتب مورد نظر خود برسد و با یک جستجوی رایانه ای مطلب مورد نظر خود را بیابد و با استفاده از برنامه های کامپیوتری ان را تایپ کند.

 

یکی از خصوصیات روش های امروزی سرعت بالاست که برای پژوهش گر اهمیت فراوانی دارد. اکنون هزاران جلد کتاب در چند لوح فشرده جمع آوری می شود و با قدرت جستجو و فیش برداری مناسب، در اختیار پژوهش گر قرار می گیرد.

 

شاید استفاده ایز این ابزار در ابتدا امر کمی سخت باشد اما در ادامه با پی بردن به فواید آن، بسی آسان می شود.

 

رویکرد پژوهش مدار در آموزش رسمی چه اهمیتی دارد؟

منظور از رویکرد پژوهش مدار در آموزش آن است که در تمام سطوح و مقاطع آموزشی شیوه های تدریس به گونه ای باشد که دانش آموزان به مطالعه کتاب های درسی اکتفا نکرده و خود با بررسی منابع موجود در موضوع های درسی به گسترش دانش خویش بپردازند.

در رویکرد پژوهش مدار دانش آموزان چگونه آموختن را می آموزند و قادر خواهند بود که به شیوه ای علمی دانش خودراتوسعه بخشند.

توسعه پایدار و همه جانبه در هر کشوری به نحو قابل توجهی در گرو گسترش کمی و کیفی فعالیت های پژوهشی آن کشوراست.

 اگر نگاهی دراز مدت به امر پژوهش داشته باشیم، شاید مهم تر از انجام پژوهش در زمینه های مختلف گسترش رویکردپژوهش مدار در آموزش مقاطع مختلف تحصیلی باشد. دانش آموزان امروز پژوهشگران فردا هستند که با تالش خود می توانند به گسترش مرزهای دانش بپردازند. آموزش موثر روش های بهینه پژوهش ضامن موفقیت پژوهش های آتی خواهد بود.

بدیهی است که گسترش پژوهش در گرو تعامل سازنده تمام بخش های آموزشی و پژوهشی کشور می باشد و هیچ یک از سازمان ها به تنهایی نمی توانند به بهبود وضع پژوهش در کشور کمک کنند. بنابراین، پیشرفت در این زمینه نیازمند عزمی ملی در این خصوص توجه به جایگاه پژوهش در زمینه های مختلف است.

جمع بندی:

موفقیت روزافزون علم در شناخت جهان هدفدار و قانونمند که با تکیه بر ابتکارات خلاقیت‌های به ودیعه نهاده شده از سوی خدای متعال در وجود بشر و بهره برداری از قدرت شگرف اندیشه آدمی صورت گرفته، فضای زندگی جدیدی را برای انسان‌ها به ارمغان آورده است.

این فضای جدید و این تمدن نوظهور که خود برخاسته از تعاملات عمیق میان تمدنی و میان فرهنگی است، موجد خواست‌ها، نیازها، اندیشه‌ها مسائل و مشکلاتی است که به نوبه خود توسعه علم و اندیشه را می‌طلبند.

در این مسیر اندیشه‌های ژرف در قالب پژوهش‌های بنیادین صورت بحث پذیر به خود می‌گیرند و دستمایه انجام پژوهش‌های کاربردی می‌شوند تا خواست‌ها و نیازها را پاسخ گویند و راه‌حل‌های بهتر و بیشتری برای مسائل و  مشکلات جوامع بشری پیشنهاد کنند و همین جاست که نقش موثر و سهم بسزای بخش تحقیقات در روند تحولات جوامع آشکار می‌شود.‌

تحولات زندگی بشر در قرن بیستم نشان از گسترش روز افزون اهمیت علم و تحقیق داشت، به ویژه در نیمه  دوم این قرن کشورهای صنعتی و در حال توسعه با آگاهی از نقش پژوهش در خلق فن‌آوری و شتاب‌دهی برای توسعه، عمده توجه خود را مصروف تقویت و ارتقای بخش تحقیق نموده اند. از این روست که می‌توان گفت بین پیشرفت بخش تحقیق و شتاب توسعه فراگیر و پایدار در هر کشور ارتباط مستقیم برقرار است.

نقش پژوهش در توسعه همه‌جانبه پایدار چنان برجسته و انکارناپذیر است که می‌توان آن را بدون تردید نیروی محرک توسعه در همه حوزه‌ها اعم از فرهنگ، اقتصاد، سیاست و جامعه دانست. اما علی رغم اعتراف و اذعان نسبت به اهمیت مقوله پژوهش، این حوزه با دشواری‌های ساختاری و عملکردی فراوانی مواجه است.

6-5پژوهش روایی باکدگذاری:

خاطره یک معلم:

پدر حسنی می خواد سواد یاد بگیره

آقا معلم تازه بهشون مخرج مشترک رو یاد داده بود . زنگ خونه خورده بود و می خواست با بچه ها بره بازی تو راه پدرش اون و دید . پدرش یه کشاورز بود و خرج زندگیش رو به سختی در می آورد .

صداش زد و  گفت : کجا می ری حسن ؟

حسن : معلممون گفته برید مخرج مشترک بگیرید .

پدر حسن : حسن خطرناک نباشه حسن ؟

حسن : نه بابا خطرناک نیست .

پدر حسن : پس بیا این ده تومن رو بگیر و برو مخرج مشترک بگیر

حسن وقتی دید که پدرش نمی دونه مخرج مشترک چیه از بی سوادی باباش سوء استفاده کرد و سریع رفت و پولا رو گرفت .

پدر حسن هم توی دلش خوشحال بود که معلم پسرش چه معلم خوبیه و پسرش هم چه قدر به درس اهمیت می ده و از طرف دیگه خودش هم تونسته بود کمکی به پسرش بکنه .

از اون روز به بعد حسن هر روز می اومد پهلو پدرش و برای گرفتن مخرج مشترک ازش پول می گرفت .

بعد از چند هفته پدر حسن برای تشکر از معلم حسن با یه زنبیل پر از میوه های خوشمزه می ره به مدرسه .

زنگ استراحت بود حسن وقتی پدرش رو دید که داره می ره به طرف آقا معلم احساس خطر کرد و با خودش گفت که ای دادوبیداد که همه چیز خراب شد .

خلاصه پدر حسن رفت به اتاق آقا معلم :

پدر حسن : سلام علیکم

آقا معلم : علیکم السلام مش قنبر چطوری ؟ خوبی ؟ چه خبر ؟ از این طرفا ؟

پدر حسن : خوبم به مرحمت شما . آقا معلم هرچند که زحمتای شما رو با هیچ چیزی نمی شه جبرانش کنی ولی هدیه ی ما رو بپذیرید ( و زنبیل میوه ها رو به آقا معلم داد )

آقا معلم : نه خواهش میکنم شما محبت دارید ما کاری نمی کنیم . دست شما درد نکنه

پدر حسن : نه آقای معلم این حسن ما از وقتی که مادرش ... .

...  و شروع کرد به درد و دل کردن با آقای معلم

پدر حسن : آقا معلم خلاصه امروز اومدم که از زحمتای شما تشکر کنم از روزی که شما به حسن گفتید مشترک بگیره من هر روز برای مخرج مشترک بهش پول میدم .

آقا معلم : چی می گی مش قنبر مخرج مشترک که خریدنی نیست مخرج مشترک یه چیزی مثل جمع و ضرب و تقسیم و از این جور چیزا هست اگه حسن از شما پول گرفته بهتون دروغ گفته .

پدر حسن : راست می گی آقای معلم !؟ اون از بی سوادی من سوء استفاده کرده

از اون روز به بعد پدر حسن تصمیم گرفت بره به نهضت سواد آموزی و سواد یاد بگیره .

 

پایان

    قصه ای از استاد کیومرث رضایی با دخل و تصرف

 

 

6-6کدگذاری:

 

فقرپدرحسن

فوت مادرحسن درسنین خردسالی فرزندش

دلسوزی پدرحسن برای پسرش به جهت محروم بودن ازمهرمادری

سوءاستفاده ازبی سوادی پدرتوسط حسن

پول گرفتن حسن ازپدرش به جهت گرفتن مخرج مشترک

تامین مالی حسن توسط پدرش بااینکه فقربرزندگیشان سایه افکنده بود

تشکرمش قنبر(پدرحسن)ازمعلم پسرش بازنبیلی ازمیوه

 

برملاشدن دروغ حسن توسط معلمش

تصمیم پدرحسن مبنی برشروع کردن به تحصیل

 

6-7مضامین وعناوین:

پول گرفتن حسنی ازپدرفقیرش برای گرفتن مخرج مشترک

ملاقات بامعلم حسن توسط پدرش جهت تشکراززحمات وی وبرملاشدن دروغ حسن

تصمیم پدرحسن به سواداموزی

 

درحال حاضراکثرخانواده هاازسوادی بالاترازدیپلم برخوردارندومعمولاهیچ فرزندی نمی تواندهمچین دروغ هایی به خانواده اش بگویدومعمولاپیش نمی ایدکه پدری به جهت تشکرازمعلم زنبیلی ازمیوه رابرای وی ببرد.

 

6-8روایتی ازپژوهش درساختارونظام مندی مدرسه:

 

تمام کلاسهای این مدرسه به سیستم صوتی که دردفتروسالن قرارداردمتصل شده اندوهمچنین مدیرمی تواندبدون حضوردرکنارمعلمان که درکلاس درس هستندباانهاارتباط برقرارکندوباتوجه به اینکه هواسرداست وسالن مدرسه برای تشکیل صف وبرنامه صبحگاهی کوچک است این برنامه هرروزصبح درسالن توسط یکی ازدانش اموزان به کمک معاون پرورشی انجام می شودودرکلاسهاتوسط سیستم صوتی پخش می گرددکه این برنامه شامل موضوعاتی ازقبیل مناسبت های هفته/شعر/ودعای فرج وهمچنین دراخرچندایه ای ازکتاب نغمه های اسمانی نیزتلاوت می شود.

دردفترمدرسه دفتری باعنوان دفترحضوروغیاب معلمین وجودداردکه هرمعلم پس ازورودبه مدرسه ساعت ورودخودرادران ثبت می کندکه باتوجه به این موضوع تاخیرمعلمین نیزمشخص می شودواین موضوع باعث می شودکه معلمین نیزبه موقع درمدرسه حاضرشده وعدم حضورمعلم سرکلاس درساعات اموزشی مشاهده نشودکه این موضوع بی نظمی رابه میزان زیادی کاهش می دهد.

 

 

 

همچنین درروبروی دفترمدرسه عکسی ازشهیدنقدی که مدرسه به نام ایشان است گذاشته شده که سال ومحل تولدوشهادت ایشان وهمچنین علت شهادت ایشان روی ان عکس ثبت شده است.

 

 

درکناراین عکس نیزکمدی مبنی برکمدجوایزقرارداردکه دران جایزه های کوچک والبته زیبایی برای دانش اموزان قرارداده شده است که بچه هاباتوجه به ان کمدوجوایزش انگیزه ای برای تحصیل پیداکنند.

 

همچنین دراتاق خانم نوروزی معاونت اجرایی مدرسه دفتری به چشمم خوردباعنوان دفتراندیکاتورکه پس ازسوال ازایشان متوجه ششدم این دفترمخصوص ثبت نامه هایی است که بین مدرسه واداره ارسال ودریافت می شودبه عبارتی هربخشنامه یادستوریانامه ای که ازطرف اداره برای مدرسه ارسال شوددراین دفترثبت می شودوهمینطورتمام چیزهایی که مدرسه برای اداره میفرستدبصورت ضمیمه دراین دفترثبت می شود.

                                                                                                                    فصل هفتم

7-1درسی ازسهراب سپهری

7-2سخنی بامعلمین عزیز

7-3گزیده ای از نام ابراهیم لینکن به معلم فرزندش

       

7-1درسی ازسهراب تقدیم به معلمین این مرزوبوم:

 

سخت آشفته و غمگین بودم

به خودم می گفتم: بچه ها تنبل و بد اخلاقند

دست کم میگیرند

درس ومشق خود را

باید امروز یکی را بزنم، اخم کنم

و نخندم اصلا

تا بترسند از من

و حسابی ببرند

خط کشی آوردم،

درهوا چرخاندم

چشم ها در پی چوب، هرطرف می غلطید

مشق ها را بگذارید جلو، زود، معطل نکنید !


اولی کامل بود،


دومی بدخط بود

بر سرش داد زدم
سومی می لرزید

خوب، گیر آوردم !!!

صید در دام افتاد

و به چنگ آمد زود

دفتر مشق حسن گم شده بود

این طرف،
آنطرف، نیمکتش را می گشت

تو کجایی بچه؟؟؟

بله آقا، اینجا

همچنان می لرزید

” پاک تنبل شده ای بچه بد ”

” به خدا دفتر من گم شده آقا، همه شاهد هستند”

” ما نوشتیم آقا ”

بازکن دستت را

خط کشم بالا رفت، خواستم برکف دستش بزنم

او تقلا می کرد

چون نگاهش کردم

ناله سختی کرد

گوشه ی صورت او قرمز شد

هق هقی کردو سپس ساکت شد

همچنان می گریید

مثل شخصی آرام، بی خروش و ناله


ناگهان حمدالله، درکنارم خم شد

زیر یک میز،کنار دیوار،
دفتری پیدا کرد
……


گفت : آقا ایناهاش، 
دفتر مشق حسن

چون نگاهش کردم، عالی و خوش خط بود

غرق در شرم و خجالت گشتم

جای آن چوب ستم، بردلم آتش زده بود

سرخی گونه او، به کبودی گروید ..

صبح فردا دیدم

که حسن با پدرش، و یکی مرد دگر

سوی من می آیند

خجل و دل نگران،
منتظر ماندم من

تا که حرفی بزنند

شکوه ای یا گله ای،
یا که دعوا شاید

سخت در اندیشه ی آنان بودم

پدرش بعدِ سلام،

گفت : لطفی بکنید،
و حسن را بسپارید به ما ”

گفتمش، چی شده آقا رحمان ؟؟؟

گفت : این خنگ خدا

وقتی از مدرسه برمی گشته

به زمین افتاده
بچه ی سر به هوا،
یا که دعوا کرده

قصه ای ساخته است

زیر ابرو وکنارچشمش،
متورم شده است

درد سختی دارد،
می بریمش دکتر
با اجازه آقا
…….


چشمم افتاد به چشم کودک

غرق اندوه و تاثرگشتم


منِ شرمنده معلم بودم

لیک آن کودک خرد وکوچک

این چنین درس بزرگی می داد

بی کتاب ودفتر .


من چه کوچک بودم

او چه اندازه بزرگ

به پدر نیز نگفت

آنچه من از سرخشم، به سرش آوردم


عیب کار ازخود من بود و نمیدانستم

من از آن روز معلم شده ام .

او به من یاد بداد  درس زیبایی را

که به هنگامه ی خشم

نه به دل تصمیمی

نه به لب دستورینه کنم تنبیهی

یا چرا اصلا من
عصبانی باشم

با محبت شاید،
گرهی بگشایم

با خشونت هرگز

با خشونت هرگز

با خشونت هرگز

   

 

 

 

 

 

7-2سخنی بامعلمین عزیز:

 

«معلمی شغل نیست، معلمی عشق است. اگر به عنوان شغل انتخابش کرده‌ای، رهایش کن و اگر عشق توست مبارکت باد.»

شهید رجائی

 

تعلیم و تعلم از شئون الهی است و خداوند، این موهبت را به پیامبران و اولیای پاک خویش ارزانی کرده است تا مسیر هدایت را به بشر بیاموزند و چنین شد که تعلیم و تعلم به صورت سنت حسنه آفرینش درآمد. انسان نیز با پذیرش این مسئولیت،‌ نام خویش را در این گروه و در قالب واژه مقدس «معلم» ثبت کرده است. معلم، ایمان را بر لوح جان و ضمیرهای پاک، حک می‌کند و ندای فطرت را به گوش همه می‌رساند. همچنین سیاهی جهل را از دل‌ها می‌زداید و زلال دانایی را در روان بشر جاری می‌سازد. دغدغه معلم همیشه این است که حیات بشر، بر مدار ارزش‌ها و کرامت انسانی بچرخد و شناخت خدا و مکتب و دین، همت اساسی آدمی باشد و هیچ بیگانه‌ای را مجال تجاوز به فرهنگِ ارزشی دین و میهن فراهم نیاید. در این مسیر خطیر،از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا هم اکنون بزرگانی گام نهاده‌اند که نامشان در تارک انقلاب اسلامی ایران می درخشد، علامه شهید استاد مرتضی مطهری و شهید رجایی از همین طایفه مقدس هستند که در سنگر تعلیم و تعلم، به قله‌های رفیعی دست یافتند.

 

 

 

7-3گزیده ای از نام ابراهیم لینکن به معلم فرزندش

  به او بیاموزید که:

... او باید بداند که همه مردم عادل و همه آنها صادق نیستند . اما به پسرم بیاموزید که به ازاء هر شیاد ، انسانهای درست و صدیق هم وجود دارند . به او بگویید در ازاء هر سیاستمدار خودخواه ، رهبر باحمیتی هم وجود دارد . به او بیاموزید که در ازاء هر دشمن ، دوستی هست . می‌دانم که وقت می‌گیرد . اما به او بیاموزید اگر با کارو زحمت خودش ، یک دلار کاسبی کند بهتر از این است که جایی روی زمین پنج دلار پیدا کند . به او بیاموزید که از باختن پند بگیرد و از پیروز شدن لذت ببرد . او را از غبطه خوردن بر حذر دارید  . به او نقش و تاثیر مهم خندیدن را یاد آور شوید . اگر می‌توانید به او نقش مهم کتاب در زندگی را آموزش دهید . به او بگویید که تعمق کند . به پرندگان در حال پرواز در دل آسمان دقیق شود . به گلهای درون باغچه ، به زنبورها که درهوا پرواز می‌کنند ، دقیق شود . به پسرم بیاموزید که در مدرسه بهتر این است که مردود شود . اما با تقلب به قبولی نرسد . به پسرم یاد بدهید با ملایم‌ها ، ملایم و با گردن کشها ، گردن کش باشد . به او بگویید به عقایدش ایمان داشته باشد ، حتی اگر همه در جهت خلاف او حرف بزنند . به پسرم یاد بدهید که همه حرف‌ها را بشنود و سخنی را که به نظرش درست می‌رسد انتخاب کند . ارزشهای زندگی را به پسرم آموزش دهید .  اگر می‌توانید به پسرم یاد بدهید که در اوج اندوه تبسم کند . به او بیاموزید که در اشک ریختن خجالتی وجود ندارد . به او بیاموزید که می‌تواند برای فکر و شعورش مبلغی تعیین کند . اما قیمت‌گذاری برای دل بی‌معناست . به او بگویید تسلیم هیاهو نشود و اگر خود را برحق می‌داند پای سخنش بایستد و با تمام قوا بجنگد . در کار تدریس به پسرم ملایمت به خرج دهید اما از او یک نازپرورده نسازید . بگذارید که شجاع باشد . به او بیاموزید که به مردم اعتقاد داشته باشد . توقع زیادی است اما ببینید که چه می‌توانید بکنید ، پسرم کودک کم سال بسیار خوبیست.

                                                                 یا علی مدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع وماخذ:

 

   از کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگی تا زندگی تان تغییر کند/ برایان تریسی و مهدی قراچه داغی

کتاب تربیت معلم وکارورزی تالیف علی رووف

کتاب گنجینه خاطرات محسن حیدری راد

سایتwww.tebyan.net

http://gole-123.blogfa.com/post-103.aspx