آزمون پایانی دوره آموزشی بهبود مدیریت

1- چهار فعالیت مدیریت تغییر را نام برده و یکی را به دلخواه مورد تحلیل و بررسی قرار دهید. 3 نمره

2- سیستم را تعریف کرده و توضیح دهید برای تحلیل یک سیستم و یا سازمان چه مواردی را باید مد نظر قرار داد. 3 نمره

3- مدل پیشرفته ارتباط را ترسیم کرده و اجزای آنرا نام برده و یکی را تعریف کنید. 2 نمره

4- برای بر طرف کردن مشکل با روش آموزش (جدید) چه راه هایی را پیشنهاد می دهید نام برده یکی را تشریح نمایید. 3 نمره

5- یکی از مزایای ارزشیابی مستمر از کارمند را توضیح دهید. 2 نمره

6- برای برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت به چه چیزهایی باید توجه داشت؟

مدل آموزشی  هارولد لَس ول را رسم و مراحل آنرا بطور کامل تشریح نمایید. 3 نمره

7- برای برنامه ریزی گام به گام یک کلاس آموزشی به چه سوالاتی می بایست پاسخ داد؟ نام برده هریک را در سطری تعریف کنید. 2 نمره

8- بعد از استخراج و تحلیل نتایج نیاز سنجی ؛ انواع آموزش و اجزای آنرا فقط نام ببرید. 2 نمره

زمان پاسخ گویی  60 دقیقه

با آرزوی موفقیت

رضا پورشیخ