گزارش کارورزی2( تربیت معلم)

استادراهنما:جناب اقای دکترزارعی

                                پردیس بنت الهدی صدرقزوین

                               ترم دوم سال تحصیلی93-94

 

فهرست:                                                                                                                              صفحه

عنوان...................................................................................................................................1

فهرست.................................................................................................................................2

تقدیروتشکر............................................................................................................................3

مقدمه...................................................................................................................................4

فصل اول...............................................................................................................................5

طراحی تکالیف برای یادگیری یکی ازموضوعات درسی.........................................................................6

طراحی فعالیت یادگیری برای ارزیابی اموخته ها.................................................................................8

طراحی فعالیت یادگیری برای رفع عقب ماندگی تحصیلی.......................................................................11

طراحی فعالیت یادگیری برای مشخص کردن علتهای اجتماعی بی نظمی......................................................14

طراحی فعالیت یادگیری برای درگیرنمودن شناختی دانش اموز.................................................................17

درسی ازسهراب تقدیم به معلمین این مرزوبوم.............................................................................21

سخنی بامعلمین عزیز.........................................................................................................23

گزیده ای از نام ابراهام لینکن به معلم فرزندش.............................................................................24

 

 

تقدیر و تشکر:

سپاس خدایی را که ستایش گران نمی توانند حق سپاسش را ادا کنند و حسابگران از شمارش نعمت های بی پایانش عاجزند و تلاش گران در ادای حقش فرو مانند.

خدایی که افکار بلند به قله عظمتش دست نیابند و ژرف نگران به عمق ذاتش پی نبرند. خدایی که نه کلام گنجایش تعریفش را دارد و نه زمان فرصت شمارشش را .

اعتراف می کنم که نه زبان شکر تو را دارم و نه توان تشکر از بندگان تو، اما بر حسب وظیفه از استاد بزرگوار و ارجمندم  که در تمامی مراحل این پژوهش با صبر، متانت ، محبت ، چاره جویی و چاره اندیشی مشاوره این پژوهش را تقبل نموده اند. خالصانه و خاضعانه تشکر و قدر دانی می کنم.

و در پایان از پدرو مادر مهربانم وهمسرعزیزم و همه فرشتگانی که بالهای محبت خود را گسترانیده اند و با تحمل دشواری ها سبب شده اند تا در کمال آسودگی خیال و فراغت بال ، شوق آموختن در من زنده بماند صمیمانه سپاس گزارم و این نیست جز جلوه هایی از لطف و رحمت پروردگاری که از ادای شکر حتی یک نعمت او نا توانم.

 

 

مقدمه:

  برنامه کارورزی فرصت به تجربه گذاشتن  آموخته ها، تعمیق تجربیات وتوسعه شایستگیهای حرفه ای رافراهم میکند. این فرآیندازمشاهده مسائل فیزیکی،آموزشی،تربیتی وعاطفی آموزشگاه آغازوبه درس پژوهی درسطح مدرسه وکلاس درس جهت کسب مهارتهای  یادگیری مادامالعمروقرارگرفتن درچرخه حرفه ای ختم میشود. مطالعه مسئله های آموزشی/تربیتی درسطح کلاس درس  ومدرسه زمینه سازعمل مستقل حرفه ای معتبروکسب تجربیات دست اول است. فرصتهای یادگیری تدارک دیده شده باید امکان تلفیق نظروعمل تربیتی رادرموقعیتهای واقعی،برای یافتن راهحلهای قابل دفاع )باپشتوانه نظری وپژوهشی( جهت پاسخ به مسئله های آموزشی/  تربیتی تدارک ببیند. دربرنامه کارورزی دانشجوبادرک مبانی نظری قادرخواهندبودتصمیمات اتخاذشده  درموقعیتهای تربیتی/ آموزشی راباارائه شواهدی ازپژوهشها/ یافته های علمی پشتیبانی نموده و نشاندهندکه چگونه ای تصمیمات دربرنامه ریزی،اجراوارزیابی برای حمایت ازیادگیری دانشآموزان ازپشتوانه نظری برخوردار است. درکارورزی یک دانشجویان توانایی تحلیل موقعیتهای واقعی وانطباق آن بایافته های نظری راکسب کرده وظرفیتهای حرفهای خودراتوسعه خواهندداد.

ازآنجاکه هدف ازاین مرحله ازکارورزی آشنایی بامسائل مدارس،توصیف وتفسیروضعیت امکانات فیزیکی،رویدادهای تربیتی وآموزشی موردمشاهده درمدارس همراه باعلت یابی وارائه راه حل وارائه گزارش باتاکیدبراستفاده ازمنابع مناسب علمی،هدایت معلم راهنماوایده های خلاقانه باشد.

این گزارش،گزارش کارورزی مربوط به واحددرسی تمرین معلمی 2درمدارس است. دراین گزارش به ارائه ی مطالبی پرداخته شده است که ازحضوربنده دردبستان دخترانه اسوه واقع درغیاث ابادقزوین حاصل شده است.

 

         

 

 

1-1طراحی تکالیف برای یادگیری یکی ازموضوعات درسی

2-1طراحی فعالیت یادگیری برای ارزیابی اموخته ها

3-1طراحی فعالیت یادگیری برای رفع عقب ماندگی تحصیلی

4-1طراحی فعالیت یادگیری برای مشخص کردن علتهای اجتماعی بی نظمی

5-1طراحی فعالیت یادگیری برای درگیرنمودن شناختی دانش اموز

 

                      فصل اول  

                 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1طراحی تکالیف برای یادگیری یکی ازموضوعات درسی:

 

درباره مسآله:

مساله موردنظرمربوط به کلاس پایه ششم مقطع ابتدایی دراموزشگاه اسوه واقع درغیاث ابادشهرمان می باشدکه مربوط به طرح یه تکلیف برای دانش اموزان می باشدکه مربوط به درس مهارت هابوده است.وماقصدداریم پیرامون طریقه ی فعالیت دادن به دانش اموزان وعلاقمندکردن انهابه موضوع ونحوه ی مطلع شدن ازمیزان حصول به هدف سخن به میان اوریم.

هدف:مشخص کردن تکلیف مناسب باموضوع درسی وسن دانش اموزان به طوری که ان راباعلاقه انجام دهندوعملاموضوعات راانجام داده وفرابگیرندوبررسی میزان تاثیرتکلیف خلاقانه واموختن مهارت های دست ورزی به دانش اموزان به صورت اموزش غیرمستقیم وخلاقانه که توسط خوددانش اموزصورت گیرد.

گام اول(تعیین نوع تکلیف براساس هدف های موردانتظار)

ازدانش اموزان خواستیم برای درس مهارت هاتکلیف موردنظرراتئوری های مربوط به ان رادرکلاس فراگرفتندبرای جلسه بعدانجام داده وبه کلاس درس بیاورنداین تکلیف فشن بافی نام داشت که بااستفاده ازنخ وکامواویک قلاب انجام میشدومی توانستندباان هرشکل وطرحی که دوست داشتندبه عنوان تابلوهای کودکانه ببافند.

گام دوم(مشخص کردن سطح ونوع فعالیت)

سطح فعالیت باتوجه به سن دانش اموزان مناسب بوده وازانهاخواسته شدقسمتی ازفعالیت راانجام داده وبقیه رادرخانه تکمیل کنندوجلسه بعدبیاورند.

گام سوم(تعیین اینکه برای همه ی دانش اموزان یک نوع تکلیف درنظرگرفته شده یانه)

نوع فعالیتی که درنظرگرفتیم برای همه ی دانش اموزان یکسان بودوهرکس می توانست باتوجه به سلیقه ونظرخودش طرحی راانتخاب کندوان راروی پارچه ویاگونی انجام دهندووقت درنظرگرفته شده برای تکمیل تکلیف یک هفته بوده وبرای همه ی دانش اموزان یکسان درنظرگرفته شده است.

گام چهارم(تخمین زمان لازم برای انجام فعالیت)

فعالیت یادشده زیادسنگین نیست ووقت زیادی برای انجام ان لازم نمی باشددرنتیجه یک هفته وقت برای تکمیل تکلیف درنظرگرفتیم تادانش اموزان بتوانندبافراغ بال این تکلیف راانجام داده وبدون استرس وناراحتی باخودسرکلاس بیاورند.

گام پنجم(تعیین نحوه ارزیابی تکالیف)

باتوجه به اینکه بچه هاقسمتی ازکارراسرکلاس انجام می دادندتوانستیم نحوه ی سوزن زدن وهماهنگ کردن نخ هاراارزیابی کردیم ومیزان هماهنگی چشم ودست میزان دستیابی دانش اموزان به مهارت دست ورزی راسنجیدیم.

گام ششم(تعیین اینکه دانش اموزان تاچه میزان به هدف موردنظردست یافته اند)

دانش اموزان توانستندکارموردنظرراانجام دهندوبیش ازنیمی ازافرادکلاس بسیارباسرعت ودقیق انجام می دادندوتقریباهمه ی افرادهماهنگی چشم ودست داشتندودست ورزی انهامناسب وبه جابود.بیش ازنیمی ازافرادکلاس انهاتوانستندبه خوبی درحیطه های زیرماهرشوند.

حیطه دانشی:می توانستندبه خوبی مراحل کارخودراتوضیح دهند.

حیطه مهارت:می توانستندبه جاومناسب سوزن بزنندوازدست خوداستفاده کنند.

حیطه نگرشی:دانش اموزباذوق وعلاقه تکلیف موردنظرراانجام میدادچون طرح موردنظرکودکانه بوده وانجام کاراعتمادبه نفس انهارازیادمیکرد.

گام هفتم(منابع)

منبع کاروتکلیف خلاقانه کتاب مهارت تفکربوده وهمچنین ازانهاخواستیم طرح موردنظررابرای انجام تکلیف بصورت سلیقه ای انتخاب کنندوانجام دهند.

گام هشتم(ارزیابی)

باتوجه به اینکه عده ای بادوق وعلاقه وبااعتمادبه نفس تکلیف راانجام دادندولی عده ی دیگرهمچنان درگیربودندوتصویرهای انتخاب شده ازنظرزیبایی وبرانگیختن شوق وذوق انهامتفاوت بودنداگراندازه ی طرح ونوع تصویرانتخابی رابرای انهامشخص می کردیم همه می توانستندبه طوریکسان وباشوق وذوق یکسان انجام می دادند.

گام نهم(نمونه هایی برای تکالیف یادگیری)

می توان گفت دانش اموزتکلیف موردنظرراتکمیل کرده وبتواندهرانچه دراطراف خودمیبیندازقبیل پادری یانمونه های تابلوفرش های کودکانه رادرخانه انجام دهد.

روایت:

طبق معمول سرکلاس پایه ششم حضوریافتم وشروع به صحبت بابچه هاکردم درس این ساعت انهایادگیری مهارت هابودکه برای این جلسه کاری باعنوان فشن بافی بایدارائه میشدباتوجه به اینکه ازبچه هاخواسته بودیم وسایل مربوط به کاررابیاورندشروع به انجام کارکردیم وازطریقه ی هماهنگ کردن بافت هاوطرزصحیح سوزن دست گرفتن رابه انهااموختیم باتوجه به اینکه کارموردنظرروی پارچه یاگونی به صورت سلیقه ای باطرح هاواندازه های انتخابی انجام می گرفت هرکس شروع به انجام کارش کرددیده می شدعده ای طرح کودکانه/گل/ویا....دراندازه های بسیارکوچک معمولی وبسیاربزرگ ارائه می شدبچه هادراین سن بایدمهارت دست ورزی وسوزن گرفتن مناسب رابه خوبی کامل می کردندسطح فعالیت مناسب سن انهابودارزیابی انجام شده نشان می دادفعالیت رابسیارزیباانجام دادندوعده ی زیادی موفق به هماهنگ کردن نخ هاشده وبسیارزیباوکامل مراحل کارراتوضیح می دادندوعملانیزخوب کارمی کردندومهارت بالایی به دست اورده بودندوعلاقه ی خوبی به انجام فعالیت نشان می دادنداکثراهماهنگی طرفی داشتندازانهاخواستیم ظرف یک هفته کارراتکمیل کنندوبه کلاس بیاورندمنبع این فعالیت خودکتاب درسی وعکس های دانلودشده ازصفحات وب بود درمراحل اخراموزش بودیم که دوباره بیشترفکرکردم وبه این نتیجه رسیدم که کاش اندازه ی کاررابرای انهامشخص می کردم ومثلامیگفتم همه طرح کودکانه یاهمه طرح گل بیاورندتاشوق وذوق همه رابتوان بایک نوع فعالیت سنجیدوبرای تکمیل طرح مدت زمان تعیین شده باکارموردنظربرای همه هماهنگی داشته ویکسان باشددراخرازهمه ی انهاخواسته شدیک تابلوی کوچک کودکانه ببافندوبه کلاس بیاورند.

 

2-1طراحی فعالیت یادگیری برای ارزیابی اموخته ها

گام اول(تعیین هدف):

هدف ازطراحی این فعالیت این است که انچه دانش اموزان تابه حال اموخته اندراارزشیابی کنیم.

گام دوم(تعین هدف های اموزشی موردانتظار):

دراین بخش انتظارمی رودنتایج حاصل ازارزشیابی که درنظرگرفته ایم حاکی بران باشدکه حداقل نیمی ازدانش اموزان قادربه توضیح دادن دروس طی شده باشندوحداقل هفتاددرصددانش اموزان قادربه پاسخگویی به سوالات ما باشند.

گام سوم(تعیین شیوه های سنجش وجمع اوری اطلاعات):

برای انجام کاروجمع اوری اطلاعاتی که مربوط به سنجش میزان حصول به هدف موردنظرماازطراحی فعالیت است سوالاتی رادرقالب مسائلی باجواب مشخص (البته جواب دربرگه های سوال ذکرنشده است)دراختیاردانش اموزان قراردادیم وازان هاخواستیم باتوجه به هرانچه که تابه حال اموخته اندمسائل موردنظرراحل کنند.

باتوجه به اینکه به دانش اموزان گفتیم که نمره ی این حل مسائل درمعدل انهاتاثیری نداردازمیزان استرس انهاکاسته وبادرنظرگرفتن اینکه درزمان مشخصی هرکس مسئله رادرست حل کندبرنده است ایجادانگیزه ای شدتادانش اموزان برای حل ان تلاش کرده وازاموخته هایش استفاده کند.

دانش اموزان به خوبی شروع به انجام مسائل کردندوباتوجه به اینکه انگیزه داشتندتامسائل راحل کننداسترسی درچهره هایشان هویدانبودواین مرحله راباموفقیت انجام دادیم.

گام چهارم(باهم نگری اطلاعات به دست امده ودرجه بندی میزان دستیابی به هدف):

بااستفاده ازاطلاعات به دست امده می توانستم به خوبی هرانچه راکه درنظرداشتم بسنجم واطلاعات لازم رابه دست بیاورم زیراشرایط رامهیاکرده بودم که ازپارازیت هایی که موجب میشدفراینداموزش مخل شودکاهش یافته ودانش اموزان اطلاعات خودرابه خوبی روی کاغذاورده واطلاعات موردنیازمارادراختیارمان قراردادند.

که باتصحیح این برگه هاوارزیابی میزان درستی وغلطی حل مسائل توانستم انچه راکه دانش اموزان اموخته اندارزیابی کرده واطلاعاتی دراین موردبه دست اورم.

گام پنجم(مشخص کردن مواردی که هنوزبه سطح موردنظرنرسیده اندوعلت یابی ان):

دانش اموزانی بودندکه پس ازاینهمه مدت وتکرارمکررمطالب بازهم نتوانسته بودندمسائل راحل کنندویاعده ای درحل مسائل نکته ی کوچکی رافراموش کرده وتااخرمسئله رابه اشتباه حل کرده بودند.که علتهای این موضوع ممکن است مربوط باشدبه:

1-بی دقتی دانش اموزدرحل مرحله به مرحله ی مسئله.

2-بازیگوشی دانش اموزهنگام تدریس معلم.

3-عدم کاربردی بودن تدریس معلم ووجودنداشتن وسایلی برای اموزش عینی ومجردبودن مراحل تدریس وعدم تجسم وعینیت ابزارتدریس.

گام ششم(مشخص کردن موفقیتهاوعدم موفقیت هابه تفکیک کل دانش اموزان):

درحالیکه بیشتردانش اموزان توانسته بودندمسئله موردنظررابه درستی حل کنندولی بازهم بی دقتی هایی داشتندکه بازده کلاس رابسیارپایین اورده بود.عده ای ازدانش اموزان هم ازنوشته هایشان مشخص بودکه هیچ اطلاعاتی ازحل ان مسئله ندارندودرمراحل اولیه تدریس باقی مانده اند.عده ای نیزوجودداشتندکه درتوضیح دادن جواب مسائل توانمندبودندولی ازنوشتن ان دربرگه ی سوال ناتوان بودندواین باعث میشدنتوانیم میزان اموخته های انهارادراین درس موردبررسی قراردهیم.

به هرحال این روش برای سنجش اموخته های بسیاری ازدانش اموزان مفیدبودولی برای عده ای دیگرهمچنان متوجه نشدیم که یادگرفته اندیاخیر.

گام هفتم(بازنگری برای اصلاح وبهبود):

برای بهبودجمع اوری اطلاعات درباره ی ارزشیابی می توان درحل مسائل مربوط به یک درس یاموضوع خاص ارزیابی راطوری انجام دادکه تنهادانسته هایاندانسته های مربوط به همان موضوع دخیل باشندنه ناتوانی کودک درموارددیگر.

زیرااین موضوع باعث می شودارزیابی انجام شده اطلاعات دقیقی درموردموضوع موردنظردراختیارماقرارندهد.

وهمچنین برای بهبودطرح می توان ابتدادانش اموزانی راکه درموارددیگردچاراختلالاتی هستندکه درموضوع دخیل می باشدراشناسایی کنیم.

گام هشتم(تصمیم گیری درموردادامه ی اموزشی):

باتوجه به اینکه عده ای ازدانش اموزان ازحل مسئله عاجزبودندبه نظرم بهتراست معلم زین پس درکلاس درس پس ازاموزش بصورت مجرداموزش نیمه مجسم ومجسم وعینی رابه کاربگیردتادانش اموزانی که ازنظرحفظی ویادگیری تئوری ضعف دارندنیزبتواننددرس رابه خوبی فرابگیرند.

گام نهم(موادومنابع):

منبع طرح مسئله کتاب درسی وکتاب کمک اموزشی ومنبع شیوه ی ارزشیابی اموخته هاکتاب سنجش وارزشیابی استفاده کردیم.

گام دهم(بازاندیشی):

باتوجه به اینکه هدف من ارزشیابی اموخته های دانش اموزان بودولی کاملاموفق به ارزشیابی نشدم به نظرم بهتربودابتدادانش اموزانی راکه اختلالاتی دارندشناسایی می کردم وارزشیابی ازاموخته های انهاراطوری انجام می دادم که این اختلالاتشان موجب ناتوانی درحل مسائل نشودوبتوانم واقعاانچه می دانستندرابسنجم.

روایت:

قبل ازورودبه کلاس تصمیم گرفته بودم هرانچه دانش اموزان درباره ی مسئله ی ساده کردن اعداداعشاری باتقریب های مختلف اموخته اندرابسنجم وازمیزان ومعدل کلاس دراین رابطه مطلع گردم براین اساس ابتدافکرکردم برای این کارمی توان ازنوشتن چندین مسئله روی برگه ودادن ان به دانش اموان جهت حل انهااستفاده کردویامسائل راروی تخته نوشت وازانهابخواهیم هرکدام می دانندحل کنندولی چون میخواستم ازدرصدیادگیری انان مطلع گردم انتظارداشتم تقریبابیشترازنصف کلاس مسائل رابه درستی پاسخ دهندوحداقل نصف کلاس قادربه توضیح هرانچه نوشته اندباشند.

به دلیل کمبودوقت ومنزوی بودن عده ای ازدانش اموزان روش دوم راکنارزده وبه طرح سوالاتی درخصوص این موضوع پرداختم چندین مسئله باتقریب های مختلف نوشتم وپس ازورودبه کلاس وصحبت های اولیه ابتدابه انهاگفتم نمره ی این ازمون درمعدل نهایی شمابی تاثیرمی باشدپس ازراه دادن هرگونه دلهره واسترس به خودجلوگیری کنیدولی برای اینکه انگیزه ای داشته باشندتاداشته هایشان رابه اجرادراورندگفتم که این امتحان یک مسابقه بوده وهرکس درزمان تعیین شده بهترین پاسخ هاراارائه دهدبرنده بوده وبه دفترمدرسه معرفی خواهدشدبچه ها به خوبی درحال پاسخ دادن بودندومتوجه مشکلی نشدم پس ازجمع اوری برگه هاوتصحیح انهادیدم که عده ای به زیبایی وکامل نوشته اندعده ای نیزبخوبی توضیح می دادندولی بیشترانهاقادربه توضیح نبودندولی عده ای بی دقتی داشته وبااینکه مراحل رادرست نوشته اندبه دلیل یک بی دقتی ساده کل جواب راتااخراشتباه نوشته انداین مشکلات مربوط می شدبه دلایلی چون بی دقتی دانش اموز/عدم تدریس مجسم مسائل توسط معلم/وبازیگوشی خوددانش اموزهنگام تدریس معلم.

عده ی کمی نیزکلاننوشته بودندکه وقتی صدایشان زدم ومرحله به مرحله پرسیدم دیدم بخوبی قادربه پاسخ گویی هستندولی درنوشتن مشکل داشته انددرنتیجه ابتداتصمیم بران شدکه برای ادامه ی تدریس شیوه های دیگری ازجمله تدریس مجسم نیمه مجسم ومجرداستفاده کندتادانش اموزانی که باتدریس تئوری به خوبی یادنمی گیرندنیزازتدریس بهره مندگردندبرای انجام این ارزشیابی ازکتاب ارزشیابی تشخیصی که تمام مراحل وروش های ارزیابی راشامل میشداستفاده کردم وبرای طرح مسائل نیزازخودکتاب درسی کمک گرفتم ولی چون چندنفرازدانش اموزان اختلالی دررابطه بانوشتن داشتندبهتربودبرای ارزیابی کلی وبراوردمعدل کلاس دراین درس ابتداانهایی راکه اختلال داشتندشناسایی کرده وازانهاباروش دیگری ارزیابی راانجام می دادم تااختلال های دیگردرارزیابی این مسائل دخیل نشده وموجب برهم خوردن نظم ارزیابی وبراوردمعدل نادقیق ونامعتبرنمی شد.

 

 

3-1طراحی فعالیت یادگیری برای رفع عقب ماندگی تحصیلی:

گام اول(تعیین موضوعات وواحدهای یادگیری که نیازبه اموزش بیشتردارد)

طبق معمول واردکلاس شدم وازقبل تصمیم داشتم هرانچه که دانش اموزان دران عقب مانده اندرامشخص کرده وبه انهااموزش دهم.

دردرس ریاضی این عقب ماندگی مربوط به مسائلی است که برای پیداکردن کسرهای بین دوکسرطراحی می شودنیازبه اموزش بیشتراستتامطلب به خوبی جابیفتد.

گام دوم(تعیین موضوعاتی که به کمک همکلاسی هایشان می تواننداموزش ببینند)

باتوجه به اینکه ارائه درس توسط معلم انجام شدوبچه هادرنقاطی ضعف داشتندتصمیم بران شدکه ازخوددانش اموزان برای اموزش هم استفاده کرد.توضیحاتی که درموردضرب های انجام شده برای کسرهابودرابه خوددانش اموزان سپردیم.

گام سوم(تعیین مسئولیت های خوددانش اموزویاخانواده)

هردانش اموزمشکل خودرامی گفت وروی تخته نوشته میشدسپس هرکدام ازدانش اموزان ان رامی نوشتندوسعی می کردندحل کننددراین روش ممکن بودمشکل یکی ازدانش اموزان مشکل همه یاعده ای ازانهاباشدمن نیزدراین مراحل بطورغیرمستقیم به اموزش انهاکمک کرده ودرمراحلی که گیرمی کردندانهاراهدایت می کردم.

گام چهارم(تعیین موضوعاتی که توسط دانشجوویامعلم اموزش داده می شود)

پس ازاینکه هرکدام ازدانش اموزان به مسئله توجه کردندوهرکسی که خوب می دانست وقادربه توضیح انهابودپای تخته امده وان راحل کرده وبرای دیگردانش اموزان توضیح می دادوهرجاراکه دانش اموزان سوال داشتندمی پرسیدندومن به سوالاتشان پاسخ می دادم.

گام پنجم(اموزش ونظارت به مسئولیتهای تعیین شده)

درتمام مراحل انجام شده نظارت می کردم که مسئولیت هایی که ازدانش اموزان خواسته ام رابه درستی انجام دهندوازکم کاری دراموزش دوستانشان خودداری کرده وازتوضیح دادن به اندازه ی کافی کوتاهی نکنند.

گام ششم(ارزشیابی)

پس ازاینکه مسائل پای تخته حل شدازدانش اموزی که مشکل داشت وسوال می پرسیدخواستم پای تخته بیایدومسئله موردنظررابااندک تغییری حل کندوتوضیح دهدتاارزیابی کرده ومتوجه میزان یادگیری اوشوم.

دراین ارزشیابی تقریبااکثردانش اموزانی که مشکل داشتندمشکلشان حل شده وقادربه حل مسائل مشابه بودند.

گام هفتم(منبع)

منبع این مسائل کتاب درسی وکتاب کمک اموزشی بوده وازکتاب تدریس ریاضی برای معلم نیزکمک گرفته شد.

گام هشتم(بازاندیشی)

باتوجه به اینکه مسائل مشابه بسیارحل شدودانش اموزان توضیح دادندکه چگونه حل می شودواین نشان می دهدکه انچه ارائه شده به خوبی موردتوجه قرارگرفته است ولی بهتربودازخانواده های دانش اموزان کمک گرفته وازانهامی خواستیم ضعف فرزندانشان رابادادن مسائلی بسنجندونقاط ضعف رانوشته به کلاس بیاورندتابه خوبی بتوانیم فراوانی سوالات مشکل داررادرنظرگرفته ودانش اموزان انهاراحل کنندتاوقت کمتری صرف شده وتعدادمسائل بیشتری حل شودوهمچنین دانش اموزانی که ازپرسیدن سوال خجالت میکشندبتوانندنقاط ضعفشان رابرطرف کنند.

 

روایت:

طبق برنامه ی تعیین شده واردکلاس ششم دبستان شدم وبنابودمسئله ی مربوط به طراحی فعالیت یادگیری برای رفع عقب ماندگی تحصیلی راموردنظربگیرم برهمین اساس مسائلی پیرامون پیداکردن کسرهای بین دوکسررادرنظرگرفتم که احساس کردم به اموزش بیشتری نیازدارد.

باتوجه به اینکه تدریس درس توسط معلم انجام گرفته بودوبچه هابازهم نقاط ضعفی داشتندپس تصمیم گرفتم ازخوددانش اموزان برای اموزش همسالانشان بهره بگیرم.

پس ازمرتب کردن جوکلاس وقرارگرفتن درجایگاه خویش وایجادحس صمیمیت باانهادرخواست کردم ازابتدای میزهابه ترتیب هرکس دراین موردمشکلی داردیامسئله ای رامتوجه نمی شودبگویدومن پای تخته مسئله رابنویسم عده ای ازدانش اموزان سوال می کردندوسعی می کردم پاسخ رابگیرندپس ازنوشتن مسائل ازانهامی خواستم به خوبی به مسئله توجه کنندوهرکدام که قادربودندبه خوبی حل کرده وتوضیحات لازم راارائه دهندپای تابلوبیایندعده ای دست لندکرده واعلام امادگی کردندپس خواستم بیایندومسئله راحل کنندوتوضیح دهندوهرکدام ازبچه هاکه بازهم سوال داشتندوفردحل کننده مسئله قادربه پاسخگویی نبودخودم توضیح می دادم وازانهانیزمی خواستم مسئولیتی که برایشان تعیین کرده ام رابه خوبی انجام دهندوازاموزش مسائل به دوستانشان وارائه توضیحات لازم دریغ نکنند.

سپس ازدانش اموزی که مسئله موردنظرراگفته بودودران مشکل داشت خواستم مسئله راباتغییراندکی حل کندوتوضیح دهدتاببینم نتیجه موردنظرحاصل شده یانه؟دانش اموزپای تخته امده ومسئله راحل کردوتقریباهمه ی دانش اموزانی که مسئله رامطرح کرده بودندقادربه پاسخگویی وتوضیح بودندوتقریبانتیجه مثبت بودبرای این کارازکتاب درسی وکتاب کمک اموزشی وکتاب تدریس ریاضی برای معلم نیزاستفاده کردم وکلاس به اتمام رسیدولی بیشترکه فکرکردم ودیدم چندنفرازدانش اموزانی که به نظرمی رسیدکاملادرس رانمی دانندسوالی نیزنپرسیدندپس بهتربودقبل ازشروع کلاس ازخانواده دانش اموزان می خواستم باطرح مسائلی سوالاتی راکه فرزندانشان درحل انهامشکل داشتندبنویسندوهمه ی به کلاس بیاورندتامشکل دانش اموزانی هم که ازپرسیدن سوال خجالت می کشندحل شده ودرزمان کمتری تعدادسوالات بیشتری حل می شدوهمینطورچون دانش اموزنتوانسته ان راحل کندوبرایش اشناست انگیزه زیادی برای گوش کردن به حل انهارادارد.

 

 

 

 

 

4-1طراحی فعالیت یادگیری برای مشخص کردن علتهای اجتماعی بی نظمی

درباره مساله:

این مساله مربوط به یکی ازدانش اموزان کلاس ششم دردبستان اسوه واقع درغیاث ابادقزوین می باشد.

دانش اموزدرکلاس درس هنگام تدریس معلم درحال صحبت کردن می باشدوبه تدریس معلم توجهی ندارد.

این کاردانش اموزعلاوه بربه هم زدن نظم کلاس درس وایجادحواس پرتی درتدریس معلم موجب بدفهمی دانش اموزان دیگرنیزمی شود.که هم برای خوددانش اموزموجب عقب ماندگی تحصیلی می شودوهم اطرافیانش نمی توانندبه خوبی درس رامتوجه شوندواین برای معلم ودانش اموزان دیگرازاردهنده می باشد.

هدف:

برطرف کردن رفتارناهنجاردانش اموزکه درهنگام تدریس رخ می دهد.

گام های اجرایی:

ابتداواردکلاس شده وپس ازسلام واحوالپرسی وشکرخدای مهربان وایجادرابطه ی صمیمی ودوستانه باانهابه مشاهده ی اعمال ورفتارانهاپرداخته ولزوماانچه لازم بودرابه بچه هاگوشزدکرده وتوضیحات راارائه کردیم.

گام اول(بررسی وتوصیف وضعیت موجوددرکلاس)

دانش اموزدرهنگام تدریس معلم باافرادکنارخودصحبت می کندوعلاوه برخوددیگران رااذیت کرده ووضعیت کلاس رانابسامان می کند.

گام دوم(بررسی علت های اجتماعی این رفتارهای ناهنجار)

دانش اموزبسیاربازیگوش بوده وماننددیگران نمی تواندارام بنشیندوبه درس گوش دهداومدام می خواهددروسط کلاس پرسه بزندوباهمه صحبت کنددیده می شوداین دانش اموزبیشتراز5دقیقه تحمل سکوت ونشستن روی این صندلی هاراندارد.

گام سوم(انتخاب یک شیوه برای مقابله بااین خصلت دانش اموزورفع این مشکل)

به نظرمن معلم می تواندبرای ازبین بردن کامل این بی نظمی ویاحداقل کاهش قابل توجه ان قبل ازشروع تدریس ایجادانگیزه کندوباقصه یاداستانی انهاراواداربه وش دادن کندالبته برای این دانش اموزمی توان نسخه ی جداگانه ای پیچیدوقبل ازتدریس به اومساله ای راجه به درسی که قراراست تدریس شودداوازاوخواست ان رابخواندوحل کندوقتی دانش اموزان مساله رامی خواندونمی تواندحل کندبه درس موردنظرگوش می دهدزیراازاوخواستیم 5دقیقه بعدازاتمام تدریس مساله راباجواب به ماتحویل دهد.

گام چهارم(تجزیه وتحلیل وبررسی کنترل بی نظمی)

برای کنترل بی نظمی های ایجادشده درکلاس که توسط دانش اموزموردنظرانجام می شد

1-قبل ازتدریس مسئله ای رادرنظرگرفتم.

2-مسئله رانوشته ودراختیاردانش اموزقراردادم وازاوخواستم دقت کرده وبه ان پاسخ دهد.

3-دانش اموزمسئله رانگاه کرده ولی قادربه پاسخگویی نبودچون درس مربوط به ان تدریس نشده بود.

4-به اوگفتم به تدریس گوش کندوپس ازاتمام درس پنج دقیقه وقت داردمسئله راحل کرده وتحویل دهد.

5-دانش اموزبدون ایجادبی نظمی به خوبی گوش می کردوانگیزه ای برای سکوتش داشت وازایجادبی نظمی خودداری می کرد.

گام پنجم(درصورت نیازبازگشت به مرحله ی عمل)

این روش بسیارمناسب بودونیازی به تغییرروش حس نمی شودچراکه دانش اموزمساله راقبل ازتدریس دیدونتوانست حل کندوبه عبارتی روح اوتشنه ی پیداکردن جواب مساله شدوبرای رفع این تشنگی به خوبی گوش کرده وازایجادحواس پرتی دردیگران خودداری کرد.

گام ششم(مشخص کردن عمل)

مساله موردنظرباروش ایجادانگیزه وتشنه کردن روح دانش اموزنسبت به موضوع موردتدریس به خوبی حل شد.

گام هفتم(منابع)

مساله موردنظرراباتوجه به مطالعاتی که ازبخش های مختلف کتاب روانشناسی رشدتالیف فیلیپ رایس وایجادانگیزه ی کتاب چگونه تدریس کنیم داشتم توانستم حل کنم.مطالعات پیرامون این کتابهابه مادرحل مسائلی ازاین قبیل بسیارکمک می کنند.

همچنین مسائلی که برای ایجادانگیزه قبل ازتدریس به دانش اموزارائه شدازکتاب درسی وکتاب کمک اموزشی طرح می گردید.

گام هشتم(بازاندیشی)

ازنظرمعلم این کارمناسب بودوبی نظمی تاحدزیادی کنترل شده بودولی چون دانش اموزانگشت نمامی شدبهتربودمسئله راروی تخته می نوشتیم وازهمه ی دانش اموزان می خواستیم دقت کنندومسئله راحل کنندوبرای همه ایجادانگیزه می شد.

 

روایت:

ازروزاول کارورزی که دراین کلاس جای گرفتم بران شدم که هرانچه مانع یادگیری می شودرابه خاطربسپرم دراین میان دختر توجهم رابه خودجلب کردکه کل روزدرحال صحبت کردن باهم میزی هایش وحتی بچه هایی که دراخرکلاس نشسته اندبود.باخودگفتم حتماراجع به درس است جلسه ی بعدنیزهمین کارراانجام می دادبازهم فکرکردم بخاطرحال وهوای عیداست وتوجه خاصی نکردم تابعدعیدوبارهاهمین روال ادامه داشت وصحبت اوحتی هنگام تدریس معلم مراازارمی دادهرلحظه تذکردادن معلم وبهانه های مختلف اوبرایم ملموس نبودوباخودفکرکردم این موضوع نیازبه تمرکزبیشتری دارددرنتیجه بیشتردقت کردم ودیدم این روال درهمه ی ساعتهاولحظه هاوروزهاادامه داردوصحبت اوبااطرافیانش وشیطنت های بی موردش موجب پراکندگی تدریس شده ورشته کلام راازمعلم می گیردواطرافیانش نیزدرس رایادنمی گیرندوحتی درحین تدریس معلم درحال اعتراض می باشنددرنتیجه بران شدم که ازمعلم اجازه بگیرم واین مشکل رابرای کلاس ازبین برده ویاشیطنت های اورابه حداقل برسانم درنتیجه مطالعاتی روی کتاب روانشناسی رشدکه ترجمه ی فیلیپ رایس بوده وبسیارکتاب کاربردی وقابل استفاده است انجام دهم وازکتاب چگونه تدریس کنیم هم کمک بگیرم.درنتیجه تصمیم گرفتیم هرجلسه قبل ازتدریس ایجادانگیزه کنیم وحتی برای ان دانش اموزخاصامسائلی رابنویسیم وبخواهیم ان راحل کنداین کارراانجام دادم ولی چون اطلاعاتی راجع به ان نداشت نمی توانست حل کندودرپی کشف راه حل ماندوبه اوگفتم به تدریس دقت کندتا5دقیقه پس ازتدریس مساله راباجواب تحویل معلم دهددرنتیجه این کارباعث شدبرای دانش اموزانگیزه ایجادشودواوتشنه ی کشف روش شدوبرای رفع این تشنگی به هردری می زدوهمه ی حواس خودرامتمرکزمیکردکه این مساله راحل کنددرنتیجه سکوت کرده وبادقت به صحبت های معلم توجه می کردوگام به گام مساله رابررسی می کردتاببیندکی می تواندان راکشف کرده وسیراب شوددرنتیجه باایجادانگیزه می توانیم مسائلی ازاین قبیل راحل کرده وازایجادشیطنت های بی موردی که معلم ودانش اموزان دیگرراازارمی دهدبکاهیم ونیازی به اعصاب خوردی وتوضیح چندین باره ی درس نبوده وازکلافگی جلوگیری می کنیم.تنهاکافیست روح بی نهایت طلب دانش اموزرانسبت به انچه که به ان بی توجه است تشنه کنیم تابرای سیراب کردن این حس سکوت کرده وباتوجه فراوان درپی کشف جواب مسائل باشد.

ولی بااین کاردانش اموزممکن بودانگشت نماشودودیگران متوجه شوندعلت این کاربی نظمی اوست پس بهتربودمسئله راپای تخته می نوشتیم وازهمه ی دانش اموزان می خواستیم به ان توجه کرده وهم برای همه ایجادانگیزه می شدهم کسی انگشت نمانشده وموردتمسخرهمکلاسی هاواقع نمی شد.

 

5-1طراحی فعالیت یادگیری برای درگیرنمودن شناختی دانش اموز

درباره مساله:

این مساله مربوط به درس ریاضی درکلاس درس ریاضی درپایه ششم دبستان که درغیاث ابادقزوین واقع است به وقوع پیوسته است.

دانش اموزان درفهم مسائل مربوط به محاسبه ی حجم وطول وعرض دراشکال واحجام مشکل داشتندوهرچه معلم توضیح میدادبازهم نگاه هاگنگ ونامفهوم بودووقتی مساله ای مطرح میشدتنهاعده ی کمی برای حل ان واردعمل می شدند.

احتمالادانش اموزان ازپایه ضعیف بودندوازابتدادرتشخیص طول وعرض برای حل مسائل محیط ومساحت ناتوان بودندواکنون نیزکه می خواهنداین کاررابرای احجام سه بعدی باارتفاع انجام دهنددچارمشکل شده اند.

هدف:

می خواهیم باطراحی گام های اجرایی طول وعرض ومحاسبه ی محیط ومساحت وسپس تشخیص ارتفاع ومحاسبه ی حجم اندازه ی هرانچه که دراطراف خودمیبینندرابدست اورندوبرای ملموس ترشدن این درس محیط وحجم احتمالی سرخودرابدست اورده وهرچیزسه بعدی راکه می بینندموردمحاسبه قراردهند.

گام های اجرایی:

 ابتداواردکلاس شده وپس ازسلام واحوالپرسی وشکرخدای مهربان وایجادرابطه ی صمیمی ودوستانه باانهابه مشاهده ی اعمال ورفتارانهاپرداخته ولزوماانچه لازم بودرابه بچه هاگوشزدکرده وتوضیحات راارائه کردیم.

گام اول(درگیرنمودن شناختی دانش اموز)

ازدانش اموزان خواسته شدجامدادی پاک کن ویاهرچیزسه بعدی که درکیف دارندرابیرون اورده وباخط کش طول وعرض وارتفاع ان رااندازه بگیرندوبادرهم ضرب کردن انهاحجم جسم رابدست اورند.

گام دوم(تعریف مساله وهدف)

تعریف مساله وهدف موردنظرماکه برای رسیدن به ان تلاش می کنیم یکبارذکرشدوبرای عدم تکررازارائه ی دوباره ی ان خودداری می کنیم ولی هدف کلی اینست که دانش اموزتئوری هاراکنارگذاشته وهرانچه راکه یادمی گیردعملابه اجرادراورد.

گام سوم(مشخص کردن اطلاعات موجودبرای رسیدن به هدف)

به دانش اموزان یاداوری می کنیم که طول وعرض وارتفاع حجم یک جسم راتشکیل می دهندوبرای یاداوری بهترهرکدام ازمساحت هاومحیط هایی که اموزش داده شده بودرابافرمول ان توسط خوددانش اموزان مرورکردیم.

گام چهارم(بازتعریف مساله)

به دانش اموزان گفته شدکه اگرهرضلع مربع واحدبوده و1سانتی مترباشدوتعداداین مربع ها4کامل و4عددمربع4/1و4عددمربع2/1باشدمجموع اینها8مربع کامل بااضلاع 1می شودوقتی ارتفاع4مربع واحداست پس4*8ارتفاع راتشکیل می دهد.

گام پنجم(ارائه فرضیه وانتخاب بهترین فرضیه برای حل مساله)

علت های اجتماعی بدفهمی:1-ممکن است منشارفتارهای نادرست اجتماعی باشد.2-ممکن است به علت گوش ندادن به تدریس معلم باشد.3-به دلیل بازیگوشی وبی دقتی باشد.4-ممکن است به دلیل تئوری تدریس دادن وعدم عینی بودن مطالب وایجادبدفهمی باشد.

برای حل این مسئله دوفرضیه درنظردارم :

1-توضیح می دهیم که باتوجه به اینکه مربع هادرسطح4کامل وچندین نصفه و4/1هستندولی درارتفاع تنها4ردیف هستندپس درارتفاع اطراف این مربع هافضای خالی می باشد.

2-عملااین کارراانجام دهیم وتکه هارابه بچسبانیم وطول وعرض وارتفاع راعملامحاسبه کنیم.

گام ششم(انتخاب بهترین فرضیه)

فرضیه دوم ملموس تربوده وبهتردرذهن دانش اموزان ثبت می شودزیراهرانچه که میبینندرامحاسبه میکنندوعملاانجام می دهند.

گام هفتم(ثبت چگونگی دستیابی به راه حل)

دانش اموزان دراین قسمت خیلی مشکل داشتندوتقریبانصف وقت کلاس گرفته شدتابطورملموس یادبگیرندبرای این کارازمعلم اجازه گرفتم ومکعب رابصورت شیشه ای روی تخته رسم کردم وازانهاخواستم تهدادمربع های واحدرابشمارندومربع های نصفه راشمرده وباکنارهم گذاشتن انهامربع کامل به وجودبیاورندوبرای عینی ترشدن ومجسم کردن انچه محاسبه کردندازجعبه دستمال کاغذی استفاده کردیم وبادرنظرگرفتن طول وعرض ان وپاره کردن ان ومجسم کردن مربع عای واحدفرضی دران حجم رابه دست اوردیم.

گام هشتم(درصورت نیازبرگشت به اول وحل مساله)

مساله بخوبی باروش های مجردنیمه مجسم ومجسم اموزش داده شدوتقریباهمه ی دانش اموزان ان رایادگرفتندونیازی به توضیح دادن دوباره احساس نشد.

گام نهم(ارزیابی توسط دانشجو)

برای ارزشیابی ازاموخته هاازان هاخواسته شدمسائلی که برای حجم درکتاب مطرح شده است راحل کنندوطول وعرض ان راباشمارش مربع های واحدمشخص کنند.

گام دهم(موادومنابع اموزشی موردنیاز)

کتاب درسی-کتاب کمک اموزشی-کتاب چگونه تدریس کنیم-سی دی بانک اطلاعاتی معلم-خط کش-نخ

گام یازدهم(بازاندیشی وگفتگوبین دانش اموزوکارورز)

ازانهاخواستیم حجم کلاس درس راباشمارش موزاییک های طول وعرض وبادادن ارتفاع به انهابه دست اورندوبانخ محیط دورسردوستان خودرااندازه گرفته وقطرسررااندازه بگیرندوحجم کره ی سررابه دست بیاورند.

ازنظرمعلم ومعاون وبنده این روش بسیارمناسب وکارامدبوده ومسئله به صورت ملموس وعینی اموزش داده شدوثتبیت درزهن دانش اموزان انجام گرفت.

 

روایت:

به کلاس درس امده وپس ازسلام واحوالپرسی وشکرخدای مهربان تدریس درس ریاضی شروع شددرس این جلسه مربوط به احجام بودولی درحل کردن مساحت متوجه شدم که بچه هاحتی فرمول های مساحت هارابه یادندارندچه برسدبه حل حجم هاپس ازتدریس متوجه شدم عده ی زیادی ازبچه هانمی توانندحل کنندوحتی درمحاسبه ی طول وعرض دراشکال کتاب ضعیفندتوضیح ارائه شده مبنی براین بودکه ضلع هرمربع که روی سطح است یک واحدمی باشدومساحت مربع های واحدنیزباتوجه به فرمول مساحت مربع(طول*عرض)1می باشددرنتیجه باشمارش مربع های کامل وکنارهم گذاشتن مربع های نصفه و4/1وتشکیل مربع های کامل ومحاسبه ی تعدادانهادرطول وعرض وارتفاع حجم به دست می اید.

بچه هااین مسائل رابه خوبی درذهن نداشتندوعلت های اجتماعی ان ممکن بودکج فهمی دانش اموز/تدریس تئوری معلم ویاگوش ندادن ورفتارنادرست دانش اموزبه حرف های معلم باشد.

برای عینی شدن این محاسبات حجم بزرگ بصورت شیشه ای کشیده شدومربع های واحددران مشخص شدولی بازهم عده ای مشکل داشتندپس بااندازه گیری طول وعرض وارتفاع جعبه ی دستمال کاغذی وپاره کردن ان وکشیدن مربع های واحددرداخل ان حجم رامحاسبه کردیم ودراخربرای ارزیابی اموخته هایشان خواستیم هرانچه که درکتاب بودراحل کنندودراخرارتفاع کلاس رابه انهاگفتیم وازانهاخواستیم باشمارش موزاییک های کف کلاس طول وعرض کلاس رااندازه بگیرندوباضرب درارتفاع حجم رااعلام کنندوبانخ هایی دورسردوستان خودرااندازه گرفته ومحیط ان رابدست اورندوباهم مقایسه کنند.این روش بسیارعینی بوده وملموس می باشدوموجب می شوداموخته هابه ثبت برسندوفراموش نشوندودانش اموزاستفاده ی کاربردی ازاین محاسبات رابیاموزدومساله موردنظربدین طریق حل شد.

 

 

 

 

 

 

                  فصل دوم

 

 

1-2درسی ازسهراب تقدیم به معلمین این مرزوبوم

2-2سخنی بامعلمین عزیز

3-2گزیده ای از نام ابراهام لینکن به معلم فرزندش

   

 

 

 

 

 

 

   

1-2درسی ازسهراب تقدیم به معلمین این مرزوبوم:

 

سخت آشفته و غمگین بودم......................

به خودم می گفتم: بچه ها  *   تنبل و بد اخلاقند   *  دست کم میگیرند

درس ومشق خود را  *  باید امروز یکی را بزنم، اخم کنم * و نخندم اصلا

تا بترسند از من و حسابی ببرند * خط کشی آوردم، * درهوا چرخاندم

چشم ها در پی چوب، هرطرف می غلطید

                                         مشق ها را بگذارید جلو، زود، معطل نکنید !

اولی کامل بود * دومی بدخط بود * بر سرش داد زدم * سومی می لرزید

خوب، گیر آوردم * صید در دام افتاد * و به چنگ امدزود

 دفتر مشق حسن گم شده بود * این طرف،آنطرف، نیمکتش را می گشت

تو کجایی بچه؟؟؟ * بله آقا، اینجا * همچنان می لرزید

” پاک تنبل شده ای بچه بد ”

                               ” به خدا دفتر من گم شده آقا، همه شاهد هستند”

” ما نوشتیم آقا ” * بازکن دستت را * خط کشم بالا رفت

خواستم برکف دستش بزنم * او تقلا می کرد * چون نگاهش کردم

ناله سختی کرد * گوشه ی صورت او قرمز شد

هق هقی کردو سپس ساکت شد * همچنان می گریید

                            مثل شخصی آرام، بی خروش و ناله

ناگهان حمدالله، درکنارم خم شد..........

زیر یک میز،کنار دیوار * دفتری پیدا کرد *

گفت : آقا ایناهاش، دفتر مشق حسن

                         چون نگاهش کردم، عالی و خوش خط بود

غرق در شرم و خجالت گشتم

                        جای آن چوب ستم، بردلم آتش زده بود

سرخی گونه او، به کبودی گروید * صبح فردا دیدم.....

که حسن با پدرش، و یکی مرد دگر * سوی من می آیند

خجل و دل نگران * منتظر ماندم من * تا که حرفی بزنند

شکوه ای یا گله ای * یا که دعوا شاید

                        سخت در اندیشه ی آنان بودم

پدرش بعدِ سلام * گفت : لطفی بکنید،و حسن را بسپارید به ما ”

گفتمش، چی شده آقا رحمان ؟؟؟ گفت : این خنگ خدا

وقتی از مدرسه برمی گشته * به زمین افتاده * بچه ی سر به هوا،
یا که دعوا کرده

        قصه ای ساخته است

                 زیر ابرو وکنارچشمش،
                              متورم شده است

                         درد سختی دارد،
                                     می بریمش دکتر
                                              با اجازه آقا


چشمم افتاد به چشم کودک

غرق اندوه و تاثرگشتم


منِ شرمنده معلم بودم

لیک آن کودک خرد وکوچک * این چنین درس بزرگی می داد

بی کتاب ودفتر * من چه کوچک بودم * او چه اندازه بزرگ

به پدر نیز نگفت * آنچه من از سرخشم، به سرش آوردم

عیب کار ازخود من بود و نمیدانستم * من از آن روز معلم شده ام

او به من یاد بداد  درس زیبایی را * که به هنگامه ی خشم

نه به دل تصمیمی * نه به لب دستوری  * نه کنم تنبیهی

یا چرا اصلا من؟؟؟عصبانی باشم؟؟؟

  با محبت شاید،
               گرهی بگشایم

                          با خشونت هرگز

                                    با خشونت هرگز

                                             با خشونت هرگز

 

 

2-2سخنی بامعلمین عزیز:

 

«معلمی شغل نیست، معلمی عشق است. اگر به عنوان شغل انتخابش کرده‌ای، رهایش کن و اگر عشق توست مبارکت باد.»

شهید رجائی

 

تعلیم و تعلم از شئون الهی است و خداوند، این موهبت را به پیامبران و اولیای پاک خویش ارزانی کرده است تا مسیر هدایت را به بشر بیاموزند و چنین شد که تعلیم و تعلم به صورت سنت حسنه آفرینش درآمد. انسان نیز با پذیرش این مسئولیت،‌ نام خویش را در این گروه و در قالب واژه مقدس «معلم» ثبت کرده است. معلم، ایمان را بر لوح جان و ضمیرهای پاک، حک می‌کند و ندای فطرت را به گوش همه می‌رساند. همچنین سیاهی جهل را از دل‌ها می‌زداید و زلال دانایی را در روان بشر جاری می‌سازد. دغدغه معلم همیشه این است که حیات بشر، بر مدار ارزش‌ها و کرامت انسانی بچرخد و شناخت خدا و مکتب و دین، همت اساسی آدمی باشد و هیچ بیگانه‌ای را مجال تجاوز به فرهنگِ ارزشی دین و میهن فراهم نیاید. در این مسیر خطیر،از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا هم اکنون بزرگانی گام نهاده‌اند که نامشان در تارک انقلاب اسلامی ایران می درخشد، علامه شهید استاد مرتضی مطهری و شهید رجایی از همین طایفه مقدس هستند که در سنگر تعلیم و تعلم، به قله‌های رفیعی دست یافتند.

 

 

 

3-2گزیده ای از نام ابراهام لینکن به معلم فرزندش

  به او بیاموزید که:

... او باید بداند که همه مردم عادل و همه آنها صادق نیستند . اما به پسرم بیاموزید که به ازاء هر شیاد ، انسانهای درست و صدیق هم وجود دارند . به او بگویید در ازاء هر سیاستمدار خودخواه ، رهبر باحمیتی هم وجود دارد . به او بیاموزید که در ازاء هر دشمن ، دوستی هست . می‌دانم که وقت می‌گیرد . اما به او بیاموزید اگر با کارو زحمت خودش ، یک دلار کاسبی کند بهتر از این است که جایی روی زمین پنج دلار پیدا کند . به او بیاموزید که از باختن پند بگیرد و از پیروز شدن لذت ببرد . او را از غبطه خوردن بر حذر دارید  . به او نقش و تاثیر مهم خندیدن را یاد آور شوید . اگر می‌توانید به او نقش مهم کتاب در زندگی را آموزش دهید . به او بگویید که تعمق کند . به پرندگان در حال پرواز در دل آسمان دقیق شود . به گلهای درون باغچه ، به زنبورها که درهوا پرواز می‌کنند ، دقیق شود . به پسرم بیاموزید که در مدرسه بهتر این است که مردود شود . اما با تقلب به قبولی نرسد . به پسرم یاد بدهید با ملایم‌ها ، ملایم و با گردن کشها ، گردن کش باشد . به او بگویید به عقایدش ایمان داشته باشد ، حتی اگر همه در جهت خلاف او حرف بزنند . به پسرم یاد بدهید که همه حرف‌ها را بشنود و سخنی را که به نظرش درست می‌رسد انتخاب کند . ارزشهای زندگی را به پسرم آموزش دهید .  اگر می‌توانید به پسرم یاد بدهید که در اوج اندوه تبسم کند . به او بیاموزید که در اشک ریختن خجالتی وجود ندارد . به او بیاموزید که می‌تواند برای فکر و شعورش مبلغی تعیین کند . اما قیمت‌گذاری برای دل بی‌معناست . به او بگویید تسلیم هیاهو نشود و اگر خود را برحق می‌داند پای سخنش بایستد و با تمام قوا بجنگد . در کار تدریس به پسرم ملایمت به خرج دهید اما از او یک نازپرورده نسازید . بگذارید که شجاع باشد . به او بیاموزید که به مردم اعتقاد داشته باشد . توقع زیادی است اما ببینید که چه می‌توانید بکنید ، پسرم کودک کم سال بسیار خوبیست.

                                                                 یا علی مدد