سوالات روش تدریس هنر- میان ترم
  1. آزمون درخت را در درس هنر؛  تشریح نمایید 2 نمره
  2. چگونه هنر باعث رشد ادراک و جسمی کودک می شود؟ تشریح نمایید. 2 نمره
  3. خصوصیات نقاشی های  کودکان فرد گرای کدام است نام برده یکی را بدلخواه تعریف کنید ؟ 2 نمره
  4.  
  5.  
  6. آزمون خانواده را در درس هنر ؛ تشریح نمایید. 2 نمره
  7. سه ویژگی نقاشی کودکان را در مرحله پیش طراحی شرح دهید. 2 نمره
  8. خصوصیات نقاشی های  کودکان حس گرای کدام است نام برده یکی را بدلخواه تعریف کنید ؟ 2 نمره