سوالات تکنولوژی آموزشی- کتاب خدیجه علی آبادی

مرحله تکامل تکنولوژی آموزشی را تشریح کنید.

 سیستم را از نظر باناتی تعریف کرده و آنرا به اختصار توضیح دهید.

 راهبرد شناختی گانیه و حیطه شناختی بلوم را باهم مقایسه کنید.

 مهارت ذهنی گانیه را تحلیل و بررسی کنید و مراحل آنرا بنویسید.

 روش تدریس استقراء و قیاس را با مثال توضیح دهید.

 مراحل روش تدریس 9 گام گانیه را فقط نام ببرید.

 

 1- مراحل تکامل تکنولوژی آموزشی را نام برده و تفاوت مرحله سوم و چهارم ر ابیان کنید.

2- طراحی آموزشی را تعریف کرده و مراحل آنرا به اختصار تشریح کنید.( مدل ایندیانا)

3- سیتم آموزشی را تشریح کنید.

1- تکنولوژی آموزشی (نظریه جیمز براون) را تعریف و اجزاء آنرا به اختصار تشریح کنید

2- ارتباط در آموزش  را تعریف کرده ، یک مدل ارتباطی را طراحی کنید و اجزاء آنرا به اختصار تشریح کنید

3- هدف نویسی ( اهداف رفتاری) بر اساس نظریه بلوم و گانیه را با هم مقایسه کنید.