نمونه سوالات روش تدریس 94

1- طراحی آموزشی از دیدگاه ساختن گرایی را تعریف کنید. انواع آنرا تحیل کنید

2- حیطه بندی در اهداف رفتاری یعنی چه ؟ چه فوایدی دارد؟

3- در رفتار گرایی چرا باید اهداف قابل مشاهده و قابل اندازه گیری باشد؟

4- خود نظم دهی چیست ؟ چگونه به آن می توان رسید؟

5- اصول مهمی که هنگام طراحی آموزشی از منظر ساختن گرایان باید مد نظر قرار گیرد را تشریح کنید.

6- طراحی آموزشی هم علم است هم هنر یعنی چه؟

7- تحلیل وظیفه معلم و فراگیر را در نظریه رفتارگرایان توضیح دهید.

8- تعیین رفتار ورودی  در کدام تحلیل از نظر رفتارگرایان قرار دارد؟ آنرا تشریح کنید.

9- طراحی آموزشی از دیدگاه ساختن گرایی را تعریف کنید. انواع آنرا تحیل کنید

10- حیطه بندی در اهداف رفتاری یعنی چه ؟ چه فوایدی دارد؟

11- در رفتار گرایی چرا باید اهداف قابل مشاهده و قابل اندازه گیری باشد؟

12- خود نظم دهی چیست ؟ چگونه به آن می توان رسید؟

13- اصول مهمی که هنگام طراحی آموزشی از منظر ساختن گرایان باید مد نظر قرار گیرد را تشریح کنید.

14- طراحی آموزشی هم علم است هم هنر یعنی چه؟

15- تحلیل وظیفه معلم و فراگیر را در نظریه رفتارگرایان توضیح دهید.

16- تعیین رفتار ورودی  در کدام تحلیل از نظر رفتارگرایان قرار دارد؟ آنرا تشریح کنید.